AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

JOANNA GÓRSKA, 2020-05-22
Legionowo

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, JOANNY GÓRSKIEJ,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zm.). Zmiany: Rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2019 (Dz. U. z 2019 poz. 1650).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli i przygotowanie planu rozwoju · Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.· Analiza przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego.· Śledzenie zmian w prawie oświatowym.· Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.· Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Sierpień 2019Cały stażNa bieżącoWrzesień 2019Wrzesień 2019 AutorefleksjaZbiór dokumentacjiWniosek o rozpoczęcie stażuPlan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego · Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań. Cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego · Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzone-go planu rozwoju – dokonanie ewaluacji pracy. Czerwiec 2022 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 3, pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Stosowanie i wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się. · Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z uczniami: burza mózgów, śnieżna kula, linia czasu. Cały staż Konspekty lekcji
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. · Udział w kursach, konferencjach, kongresach i szkoleniowych radach pedagogicznych Według potrzeb Zaświadczenie, certyfikat
3. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej · Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.· Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego przez Internet.· Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywają-cymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych. Cały stażCały stażCały staż Spis portaliSpis portaliSpis portali
4. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej · Przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczniów.· Przygotowywanie sprawdzianów, testów, ćwiczeń.· Przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem opracowanej i przygotowanej przeze mnie prezentacji Power Point.· Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub ekranu multimedialnego.· Opracowywanie dokumentacji awansu zawodowego, scenariuszy zajęć, dyplomów, podziękowań, zaproszeń, świadectw i pomocy dydaktycznych.· Przygotowanie zajęć przy użyciu technik komputerowych, Power Point, filmów, muzyki, dziennika elektronicznego. Cały staż – według potrzeb Dokumentacja szkolna, materiały dydaktyczne
5. Budowanie sprawnego systemu komunikacji · Korzystanie z dziennika elektronicznego.· Wykorzystanie dziennika elektronicznego do komuni-kacji z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami.· Obsługa dziennika elektronicznego z panelu wychowawcy i nauczyciela przedmiotu. Cały staż – według potrzeb Dziennik elektroniczny

§ 8 ust. 3, pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć dla nauczycieli

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli · Opracowanie scenariusza zajęć. Ustalenie terminu zajęć otwartych. Przeprowadzanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów. Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć. 1 godzina w każdym roku stażu Scenariusz zajęć
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy · Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.· Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych Wrzesień 2019Cały staż Plan rozwoju zawodowegoKonspekty lekcji oraz inne materiały dydaktyczne
3. Współpraca wewnątrzszkolna · Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych i wychowawczych. · Współpraca z nauczycielami w ramach projektu „Ogarnij inżynierię”. Cały stażRok szkolny 2019/2020 Listy obecności
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego. · Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom.· Wymiana doświadczeń z nauczycielami polonistami i nauczycielami przedmiotów pokrewnych.· Aktywny udział w pracach zespołu humanistycznego.· Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. Cały stażCały staż – według potrzebZgodnie z harmonogramem Protokoły, listy obecności, materiały
5. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami wspoma-gającymi, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedago-gicznych i wychowawczych · Udział w spotkaniach i pracach zespołu wychowawczego.· Omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów. Cały staż – według potrzeb Protokoły – listy obecnościZapisy w dzienniku elektronicznym
6. Współpraca z nauczycielami polonistami · Organizacja wspólnych spotkań uczniów (konkursy, apele, festyn rodzinny). Cały staż – według potrzeb Zdjęcia, sprawozdania ze spotkań
7. Współpraca z innymi nauczycielami · Opracowywanie dokumentów dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym· Opracowywanie dokumentów dla uczniów posiadających opinie PPP· Wspólne opracowywanie zadań Cały staż – według potrzebCały staż – według potrzeb Dokumenty w teczce polonistyDokumenty w teczce wychowawcy
8. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli · Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli.· Wymiana swoich spostrzeżeń i dzielenie się doświadczeniami. Cały staż – według potrzeb


§ 8 ust. 3, pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży. · Przygotowywanie akademii, uroczystości szkolnych· Prowadzenie koła polonistycznego Cały staż – zgodnie z harmonogramemZgodnie z harmonogramem – według potrzeb Scenariusz uroczystościProgram zajęć pozalekcyjnych, sprawozdanie z zajęć
2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce · Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce. Na bieżąco w trakcie odbywania stażu Dokumentacja szkolna
3. Akcje i zbiórki charytatywne. · Organizacja kiermaszu na rzecz chorego ucznia· Akcje w ramach działań SU Cały staż – według potrzeb Protokoły z akcji
4. Rozwój czytelnictwa · Szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez zapraszanie Rodziców na lekcje w celu czytania opowiadań, baśni.· Nauka szanowania książek.· Umiejętność czytania ze zrozumieniem Cały staż
5. Organizowanie konkursów szkolnych · Organizowanie i współorganizowanie konkursów polonistycznych Cały staż Protokoły z konkursów, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania
6. Działania w ramach samorządu uczniowskiego · Dzień Teatru · Działania wynikające z potrzeb szkoły i SU Luty 2020Cały staż – według potrzeb Scenariusz uroczystości, prezentacja
7. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych · Organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczych i wyjść oddziału Cały staż Karty wycieczek
8. Włączanie uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska · Zaangażowanie uczniów w działania sekcji wolontariatu· Wykonywanie pomocy dydaktycznych dla szkoły (gazetki, plakaty) Cały staż – według potrzeb Dokumentacja szkolna, zaświadczenia, zdjęcia
9. Aktywny udział w promocji szkoły · Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły artykułów promujących szkołę w środowisku lokalnym.· Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych w celu reprezentowania szkoły.· Udział w przygotowaniach związanych z Edukacyjnym Dniem Dziecka – Festynem Rodzinnym. Cały staż – według potrzeb szkoły Strona internetowa szkoły, zdjęcia, dokumentacja szkolna§ 8 ust. 3, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów · Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego.· Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć indywidualnych z języka polskiego z uczniem oddziału 6g Łukaszem Zawadzkim.· Opracowanie tabeli dostosowań edukacyjnych sporządzonych na podstawie opinii PPP oraz innej dokumentacji specjalistycznej. Cały staż – według przydziału godzin dyrektora i według potrzebWrzesień 2019, 2020, 2021 Program zajęć, sprawozdanieTabele dostosowań§ 8 ust. 3, pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu · Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem stażystą.· Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.· Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod aktywizujących.· Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy. · Współorganizowanie z nauczycielem stażystą zebrań z rodzicami.· Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. wrzesień 2019wrzesień 2019raz w miesiącu raz w miesiącu według potrzebMaj 2020 Zbiór dokumentacjiTematyka zebraniaOcena dorobku zawodowego nauczyciela
2. Pełnienie funkcji protokolanta · Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych. Cały staż Księgi protokołów, listy obecności
3. Pełnienie funkcji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej · Szkolenie z zakresu egzaminatora po egzaminie ósmoklasisty. Według potrzeb Zaświadczenie


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


Podpis nauczyciela Zatwierdzam do realizacji
…………………………… …………………………… ……………………………
data i podpis Dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.