AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Kałużny, 2020-05-22
Zabrzeż

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji język rosyjski : Idziemy na zakupy ( w supermarkecie) – dialogi. Идем в магазин за покупками &

- n +

Magdalena Kałużny
Konspekt – scenariusz lekcji

Temat: Idziemy na zakupy ( w supermarkecie) – dialogi. Идем в магазин за покупками – (в супермаректе) – диалоги.
Liczba godzin na realizację tematu: 45 min.
W czasie lekcji będzie wykorzystana prezentacja w programie Power point, przedstawiająca nazwy artykułów spożywczych w języku rosyjskim, wzory pytań, stwierdzeń niezbędnych do prawidłowej komunikacji w sklepie, ćwiczenia dodatkowe. Prezentacja będzie wykorzystana podczas 15 min lekcji, 5 minut będzie poświęcone przeglądaniu stron internetowych najbardziej znanych sieci handlowych w Rosji. , ,
Wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do efektywnego uczestnictwa w lekcji (zagadnienia zostały wcześniej powtórzone i zlecone uczniom jako zadanie domowe):
a) Powtórzenie słownictwa dział sklep
b) Zadanie domowe tabela z artykułami spożywczymi
c) Powtórzenie dialogów zwroty niezbędne w sklepie

Cele zajęć:
d) cele ogólne: Utrwalenie leksyki i konstrukcji leksykalnych związanych z robieniem zakupów.
e) cele szczegółowe: Utrwala słownictwo związane z zakupami, obsługą w sklepie
• Odpowiada na pytania i buduje konstrukcje: 1. Co panu/pani podać?, 2. Proszę mi zważyć 20 dkg sera, . Ile płacę?, 3. Proszę zważyć mi 30 dkg szynki?, 4. Czy te owoce są świeże?
• Potrafi samodzielnie wyliczyć działy w sklepie i wyliczyć 5 artykułów w nich znajdujących się
• Konstruuje dialogi w sklepie (w parze z kolegą) (załącznik nr 1)
• Łączy konstrukcje dotyczące plusów i minusów supermarketów (w języku rosyjskim i języku polskim) załącznik nr 2)
a) cele wychowawcze: zapoznanie z nazwami najbardziej znanych marketów w Rosji i podstawy zachowania w sklepie szczególnie w odnoszeniu się do sprzedawczyń
Osiągnięcia ucznia
b) uczeń zna: słownictwo z zakresu zakupy
c) uczeń potrafi: ułożyć dialog w sklepie
• Dominujące metody nauczania: metoda kognitywna i poglądowa
Wspomagające metody nauczania: metoda gramatyczno-tłumaczeniowa
• Dominująca forma nauczania: czytanie, mówienie
• Dominująca zasada nauczania: zadania w mówieniu
Wspomagająca zasada nauczania: plansze, ksero z dodatkowymi ćwiczeniami
• Pomoce dydaktyczne i środki techniczne:
a) wyposażenie pracowni w narzędzia TI komputery + słuchawki
b) wyposażenie pracowni w środki TI – drukarka, rzutnik
c) środki techniczne odtwarzacz CD i MP3
d) inne -


• Przebieg lekcji (w tabeli)
Poniższe wpisy do tabeli są przykładowe. Należy dokonać niezbędnych korekt (uzupełnień i/lub usunięć) dopasowując konspekt do tematu i specyfiki lekcji.
Ogniwo lekcji Tematy / podtematy
zagadnienie Czynności nauczyciela Czynności uczniów Przybliżony czas Poziomy wymagań Uwagi
1 2 3 4 5 6 6
Sprawy organizacyjne Sprawdzenie porządku w klasie. Nauczyciel sprawdza porządek w klasie i jeśli zauważa nieprawidłowości prosi uczniów o wykonanie odpowiednich czynności. Uczniowie wykonują polecenia. Sprawdzić czystość, sprawdzić czy wierzchnie okrycie znajduje się w szatni, sprawdzić czy czysta tablica, itd.
Sprawdzenie obecności. Nauczyciel sprawdza obecność. Jeśli zajęcia odbywają się w pracowni i przy każdym stanowisku są zeszyty pracy- uczniowie wpisują się do nich. Uruchamiają komputery i zgłaszają ewentualne problemy.
Przygotowują się do odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczyciela. Wcześniej należy zadać pytanie dotyczące np. zadania domowego lub nawiązujące do nowej lekcji bez wskazania ucznia lub uczniów, którzy będą odpowiadali na pytanie.
Sprawdzenie zadania domowego; kontrola wiedzy i umiejętności uczniów Sprawdzenie zadania domowego. Nauczyciel pyta czy uczniowie mieli problemy z wykonaniem zadania domowego. Uczniowie przygotowują się do przedstawienia swoich rozwiązań i ewentualnych problemów. Zorientować się, czy są uczniowie, którzy rozwiązali zadanie i odpowiednio ich ocenić.
Przedstawienie rozwiązania zadania domowego. Nauczyciel wyznacza uczniów do prezentacji zadania domowego. Wybrani uczniowie demonstrują swoje zadania domowe. W przypadku niepełnej odpowiedzi należy włączyć pozostałych uczniów do uzupełnienia rozwiązania zadania.
Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciel pyta z zakresu materiału zawierającego wiedzę i umiejętności uczniów niezbędne do efektywnego uczestnictwa w nowej lekcji. Wybrani uczniowie demonstrują rozwiązanie zadania (problemu). Zwracać uwagę na poprawność wypowiedzi, używanie właściwego słownictwa (w tym specjalistycznego), prawidłowość merytoryczną wypowiedzi oraz prawidłową formę wypowiedzi, zgodną z zasadami języka polskiego.
Ocenianie. Nauczyciel ocenia pytanych uczniów zgodnie z obowiązującymi i znanymi poziomami wymagań na poszczególne stopnie (punkty) i zasadami zapisanymi w WSO. Słuchają uzasadnienia i ewentualnie zadają pytania. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację o wystawionej ocenie (ilości punktów) i krótko uzasadnia.
Część zasadnicza lekcji Przedstawienie tematu lekcji na tablicy. Zapisanie tematu lekcji (tablicy lub projektora multimedialny). Zapisują w zeszytach temat lekcji oraz numer strony w podręczniku, gdzie opisana jest treść lekcji. Wskazać numer strony w podręczniku, gdzie opisany jest temat.
Nawiązanie do tematu lekcji. Krótkie wprowadzenie w problematykę. Słuchają. Aktywizować uczniów zadając pytania, inicjując dyskusję.
Zasadniczy temat lekcji. Rozwinięcie tematyki. Notują najważniejsze treści w zeszycie i wykonują polecenia nauczyciela. Wykorzystywać środki dydaktyczne i odpowiednie formy, zasady i metody nauczania. Koniecznie odnieść się do obowiązujących poziomów wymagań.
Wykorzystanie TI do realizacji (pod)tematu. Nauczyciel stosuje przygotowane scenariusze wykorzystania TI do przedstawiania (pod)tematów. Obserwują lub wykonują na komputerach polecenia nauczyciela. Komentują efekty. Jeśli uczniowie mają dostęp do stanowisk komputerowych mogą je wykorzystywać równolegle z nauczycielem.
Ćwiczenia. Nauczyciel podaje problemy i zadania do rozwiązania z nowego tematu. Kontroluje przebieg rozwiązania i komentuje powtarzające się błędy. Wykonują powierzone zadania, przy wątpliwościach pytają nauczyciela. Wskazane przygotowanie zadania o różnym poziomie trudności na różne poziomy wymagań.
Ocenianie. Nauczyciel może wystawić oceny (punkty) za rozwiązanie problemu. Komentuje i przedstawia inne warianty rozwiązania zadania. Uzupełniają i korygują swoje rozwiązania. Jeśli na lekcji realizowana jest praca w grupach można zadawać dodatkowe pytania poszczególnym uczniom, aby zorientować się jak każdy z nich z osobna radzi sobie z rozwiązaniem zadania.
Z nowego materiału uczeń może otrzymać ocenę zaproponowaną przez nauczyciela jeśli wyraża na nią zgodę!
Podsumowanie (rekapitulacja). Nauczyciel podsumowuje lekcję, zadaje pytania dotyczące zagadnień związanych z zasadniczym tematem lekcji, uzupełnia i ewentualnie koryguje wypowiedzi uczniów.
Uczniowie odpowiadają, mogą wzajemnie uzupełniać swoje wypowiedzi. Podsumowanie pozwoli na utrwalenie wiedzy uczniów. W tym punkcie lekcji także można ocenić uczniów.
Część końcowa lekcji Ewaluacja umiejętności uczniów. Nauczyciel powinien zadać pytania typu:
Czy wszystko zrozumiałeś?
Które zagadnienia sprawiły Ci najwięcej problemów?
Które zagadnienia chciałbyś dokładniej poznać? Uczniowie odpowiadają na pytania ewaluacyjne (ankiety indywidualne lub ankieta zbiorcza). Nauczyciel pozna opinię uczniów na temat zajęć. Większą wiarygodność zapewni anonimowość wypowiedzi.
Podanie tematu zadania domowego. Nauczyciel zadaje zadanie, które powinno mieć formę utrwalającą i poszerzającą zdobyte na lekcji wiadomości i umiejętności lub przygotować ucznia do nowej lekcji. Zapisują treść zadania domowego do zeszytów. W przypadku stosowania na lekcji TI nauczyciel może sformułować zadanie wymagające użycia komputera. Musi jednak pamiętać, że nie wszyscy uczniowie mają komputer w domu. Należy więc sformułować dwa rodzaje zadań: wymagających zastosowania komputera oraz możliwych do rozwiązania bez użycia komputera. Uczniowie mają prawo wyboru.
Podanie tematu następnej lekcji. Nauczyciel może krótko przedstawić tematykę następnej lekcji oraz zwrócić uczniom uwagę na potrzebne wiadomości i umiejętności do niej Zapisują uwagi do zadania domowego w zeszycie. Należy polecić podręcznik, wskazać odpowiedni rozdział
Razem (minut): 45

ZAŁĄCZNIKI nr 1

1. Kup 2 chleby i karton soku, poproś o zważenie 20 dkg szynki i kilogram kiełbasy wędzonej, zapytaj czy jabłka są świeże


2. Kup 2 bułki i karton soku, poproś o zważenie 30 dkg sera, poproś jeszcze o kilogram cukru


3. Kup kilogram jabłek, 3 chleby i kilogram ciastek, masło, zapytaj czy szynka jest świeża


4. Kup 20 dkg sera, chleb razowy, kilogram szynki i kilogram pomidorów, karton mleka


5. Kup 3 chleby, kilogram jabłek, zapytaj czy szynka jest świeża, kilogram cukierków


6. Poproś o zważenie 30 dkg sera żółtego, 2 chleby i masło, kawę, kilogram ogórków


7. Kup karton mleka, kilogram cukru, 3 chleby, ciastka, masło, zapytaj czy owoce są świeże


8. Kup kawę, chleb, kilogram cukru, poproś o zważenie 30 dkg szynki

9. Kup 20 dkg sera, chleb, kilogram szynki i kilogram jabłek, karton mleka


ZAŁĄCZNIK nr 2
Plusy i minusy supermarketów.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СУПЕРМАРКЕТОВ

Odszukaj i połącz znaczenia zwrotów w języku rosyjskim i polskim.


Большие очереди

Bywają promocje

Большой выбор товаров


Można mieć kartę stałego klienta

Низкие цены
(цены всем по карману!!!)

Bywają konkursy

Бывают продвижения

Duży wybór produktów

Часто на полках несвежие товары

Gra muzyka

Нет стоянок для машин


Niskie ceny

Можно имет карту постоянного клиента

Często na półkach są nieświeże towary

Играет музыка

Nie ma parkingów dla samochodów

Бывaют конкупсы

Duże kolejki
ZAŁACZNIK nr 3

Zadanie domowe

Korespondujesz z kolega/koleżanką z Rosji . Napisz do niej list, w którym:
• Poinformujesz go o tym iż otwarto nowy supermarket w twojej okolicy
• Piszesz jakie działy się w nim znajdują
• Napisz, że lubisz robić zakupy w sobotę, napisz jakie artykuły spożywcze kupujesz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.