Katalog

Kasia Stanisz, 2020-05-19
Szczerców

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego - dyplomowany

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


mgr Katarzyna Soboń - Stanisz

nauczyciel mianowany
ubiegający o się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Miejsce stażu: Zespół Szkolno- Przedszkolny- Szkoła PodstawowaCzynności organizacyjne

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego


Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
sporządzenie planu rozwoju zawodowego

systematyczne gromadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
uzyskanie oceny dorobku zawodowego

dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań


poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu
zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego


zgromadzone dokumentacje
pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły


Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji


Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy- aktywny udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.


Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.


Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w zespołach
Organizacja i udział w konkursach, imprezach dla uczniów niepełnosprawnych organizowanych na terenie szkoły i przez inne placówki

Organizacja uroczystości szkolnych

Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktyczno- wychowawczej

uczestnictwo w różnych formach doskonalenia proponowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
udział w lekcjach otwartych
udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

zapoznanie się ze specjalistyczną literaturą z zakresu pedagogiki specjalnej

prowadzenie niezbędnej dokumentacji
opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, programów zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych
praca w zespołach pomocy psychologiczno- pedagogicznej

udział w zespole ds. analizy koncepcji pracy szkoły
powołanie sekcji ds. uczniów niepełnosprawnych
przygotowanie dzieci do konkursów

współtworzenie scenariuszy, przygotowanie dzieci do uroczystości szkolnych wynikających z planu pracy szkoły, oprawa plastyczna
umieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły

konsultacje indywidualne z rodzicami
udział w zebraniach klasowych
organizowanie zebrań nauczycieli i specjalistów z udziałem rodziców
angażowanie rodziców w życie placówki

świadectwa ukończenia, potwierdzenia udziału
materiały szkoleniowe
potwierdzenie Dyrektora

prowadzona dokumentacja
opracowane programy
powstała dokumentacja
protokoły
dyplomy
sprawozdania
scenariusze
zdjęcia z uroczystości
wydruki z internetu
potwierdzenia w dziennikach zajęć
protokoły

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Korzystanie z Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
Organizowanie warsztatu pracy przy pomocy technologii komputerowej


Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
śledzenie aktualności na portalach internetowych
wymiana doświadczeń z innymi pedagogami
opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych, gier edukacyjnych
korzystanie ze stron internetowych proponujących materiały edukacyjne
opracowywanie scenariuszy, konkursów, dyplomów


opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu oświatowym
śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących awansu zawodowego w internecie

adresy i wydruki stron internetowych

przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową
zapisy w dziennikach zajęć
potwierdzenie Dyrektora
teczka awansu zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Organizowanie form wewnątrzszkolnego dokształcania

Aktywna praca w zespole specjalistów
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

Aktywna współpraca z nauczycielami i wychowawcami
opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych
przeprowadzenie szkolenia dla chętnych nauczycieli

współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedami
rozwiązywanie występujących w klasie integracyjnej problemów
wymiana doświadczeń
opracowywanie materiałów do pracy

prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
opieka nad praktykami studenckimi

uczestnictwo w spotkaniach
prowadzenie wzajemnej wymiany doświadczeń

materiały szkoleniowe
lista obecności uczestników szkolenia
notatki
protokoły
harmonogram spotkań
wypracowane materiały
sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych

opracowanie i wdrażanie autorskich programów dla dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej

przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań
zatwierdzone programy

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Zorganizowanie na terenie placówki konkursów na różnych szczeblach

Organizowanie imprez integracyjnych dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczerców

Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów

Pełnienie funkcji organizatora i opiekuna wycieczek szkolnych.
opracowanie regulaminu konkursów
powołanie komisji konkursowej
wykonanie dyplomów

opracowanie scenariuszy
pozyskiwanie sponsorów
promowanie szkoły jako placówki przyjaznej idei integracji

rozmowy z rodzicami
współpraca z pozostałymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
analiza opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych

organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
pozyskiwanie funduszy na dofinansowanie wyjazdów

zdjęcia
regulaminy konkursu
sprawozdania pokonkursowe
wzory dyplomów
scenariusze imprez
zdjęcia
notatki
opinie z poradni
karty wycieczek
sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- -Pedagogiczną w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim

Współpraca z organizacjami szkolnymi oraz rodzicami dzieci

Współpraca z instytucjami, placówkami ze środowiska lokalnego, fundacjami zajmującymi się dziećmi niepełnosprawnymi

konsultacje w sprawie dzieci niepełnosprawnych oraz mających problemy edukacyjne, wychowawcze i emocjonalne
wdrażanie zaleceń
przekazywanie opinii

udział w akcjach, kiermaszach i uroczystościach organizowanych przez szkołę
współpraca z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców
konsultacje indywidualne

organizowanie akcji
udział w konkursach, imprezach
prezentowanie osiągnięć uczniów np. wystawa prac plastycznych
prowadzenie gabloty informacyjnej dotyczącej funkcjonowania osób niepełnosprawnych

pisane opinie
sprawozdania
zdjęcia
notatki
sprawozdania
zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Opis i analiza dwóch przypadków
edukacyjnych lub wychowawczych
zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
konsekwentna, rzetelna praca nad rozwiązaniem problemu
podsumowanie i wnioski
okres stażu
opis i analiza dwóch przypadków dzieci

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty- może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły i własnymi potrzebami.
Opracowała:

……………………………………………

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam / nie zatwierdzam


……………………………. …………………………………
data podpis dyrektora

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.