AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Hanc, 2020-05-19
Milejów

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko:

Zajmowane stanowisko: Nauczyciel-psycholog

Kwalifikacje zawodowe:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.

Imię i nazwisko dyrektora:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Miejsce realizacji stażu:
Cel główny podejmowanego stażu: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
2. Poznanie przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem przedszkola
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich,
a także prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.
7. Pogłębianie współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym


Podstawa prawna:
Karta Nauczyciela, z dnia 26 stycznia 1982, z późniejszymi zmianami, rozdz. 3a,
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.


§6. 1.Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
w okresie odbywania stażu powinien:
1)poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;

1.Poznanie przepisów prawa i procedur dotyczących awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia).
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
1. Rozmowa wstępna i zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
2. Opracowanie planu i ustalenie form współpracy
3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
1. Analiza dokumentacji: Statut,
Roczny plan pracy,
Plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej,
Regulaminy wewnętrzne,
Ramowy rozkład dnia,
Dzienniki zajęć,
2. Poznanie zasad działania Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji poszczególnych organów:
udział w radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami.
4.Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji
1. Analiza dokumentów i prowadzenie:
- dziennika zajęć,
- opracowywanie konspektów zajęć,
- arkuszy obserwacji dzieci,
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
- sprawozdanie z pracy dydaktycznej
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce.
1. Analiza przepisów; regulamin BHP
6. Wdrożenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Udział w pracach zespołów wychowawczych i prowadzenie dokumentacji,:
-przygotowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
-planów pracy psychologiczno- pedagogicznej;
2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
7. Poznanie środowiska dzieci i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym
1. Poznawanie sytuacji rodzinnej dzieci, gromadzenie informacji
2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę placówki; PPP.
3. Konsultacje dla nauczycieli i rodziców
8. Aktywne uczestnictwo w życiu placówki
1. Planowanie, organizacja i udział w ważnych wydarzeniach w życiu placówki
2. Pełnienie dodatkowych funkcji w placówce:
- Koordynator programu ….
- Koordynator Organizacji Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
- ds. Modyfikacji regulaminów i procedur
- ds. Ewaluacji wewnętrznej (plan roczny)
3. Zorganizowanie konkursu w placówce
§6.1.2)uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela,
w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone

1. Obserwacja zajęć dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
1. Obserwacja oraz omówienie zajęć
2.Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora przedszkola
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz psychologicznych.
2. Nabywanie umiejętności omawiania i analizy zajęć
3. Doskonalenie warsztatu pracy
1. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe środki dydaktyczne
4. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy z pedagogiczno-psychologicznej
1. Wykorzystanie komputera i narzędzi multimedialnych do przygotowania i prowadzenia zajęć
2. Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.
§6.1.4) uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
1. Udział w kursach i szkoleniach, warsztatach
2.Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych
3. Studiowanie literatury o tematyce psychologiczno- pedagogicznej
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Publikacja planu rozwoju, konspektów i artykułów w Internecie oraz udostępnienie ich innym nauczycielom
2. Współpraca z nauczycielami- organizowanie imprez w placówce
3. Wstępna samoocena – określanie słabych i mocnych stron własnej działalności
1. Dokumentacja efektów pracy
2. Analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju
4. Określenie dalszej drogi rozwoju
1. Wnioski do dalszej pracy planu rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu.


Miejscowość, dn………………….. podpis opiekuna stażu podpis i pieczęć dyrektoraZadania zostały opisane w tabeli z podziałem na Zadania/Formy realizacji/Osoby wspierające/ Termin realizacji/Dowody realizacji


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.