AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Romanowicz, 2020-05-22
Garwolin

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

Garwolin, 11.09.2017r.
Joanna Romanowicz
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki
ul. II Armii Wojska Polskiego 20
08-400 GarwolinPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

w okresie stażu warunkującego ubieganie się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy, od 01.09.2017r. do 31.05.2020r.

Cel główny – uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Cele szczegółowe:
-Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
-Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych,
-Doskonalenie warsztatu pracy,
-Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,
-Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


Posiadane kwalifikacje:
-jednolite studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, SGGW Warszawa
-studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, kierunek Żywienie Człowieka i Gastronomia, SGGW Warszawa


Plan opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Kartą Nauczyciela .

Rodzaj działań i przedsięwzięć, wynikających z wymagań rozporządzenia:

Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Formy realizacji


1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wnikliwa analiza aktów prawnych,

2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu:

-zawarcie kontraktu,
-przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
-przygotowanie i opracowanie planu rozwoju zawodowego,
-ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
-konsultacje;
-gromadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego,
-przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
-określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej,
-analiza i samoocena swoich umiejętności,
-wniosek o rozpoczęcie stażu,
- plan rozwoju zawodowego,

3.Prowadzenie dokumentacji szkolnej:

d-zienników lekcyjnych,
-scenariuszy lekcji,
-arkuszy ocen,
-programów nauczania,
-kryteriów oceniania,
-przedmiotowego systemu oceniania,
-rozkładów materiałów,
-scenariusze lekcji,
-PSO,
-kryteria oceniania,
-rozkłady nauczania,
-biblioteczka,
-dziennik zajęć,

4.Tworzenie, wzbogacenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy:

-analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości,
-sformułowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania,stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz -zróżnicowanych form pracy z uczniem,
-opracowanie środków dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia lekcji:
a)scenariusze,
b)testy,
c)sprawdziany,
d)prezentacje multimedialne,
-opracowanie planu wychowawczego na rok szkolny 2017/2018,

5.Udział w formach doskonalenia zawodowego:

-kursach doskonalących w zakresie nauczanych przedmiotów -ekonomicznych oraz gastronomicznych,
-kursach podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze,
-szkoleniach,
-konferencjach,

Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Formy realizacji

1.Współorganizowanie i organizowanie:
-konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
-imprez szkolnych, środowiskowych,
-wycieczek przedmiotowych, targów,
-wycieczek integracyjnych,

2.Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów:

-wywiadówki,
-konsultacje,
-spotkania indywidualne,


3.Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym, wychowawcami,


4.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych a także pełnionych dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.


5.Analiza osiągnięć uczniów i wyników,

6.Zapoznanie z opiniami PPP, uwzględnienie zaleceń, poinformowanie nauczycieli uczących ucznia z orzeczeniem oraz pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


7.Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
cały okres stażu


8.Wspólne oraz indywidualne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych,
cały okres stażu


9.Poznawanie sytuacji wychowawczej i środowiska uczniów, poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami,

10.Propagowanie zasad dobrego wychowania, zdrowego trybu życia, asertywności, tolerancji, itp. na lekcjach godzin wychowawczych,


Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Formy realizacji


1.Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera:

-testów,
-sprawdzianów,
-prac klasowych,
-konspektów, wniosków,
-prezentacji multimedialnych,
-filmów edukacyjnych,
-sprawozdań,
-zestawów ćwiczeń do pracy indywidualnej i w grupach,
-skanów,


2.Wykorzystanie technologii informacyjnej celu przygotowania zajęć, uroczystości szkolnych, warsztatów,


3.Publikacja planu rozwoju w Internecie oraz udostępnienie innym nauczycielom w szkole,


Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


Formy realizacji


1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w różnych formach doskonalenia oraz:

-korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
-studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej,
-znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego,


2.Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.


3.Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:

-wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych,
-dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami,
cały okres stażu
-plan wychowawczy,

4.Pedagogizacja rodziców, współpraca z rodzicami.


5.Aktywna praca nad samokształceniem,
cały okres stażu

-biblioteczka,
-zgromadzona literatura,
-notatki własne,
-zaświadczenia, potwierdzenia udziału w formach doskonalenia,


6.Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: MOPS, Policja, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Sąd Rodzinny w Garwolinie itp.


7.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami


Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


Formy realizacji


1.Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:

-rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
-Ustawa Karta Nauczyciela,
-Ustawa o Systemie Oświaty,
-publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:

-Statut Szkoły,
-Plan dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy szkoły,
-Plan rozwoju szkoły,
-Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów,

3.Praca w komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych,
cały okres stażu

4.Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych,
cały okres stażu

5.Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
cały okres stażu


Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w trakcie trwania stażu
za zgodą opiekuna stażu oraz Dyrektora Szkoły.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.