Katalog

Monika Sznajder, 2020-05-22
Bielsko-Biała

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
mgr Monika Sznajder
Lata 2019-2022

Na podstawie aktów prawnych:
KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982 r.; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967); USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1287); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2019 poz. 1627).

Rodzaj działańi przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania(§ 7 ust. 1 pkt 1)
Uczestniczyć w pracach związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) sierpień/wrzesień 2019
• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• założenie teczki stażu
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Analiza podstawowych aktów prawnych obowiązujących w oświacie
• Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- statutu szkoły
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania cały okres stażu • potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego • Udział w radach pedagogicznych, zajęciach szkoleniowych
• Praca w komisjach powoływanych w szkole
• Udział w spotkaniach Zespołu Nauczycieli Przedmiotowych
• Współtworzenie zmian dotyczących wewnątrzszkolnego systemu oceniania zgodnie z potrzebami Szkoły cały okres stażu
* listy obecności
• potwierdzenia
• księga protokołów
• elementy statutu
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.Prawidłowe prowadzenie dziennika elektronicznego oraz wszelkiej innej dokumentacji wynikającej z potrzeb szkoły - cały okres stażu
• notatka z kontroli dziennika przez Dyrekcję
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, itp.)
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym cały okres stażu

06. 2022r.
06. 2022r.
• załączniki do dokumentacji z przebiegu stażu
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z dokumentacją formalną
(§ 7 ust. 1 pkt 2)
Doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, typu warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, szkolenia, konferencje, podnoszących kompetencje, umiejętności i nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych - gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
• Śledzenie stron internetowych dedykowanych pracy nauczyciela
• Organizacja szkolnych konkursów z języka angielskiego pn. „Your Majesty” cały okres stażu
według harmonogramu
• zbiór scenariuszy zajęć
• materiały dydaktyczne

• zdjęcia z konkursu, notatka internetowa
Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego.
• Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• Przeprowadzenie rozmów na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów
• Indywidualne kontakty z rodzicami, współpraca z wychowawcami klas.
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
• Konsultacje z innymi nauczycielami i specjalistami.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Indywidualne rozmowy z uczniem. cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki, ankiety, kwestionariusze
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
• Udział w akcji „Szlachetna Paczka” itp. grudzień/styczeń każdego roku
• sprawozdanie
• Udział w Dniach Otwartych Szkoły według harmonogramu
• sprawozdanie
• Konsultacje dla rodziców według harmonogramu
• sprawozdanie
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. świadectw, testów)
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy) na komputerze
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem Internetu cały okres stażu
• scenariusze
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• zapisy w dzienniku

• zdjęcia, notatki
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu np. na stronach: MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/,http://www.portaloswiatowy.pl/i274778_awans_nanauczyciela_mianowanego.html itp. rok szkolny 2019/2020
cały okres stażu
• link do strony/potwierdzenie zamieszczenia publikacji

(§ 7 ust. 1 pkt 3)
Prowadzić zajęcia
w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej
4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem (harmonogram spotkań)
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
(wnioski z obserwacji).
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza, opracowanie konspektów)
• Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć, ocena i analiza słabych
i mocnych stron własnej działalności, propozycja wniosków na przyszłość cały okres stażu
• kontrakt
• plan rozwoju zawodowego
• przykładowe scenariusze zajęć
• Wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania na lekcjach języka angielskiego
• adnotacje w dzienniku, zdjęcia

(§ 7 ust. 1 pkt 4)
Prowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż oraz dokonać ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela – doradcy metodycznego zakresie tych zajęć. Opracowanie i przygotowanie lekcji pokazowych dla zainteresowanych nauczycieli oraz studentów.
• Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć, ocena i analiza słabych i mocnych stron własnej działalności, propozycja wniosków na przyszłość według potrzeb
• scenariusze zajęć
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera oraz Internetu według potrzeb
• materiały drukowane
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
• Prowadzenie i omawianie zajęć, ocena i analiza słabych i mocnych stron własnej działalności, propozycja wniosków na przyszłość - według potrzeb
• scenariusze zajęć
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.