AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Lenar, 2020-05-22
Warszawa

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciel dyplomowany

- n +


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego historii i wiedzy o społeczeństwie
w Szkole Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Czas odbywania stażu: 01.09.2017r. - 31.05. 2020r.

CELE:
• Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno- wychowawczych
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.


- Analiza przepisów prawa oświatowego.

- Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły. wrzesień 2017r.


Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
i złożenie go u Dyrektora Szkoły.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie materiałów i dokumentów. okres stażu Potwierdzenia, sprawozdania, opracowane materiały, zdjęcia.
3. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. - Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj 2020r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły. - Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki. wrzesień 2017r.
wrzesień 2018r.
wrzesień 2019r. Uwzględnienie potrzeb szkoły
w planie rozwoju zawodowego.
5. Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie
jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. - Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach
i szkoleniach wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. okres stażu

Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia.


6. Gromadzenie literatury przedmiotowo – metodycznej. - Utworzenie klasowej biblioteczki nauczyciela i wychowawcy. okres stażu Bibliografia.
7. Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych. - Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych
z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, psychologii i pedagogiki. rok szkolny 2017/2018
2018/2019
2019/2020 Rejestr przyswojonych pozycji bibliograficznych.
8. Przygotowanie zestawów testów sprawdzających wiadomości
i umiejętności uczniów. - Opracowanie i przeprowadzenie testów. Konstruowanie wniosków do dalszej pracy.
rok szkolny 2017/2018
2018/2019 Arkusze opracowanych testów.
9. Praca z uczniem zdolnym. - Prowadzenie zajęć dodatkowych w formie koła historycznego rok szkolny 2017/2018 Dziennik zajęć dodatkowych.
10. Praca z uczniem z trudnościami w nauce. - Prowadzenie konsultacji dla uczniów mających problemy edukacyjne lub wyrównujących różnice programowe z innych szkół rok szkolny 2017/18 Dziennik zajęć dodatkowych.
11. Podjęcie działań promujących szkołę
w środowisku lokalnym. - Udział w przygotowywaniu uroczystości
i imprez szkolnych takich jak: Dzień Języków Obcych, Dzień Wiosny, Dzień Matki, apele z okazji świąt narodowych.
- Przygotowywanie uczniów do występu podczas festynu rodzinnego. wrzesień 2017r.
marzec 2018r.
maj 2018r.

maj 2018r. Zdjęcia, artykuł w prasie lokalnej.

§ ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.

Umiejętne posługiwanie się komputerem oraz korzystanie z Internetu jako narzędzia do wyszukiwania potrzebnych informacji.- Wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

rok szkolny 2017/2018
2018/2019
2019/2020


Przykładowe adresy stron internetowych.2. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych. - Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania materiałów do lekcji w postaci kart pracy, prezentacji. okres stażu

Przygotowane karty pracy, przygotowane prezentacje.

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. - Wykonywanie pomocy dydaktycznych
na zajęcia lekcyjne.

- Opracowywanie podziękowań dla rodziców, dyplomów itp. okres stażu
Przykładowe materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnyh. - Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas lekcji. okres stażu
Płyta CD z prezentacjami.
5. Wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas prowadzenia lekcji. - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i multibooka.
1 na dany rok szkolny
Scenariusz przeprowadzonej lekcji.
6. Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji i materiałów dotyczących wydarzeń klasowych. - przygotowanie i zamieszczanie na stronie informacji dotyczących życia szkoły i klasy
okres stażu Szkolna strona internetowa.
7. Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem komputera. - Dokumentowanie awansu zawodowego.
okres stażu Przykładowe materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.


§ ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Poprowadzenie zajęć otwartych.
- Przygotowanie scenariusza
i przeprowadzenie zajęć. kwiecień 2018r.
scenariusz lekcji, ewaluacja obserwatorów zajęć.
2. Publikacja.

- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. rok szkolny 2017/18 Zrzut z ekranu.
3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami. - Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi na tym samym etapie edukacyjnym.

- Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom. okres stażu
Poświadczenie nauczycieli współpracujących.

4. Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. - Wymiana doświadczeń z nauczycielami zespołu przedmiotów humanistycznych. okres stażu
Plany pracy zespołu, sprawozdania
z pracy zespołu.
5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. .
październik 2018r. Scenariusz uroczystości, sprawozdanie z uroczystości.
6. Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. - Prowadzenie Rady szkoleniowej na temat przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w ramach WDN. grudzień 2018 Ewaluacja od uczestników Rady szkoleniowej.


§ ust. 2 pkt 4 lit. c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
- Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.
okres stażu
Karty wycieczek.
2. Organizowanie imprez szkolnych
i klasowych. - Organizowanie uroczystości klasowych
i szkolnych wynikających z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.

według kalendarza pracy szkoły Scenariusze uroczystości, zdjęcia, artykuły w prasie lokalnej.
3. Organizowanie konkursów międzyszkolnych.
- Przygotowanie uczniów do olimpiady historycznejWrzesień -kwiecień 2018r.
Regulaminy konkursu.


Ewaluacja konkursu wśród uczestników i opiekunów.
4.

Organizowanie dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. - Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się. okres stażu Dziennik zajęć dodatkowych.
5.
Praca w szkolnych zespołach, komisjach powołanych przez
Dyrektora Szkoły. - Praca w komisjach egzaminacyjnych, konkursowych , zespołach zadaniowych.
okres stażu Sprawozdania
z przeprowadzonych konkursów, prac zespołu.
6. „Gramy w języki i kultury ” – udział w projekcie Erasmus Plus. Współpraca w projekcie międzyszkolnym. rok szkolny Scenariusze zajęć.

§ ust. 2 pkt 4 lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Domem Seniora w Aninie - Organizacja spotkania z okazji Świat Bożego Narodzenia Grudzień 2017 Sprawozdanie z przebiegu akcji, zdjęcia, artykuł w prasie lokalnej.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną TE Vizjaw Warszawie. - Cykliczne konsultacje i kierowanie dzieci
do poradni.

- Realizacja zaleceń Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej. okres stażu
Praca z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem.

3. Współpraca z wydawnictwami w celu pozyskiwania pomocy dydaktycznych. - Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.

- Pozyskiwanie nagród na szkolne konkursy.

- Udział w spotkaniach szkoleniowych.
okres stażu
Zaświadczenia od wydawnictwa.

4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Warszawie Anin.
- Organizowanie spotkań z policjantem
na temat bezpieczeństwa. rok szkolny 2018/19 Sprawozdanie z przebiegu spotkania, zdjęcia.
5. Udział w akcjach charytatywnych.


- Uczestnictwo w akcji charytatywnej organizowanej przez Szkołę Podstawową TE Vizja
okres stażu Podziękowanie, zdjęcia
7. Aktywna współpraca z rodzicami. - kontakty indywidualne, zebrania grupowe.

- pedagogizacja rodziców.

- angażowanie rodziców w organizację uroczystości szkolnych i klasowych (Dzień Chłopaka, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka). okres stażu Referat dotyczący pedagogizacji, zdjęcia
z uroczystości.


§ ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego ucznia. - analiza problemów szkolnych ucznia, zaangażowanie zespołu klasowego
do pomocy rozwiązywania problemów ucznia, poprawa zachowania. okres stażu
Poświadczenie Dyrekcji
2.
Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego ucznia. - wypracowanie form pracy z uczniem mającym trudności w nauce, poprawa wyników nauczania. okres stażu
Poświadczenie DyrekcjiPlan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji ,które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu .

Zatwierdzono do realizacji: Nauczyciel odbywający staż:
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.