Katalog

Małgorzata Makoś, 2020-05-22
Kikół

Edukacja czytelnicza, Różne

Innowacja w nauczaniu początkowym ,, Od czytania do wychowania"

- n +

Innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej w Ciełuchowie
I. Założenia organizacyjne:
Nazwa innowacji: „Od czytania do wychowania”
Rodzaj innowacji: innowacja metodyczna

Adresaci programu: Program edukacji czytelniczej przeznaczony do realizacji w klasie drugiej szkoły podstawowej
Termin realizacji: 09.09. 2019 – 26.05.2020

Autor programu i nauczyciel prowadzący: Małgorzata Makoś nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.


Wstęp
Zaobserwowałam, że od dłuższego czasu spada zainteresowanie tradycyjną książką. Dzięki realizacji różnorodnych działań chciałam pokazać, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.
Perspektywa otrzymania nagrody za czytelnictwo na koniec roku, nie jest dla uczniów wystarczającą motywacją do częstych odwiedzin w bibliotece. Niepokojącym faktem jest, że coraz mniej uczniów sięga po encyklopedie i słowniki, jako istotne źródła informacji wspomagające proces edukacji. Uczniowie klas młodszych podczas wywiadu, jako najciekawsze formy spędzania wolnego czasu wymieniali najczęściej: grę na komputerze, na tablecie i na telefonie. Czytanie książek jest dla dzieci zajęciem bezużytecznym
i nieatrakcyjnym. Lektury w edukacji wczesnoszkolnej czytane i omawiane we fragmentach, odbierają dzieciom możliwość poznania całego dobrodziejstwa płynącego z czytania ciekawej książki.
Dzieci dorastają w środowisku, w którym mało się z nimi rozmawia. Kontakt z książką wyparła telewizja i Internet. W rodzinach brak tradycji związanych z czytaniem. Książki
w wielu przypadkach stały się elementem dekoracyjnym. Dzieci nie mają okazji oglądać dorosłego spędzającego czas wolny na czytaniu książki. Nie doświadczają również przyjemności jaką jest słuchanie pięknego czytania przez rodzica. Dzieci z ubogim zasobem słownictwa, słabo wyćwiczone w używaniu języka, pozbawione pozytywnych doświadczeń czytelniczych i wyobraźni mogą mieć trudności z opanowaniem najważniejszych umiejętności, w tym czytania. Trudności te przekładają się na problemy edukacyjne
i emocjonalne, które narastają wraz z wiekiem dziecka. Dzieci rodziców jawnie deklarujących, że nie czytają dzieciom i nie mają książek w domu, pomimo opanowania techniki czytania, mają mniejszą wiedzę o świecie, posiadają uboższą mowę opowieściową
i częściej doznają porażek w innych edukacjach. Obserwacja i analiza postępów w nauce pokazuje, że dzieci, którym regularnie czyta się w domu, mają szybsze tempo rozwoju, większy zapał do pracy, wyobraźnię i satysfakcje ze zdobywania wiedzy.
Warto również pamiętać, że mądrze dobrana literatura może być doskonałym źródłem ważnych i uniwersalnych wartości moralnych. Na podstawie ciekawej książki można wyposażyć dziecko w informacje dotyczące radzenia sobie z emocjami, historii naszego kraju, czy kształtować miłość do małej Ojczyzny. Trudno wymienić wszystkie plusy płynące z czytania dzieciom i zmobilizowania do samodzielnej lektury. Pragnę, przez realizację treści zawartych w niniejszej innowacji, wyposażyć dzieci w niezbędne narzędzie do osiągnięcia sukcesu w życiu – nauczyć właściwie korzystać z książki. Sukces w życiu jest przecież spełnieniem marzeń. Wierzę, że dzięki wprowadzonej innowacji poszerzę swoją działalność
o nowe elementy i uda mi się wyjść poza podstawę programową, a wszystkie podjęte działania przyczynią się do pełniejszego rozwoju moich uczniów.

Uwagi do realizacji:
Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosowywać do
potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciel pełni w nim rolę koordynatora działań i pomocnika.
Innowacja będzie realizowana podczas edukacji wczesnoszkolnej i zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone 2 godz. w tygodniu ( 1 godz. tygodniowo jako Koło zainteresowań czytelniczych 1 godz. charytatywnie).
II. Założenia programowe:
Cele programu:
Głównym celem programu czytelniczego jest to, aby codzienne głośne czytanie dzieciom i zachęcanie do samodzielnego czytania stało się priorytetem w szkole oraz
w domach rodzinnych.
Cele szczegółowe:
 propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych,
 zacieśnianie więzi między członkami rodziny przez wspólne spędzanie wolnego czasu,
 budowanie mocnej więzi między dorosłym i dzieckiem,
 zapewnienie emocjonalnego rozwoju dziecka,
 rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni,
 nauka myślenia, poprawa koncentracji,
 poprawa techniki czytania,
 doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
 podniesienie poziomu czytelnictwa,
 zachęcenie do udziału w konkursach czytelniczych,
 wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,
 poszerzanie wiedzy ogólnej,
 kształtowanie postaw moralnych,
 zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów,
 kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,
 zapoznanie z nowymi, ciekawymi książkami i ich autorami,
 zwiększenie liczby godzin na omawianie lektur,
 czytanie lektur nie we fragmentach, ale w całości,
 włączenie czynne rodziców i opiekunów w realizację innowacji.
Oczekiwane efekty:
 uczeń wzbogaci słownictwo,
 rozwinie wyobraźnię i wrażliwość poprzez obcowanie z książkami,
 poprawi technikę czytania,
 potrafi wypowiadać się na temat przeczytanych utworów, rozumie ich treść,
 poszerzy wiedze ogólną,
 chętnie korzysta z księgozbioru szkolnej biblioteki oraz biblioteki gminnej,
 wykształci nawyk czytania, jako atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu,
 uważnie słucha czytanych książek,
 przedstawi na ilustracjach treść przeczytanych utworów.
Formy i metody pracy:
Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu, wiedzy
i możliwości, ich doświadczeń życiowych, nawyków itp.
Metody pracy, które będą stosowane w pracy w trakcie realizacji programu to:
 codzienne czytanie w klasie, słuchanie audiobooków,
 imprezy biblioteczne: konkursy, wystawy,
 elementy biblioterapii,
 organizację lekcji bibliotecznych,
 czytanie młodszym kolegom,
 tworzenie przez dzieci i rodziców katalogu ilustrowanego „Nasze czytanki”,
 wizyty w innych bibliotekach i księgarniach
 inscenizacje, przedstawienia,
 spacery i wycieczki,
 spotkania z autorami opowiadań, wierszy dla dzieci ( w miarę możliwości).
Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:
 indywidualna,
 zbiorowa,
 grupowa,
 zespołowa (jednolita i zróżnicowana).
Czytaniu towarzyszyć będzie wiele zajęć inspirowanych lekturą. W sali będzie znajdować się mini biblioteka z książkami dostępnymi dla dzieci.
Ewaluacja programu:
Ewaluacja ma na celu ocenę funkcjonowania programu w codziennej
praktyce edukacyjnej. Informację tę uzyskamy poprzez obserwację postępów dzieci.
Przedmiotem ewaluacji będą:
 rozwój mowy, pamięci i wyobraźni,
 wzrost koncentracji uwagi,
 pojawienie się nawyku czytania,
Opinie zbierane będą przez:
 przeprowadzenie ankiet wśród rodziców i uczniów,
 udział w konkursach, imprezach bibliotecznych,
 spotkania z rodzicami w celu weryfikacji innowacji.
Wyniki ewaluacji będą opracowane na zakończenie programu w celu weryfikacji innowacji oraz w celu przedstawienia go na forum Rady Pedagogicznej i zapoznania z nim rodziców uczniów.
Bloki tematyczne – tematy do realizacji:
Wrzesień 2019 rok
 Zapoznanie rodziców z programem innowacji „Od czytania do wychowania”,
 ustalenie wraz z rodzicami i uczniami zasad podejmowanych działań( propozycja lektur
w klasie 2
Semestr 1

 Alina i Czesław Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda”
 Waldemar Cichoń „Cukierku, ty łobuzie”
 Lucyna Krzemieniecka „Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał”
 Mira Lobe „Babcia na jabłoni”
 Danuta Parlak „Kapelusz Pani Wrony”
 Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka”

Semestr 2

 Wanda Chotomska „Dzieci pana Astronoma” (fragmenty) )
 Jan Grabowski „Czarna owieczka”
 Justyna Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek ( czterech prawych i sześciu lewych)”


 Codzienne czytanie w domu i w szkole,
 Ogłoszenie konkursu rocznego: „Moje czytanki – ilustrowany album przeczytanych książek”

Październik 2019 rok
 zorganizowanie czytania zabawnych wierszy, historyjek i dowcipów okazji Światowego Dnia Uśmiechu - 4.10.2019 (od 1999 corocznie w pierwszy piątek października)
 zorganizowanie spotkania autorskiego z autorem/autorką książek
 codzienne czytanie w domu i w szkole,
Listopad 2019 rok
 „Miś zwany Paddington” książka na jesienne wieczory i ranki.
 zaproszenie gościa do odczytania fragmentu książki,
 włączenie klasy w organizację Dnia Pluszowego Misia w naszej szkole
( 25.11.2019),
 zachęcenie rodziców do kupienia na Mikołajki dzieciom ciekawej, wartościowej książki,
 codzienne czytanie dzieciom w szkole,
 samodzielne czytanie w domu,
Grudzień 2019 rok
 „Wigilia z książką” – w czasie trwania wigilii dzieci nie tylko będą
śpiewały kolędy, dzieliły się opłatkiem, ale również przeczytają wiersze tematycznie związane ze świętami Bożego Narodzenia. Do czytania zaprosimy również pracowników naszej szkoły i rodziców.
Styczeń 2020 rok
 „Dorobek J.Tuwima” – zajecia w bibliotece
 Przygotowania do wystawienia „Rzepki”
 inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” dla oddziału przedszkolnego, dla DPS
 Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II – zebranie informacji na temat patrona roku,
 zaproszenie gościa do czytania w klasie,
 codzienne czytanie w domu i w szkole.

Luty 2020 rok
 wybór książki do czytania na luty – składanie propozycji przez uczniów,
 czytanie w domu i w szkole,
 zaproszenie gościa do czytania w klasie,
 zaproszenie poety regionalnego p. H. Osińskiego – jego twórczość dla JP II
 piękne czytanie książek młodszym koleżankom i kolegom z oddziału przedszkolnego.
Marzec 2020 rok
 Między¬na¬ro¬dowy Dzień Przy¬tu¬la¬nia Biblio¬te¬ka¬rza przypada na 1.03.20202(niedziela) - 2.03.2020- podziękowanie za ciekawe zajęcia biblioteczne,
 „ Noc w szkole z JP II” – przygotowanie do obchodów rocznicy stulecia urodzin, 06.03.2020
 „Na powitanie wiosny” – czytelnicze powitanie wiosny – wiersze
i opowiadania o wiośnie.
 czytanie w plenerze,
 codzienne czytanie w domu i w szkole,
 zaproszenie gościa do czytania w klasie,
Kwiecień 2020 rok
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – czytamy dzieciom baśni
H. Ch. Andersena
 codzienne czytanie w domu i w szkole.
Maj 2020 rok
 spotkanie z rodzicami podsumowujące innowację,
 rozstrzygnięcie konkursu „ Moje czytanki”,
 zorganizowanie wystawy pokonkursowej i podsumowującej działania całoroczne
 rozdanie dyplomów i nagród dla uczestników innowacji.
Małgorzata Makoś
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.