AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Bednarz, 2020-05-22
Tarnobrzeg

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
mgr Dorota Bednarz
nauczyciel, logopeda
Czas trwania stażu: 1 września 2019 – 31 maja 2022


Tarnobrzeg, 1 września 2019


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanegoInformacje o nauczycielu
Imię i nazwisko stażysty: Dorota Bednarz
Miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu (od 1.09.2011 r.)
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka polskiego, logopeda
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Przewidywany termin zakończenia: 31 maja 2022 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Nina Leończyk, nauczyciel dyplomowany


Kwalifikacje
1. Studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek: filologia polska (rok ukończ. 2008);
2. Podyplomowe studia kwalifikacyjne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek: logopedia (rok ukończ. 2011);
3. Kurs kwalifikacyjny w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu, oligofrenopedagogika (rok ukończ. 2012);
4. Podyplomowe studia doskonalące na Wydziale Filologicznym Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach, specjalność: neurologopedia (rok ukończ. 2012);
5. Podyplomowe studia doskonalące w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia (rok ukończ. 2014);
6. Podyplomowe studia doskonalące w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, kierunek: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem (rok ukończ. 2016);
7. Studia licencjackie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja dziennikarska (rok ukończ. 2019)Akty prawne
Plan rozwoju zawodowego sporządzony został w oparciu o:
• Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami - Kartę Nauczyciela;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018, poz. 1574).

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Zadania ujęte w powyższym fragmencie Karty Nauczyciela realizować będę poprzez:
• aktywne uczestnictwo w pracach organów Zespołu Szkół Specjalnych związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych – samodzielnie oraz przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
• poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz innych, uwzględniających specyfikę działania placówki.

Zatwierdzam do realizacji


……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
§ 7, ust. 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy i termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi o realizacji
Współpraca
z opiekunem stażu • Ustalenie zasad współpracy
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju zawodowego oraz projektu sprawozdania – wrzesień 2019
• Konsultacje z opiekunem w przypadkach problematycznych – cały okres trwania stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – 4 razy w roku szkolnym
• Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – końcowy etap trwania stażu Harmonogram współpracy;


Notatki własne;

Karty obserwacji, omówienia, wnioski, konspekty, notatki
Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej


• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz ich omawianie – 4 razy w roku szkolnym
• Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora ZSS i ich omawianie – 1 raz w okresie trwania stażu
• Udział w zebraniach zespołów klasowych (teamów)
• Dzielenie się przemyśleniami z pozostałymi nauczycielami i terapeutami na temat funkcjonowania uczniów objętych terapią
• Polepszanie efektywności pracy poprzez możliwość korygowania swoich błędów w oparciu o nagrania audio i video z przebiegu terapii logopedycznej podczas zajęć rewalidacyjnych
• Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej – zgodnie z ustaleniami Dyrektora
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach – zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły
• Korzystanie z portali i stron internetowych poświęconych edukacji oraz z czasopism i poradników metodycznych oraz literatury fachowej
• Śledzenie informacji na temat nowych metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
• Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych z języka polskiego
• Opracowanie własnych pomocy logopedycznych
Cały okres trwania stażu Karty obserwacji, konspekty;


Wpis w dzienniku;


Wpis w Księdze teamów,
notatki;Nagranie audio i video;


Zaświadczenia i dyplomy ukończenia;


Notatki


Płyty z filmami, muzyką, książki, nagrania, artykuły, fotografie
segregatory z pomocami, wydruki, xerokopie
Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły
• Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej – w zależności od potrzeb i zaleceń Dyrekcji
• Współtworzenie Biuletynu z okazji obchodów XX-lecia powstania szkoły
• Uczestnictwo w zespole do spraw promocji szkoły – cały okres trwania stażu
• Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych: współorganizowanie imprez szkolnych (zgodnie z harmonogramem imprez) - opracowywanie scenariuszy, próby, logistyka; dokumentowanie fotograficzne imprez
• Tworzenie gazetek, plakatów i tablic o tematyce logopedycznej i językowej
• Współtworzenie dekoracji szkolnych

Notatki
Materiały promocyjne: filmy, artykuły, broszury, ulotki, teksty na stronę internetową szkoły, fotografie
Diagnozowanie sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów • Wdrażanie narzędzi badawczych
• Współpraca z rodzicami: włączenie rodziców w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych; wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych
• Samodzielne opracowanie dokumentacji dotyczącej uczniów (własne karty diagnozy i terapii logopedycznej w ramach godzin rewalidacyjnych) oraz stałe uzupełnianie diagnoz; formułowanie wniosków i zaleceń; opracowanie programów terapii – cały okres trwania stażu

Arkusze kart diagnozy (dokument Word), notatki

Organizacja czasu wolnego ucznia • Udział w imprezach pozalekcyjnych (dyskoteki, wycieczki, zielona szkoła, konkursy) – cały okres trwania stażu
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań • Udział w projektach podejmowanych przez ZSS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu skierowanych do społeczności lokalnej oraz kadry nauczycielskiej
• Działalność na rzecz fundacji „Tu jestem”
• Przygotowywanie i współorganizowanie konferencji i szkoleń dla rodziców i terapeutów
• Przyjmowanie na praktyki zawodowe studentów wyższych uczelni
• Współpraca z dziennikarzami lokalnych mediów
• Organizacja kiermaszów okolicznościowych
§ 7, ust. 2, pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Zadania Formy i termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi o realizacji
Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów i ich rodziców • Obserwacja własna, rozmowy z Dyrektorem, rodzicami/opiekunami, wychowawcami i innymi nauczycielami, wywiad
• Wnioski wyciągane z rad pedagogicznych oraz posiedzeń teamów poświęconych problemom wychowawczym
• Współpraca z psychologiem szkolnym
• Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie (m.in. MOPR)


Zapis w dzienniku teamów, notatki własne


Realizowanie zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej • Diagnozowanie trudności edukacyjnych wychowanków
• Systematyczna praca indywidualna
• Dobór indywidualnych metod pracy w ramach lekcji języka polskiego oraz zajęć rewalidacyjnych
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Opieka nad dzieckiem zdolnym • Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
• Rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą żywego słowa i literaturą
• Realizowanie elementów warsztatów dziennikarskich


Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę • Nawiązanie współpracy z bibliotekami, muzeum, Tarnobrzeskim Domem Kultury oraz lokalnym Radio Leliwa
§ 7, ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
Zadania Formy i termin realizacji Sposób
dokumentowania Uwagi o realizacji
Organizacja zajęć poza salą lekcyjną • Wycieczka do lokalnego radia i telewizji
• Zajęcia w plenerze dotyczące warsztatu pracy dziennikarza
• Lekcje biblioteczne
Prowadzenie zajęć przez specjalistów i zaproszonych gości • Prowadzenie zajęć przez dziennikarzy lokalnych mediów
• Prowadzenie zajęć przez rękodzielników
Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym gier i zabaw • Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu.
• Opracowanie zestawu krzyżówek dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach języka polskiego


§ 7, ust. 2, pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Zadania Formy i termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi o realizacji
Analiza zajęć pod kątem stopnia realizacji założonych celów • Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły
• Semestralna ewaluacja osiągnięć – analiza wyników nauczania


• Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po przeprowadzeniu wybranych zajęć
• Stworzenie biblioteki multimedialnej w postaci nagrań audio i video z przebiegu terapii w celu pokazania uczniom postępów terapii oraz uświadamiania im popełnianych błędów

Wpis do dziennika w rubryce: „Ocena przydatności i skuteczności przeprowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych celów”;

§ 7, ust. 2, pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Zadania Formy i termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi o realizacji
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami • Praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych
• Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli
• Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli w wymiarze dwóch godzin
§ 7, ust. 2, pkt. 6
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadania Formy i terminy realizacji Sposób dokumentowania Uwagi o realizacji
Indywidualizacja metod i form pracy • Zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Dobór indywidualnych metod nauczania i terapii
Podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym • Udział w IX edycji wojewódzkiego konkursu na profilaktyczny spot filmowy „Bezpieczne wakacje”
• Organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym
Podejmowanie działań o charakterze społecznym i cywilizacyjnym • Dobór tekstów w ramach przedmiotu język polski dotyczących problematyki społecznej
• Udział w konkursach dotyczących problematyki społecznej i cywilizacyjnej
• Wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta
• Przygotowywanie plastycznych wystaw szkolnych dotyczących problematyki środowiska lokalnego
• Włączanie uczniów w działalność charytatywną: organizowanie zbiórek żywności i odzieży dla osób potrzebujących
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego, kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych • Udział w apelach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
• Przygotowywanie scenariuszy imprez patriotycznych
• Udział w miejskich wydarzeniach rocznicowych
§ 7, ust. 2, pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania Formy i termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi o realizacji
Analizowanie aktów prawnych
• Zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli
• Planowanie własnego rozwoju zawodowego zgodnie z wizją rozwoju placówki zawartej w Planie Rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu
• Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
• Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
Praca nad dokumentami szkoły – aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnętrznego ZSS • Włączenie się w tworzenie procedur i dokumentów szkolnych i klasowych
• Aktualizacja dokumentacji szkolnej, udział w zespole do spraw aktualizacji dokumentacji
Aktualizowanie stanu wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego • Bieżące śledzenie zmian w prawie oświatowym
• Udział w szkoleniach i konferencjach związanych z prawem oświatowym
§ 7, ust. 2, pkt. 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Zadania Formy i termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi o realizacji
Nabywanie umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania technologii informacyjnej do czynności związanych z nauczaniem i terapią • Poznawanie nowych programów edukacyjnych w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego drogą multimedialną
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu

Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy logopedy i nauczyciela języka polskiego oraz podczas zajęć kształtujących kreatywność • Opracowywanie programów, wskazań do pracy, zaleceń oraz scenariuszy i dokumentacji przy pomocy komputera
• Tworzenie materiałów do pracy z uczniem
• Wykorzystywanie programów diagnostycznych i edukacyjnych
• Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystywanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii
• Wykorzystanie sprzętu komputerowego, zasobów portali edukacyjnych, programów komputerowych oraz uzyskanych informacji do opracowywania i prowadzenia zajęć
• Przygotowywanie plakatów informacyjnych oraz ulotek
• Opracowywanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów i podziękowań


Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nauczyciela języka polskiego • Korzystanie z audiobooków podczas lekcji języka polskiego w celu podniesienia atrakcyjności zajęć
• Tworzenie i wykorzystywanie prezentacji multimedialnych podczas lekcji

Publikowanie własnych materiałów
w Internecie • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalach internetowych
• Publikowanie własnych scenariuszy i konspektów na portalach edukacyjnych
• Publikowanie artykułów w internetowym czasopiśmie „Logopeda”
• Współtworzenie strony internetowej szkoły (m.in. edytowanie tekstów oraz wykonywanie zdjęć)
• Współtworzenie profilu „Kreatywnie z klasą” na portalu społecznościowym Facebook
• Tworzenie reportaży i krótkich filmów na temat uczniów oraz pracy w placówce i publikowanie ich w serwisie internetowym You Tube Adresy portali
http://www.publikacje.edu.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://www.profesor.pl/


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i za zgodą Dyrekcji może podlegać modyfikacji w trakcie jego realizacji.


Przygotowała

……………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.