AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Irena Kaczmarczyk, 2020-05-22
Strzelin

Ogólne, Program nauczania

Program adaptacyjny dla obcokrajowca

- n +

PROGRAM adaptacyjny DLA OBCOKRAJOWCA (dziecka z Ukrainy)
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uczeń (imię i nazwisko): ........................................
klasa 8 szkoła podstawowa

1. Cele główne zajęć:
• pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu podstawy programowej z przedmiotów bloku przyrodniczo- matematycznego,
• nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej posługiwanie się terminologią z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
• wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.

2. Cele szczegółowe:
- Rozwijanie zainteresowań ucznia przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.
- Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów, tłumaczenia tekstów.
- Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.
-Rozbudzanie w dziecku uczucia radości i satysfakcji z nauki .
- Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się (głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się) poprzez wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z nieznajomości przedmiotowej terminologii języka polskiego.
- Wzmacnianie kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami, współpracy w grupie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
-Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesu.

3. Metody i formy pracy:
• metody podające – oparte na słowie: praca z książką, wyjaśnienie, opis, opowiadanie, rozmowa, tłumaczenie , praca ze słownikiem,
• oparte na obserwacji, np. pokaz, demonstracja,
• oparte na praktycznej działalności,
• aktywizujące: gry dydaktyczne, praca z komputerowymi programami edukacyjnymi i stronami internetowymi

4. Treści kształcenia
-Uczeń posługuje zasobem środków językowych umożliwiającym realizację wymagań programowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych
-Uczeń rozumie wypowiedzi ustne
-Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne
-Uczeń tworzy spójne i logiczne wypowiedzi ustne
-Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie
-Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, korzystanie z tekstów specjalistycznych)
Treści programu dostosowane będą do indywidualnych potrzeb, możliwości i kompetencji językowych ucznia.
5. Realizacja celów kształcenia jest możliwa poprzez:
• stosowanie wielokanałowych sposobów prezentowania i ćwiczenia umiejętności językowych poprzez odwoływanie się do wszystkich zmysłów,
• odwoływanie się do zdolności naśladowczych ucznia w procesie dydaktycznym,
• wykorzystanie zróżnicowanych i atrakcyjnych dla ucznia technik nauczania.
6. Tematyka zajęć:
Zgodnie z z tematami poszczególnych lekcji z fizyki, matematyki i chemii
7. Spodziewane efekty:
Zakładam, że w wyniku realizacji programu uczeń:
- wzbogaci zasób słownictwa o otaczającym świecie,
- będę starać się samodzielnie zdobywać wiedzę,
- osiągnię lepsze wyniki w nauce,
- uzupełni braki w wiadomościach i umiejętnościach,
- przyswoję bieżący materiał,
- poprawi wyniki prac pisemnych,
- wdrożę do samodzielnej i systematycznej pracy.
8. Sposób weryfikacji nabytych w ramach projektu kompetencji:
1. Obserwacja pracy ucznia.
2. Wyniki osiągane przez ucznia (sprawdziany, testy, diagnozy – liczba uzyskanych punktów według schematu oceniania).
3. Analiza postępów ucznią.
MINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ SZKOLNYCH

PL ROS

aktywny активный

ambitny амбициозный


biologia / биология /
przyroda природа

biurko учительский
nauczyciela стол

boisko sportowe спортивная
площадка

brać udział w участвовать
lekcji в уроке

być na lekcji присутствовать
на уроке

być nieobecnym отсутствовать

być obecnym присутствовать

chemia химия

chodzić do ходить в школу
szkoły

dyrektor директор

dziennik lekcyjny учебный журнал

dzwonek звонок

długopis шариковая
ручка

egzamin экзамен

egzamin заключительный
końcowy экзамен


egzamin próbny пробный
экзамен

gabinet dyrektora кабинет
директора

gąbka губка


gazetka ścienna стенгазета


geografia география


globus глобус

grono педагогический
pedagogiczne коллектив

klasa класс

komputer компьютер

korytarz коридор

kreda мелок

lekcja урок

lektury szkolne школьная
литература


linijka линейка

lista obecności список
присутствующих

muzyka музыка

nagana выговор


nauczyciel учитель

nieobecność отсутствие

obecność присутствие

oblać egzamin провалиться на
экзамене

obowiązkowy обязательный

ocenianie оценка

odpowiadać na отвечать на
pytanie вопрос

odrobić pracę сделать
domową домашнюю
работу

opuszczać пропускать
lekcje, uciekać уроки, убегать

otrzymać stopnie получить оценки


otrzymać wyniki получить
результаты


ołówek карандаш

plac zabaw игровая
площадкаplan zajęć расписание
уроков

podręcznik учебник


pokój учительская
nauczycielski

postawić stopnie поставить
оценки

pracowity трудолюбивый


program учебная
nauczania программа

przygotować się подготовиться

przystępować do приступить к
egzaminu сдаче экзамена

robić błędy делать ошибки

robić notatki записывать


robić postępy делать успехи

sala спортивный зал
gimnastyczna

sala компьютерный
komputerowa класс

ściąga шпаргалка


ściągać na списывать на
egzaminie экзамене


sekretariat секретариат

semestr letni летний семестр


semestr zimowy зимний семестр

skarga жалоба

skończyć szkołę окончить школу


skończyć окончить вуз
uczelnię

sprawdzić проверить
obecność присутствие

stołówka столовая


strugaczka/ точилка
temperówka

student студент

stypendium стипендия

sumienny добросовестный


świetlica школьный клуб


szafka шкаф для
ubraniowa одежды

szatnia гардероб,
раздевалка

tablica доска

tablica ogłoszeń доска
объявлений

technika техника

temat тема

test тест


uczeń ученик

uczęszczać do ходить в школу
szkoły

uczyć się na учить наизусть
pamięć

uczyć się na зубрить
pamięć

udzielić komuś дать выговор
nagany (кому-то)

utalentowany талантливый

uwaga замечание

uzyskać dyplom получить
диплом

uzyskać stopień получить
naukowy учёную степень

uzyskać получить
świadectwo аттестат

wagarować прогуливать
уроки

wagarowanie прогул


wakacje каникулы

woźna школьная
вахтёрша

wychowanie физкультура
fizyczne

wychowawca классный
руководитель/
воспитатель

wycieczka школьная
szkolna экскурсия

wykładowca преподаватель


wyniki egzaminu результаты
экзамена

zdać egzamin сдать экзамен

zeszyt тетрадьzrobić sobie сделать
przerwę перерыв


MINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW SZKOLNYCH

PL ROS

Rok szkolny Учебный год
W Polsce nauka rozpoczyna В Польше учебный год на-
się 1 września, a kończy чинается 1 сентября, а кон-
w ostatnim tygodniu czerwca чается в последнюю неделю
następnego roku. июня следующего года.

Semestr Семестр
To połowa roku nauki: Это половина учебно-
semestr zimowy trwa od го года: зимний семестр
września do końca stycznia, длится с сентября до конца
semestr letni – od lutego do января, летний семестр – с
czerwca. февраля до июня.Przerwa semestralna Перерыв между семестрами
Po pierwszym semestrze После первого семестра
uczniowie w Polsce mają ученики в Польше имеют
dwutygodniową przerwę двухнедельный перерыв – MINISŁOWNICZEK
w nauce – ferie zimowe. зимние каникулы.


Wakacje Летние каникулы
To czas wolny od nauki Это свободное от учёбы
w ciągu lata. Trwa od ostat- время в летние месяцы.
szkolePolskiejwInny niego tygodnia czerwca do Они длятся с последней не- SZKOLNYCHTERMINÓWPODSTAWOWYCH
końca sierpnia дели июня до конца августа.


Wywiadówka Родительское собрание
- to spotkanie rodziców – это встреча родителей с
z nauczycielem/nauczycie- учителем/учителями уче-
lami ucznia. Jego celem jest ника. На ней обсуждаются
omówienie postępów dzieci успехи детей в учёбе или
w nauce czy innych ważnych другие важные вопросы,
spraw dotyczących życia касающиеся жизни школы.
Szkoły


Ocena Отметки
Począwszy od czwartej Начиная с четвёртого клас-
klasy szkoły podstawowej са начальной школы уче-
uczniowie są oceniani przy ники получают отметки по
pomocy skali od 1 do 6. 6 to 6-бальной шкале от 1 до 6.
ocena najwyższa. 1 to ocena 6 – это самая высокая, а 1
najniższa. Od ucznia ocze- – самая низкая отметка. От
kuje się opanowania mate- ученика ожидается, чтобы
riału co najmniej na 2. он овладел материалом, по
крайней мере, на 2.

Biblioteka Библиотека
Miejsce, gdzie uczeń może Место, где ученик может
na miejscu, za darmo sko- в школе бесплатно пользо-
rzystać ze szkolnych zbiorów ваться школьным книжным
książek. Może też wypoży- фондом. Он может также на
czać książki do domu. какое-то время брать книги
домой.

Dyrektor szkoły Директор школы
Osoba, która kieruje szkołą. Лицо, руководящее школой.
Pedagog szkolny Школьный педагог
Specjalista, który pomaga Специалист, помогающий
dzieciom, które mają trudno- детям, у которых появились
ści szkolne в школе проблемы.


Psycholog szkolny Школьный психолог
Specjalista, który pomaga Специалист, который помо-
uczniom radzić sobie z trud- гает ученикам справляться
nymi emocjami i uczuciami с трудными эмоциями и
чувствами.


Poradnia psychologiczno- Психологическая и педаго-
pedagogiczna – to miejsce, гическая консультация
gdzie specjaliści badają – место, где специалисты
dzieci pod kątem ich możli- обследуют детей в плане их
wości korzystania z edukacji. возможностей пользоваться
Pomagają dzieciom, które образовательным процес-
mają bariery w edukacji сом. Помогают детям, кото-
рым трудно даётся учёба.


Nieobecność Отсутствие на уроках
W Polsce dzieci mają В Польше дети обязаны
obowiązek chodzić do ходить в школу вплоть до
szkoły, dopóki nie skończą окончания гимназии. Если
gimnazjum. Jeśli dziecko ребёнок когда-нибудь не
nie przyjdzie jakiegoś dnia придёт в школу, то родители
do szkoły, rodzice są zobo- обязаны написать «оправ-
wiązani napisać ‘usprawie- дательную записку», то
dliwienie’, czyli wyjaśnić, есть объяснить, почему он
dlaczego dziecko nie przy- не пришёл в школу. В слу-
szło do szkoły. W przypadku чае длительного отсутствия
dłuższych nieobecności в школе по причине про-
wywołanych kłopotami ze блем со здоровьем, школа
zdrowiem szkoła oczekuje ожидает предъявления
zwolnienia lekarskiego, справки от врача, в ко-
czyli dokumentu od lekarza, торой он подтвердит, что
który potwierdza, że dziecko ребёнок болел и из-за этого
było chore, co uniemożliwiło не смог пойти в школу.
mu przybycie do szkoły.

Egzamin Экзамен
Już na koniec szkoły pod- В конце учёбы в начальной
stawowej uczniowie zdają школе ученики сдают экза-
egzamin – czyli sprawdzian мен, то есть проверяются их
ich umiejętności. Egzamin умения. Экзамен по случаю
na końcu gimnazjum decy- окончания гимназии имеет
duje o możliwościach dalszej решающее значение для
edukacji ucznia. дальнейшей учёбы ученика.
Długa przerwa/przerwa Большая перемена/обеден-
obiadowa – jest to dłuższa ная перемена
przerwa w okolicy południa – большая перемена около
(około 30 minut), w czasie полудня (примерно 30 ми-
której dzieci mają czas zjeść нут), во время которой у де-
posiłek. W niektórych szko- тей есть время, чтобы по-
łach w Polsce są stołówki, есть. В некоторых польских
gdzie dzieci mogą zjeść школах имеются столовые,
obiad. Gdy nie ma stołówki где дети могут пообедать.
– jedzą przyniesione z domu Если столовой нет, то они
kanapki. едят принесённые из дома

бутерброды.


Przerwa – czas krótkiego Перемена

odpoczynku dla uczniów – время короткого отдыха
między lekcjami, zwykle trwa учеников между уроками,
10 minut. Lekcje trwają 45 обычно длится 10 минут.
minut. Уроки длятся 45 минут.

Grono pedagogiczne – to Педагогический коллектив
zespół nauczycieli uczących – это группа учителей, кото-
w danej szkole. рые учат в данной школе.
Pokój nauczycielski – spe- Учительская комната –
cjalna sala w szkole prze- специальный класс в шко-
znaczona dla nauczycieli. ле, предназначенный для
Tam można znaleźć nauczy- учителей. Здесь можно
cieli w czasie przerw. найти учителей во время
перемен.
MINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z BIOLOGII

pl ROS

atmosfera атмосфера


bacznie внимательно
obserwować наблюдать за
środowisko окружающей
средой

bogactwa природные
naturalne богатства

dokarmiać докармливать
zwierzęta животных

dzikie дикие

ekosystem экосистема


ewolucja эволюция

futrzasty пушной

gady пресмыкающиеся

gatunek вид (животных)
(zwierząt)

ginący (rośliny, исчезающий
zwierzęta) (растения,
животные)

gryzonie грызуны


istota ludzka человеческое
существо

jęczmień ячмень

karmić кормить

krzak куст

lądowe сухопутные

leśnictwo лесоводство

łańcuch пищевая цепь
pokarmowy

małe малые/
маленькие

mięsożerne плотоядныеMINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z BIOLOGII


morskie морские

mucha муха

nieszkodliwe безвредные

ocalić planetę спасти планету


ochraniać охранять
środowisko окружающую
среду

ochraniać охранять виды,
zagrożone находящиеся
gatunki под угрозойodnawialne обновляемый
(źródło energii) (источник
энергии)

ogrodnictwo садоводство

opiekować ухаживать за
się swoim своим животным
zwierzątkiem

organizmy żywe живые
организмы

oswojone приученные

owady насекомые


owies овёс


pomnik przyrody памятник
природы

poprawiać stan улучшать
środowiska состояние
окружающей
среды

płazy земноводные


płodne плодовитые

pszenica пшеница

przetwarzać перерабатывать
materiały do материалы
ponownego для повторного
użytku использованияMINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z BIOLOGII


ptaki птицы

puszysty пушистый

rolnictwo сельское
хозяйство

roślina растение

roślinożerne травоядные


rośliny растения

rozwinąć развивать
przemysł промышленность
przetwarzający по переработке
zużyte produkty использованных
продуктов

rozwiązac решить
problem .(jaki) проблему…
(какую)

ryby рыбы

rzadki редкий (вид)
(o gatunku)

ssaki млекопитающие

stworzyć więcej создать больше
rezerwatów заповедников
przyrody


szkodliwe вредные для
dla(o czynnikach) (факторы)

środowisko среда обитания
naturalne

środowisko/ окружающая
otoczenie среда/окружение

światowy мировая
(problem) (проблема)


udomowione прирученные

wszystkożerne всеядные

wykorzystywać использовать
alternatywne/ альтернативные/
odnawialne обновляемые
źródła energii источники
энергии
MINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z CHEMII


wymarłe вымершие


zagrożone находящиеся
(wymarciem) под угрозой
(исчезновения)

zagrożony находящийся
под угрозой

zanieczyszczone загрязнённая


zboże зерно, зерновые
культуры

zioło травянистое
растение

zwierzęta животные


zwierzęta животные
w gospodarstwie в сельском
rolnym хозяйстве

zwierzęta домашние
trzymane животные
w domu

żaba лягушка

żyć w harmonii жить в гармонии
z ... с…

żyto рожь
MINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z CHEMII

PL ROS

alkaliczny, щелочной,
zasadowy основный

bezwodnik ангидрид

bezwodny безводный

fragment фрагмент


gęstość плотность


kwasowy кислотный
lepkość вязкость


Odczyn kwaśny кислая реакция


Odczyn щелочная
zasadowy реакция

osad осадок


próżnia вакуум


solanka соляной
раствор

temperatura температура
topnienia плавления

temperatura температура
wrzenia кипения

węglowodan углевод

węglowodór углеводород

zasada щелочь

zasadowy щелочной

zawiesina суспензия
MINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z FIZYKI

PL ROS

akomodacja аккомодация

alfabet Morse’a алфавит Морзе

antena антенна

atom атом

bomba atomowa атомная бомба


czarna dziura чёрная дыра

częstotliwość частота

dioptria диоптрия

drganie światła колебания света


dyfrakcja дифракция
jonosfera ионосфера


kąt угол

kwant квант

luneta подзорная
труба

lupa лупа,
увеличительное
стекло

mikrofale микроволны

nadajnik передатчик


odbicie światła отражение
света

odbiornik приёмник

ogniskowa фокусное
расстояние

optyka оптика

orbita орбита

peryskop перископ

powiększenie увеличение

półcień полутень


promieniowanie излучение

pryzmat призма


radioaktywność радиоактивность

reaktor jądrowy ядерный
реактор

reflektor рефлектор

rok świetlny световой год

rozproszenie рассеяние света
światła

soczewka линза

zaćmienie затмение

załamanie преломление
promieni света

zjawiska явления

MINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z GEOGRAFII

PL ROS

Afryka Африка

Alaska Аляска

aleja аллея

Ameryka Северная
Północna Америка

Ameryka Южная Америка
Południowa

Ameryka Центральная
Środkowa Америка

Antarktyda Антарктида

archipelag архипелаг

arktyczne koło Полярный круг
polarne

Arktyka Арктика

atmosfera атмосфера


Australia Австралия


autostrada автострада

Azja Азия

bagno болото

burza буря


błyskawica молния


chmura туча

cieśnina пролив

deszcz дождь

dno morskie морское дно

dolina долина

erupcja извержение

Europa Европа

fala волна

geografia география


geologia геология

globus глобус

góra гора

granica межгосударст-
międzypaństwowa венная граница

Grenladnia Гренландия

grzbiet хребет

Himalaje Гималаи

jaskinia пещера

jezioro озеро

kamień камень

kanał głowny главный канал

kartografia картография


klif клиф

klimat morski морской климат

klimat сухой
podzwrotnikowy субтропический
suchy климат

klimat влажный
podzwrotnikowy субтропический
wilgotny климат

klimat polarny полярный
tundry климат тундры

klimat средиземномор-
śródziemnomorski ский климат


klimat stepowy степной климат


klimaty górskie горный климат


klimaty континентальный
kontynentalne климат

klimaty субарктический
podbiegunowe климат

klimaty субтропический
podzwrotnikowe климат

klimaty polarne полярный
климат


klimaty strefy климат
umiarkowanej умеренной зоны


klimaty świata климат мира


klimaty умеренный
umiarkowane климат

kontynent континент

kraj страна

krater кратер

kropla deszczu капля дождя

laguna лагуна


las лес

lawa лава

linia kolejowa железнодорож-
ная линия

linie długości линии
geograficznej географической
долготы

linie szerokości линии
geograficznej географической
широты

lód лёд

lodowiec ледник

lotnisko аэродром

mapa карта


mapa drogowa дорожная карта

mapa fizyczna физическая
карта

mapa polityczna политическая
карта

masyw górski горный массив

mgła туман

mierzeja коса


morze мореMorze Arktyczne Арктическое
море

Morze Beringa Берингово море

Morze Czarne Чёрное море

Morze Czerwone Красное море

Morze Гренландское
Grenlandzkie море

Morze Karaibskie Караибское
море

Morze Kaspijskie Каспийское
море

Morze Północne Северное море


Morze Połud- Южно-китайское
niowochińskie море

Morze Средиземное
Śródziemne море

most мост

mżawka изморось

nizina низменность

oaza оазисobwodnica окружная
дорога

ocean океан

ocean Atlantycki Атлантический
океан

Ocean Indyjski Индийский
океан

Ocean Spokojny Тихий океан
(Pacyfik)

opady осадки


osuwisko skalne скальные
оползни

ozon озон

park narodowy национальный
парк


piaszczysta песчаный
wyspa остров

plan miasta план города


plaża пляж

pogoda погода

potok ручей

potok górski горный ручей


powietrze воздух

powódź наводнение

poziom morza уровень моря

półkule полушария

Północ Север

Południe Юг

południk восточный
wschodni меридиан

południk западный
zachodni меридиан

południk zerowy нулевой
меридиан

półwysep полуостров

preria прерия

prognoza pogody прогноз погоды


przedmieścia предместья

przełęcz перевал

pustynia пустыня

pustynia песчаная
piaszczysta пустыня

pustynia skalista скалистая
пустыня

płaskowyż плоскогорье


rafa koralowa коралловые
рифы

rondo круговой
перекрёстокrów oceaniczny океанская
впадина

równik экватор

równoleżnik параллель

rzeka река

siatki картографи-
kartograficzne ческие сетки

skała скала

skorupa ziemska земная кора

śnieg снег

spadająca падающая
gwiazda звезда

stacja kolejowa железнодорож-
ная станция

stalagmit сталагмитstalagmit сталагмит


stalaktyt сталактитstarorzecze староречье

staw пруд

stok górski горный склон

stopnie градусы
Celsjusza Цельсия

stożek конус

strefa зона

szczelina расщелина

szczyt вершина, пик

tajfun тайфун

tęcza радуга


trzęsienie Ziemi землетрясение

uskok отвес

wąwóz ущелье

Wisła река Висла


wodospad водопад


Wschód Восток

wulkan вулкан

wybrzeże побережье


wydma дюна


wyspa остров

wyżyna возвышенность

wzgórze холм

Zachód Запад

zatoka залив

zorza polarna северное
сияние


źródło источникMINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z HISTORII

PL ROS

abdykacja отречение от
престола

berło скипетр


bitwa битва

chłop крестьянин

elekcja выборы

elekt вновь
избранный,
но ещё не
вступивший
в должность

epoka эпоха

fosa ров


giermek Оруженосецhistoria история

husarz гусарinkwizycja инквизиция


konfederacja конфедерация

kontrreformacja контрреформа-
ция

korona корона

koronacja коронация

król король

królestwo королевство

książę князь

lenno ленmiecz меч

most zwodzony разводной мост


myto мыто


niepodległość независимость

oświecenie Просвещение


pańszczyzna барщина


pałac дворец

piechota пехота

pobierać myto взимать мыто


podbój завоевание

pole bitwy поле битвы

płacić myto платить мыто


reforma реформа


reformacja реформацияrewolucja революция

rozbiór Polski раздел Польши


rozejm перемирие

rycerz рыцарь

średniowiecze средневековье


starożytność древние
времена

szabla сабля


szlachta шляхта

tron трон


układ соглашение


wiek век

wojna война

wstąpić na tron вступить на
трон

zabór аннексия

zamek замок


zawieszenie перемирие
broni

zbroja доспехи
MINISŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

PL ROS

analiza анализ

bok бок

całkowity общий, целое
(число)

ciąg последова-
тельность

cyfra цифра
cyrkiel циркуль

część часть

czworokąt четырёху-
гольник

czworościan четырёхгранник

czynnik фактор

ćwiczenie упражнение


długość длина

dodawać слагать

dodawanie сложение

dowód доказательство

dwusieczna биссектриса

działanie действие

dzielenie деление

dzielić делить

dzielna делимое

dzielnik делитель


elipsa эллипс

fałsz ложное

funkcja функция

geometria геометрия

graniastosłup призма

granica предел

iloczyn произведение

iloraz частное

inwersja инверсия


jednokładność гомотетияjednostka единица

kąt угол

kąt ostry острый угол

kąt prosty прямой угол


kąt rozwarty тупой угол

kątomierz Транспортир

kierunek Направление

kolejność Очерёдность

kolumna Столбец

konstrukcja Конструкция


krawędź Ребро

krzywa Кривая

kształt Форма

kula Шар

kwadrat квадрат

liczba число

licznik счётчик

liczyć считатьlinijka линейка

logarytm логарифм

łączyć соединять


łuk дуга

metoda метод

mianownik знаменатель


minus минус

mnożenie умножение

mnożyć умножать

naprzeciwległy противопостав-
ленный

nawias скобка

nieparzysty нечётный


nierówność неравенство


nieskończoność бесконечностьobjętość объём


obliczanie вычисление

obrót оборот

obwód периметр

odcinek отрезок

odejmować вычитать

odejmowanie вычитание

odległość расстояние


odpowiedni соответству-
ющий

odwzorowanie отображение


ograniczenie ограничение


okrąg окружность

okres период


ostrosłup пирамида

oś ось

ośmiokąt восьмиугольник

ośmiościan восьмигранник

para пара

parabola парабола

parzysty чётный

pierścień кольцо

pierwiastek корень

pięciokąt пятиугольник

pionowy вертикальный

plus плюс

płaszczyzna плоскость

pochodna производная

podzbiór подмножество

podział разделение

podzielny делимый


pole (powierzchni) поле
(поверхности)

poprzedni предыдущий

potęga степень

powierzchnia площадь

poziomy горизонтальный


półprosta луч

promień радиус

prosta прямая

prostokąt прямоугольник

prostopadły прямоугольный

przecięcie пересечение

przecinać пересекать

przeciwprostokątna гипотенуза

przedział интервал

przekątna диагональ

przestrzeń пространство

przylegający смежный


punkt точка

razy умноженный

reguła правило


reszta остаток


romb ромб

rosnący возрастающий


rozwiązanie решение

rozwiązywać решать

równanie уравнение

równoległobok параллело-
грамм

równoległy параллельный


równy равный

różnica разность

rząd ряд, порядок

sinus синус

składnik член,
слагаемое

stopień степень

stożek конус

suma сумма

symbol символ

symetria симметрия

szereg ряд

sześcian шестигранник

sześciokąt шестиугольник

ścieżka дорожка

średni средний

średnica диаметр

środek центр,
середина

teoria теория

trapez трапеция

trójkąt треугольник

trójkątny треугольный

trygonometria тригонометрия

twierdzenie теорема

ułamek дробь

uzasadniać обосновывать


wartość значение

wektor вектор

wewnątrz внутри

wielkość величина

wielokąt многоугольник

wielościan многогранник

wierzchołek вершина

wklęsły вогнутый


współczynnik коэффициент

współrzędna координата

wykres график

wzór формула

zbiór множество

zero ноль

zmienna переменная

znak знакMINISŁOWNICZEK POJĘĆ ZE SZTUKI

PL ROS

akwarele акварель

arcydzieło шедевр

barokowy барочный


bezcenny бесценный


ceramika керамика

dekoracja оформление
wnętrza интерьёра

dwuwymiarowy двухразмерный

dłuto резец

ekspresjonizm экспрессионизм


estetyka эстетика


galeria sztuki художественная
галерея

graffiti граффити


horyzont горизонт

ilustracja иллюстрация

impresjonizm импрессионизм


kaligrafia каллиграфия


kicz китч


kolaż коллаж


kolekcja коллекция

kolor цвет

komercyjny коммерческий


kompozycja композиция

kontur контур

kredka цветной
карандаш

kreować творить

kreskówka анимационный
animowana мультфильм

kształt форма

kubizm кубизм


linia линия

literatura литература

malarstwo живопись

marmur мрамор


miejsce место

mistrz мастер, маэстро

motyw мотив, тема

mozaika мозаика


muza муза

muzeum музей

na pierwszym на первом
planie плане


natchnienie вдохновение

ołówek карандаш


paleta malarska палитра


pastel пастель

pędzel malarski кистьpodróbka подделка

pop art поп-арт

portret портрет

proporcja пропорция

przybory принадлежности

Renesans Ренессанс

reprodukcja репродукция

romantyczny романтичный

rysunek рисунок

rzeźba скульптура


styl стиль

surrealizm сюрреализм


szkic эскиз

sztuka ludowa народное
искусство

sztuka современное
nowoczesna искусство


sztuka orientalna восточное
искусство

sztuka искусство
projektowania проектировать


sztuka древнее
starożytna искусство

sztuka użytkowa прикладное
искусство

talent талант

trójwymiarowy трёхразмерный


tło фон


w plenerze на пленэре

wernisaż вернисаж


wystawa выставка

zabarwienie оттенок


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.