Katalog

Dorota Bukowska, 2020-05-26
Nowe Skalmierzyce

Język polski, Scenariusze

Z ortografią i interpunkcją za pan brat- przykłady zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów wraz z kartą odpowiedzi.

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI ZDALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII
Temat: Z ortografią i interpunkcją za pan brat- przykłady zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów.
Opracowała: Dorota Bukowska
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

„Błąd w mowie i piśmie to jak brzydka plama na fotografii matki, którą kochasz.”
Janusz Korczak
Cele lekcji:
-Utrwalam zasady ortograficzne i interpunkcyjne.
-Sprawdzam swoją wiedzę egzaminacyjną.

Kryteria sukcesu:
- wyjaśniam znaczenie związku frazeologicznego: być za pan brat.
- wykonuję podane zadania dotyczące znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;
- porównuję swoje rozwiązania z kartą odpowiedzi;
- dokonuję samooceny.

Treści podstawy programowej:
Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe
5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.
IV. Samokształcenie:
4. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
klasy IV-VI
II. Kształcenie językowe
2.5) rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach;
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.
Klasy VII-VIII
II. Kształcenie językowe
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych;
4) zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

Forma pracy: Uczniowie pracują samodzielnie. Odpowiedzi do zadań przysyłają nauczycielowi na Microsoft OneDrive.

Formy sprawdzenia osiągnięcia celu: Wspólne omówienie zadań podczas lekcji prowadzonej w aplikacji Teams z wykorzystaniem przesłanych uczniom wskazówek i klucza odpowiedzi.

Zapamiętaj:
Być za pan brat- bardzo dobrze coś, kogoś znać, być z czymś obeznanym, wyjątkowo wprawionym w jakiejś dziedzinie.
Bąba S., Dziamska G., Liberek J., Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa, PWN, 1990.

KARTA PRACY:
Wykonaj przykładowe zadania egzaminacyjne. Odpowiedzi prześlij nauczycielowi.

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Próbny egzamin ósmoklasisty - język polski data: marzec–kwiecień 2020r.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf

Zadanie 1. (0–1)
W którym z wyrazów pisowni „ó” nie można uzasadnić wymianą „ó” na „o”? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. mój
B. dwór
C. córka
D. przywiódł

Zadanie 2. (0–1)
Na jednej ze stron poświęconych lekturom szkolnym zamieszczono krótkie notatki
dotyczące najważniejszych wydarzeń opisanych w poszczególnych księgach Pana
Tadeusza. Poniżej znajduje się jedna z nich. Wybierz zdanie, w którym interpunkcja jest
niepoprawna.
Z księgi II musisz zapamiętać historię zamku!
A. Historię zamku poznajemy dzięki Gerwazemu, który opowiada Hrabiemu o dawnym właścicielu,
Stolniku Horeszce.
B. Kiedy na zamek najechali Moskale mieszkańcom udało się ich powstrzymać.
C. Gerwazy poprzysiągł zemstę rodzinie Sopliców, ponieważ Jacek Soplica zabił Stolnika Horeszkę.
D. Opowieść Gerwazego wywarła ogromne wrażenie na potomku Stolnika Horeszki, podziwiającym
zamek.

Zadanie 3. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W zdaniu Kiedyś naturalnymi granicami były rzeki, morza i góry postawiono przecinek, ponieważ oddziela on człony podmiotu. P F
W zdaniu Ludzie, spotykając się z innymi, zawsze mieli do wyboru – dialog, wojnę lub budowę muru po wyrazie „ludzie” postawiono przecinek, ponieważ oddziela on wyraz poza zdaniem od wyrazu należącego do zdania. P F

Egzamin ósmoklasisty - język polski- 15 kwietnia 2019 r.
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

Zadanie 4. (0–1)
Na podstawie lektury Mały Książę powstały wskazówki dla podróżników. Wybierz zdanie,
w którym interpunkcja jest niepoprawna:
A. Kiedy odszukasz studnię zaczerpnij z jej mądrości.
B. Staraj się uruchomić wyobraźnię i patrz uważnie na świat.
C. Doceń to, co odnajdujesz, lecz nie zaprzestawaj dalszych poszukiwań.
D. Często zatrzymuj się po drodze, lecz nie trać z oczu wyznaczonego celu.

Zadanie 5. (0–1)
W którym z wyrazów pisownia „ó” jest zgodna z tą samą szczegółową zasadą
ortograficzną, co zastosowana w wyrazie sposób? Wybierz właściwą odpowiedź spośród
podanych.
A. róża
B. dwóch
C. próżne
D. później

Próbny egzamin ósmoklasisty- język polski- 18 grudnia 2018 r.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/OPOP-100-1812.pdf
Zadanie 6. (0–2)
Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.
A. każe (w znaczeniu kazać)
B. karze (w znaczeniu karać)
1. Wszyscy z niedowierzaniem słuchali słów wypowiedzianych przez Petroniusza, przekonani,
że Neron tym razem ______ go zgładzić.
2. Winicjusz z przerażeniem myślał o ______, jaka spotka Petroniusza za zuchwałe słowa.
3. Początkowo nikt z otoczenia Nerona nie przypuszczał, że cezar ______ spalić Rzym.
Przykładowy arkusz egzaminacyjny - grudzień 2017 r.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_1_polski.pdf

Zadanie 7. (0–2)
Dom Towarowy dostał zamówienie na sprzedaż półpancerzy praktycznych do jednego z krajów europejskich. Kierownik sklepu pisze notatkę do swoich pracowników.
Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.
A. za granicę (pisane rozdzielnie)
B. zagranicę (pisane łącznie)
1. Informacja o naszych półpancerzach obiegła całą ______.
2. Do końca tygodnia należy przygotować zamówienie, które zostanie wysłane ______.
3. W związku z popularnością półpancerzy przewidziane są wyjazdy pracowników ______.

Zadanie 8. (0–1)
Na jednym z blogów pojawił się wpis dotyczący pojęcia dobro, ale autor wpisu nie zadbał o poprawną interpunkcję. Wybierz zdanie, w którym niepoprawnie zastosowano interpunkcję.
Rozważania o wartościach
A. Dobro to wartość, która wyznacza człowiekowi kierunki w życiu.
B. Motyw walki dobra ze złem to motyw, który często pojawia się w literaturze.
C. Przybiera on różne formy, np. bohaterowie „Kamieni na szaniec” walczą z okupantem.
D. Natomiast bohaterowie utworu Adama Mickiewicza gdy ponoszą karę za swoje postępowanie uczą nas, jak należy postępować.

Zestaw zadań powtórkowych- 2020 r.
Szybka powtórka przed egzaminem- dzień 1.
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf

Zadanie 9. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W sformułowaniu ,,nieporządek miły’’ wyraz ,,nieporządek’’ został zapisany zgodnie z taką samą zasadą ortograficzną, jaką zastosowano w pisowni wyrazu
A. niebiosa.
B. niedziela.
C. niedźwiedź.
D. nieprawda.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Egzamin ósmoklasisty- język polski-zestaw zadań
Materiał ćwiczeniowy dla uczniów i nauczycieli- marzec 2019 r.
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/551/opop_zestaw_zadan.pdf

Zadanie 10. (0–2)
Podaj regułę ortograficzną, według której wielkimi literami została zapisana nazwa Góry
Pieprzowe. Podaj inny przykład, którego pisownię wyjaśnia ta sama reguła.
Reguła ortograficzna:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przykład zastosowania podanej reguły:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podsumowanie lekcji:
Samoocena:
* liczba punktów do uzyskania: 13
* liczba uzyskanych przeze mnie punktów: ………….

Metoda zdań niedokończonych:
- Muszę jeszcze powtórzyć zasady ortograficzne dotyczące …………………………………………………………….
- Muszę jeszcze powtórzyć zasady interpunkcyjne dotyczące użycia przecinka w zdaniach ………………..
- Zadania wykonałam/em bezbłędnie. ,,Z ortografią i interpunkcją jestem za pan brat.’’

Wskazówki dla nauczyciela i klucz odpowiedzi
SCENARIUSZ LEKCJI ZDALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII
Temat: Z ortografią i interpunkcją za pan brat- przykłady zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów.
Opracowała: Dorota Bukowska
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

„Błąd w mowie i piśmie to jak brzydka plama na fotografii matki, którą kochasz.”
Janusz Korczak
Cele lekcji:
-Utrwalam zasady ortograficzne i interpunkcyjne.
-Sprawdzam swoją wiedzę egzaminacyjną.

Kryteria sukcesu:
- wyjaśniam znaczenie związku frazeologicznego: być za pan brat.
- wykonuję podane zadania dotyczące znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;
- porównuję swoje rozwiązania z kartą odpowiedzi;
- dokonuję samooceny.

Treści podstawy programowej:
Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe
5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.
IV. Samokształcenie:
4. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
klasy IV-VI
II. Kształcenie językowe
2.5) rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach;
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.
Klasy VII-VIII
II. Kształcenie językowe
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych;
4) zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

Forma pracy: Uczniowie pracują samodzielnie. Odpowiedzi do zadań przysyłają nauczycielowi na Microsoft OneDrive.

Formy sprawdzenia osiągnięcia celu: Wspólne omówienie zadań podczas lekcji prowadzonej w aplikacji Teams z wykorzystaniem przesłanych uczniom wskazówek i klucza odpowiedzi.

Zapamiętaj:
Być za pan brat- bardzo dobrze coś, kogoś znać, być z czymś obeznanym, wyjątkowo wprawionym w jakiejś dziedzinie.
Bąba S., Dziamska G., Liberek J., Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa, PWN, 1990.

KARTA PRACY:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Próbny egzamin ósmoklasisty - język polski data: marzec–kwiecień 2020r.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf

Zadanie 1. (0–1) ( Zadanie 10. w arkuszu )
W którym z wyrazów pisowni „ó” nie można uzasadnić wymianą „ó” na „o”? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. mój
B. dwór
C. córka
D. przywiódł
Rozwiązanie:
C ( córka )

Zadanie 2. (0–1) ( Zadanie 11. w arkuszu )
Na jednej ze stron poświęconych lekturom szkolnym zamieszczono krótkie notatki
dotyczące najważniejszych wydarzeń opisanych w poszczególnych księgach Pana
Tadeusza. Poniżej znajduje się jedna z nich. Wybierz zdanie, w którym interpunkcja jest
niepoprawna.
Z księgi II musisz zapamiętać historię zamku!
A. Historię zamku poznajemy dzięki Gerwazemu, który opowiada Hrabiemu o dawnym właścicielu,
Stolniku Horeszce.
B. Kiedy na zamek najechali Moskale mieszkańcom udało się ich powstrzymać.
C. Gerwazy poprzysiągł zemstę rodzinie Sopliców, ponieważ Jacek Soplica zabił Stolnika Horeszkę.
D. Opowieść Gerwazego wywarła ogromne wrażenie na potomku Stolnika Horeszki, podziwiającym
zamek.
Rozwiązanie:
B. Kiedy na zamek najechali Moskale mieszkańcom udało się ich powstrzymać.
Zasada interpunkcyjna: Zdanie podrzędne ( określające ) zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na kolejność tych zdań.
Polański E., Wielki słownik ortograficzny, Warszawa, PWN, 2003.
Zadanie 3. (0–1) ( Zadanie 20. w arkuszu )
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W zdaniu Kiedyś naturalnymi granicami były rzeki, morza i góry postawiono przecinek, ponieważ oddziela on człony podmiotu. P F
W zdaniu Ludzie, spotykając się z innymi, zawsze mieli do wyboru – dialog, wojnę lub budowę muru po wyrazie „ludzie” postawiono przecinek, ponieważ oddziela on wyraz poza zdaniem od wyrazu należącego do zdania. P F

Rozwiązanie:
PF
Zasada interpunkcyjna:
*Przecinek stawiamy pomiędzy połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania:
a) podmiotami, np. Lekkoatleci, piłkarze, pływacy i inni sportowcy wyjadą na igrzyska olimpijskie.
b) dopełnieniami, np. Opowiadał to już rodzicom, kolegom, znajomym.
c) przydawkami równorzędnymi, np. Minął kolejny dzień senny, monotonny, nudny.
Uwaga: Natomiast przydawki nierównorzędne, to znaczy takie grupy przydawek, z których pierwsza określa połączenie drugiej przydawki określonego przez nią rzeczownika, nie są oddzielone przecinkiem, np. Pierwszy powojenny film polski dotyczył kwestii okupacyjnych.
d) Okolicznikami jednorodnymi ( dwa okoliczniki miejsca, sposobu, czasu ), np. Pracował w instytucie, w domu, w bibliotece.
Uwaga: W pozostałych wypadkach okoliczników nie rozdzielamy przecinkami, np. Spotkałam go na ulicy późnym wieczorem. ( okoliczniki niejednorodne: miejsca i czasu ).
*Zdanie podrzędne wplecione w zdanie nadrzędne musi być wydzielone przecinkami z obu stron- bez względu na typ spójnika następującego po owym zdaniu podrzędnym, np. Po wschodzie słońca, gdy niebo trochę się wypogodziło, wypłynęli na jezioro.
Zasada ta dotyczy również równoważników zdań, np. Późno, bo dopiero po trzech miesiącach, przyszedł pierwszy list.
Polański E., Wielki słownik ortograficzny, Warszawa, PWN, 2003.

Egzamin ósmoklasisty - język polski- 15 kwietnia 2019 r.
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

Zadanie 4. (0–1) ( Zadanie 9. w arkuszu )
Na podstawie lektury Mały Książę powstały wskazówki dla podróżników. Wybierz zdanie,
w którym interpunkcja jest niepoprawna:
A. Kiedy odszukasz studnię zaczerpnij z jej mądrości.
B. Staraj się uruchomić wyobraźnię i patrz uważnie na świat.
C. Doceń to, co odnajdujesz, lecz nie zaprzestawaj dalszych poszukiwań.
D. Często zatrzymuj się po drodze, lecz nie trać z oczu wyznaczonego celu.
Rozwiązanie:
A. Kiedy odszukasz studnię zaczerpnij z jej mądrości.
Zasada interpunkcyjna: Zdanie podrzędne ( określające ) zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na kolejność tych zdań.
Polański E., Wielki słownik ortograficzny, Warszawa, PWN, 2003.


Zadanie 5. (0–1) ( Zadanie 10. w arkuszu )
W którym z wyrazów pisownia „ó” jest zgodna z tą samą szczegółową zasadą
ortograficzną, co zastosowana w wyrazie sposób? Wybierz właściwą odpowiedź spośród
podanych.
A. róża
B. dwóch
C. próżne
D. później
Rozwiązanie:
B ( dwóch bo dwoje )

Próbny egzamin ósmoklasisty- język polski- 18 grudnia 2018 r.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/OPOP-100-1812.pdf
Zadanie 6. (0–2) ( Zadanie 8. w arkuszu )
Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.
A. każe (w znaczeniu kazać)
B. karze (w znaczeniu karać)
1. Wszyscy z niedowierzaniem słuchali słów wypowiedzianych przez Petroniusza, przekonani,
że Neron tym razem ______ go zgładzić.
2. Winicjusz z przerażeniem myślał o ______, jaka spotka Petroniusza za zuchwałe słowa.
3. Początkowo nikt z otoczenia Nerona nie przypuszczał, że cezar ______ spalić Rzym.
Rozwiązanie:
1. Wszyscy z niedowierzaniem słuchali słów wypowiedzianych przez Petroniusza, przekonani,
że Neron tym razem każe go zgładzić.
2. Winicjusz z przerażeniem myślał o karze, jaka spotka Petroniusza za zuchwałe słowa.
3. Początkowo nikt z otoczenia Nerona nie przypuszczał, że cezar każe spalić Rzym.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny - grudzień 2017 r.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_1_polski.pdf

Zadanie 7. (0–2) ( Zadanie 8. w arkuszu )
Dom Towarowy dostał zamówienie na sprzedaż półpancerzy praktycznych do jednego z krajów europejskich. Kierownik sklepu pisze notatkę do swoich pracowników.
Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.
A. za granicę (pisane rozdzielnie)
B. zagranicę (pisane łącznie)
1. Informacja o naszych półpancerzach obiegła całą ______.
2. Do końca tygodnia należy przygotować zamówienie, które zostanie wysłane ______.
3. W związku z popularnością półpancerzy przewidziane są wyjazdy pracowników ______.
Rozwiązanie: B,A, A
Zapamiętaj: zagranica- kraje leżące poza granicami danego państwa; społeczeństwo tych krajów, np. Dostać list z zagranicy.
Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa, PWN, 1969.
1. Informacja o naszych półpancerzach obiegła całą zagranicę.
2. Do końca tygodnia należy przygotować zamówienie, które zostanie wysłane za granicę.
3. W związku z popularnością półpancerzy przewidziane są wyjazdy pracowników za granicę.

Zadanie 8. (0–1) ( Zadanie 19. w arkuszu )
Na jednym z blogów pojawił się wpis dotyczący pojęcia dobro, ale autor wpisu nie zadbał o poprawną interpunkcję. Wybierz zdanie, w którym niepoprawnie zastosowano interpunkcję.
Rozważania o wartościach
A. Dobro to wartość, która wyznacza człowiekowi kierunki w życiu.
B. Motyw walki dobra ze złem to motyw, który często pojawia się w literaturze.
C. Przybiera on różne formy, np. bohaterowie „Kamieni na szaniec” walczą z okupantem.
D. Natomiast bohaterowie utworu Adama Mickiewicza gdy ponoszą karę za swoje postępowanie uczą nas, jak należy postępować.
Rozwiązanie:
D
*Zdanie podrzędne wplecione w zdanie nadrzędne musi być wydzielone przecinkami z obu stron- bez względu na typ spójnika następującego po owym zdaniu podrzędnym.

Zestaw zadań powtórkowych- 2020 r.
Szybka powtórka przed egzaminem- dzień 1.
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf

Zadanie 9. (0–1) ( wiązka 2. zadanie 10. w arkuszu )
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W sformułowaniu ,,nieporządek miły’’ wyraz ,,nieporządek’’ został zapisany zgodnie z taką samą zasadą ortograficzną, jaką zastosowano w pisowni wyrazu
A. niebiosa.
B. niedziela.
C. niedźwiedź.
D. nieprawda. Rozwiązanie:
D
Partykułę nie z rzeczownikami piszemy łącznie. Pisownię rozdzielną stosujemy jedynie wówczas, gdy partykuła oznacza wyraźne lub domyślne przeciwstawienie, np. nie szczerość, lecz fałsz.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Egzamin ósmoklasisty- język polski-zestaw zadań
Materiał ćwiczeniowy dla uczniów i nauczycieli- marzec 2019 r.
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/551/opop_zestaw_zadan.pdf

Zadanie 10. (0–2) ( tekst 2. zadanie 5. w arkuszu )
Podaj regułę ortograficzną, według której wielkimi literami została zapisana nazwa Góry
Pieprzowe. Podaj inny przykład, którego pisownię wyjaśnia ta sama reguła.
Reguła ortograficzna:
………………………………………………………………………………………………….
Przykład zastosowania podanej reguły:
………………………………………………………………………………………………….
Przykładowe rozwiązanie:
Reguła: wielowyrazowe nazwy geograficzne
a) Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu lub przymiotnikiem w mianowniku, oba człony pisze się wielką literą.
Przykład zastosowania podanej reguły: Morze Bałtyckie, Wyżyna Małopolska Kanał Panamski, Góra Kościuszki, Puszcza Niepołomicka, Hala Gąsienicowa.
b) Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i drugi jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, pierwszy wyraz piszemy małą literą, a drugi wielką, np. góra Ararat.
Polański E., Wielki słownik ortograficzny, Warszawa, PWN, 2003.

Podsumowanie lekcji:
Samoocena:
*Ilość punktów do uzyskania: 13
* ilość uzyskanych przeze mnie punktów: ………….

Metoda zdań niedokończonych:
- Muszę jeszcze powtórzyć zasady ortograficzne dotyczące …………………………………………………………….
- Muszę jeszcze powtórzyć zasady interpunkcyjne dotyczące użycia przecinka w zdaniach złożonych.
- Zadania wykonałam/em bezbłędnie. ,,Z ortografią i interpunkcją jestem za pan brat.’’


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.