AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Rolak, 2020-05-26
Jasło

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Opracowała:
mgr Małgorzata RolakPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr Małgorzata Rolak
nauczyciel bibliotekarz


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
Cele stażu:
Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – rozdział 3a Awans zawodowy
Nauczycieli.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393).


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Znajomość prawa oświatowego.
- Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Systematyczne przeglądanie stron internetowych MEN i Kuratorium w Rzeszowie. IX 2017 - Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, certyfikatów;
- Gromadzenie scenariuszy imprez, konkursów oraz dokumentacji fotograficznej z realizacji zadań. Okres stażu - Świadectwa, zaświadczenia, scenariusze, zdjęcia, referaty.
3. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. -Opracowanie zgromadzonej dokumentacji.

-Analiza osiągniętych wyników. V 2020 -Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

-Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa. - Udział w szkoleniach, kursach.
Okres stażu - Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.

2. Organizacja i stałe wzbogacanie własnego warsztatu metodycznego. - Gromadzenie i stała aktualizacja warsztatu nauczyciela bibliotekarza (książki, czasopisma, karty pracy, testy, zbiory audiowizualne, scenariusze, konspekty lekcji).
- Opracowanie scenariuszy lekcji, materiałów pomocniczych, kart pracy.
- Opracowanie wszystkich regulaminów dotyczących pracy biblioteki i czytelni.
- Systematyczne zapoznawanie się z aktualnymi ofertami wydawniczymi. Okres stażu - Konspekty, scenariusze, testy, karty pracy.
- Wykazy wybranych książek i czasopism.-Regulamin pracy biblioteki i czytelni.
3. Organizacja imprez, uroczystości i apeli szkolnych. Dbanie o poszanowanie i pielęgnowanie wartości narodowych
i patriotycznych. - Organizowanie samodzielnie i we współpracy z innymi nauczycielami imprez, apeli, uroczystości szkolnych, spotkań z twórcami kultury.
- Obchody świąt promujących czytelnictwo: *Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
*Tydzień Bibliotek Okres stażu


-Październik


-Maj - Scenariusze.
- Kserokopie zaproszeń i podziękowań.
4. Organizowanie konkursów i akcji czytelniczych. - Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie konkursów oraz akcji czytelniczych zgodnie z corocznym kalendarzem imprez.
-Wykonanie gazetek ściennych promujących czytelnictwo. Okres stażu

-Scenariusze, sprawozdania.
5. Prowadzenie lekcji bibliotecznych. - Realizacja zajęć.
- Opracowanie scenariuszy zajęć. Okres stażu - Scenariusze lekcji.
6. Cykliczne prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych uczniów.
- Przeprowadzenie ankiety.
- Opracowanie i analiza wyników ankiety.
-Realizacja wniosków.

- Pogadanki propagujące czytelnictwo. Okres stażu -Ankieta.

-Semestralne i roczne zestawienie czytelnictwa.
7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej. - Studiowanie literatury fachowej.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Cały okres stażu
- Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia, wykazy lektur.
8.Wdrażanie uczniów/słuchaczy do korzystania
z różnych źródeł informacji. - Umożliwienie uczniom/słuchaczom samodzielne korzystanie z księgozbioru podręcznego.

- Udostępnianie czytelnikom programów multimedialnych.
- Udostępnienie uczniom/słuchaczom Internetu jako kolejnego źródła informacji oferowanego przez bibliotekę Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej. - Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
- Wykorzystanie komputera i Internetu podczas lekcji bibliotecznych.
- Tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia z edukacji czytelniczej medialnej. Na bieżąco - Przykładowe karty pracy, pomoce dydaktyczne.
- Scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne.
2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą w bibliotece. Wykorzystanie komputera do tworzenia dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń, gazetek.
- Wykorzystanie komputera do opracowania dokumentów bibliotecznych przy użyciu różnych programów. Okres stażu - Wzory zaproszeń, dyplomów.
- Zestawienia, wykazy książek
- Dokumentacja szkoły, biblioteki.
3. Wykorzystywanie technologii komputerowej do samokształcenia – Internet. - Systematyczne korzystanie ze stron internetowych związanych z awansem zawodowych.
- Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- Wymiana doświadczeń zawodowych za pośrednictwem komunikatorów oraz na forach internetowych. Okres stażu - Wykazy stron www, wydruk.
- Wykazy aktów prawnych.
- Wykazy stron WWW.
4. Kontynuowanie prac związanych z programem MOL 2000+. - Tworzenie katalogu komputerowego: systematyczne wprowadzanie nowości. Okres stażu - Dane dotyczące liczby wprowadzonych woluminów.
5. Uaktualnianie i uatrakcyjnianie strony internetowej szkoły. - Bieżąca aktualizacja. Okres stażu -Strona internetowa.
6. Instagram – założenie i prowadzenie instagramu szkoły, współpraca z informatykiem. - Bieżąca aktualizacja. Okres stażu - Instagram

7. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. - Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Okres stażu - Adres strony internetowej.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. - Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Okres stażu – według potrzeb - Scenariusz lekcji.
2. Współpraca z nauczycielami. - Gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli (programy, raporty itd.) oraz opracowań własnych (np. scenariusze imprez bibliotecznych).
-Gromadzenie scenariuszy imprez i inscenizacji w teczkach tematycznych.
-Pomoc nauczycielom przy organizacji imprez szkolnych, konkursów itp. Okres stażu - Teczki tematyczne.
3.Informowanie na bieżąco grona pedagogicznego
o nowościach w zbiorach biblioteki. Przygotowywanie informacji dla nauczycieli
i umieszczanie ich w pokoju nauczycielskim. Okres stażu. - Wykaz nowości książkowych i innych zbiorów bibliotecznych.
4. Udzielanie informacji dot. awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż. -Udostępnianie zgromadzonych materiałów.
-Udzielanie instruktaży indywidualnych.
Okres stażu - Opracowane materiały, wykaz spotkań

5.Wymiana doświadczeń, uwag z bibliotekarzami. -Kontakt z bibliotekarzami z innych szkół.
-Udział w konferencjach, spotkaniach bibliotekarzy. Okres stażu - Zaświadczenia.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Koło Przyjaciół Biblioteki” -Przeprowadzenie cyklicznych spotkań aktywu bibliotecznego.
-Organizowanie imprez przy pomocy członków KPB. Okres stażu -Opracowany i zatwierdzony program „Koła Przyjaciół Biblioteki”.
-Scenariusze imprez.
-Podsumowanie.
2. Udział w tworzeniu dokumentacji szkoły. -Współudział w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
-Opracowanie planu pracy Klubu Absolwenta. IX 2017r.

IX 2017, 2018, 2019 - Program wychowawczo-profilaktyczny.

Plan i sprawozdanie.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie pomocy dla uczniów/słuchaczy w trudnej sytuacji materialnej. - Pozyskiwanie podręczników dla uczniów/słuchaczy w trudnej sytuacji materialnej. Okres stażu - Protokół przekazania podręczników.
2. Organizacja imprez czytelniczych, konkursów we współpracy z innymi placówkami oświatowymi. - Opracowanie scenariuszy imprez.

- Opracowanie regulaminów.
Okres stażu - Scenariusze, zdjęcia, sprawozdania.
3. Przeprowadzenie akcji: „Kiermasz używanych podręczników” „Kiermasz Książek Przeczytanych”. - Sprzedaż używanych podręczników i książek. Okres stażu - Zdjęcia, sprawozdanie.
4. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy edukacyjnej biblioteki. - Pozyskiwanie funduszy i sponsorów.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –
Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Okres stażu
Złożenie wniosku do 31.09.2017r. - Zaświadczenie o darowiźnie.
- Wniosek.
5. Współpraca z koordynatorem promocji szkoły w zakresie promowania działalności szkoły w środowisku lokalnym. - Realizowanie działań wynikających z potrzeb szkoły.
Cały okres stażu
wg potrzeb - Zaświadczenia.
6. Współpraca ze społecznością szkolną oraz środowiskiem lokalnym.
- Przygotowanie uroczystości szkolnych i imprez skierowanych do środowiska lokalnego. według kalendarza pracy szkoły - Sprawozdania z uroczystości.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Udział w akcjach charytatywnych. - Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, zbiórka nakrętek, baterii itd. Okres stażu - Notatki, sprawozdania.
2. Współpraca z Miejską Biblioteką Biblioteką Publiczną w Jaśle. - Organizowanie wyjść do biblioteki na wystawy, spotkania autorskie;
- Uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych. Okres stażu - Sprawozdania, zdjęcia z wyjść.
3. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami i hurtowniami książek. - Pozyskiwanie darmowych egzemplarzy książek oraz materiałów promocyjnych. Okres stażu - Zaświadczenie o współpracy.
4. Prowadzenie Klubu Absolwenta. -Spotkania z absolwentami, pomoc w poszukiwaniu ofert pracy/staży, angażowanie ich w życie szkoły i pomoc innym (np. udział w zbiórce nakrętek dla chorych dzieci). Okres stażu - Dziennik Klubu Absolwenta.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, w uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych młodzieży. - Opis i analiza dwóch problemów powstałych w bibliotece szkolnej.
Okres stażu - Opisy problemów.

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania,
w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.
Opracowała: Małgorzata RolakZatwierdzam do realizacji:

……………………………………
……………………………… podpis dyrektora / data
podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.