AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Półtorak, 2020-05-26
Białystok

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej

- n +

Program zajęć pozalekcyjnych
z piłki ręcznej
dla uczennic
Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych
im. S. W. Bryły
w Białymstoku.

Opracowanie: mgr Katarzyna PółtorakBiałystok 2019
Wstęp.

Piłka ręczna powinna odgrywać znaczącą rolę w systemie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, z powodu swoich walorów zdrowotnych. Technika gry oparta jest na naturalnych ruchach takich jak bieg, skok, chwyt, podanie, rzut. Dlatego nauka gry w piłkę ręczną jest łatwa w opanowaniu dla każdej grupy wiekowej i powinna stanowić bazę dla innych gier zespołowych.
W ostatnich latach dyscyplina ta zyskuje coraz więcej zwolenników, za sprawą sukcesów Reprezentacji Polski Mężczyzn na najważniejszych imprezach sportowych (m.in. 2 miejsce w Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2007r).
Dostrzegając zainteresowania sportowe uczennic naszej szkoły oraz korzystając z możliwości organizacyjnych szkoły postanowiłam napisać ten program, którego głównym celem jest ogólny rozwój sprawności fizycznej, poprawa stanu zdrowia, kondycji i koordynacji ruchowej. Założeniem tego programu jest nie tylko wszechstronny rozwój osobowości, ale i poszerzenie możliwości ruchowych służących doskonaleniu gry w piłkę ręczną.
W trakcie podejmowania aktywności ruchowej ujawniają się potencjalne możliwości młodzieży związane ze zdolnościami motorycznymi i wydolnością fizyczną, dlatego obok rozwoju sprawności ogólnej na zajęciach będzie rozwijana sprawność ukierunkowana.

Cele edukacyjne:
1. Promocja piłki ręcznej wśród uczniów szkoły;
2. Mobilizowanie do podejmowania samodzielnych działań na rzecz rozwoju psychofizycznego,
3. kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie i rekreacji, między innymi: wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równość szans, szacunek dla przeciwnika, „czysta gra”, umiejętność właściwego zachowania w sytuacji zwycięstwa i porażki,

Cele wychowawcze:
1. Rozwijanie pożądanych postaw moralnych i społecznych: stosowanie zasady „Fair Play”, poszanowanie przeciwnika, trenera i sędziego.
2. Rozwijanie umiejętności współdziałania zespołowego, wzajemnej współodpowiedzialności oraz umiejętności właściwego zachowania w sytuacji zwycięstwa i porażki
3. Wytworzenie potrzeby świadomego uczestnictwa uczennic w różnych formach aktywności fizycznej w życiu dorosłym, dla zachowania zdrowia psychofizycznego,
4. Zainspirowanie uczestniczek do organizacji i udziału w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
5. Przygotowanie do dbałości o postawę ciała, przeciwdziałanie wadom postawy, wpajanie prawidłowych nawyków żywieniowych, higienicznych, zapobieganie chorobom cywilizacji, dopingowi oraz uzależnieniom.

Sposoby osiągania celów:
Zakładane cele zostaną zrealizowane w:
1. Procesie zajęć obligatoryjnych – 2 razy w tygodniu
2. Podczas meczów towarzyskich
3. Podczas zawodów sportowych wynikających z kalendarza imprez Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Procedury osiągania celów:
1. Program pozwala realizować wybrane treści w trakcie zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej oraz zajęć kształtujących wytrzymałość.
2. Wprowadzając kolejne treści należy pamiętać o stosowaniu indywidualizacji w zakresie nauczania umiejętności i przekazywania wiadomości. Uwzględniając różnice między uczniami nauczyciel powinien zapewnić każdemu z nich rozwój oraz osiągnięcie indywidualnego i zespołowego sukcesu.
3. W toku szkolenia sportowego należy zwracać szczególną uwagę na wdrażanie ucznia – zawodnika do przestrzegania zasady „fair play”, a zwłaszcza na okazywanie szacunku nauczycielowi – trenerowi, sędziemu, przeciwnikowi i samemu sobie.
4. W czasie zajęć/treningów nauczyciel powinien stosować różne metody realizacji zadań szkolenia sportowego (ścisła, fragmentów gry, zabawowa, gry szkolnej i właściwej), ale nie powinien rezygnować z metod twórczych, problemowych, które przyczyniają się do rozwijania kreatywności i samodzielności uczestników.
5. Wskazane jest także stosowanie pogadanek, pracy z tekstem – w celu zaznajomienia się z przepisami, historią piłki ręcznej, Internetem (znajdowanie ciekawostek, wyników sportowych, informacji o klubach, zawodnikach, reprezentacji, harmonogramie rozgrywek ligowych i międzynarodowych), prezentacji multimedialnych i nagrań wideo.
6. Dużą wagę należy przywiązywać do zdrowia ucznia, przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego, przekazując zasady zdrowego stylu życia, higieny, hartowanie organizmu, aktywnego spędzania czasu wolnego, stronienia od używek i środków dopingujących.
7. Należy dążyć do takich form zajęć, które będą jednoczyć grupę, uczyć maksymalnego zaangażowania indywidualnego na rzecz sukcesu zespołu, pokazania jak ważne jest każde ogniwo zespołu, jaki wpływ ma zaangażowanie każdego zawodnika/ogniwa na wynik końcowy spotkania. Ważne jest, aby treningi odbywały się w przyjemnej atmosferze i wzbudzały pozytywne uczucia i emocje.

Adresaci programu:
Program adresowany jest do dziewcząt uczących się w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku. W prowadzonych zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie chętne dziewczyny, posiadające pisemną zgodę rodziców i bez przeciwwskazań zdrowotnych.

Warunki do prowadzenia zajęć:
1. Sala sportowa z magazynkiem sportowym i sprzętem sportowym
2. Sala lustrzana
3. Siłownia
4. Teren zielony w okolicach szkoły

Ewaluacja:
Oceny postępów uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez młodzież w czasie trwania zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej dokonuje się w trakcie i po zakończeniu rocznego cyklu treningowego poprzez:
• obserwację uczniów,
• rozmowy z młodzieżą,
• analizę wyników testu sprawności ukierunkowanej J. Noszczaka
• miejsce zdobyte w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

Test sprawność ukierunkowanej J. Noszczaka:
Test składa się z 5 prób. Test służy ocenie przygotowania dziewcząt do startu w rozgrywkach.
Ze sposobem wykonania prób należy zapoznać zawodniczki i zawodników na zajęciach treningowych poprzedzających sprawdzian. Przed sprawdzianem należy zapoznać zawodników z celem sprawdzianu i przeprowadzić 10min. rozgrzewkę, w czasie której każdy zawodnik musi przećwiczyć każdą z prób. Próby mogą być przeprowadzone w czasie dwóch jednostek treningowych (wskazane).
Próby:
1. Bieg na 30 m.
2. Rzut piłką lekarską przodem i tyłem
3. Pięcioskok
4. Rzut piłką ręczną na odległość
5. Bieg wahadłowy na 300m
Szczegółowy opis prób w podręczniku H. Norkowski, J. Noszczak „Piłka ręczna. Zbiór testów”. Wyd. II poprawione i poszerzone, Warszawa 2010.

Tematyka zajęć z piłki ręcznej:
1. poruszanie się po boisku, ćwiczenia oswajające z piłką w formie zabawowej. Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć.
2. Doskonalenie poruszania się po boisku, podań i chwytów w marszu, truchcie, rzut z biegu
3. Doskonalenie rzutu z biegu i z przeskokiem. Nauka rzutu z wyskoku.
4. Doskonalenie podań, chwytów, podań sytuacyjnych, Nauka rzutu z padem. Gra „pięć podań”.
5. Doskonalenie zwodu pojedynczego w prawo i lewo, wykorzystanie zwodu we fragmentach gry.
6. Ćwiczenia doskonalące prawidłowe kozłowanie, rzuty do bramki po kozłowaniu. Nauka techniki gry bramkarza. Sygnalizacja sędziego w czasie gry w piłkę ręczną.
7. Prowadzenie piłki w parach i w trójkach zakończone rzutem do bramki. Rzuty z różnych pozycji
8. Pomiar sprawności. Test sprawności J. Noszczaka.
9. Prowadzenie piłki w parach i trójkach z obrońcą (wykorzystanie zwodu pojedynczego przodem), zakończone rzutem do bramki. Doskonalenie techniki gry bramkarza.
10. Doskonalenie prowadzenia piłki w trójkach z jednym obrońcą na środku, rzuty z wybranych pozycji z obrońcą – wykorzystanie zwodu.
11. Ćwiczenia techniczne (biegowe) przygotowujące do gry w ataku pozycyjnym, ćwiczenia pracy rąk i nóg w obronie. Fragmenty gry w ataku pozycyjnych 2x2.
12. Prowadzenia piłki w trójkach, ćwiczenia fragmentów gry w ataku pozycyjnym 3x3.
13. Fragmenty ataku pozycyjnego (współpraca rozgrywający – środkowy). Omówienie sposobów obrony.
14. Prowadzenie piłki w trójkach z dwoma obrońcami w środku pola. Fragmenty ataku pozycyjnego (współpraca rozgrywający – skrzydłowy). Omówienie ataku pozycyjnego 2:1:3.
15. Fragmenty ataku pozycyjnego (współpraca rozgrywający – skrzydłowy), rzuty do bramki bez i z obrońcą (doskonalenie zwodu pojedynczego). Omówienie sposobów obrony 6:0 i 5:1.
16. Ćwiczenie przechwytów i wygarnięcia piłki. Prowadzenie piłki w trójkach z rzutem (dwóch obrońców na środku). Kontratak – ćwiczenia wprowadzające.
17. Atak szybki – wyprowadzenie pierwszego podania. Ćwiczenia obrony 1x1 i 2x2
18. Ćwiczenia chwytów i podań w formie zabawowej z wykorzystaniem różnych piłek. Ćwiczenia ataku szybkiego. Gra szkolna.
19. Ćwiczenia zasłon i uwalniania się od nich. Rzuty do bramki z własnych pozycji
20. Ćwiczenia rzutów karnych. Gra szkolna i właściwa.
21. Doskonalenie fragmentów gry w ataku pozycyjnym, gra szkolna.
22. Ćwiczenia fragmentów ataku pozycyjnego (współpraca rozgrywający – skrzydłowy i rozgrywający – środkowy).
23. Doskonalenie rozgrywania rzutu wolnego, rzut karny. Gra szkolna.
24. Kontratak – fragmenty gry 2x2 i 3x3, fragmenty ataku pozycyjnego
25. Prowadzenie piłki w dwójkach – zmiana miejsca przed oddaniem rzutu, zmiana za piłką i od piłki w trójkach
26. Fragmenty gry w obronie w osłabieniu. Doskonalenie obrony 5:1 i 6:0
27. Kontratak – doskonalenie wyprowadzenia pierwszego podania. Atak pozycyjny 2:1:3 – doskonalenie.

Tematyka zajęć z elementami lekkoatletyki:
1. Ćwiczenia sprawności ogólnej kończyn dolnych
2. Ćwiczenia rytmu biegowego – różne odcinki biegowe
3. Starty z różnych pozycji wyjściowej.
4. Bieg ciągły o zmiennej intensywności, crossy, przełaje, zabawy biegowe
5. Bieg ciągły, zabawy biegowe, marszobiegi, zaprawy terenowe,
6. Rozbieganie
7. Ćwiczenia sprawności wszechstronnej (gibkość, zwinność, zręczność), ćwiczenia akrobatyczne, gry i zabawy,
8. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi.
9. Zabawy biegowe.
Bibliografia:

1. Marian Bondarowicz : " Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych "
2. H. Norkowski, J. Noszczak „Piłka ręczna. Zbiór testów”.
3. L. Walczyk, R. Skutnik „Piłka ręczna. Zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży”.
4. W. Nowiński „Piłka ręczna. Technika i taktyka”.
5. W. Nowiński „Pierwsze kroki bramkarza”
6. Z. Głuszek „Lekkoatletyka. Technika, metodyka, trening”.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.