Katalog

Magdalena Dziecielska, 2020-05-26
Chwaszczyno

Chemia, Sprawdziany i testy

Sole - sprawdzian

- n +

SOLE

1. Przyporządkuj podanym nazwom soli odpowiednie wzory sumaryczne:
a) siarczek potasu 1. Na3PO4
b) fosforan (V) sodu 2. K2S
c) siarczan (IV) potasu 3. FeCl3
d) chlorek żelaza (III) 4. K2SO4

2.Które z poniższych sformułowań jest fałszywe:
a) cząsteczka soli zbudowana jest z kationów metalu i reszt kwasowych;
b) cząsteczki soli dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych;
c) sole otrzymujemy w reakcji kwasu z wodorotlenkiem;
d) sole są związkami bardzo dobrze rozpuszczalnymi w wodzie.

3. Uzupełnij luki w zadaniach.
Sole są to związki chemiczne, które w roztworach wodnych dysocjują na kationy ………………. i aniony ………………………….

4. Gdy kwas reaguje z zasadą zachodzi reakcja:
a) syntezy
b) utleniania
c) estryfikacji
d) zobojętniania

5. Aby otrzymać sól o wzorze KNO3 użyto kwasu:
a) chlorowodorowego
b) azotowego (V)
c) węglowego
d) fosforowego (V)

6. W celu przygotowania zalewy do kiszenia ogórków do jednego litra (jednego kilograma) wody dodaje się łyżkę stołową (40 g) soli kuchennej. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

7. Połącz w pary zastosowanie soli z jej odpowiednim wzorem chemicznym:
a) do solenia potraw 1.CaCO3
b) w lecznictwie jako środek odkażający, w laboratoriach
służy do otrzymywania tlenu 2.KMnO4
c) do użyźniania gleby 3.NaCl
d) do pisania na tablicy 4. Ca(NO3)2


8. Wśród podanych związków chemicznych wybierz wzory sumaryczne soli:
NaOH, K2SO4, Mn3(PO4), CaO, CuCl2, H2S, NaHCO3, Al(OH)3, H2SO3

9. Napisz wzór sumaryczny soli otrzymanej w wyniku syntezy tlenku magnezu z tlenkiem węgla (IV).

10. Napisz równanie dysocjacji jonowej soli o wzorze Al(NO3)3.

11. Napisz równanie reakcji otrzymywania z tlenku wapnia:
a) chlorku wapnia
b) azotanu (V) wapnia
c) siarczanu (VI) wapnia

12. W której probówce powinien wytrącić się osad? Przy rozwiązywaniu zadania wykorzystaj tablicę rozpuszczalności soli i wodorotlenków.
a) Na2CO3 + Ba(NO3)2
b) NaOH + Ba(NO3)2 c) HCl + Ba(NO3)2
Napisz odpowiednie równania cząsteczkowe reakcji strąceniowej.

13. Oblicz zawartość procentową węgla w sodzie oczyszczonej (NaHCO3), która jest składnikiem proszku do pieczenia oraz leków na nadkwasotę.

14. Uzupełnij równania reakcji chemicznej i dobierz współczynniki stechiometryczne:
a) ……………..NaOH + …………. H2SO4 --> ……………………. + ………… H2O
b) ……………..Zn + ………….. HCl --> ……………………. + …………. H2
c) ……………. K2O + …………. HNO3 --> ……………………. + …………. H2O


15. Podaj wzór sumaryczny oraz nazwę chemiczną soli, którą można rozpuścić w wodzie i otrzymany roztwór będzie zawierał dwa razy mniej kationów niż anionów. Napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej tej soli.

16. Uzupełnij następujące równania reakcji chemicznej i dobierz współczynniki stechiometryczne:
a) ……….. CuO + ………………… --> …………… CuCO3 + ……………………..
b) ……… Na2O + ……………SO3 --> ……………………
c) …………….. + …………... SO3 --> …………... Na2SO4 + ……………………..
d) …………….. + ………………… --> …………….. KCl

17. Mając do dyspozycji szereg aktywności metali określ, w której probówce zajdzie reakcja chemiczna i zapisz odpowiednie równania reakcji chemicznej.

a) Au + HCl b) Cu + HCl c) Mg + HCl


18. Związek chemiczny o masie cząsteczkowej 160 u powstający podczas spalania miedzi w parach siarki, zawiera 80% masowych miedzi i 20% masowych siarki. Ustal wzór sumaryczny i nazwę tego związku.


19. Uczeń otrzymał cztery ponumerowane probówki i informację, że znajdują się w nich roztwory soli: AgNO3, Pb(NO3)2, BaCl2, SnSO4. Mając do dyspozycji roztwory HCl i KI, zidentyfikował substancję w poszczególnych probówkach. Zapisz cząsteczkowo i jonowo równania tych reakcji chemicznych.

20. Napisz równania reakcji chemicznych ilustrujące następujące przemiany:
1. 2.
FeS --> FeO -->
3.
FeS --> FeSO4

21. Roztwór kwasu azotowego (V) zobojętniono roztworem zasady potasowej i otrzymano 150 g 20% roztworu soli. Podaj nazwę tej soli i jej wzór. Oblicz, ile gramów soli zawiera powstały roztwór.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.