AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Zabłocka, 2020-05-22
Łódź

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju nauczyciela mianowanego

- n +

I. Informacje o nauczycielu


Imię i nazwisko : Justyna Z.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Wykształcenie:
- Mgr chemii Wydziału Fizyczno – Chemicznego UŁ
- Podyplomowe Studium Fizyki na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ
- Podyplomowe Studium Matematyki UKSW w Warszawie
- Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Cele stażu :
- Poszerzenie zakresu wiedzy.
- Doskonalenie własnych umiejętności.
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
- Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
- Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


II. Plan działania:
Zadania organizacyjne
1. Cele, zadania
a. Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
b. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
c. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Formy realizacji
a. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej)
b. Uczestniczenie w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela.
c. Śledzenie bieżących informacji w Internecie.
d. Gromadzenie dokumentacji.
e. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
f. Autorefleksja, autoanaliza
3. Termin realizacji
a. sierpień/wrzesień 2017
b. cały staż
4. Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
a. Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan i rozwoju zawodowego, znajomość obowiązujących dokumentów.
b. Zaświadczenie uczestniczeniu szkoleniu.
c. Zebrana dokumentacja, potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.


§8 ust. 2 pkt 1 „Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie procy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły"
1. Cele, zadania
a. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
b. Wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy.
c. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy.
d. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
2. Formy realizacji
a. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami , pedagogiem szkolnym.
b. Uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
c. Prace w zespole przedmiotów ogólnokształcących
d. Przygotowanie i przeprowadzanie diagnozy wstępnej dla klas pierwszych.
e. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach dotyczących wprowadzania nowych metod pracy nauczyciela matematyki oraz doskonalących kompetencje wychowawcy.
f. Organizowanie uroczystości szkolnych.
g. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z matematyki
h. Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
i. Opracowanie i wdrożenie własnych narzędzi pracy służących do ewaluacji własnych działań.
j. Studiowanie literatury fachowej, poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
3. Termin realizacji
a. Cały staż
b. wrzesień 2017 i 2019
4. Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
a. Zaświadczenia
b. Testy diagnozujące, analiza wyników.
c. Opracowany PSO, testy, sprawdziany, karty pracy.
d. Opis wykorzystania na lekcji.

§8 ust. 2 pkt 2 „wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej"
1. Cele, zadania
a. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
b. Stosowanie technologii informatycznej i komunikacyjnej
c. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych
2. Formy realizacji
a. Udział w kursach i szkoleniach.
b. Wykorzystanie na lekcjach dostępnych programów komputerowych.
c. Korzystanie z serwisów edukacyjnych i zasobów publikowanych na stronach wydawnictw.
d. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów.
3. Termin realizacji
a. Cały staż
4. Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
a. Zaświadczenia
b. Programy edukacyjne, testy, scenariusze lekcji.
c. Potwierdzenia, notatki

§8 ust. 2 pkt 3 „ umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych"
1. Cele, zadania
a. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
b. Upowszechnianie własnych doświadczeń i metod pracy.
2. Formy realizacji
a. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
b. Uczestniczenie w WDN i pracach w zespołach powołanych doraźnie przez dyrektora.
c. Publikacja planu rozwoju w portalu internetowym.
d. Publikacja własnych scenariuszy na stronach internetowych.
3. Termin realizacji
a. Cały staż
4. Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
a. Plany wynikowe
b. Scenariusze lekcji
c. Testy
d. Zaświadczenia, wydruki

§8 ust. 2 pkt 4a „ Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich"
1. Cele, zadania
a. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
b. Zredagowanie testów sprawdzających wiedzę po klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.
2. Formy realizacji
a. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki.
b. Stworzenie sprawdzianów uwzględniających przerobiony materiał.
3. Termin realizacji
a. Cały staż
4. Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
a. Opracowane i zatwierdzone programy.
b. Testy

§8 ust. 2 pkt 4 c „ Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
1. Cele, zadania
a. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
b. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
c. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
2. Formy realizacji
a. Wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
b. Organizacja wycieczek do muzeów, teatru, kina i innych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
c. Opieka nad uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego, zajęcia wyrównawcze
3. Termin realizacji
a. Cały staż
4. Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
a. Zaświadczenia
b. Karty wycieczek
c. Potwierdzenia
§8 ust. 2 pkt 4 e „Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”
1. Cele, zadania
a. Współpraca z pedagogiem szkolnym
b. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów
c. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
d. Edukacja wychowanków dotycząca uzależnień
2. Formy realizacji
a. Spotkania z pedagogiem.
b. Pedagogizacja rodziców.
c. Integracja zespołu klasowego cały okres stażu.
d. Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
e. Przygotowanie planu lekcji z wychowawczej z uwzględnieniem tematów dotyczących uzależnień.
3. Termin realizacji
a. Cały staż
b. Według potrzeb
4. Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
a. Notatki ze spotkań
b. Wpisy w dzienniku
§8 ust. 2 pkt 5 „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony"
1. Cele, zadania
a. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
2. Formy realizacji
a. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu i wyciągnięcie wniosków.
Wymierny efekt zamierzonych działań.
3. Termin realizacji
a. Cały okres staż
4. Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
a. Opis przypadku.
Plan rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzane lub modyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy szkoły i zmian w tej pracy zachodzących.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.