Katalog

Renata Drebschok, 2020-05-22
Stronie Śląskie

Zajęcia pozaszkolne, Różne

innowacja pedagogiczna

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
„Rękodzieło nie ma ceny”.

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
Autor i realizator projektu: Renata Drebschok
Temat: Rękodzieło nie ma ceny.
Przedmiot: zajęcia świetlicowe
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia innowacji: 09 grudnia 2019r.
Data zakończenia innowacji: 31 maja2020r.

ZAKRES INNOWACJI:
Innowacja jest adresowana do uczniów klas I – VI uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Planowany termin realizacji innowacji to: 09 grudnia 2019r. – 31 maja 2020r. z możliwością kontynuowania jej w kolejnych latach.
Innowacja będzie realizowana na zajęciach świetlicowych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej raz w tygodniu.

OPIS INNOWACJI:
W dzisiejszym świecie, zalewającym nas ogromem gotowych produktów często powielających się i różnej jakości, coraz większej wartości nabierają przedmioty wykonane własnoręcznie.
Innowacja pozwala poznać uczniom różne techniki rękodzielnicze, pozwalające wykonywać przedmioty użytkowe i ozdobne. Prace ręczne posiadają nieocenione walory. Pozwalają uczniom na ekspresje twórczą, doskonalą sprawność manualną, uczą cierpliwości i skupienia uwagi, wyrabiają poczucie estetyki. Efekt finalny, oprócz tego, że spełnia funkcję dekoracyjną lub użytkowa, daje wykonawcy ogromne zadowolenie z wykonanej pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nie ma drugiego takiego egzemplarza, jak wytwór własnoręcznej pracy.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach praktycznych. Przeprowadzane rozmowy z uczniami i rodzicami pokazują duże zainteresowanie zajęciami rękodzielniczymi. Świetlica szkolna jest miejscem pozwalającym na prowadzenie różnorodnej działalności pozalekcyjnej. Proponowana innowacja poszerzy ofertę szkoły w tym zakresie. Uczniowie będą mieli okazję poznać nowe dla siebie, a często zapomniane techniki robótek ręcznych, takie jak: szycie ręczne, haft, szydełkowanie i robótki na drutach.
Innowacja obejmuje chętnych uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Możliwa jest kontynuacja innowacji w kolejnych latach, poszerzona o doskonalenie umiejętności stosowania poznanych technik i wprowadzania nowych.

CEL INNOWACJI:
Cel główny:
Celem głównym prezentowanej innowacji jest zainspirowanie uczniów twórczością rękodzielniczą, rozwijanie ich zainteresowań i ekspresji twórczej, a nade wszystko rozwój sprawności manualnych.
Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności i współdziałania w grupie,
- wdrożenie do aktywnego wykorzystania czasu wolnego,
- rozwijanie samodzielności, kreatywności, umiejętności koncentracji, odpowiedzialności za efekty swojej pracy,
- zapoznanie z technikami robótek ręcznych i nabywanie umiejętności ich stosowania,
- zapoznanie z materiałami i narzędziami stosowanymi w poznawanych technikach,
- nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami do prac rękodzielniczych zgodnie z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy,
- wykształcenie umiejętności właściwej organizacji pracy i stanowiska pracy,
- zwrócenie uwagi na dokładność i estetykę wykonania prac,
- kształtowanie pozytywnego stosunku do sztuki rękodzielniczej i wytworów twórczej pracy człowieka.
METODY I FORMY PRACY:
Podczas przeprowadzania innowacji będą stosowane różnorodne formy i metody pracy, odpowiednio dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Wiodącą metodą będą zajęcia praktyczne, a przeważającą formą praca indywidualna.
FORMY PRACY:
- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa.
METODY PRACY:
- podające – opis, pogadanka, objaśnienie,
- eksponujące – pokaz, demonstracja,
- aktywizujące – burza mózgów,
- praktycznego działania – wytwory techniczne.

PROPONOWANE DZIAŁANIA:
1. Szycie:
– poznanie materiałów i narzędzi, rodzajów haftów, ściegów podstawowych i ozdobnych,
- wykonanie przedmiotu użytkowego lub ozdobnego za pomocą poznanych ściegów,
- wykonanie przedmiotu użytkowego lub ozdobnego wybranym rodzajem haftu.
2. Szydełkowanie:
– poznanie materiałów i narzędzi do szydełkowania,
- poznanie nazewnictwa stosowanego podczas szydełkowania,
- nauka czytania schematów,
- nauka wykonywania poszczególnych splotów,
- wykonanie pracy szydełkowej użytkowej lub ozdobnej.
3. Robótki na drutach:
– poznanie materiałów i narzędzi dziewiarskich,
- poznanie nazewnictwa stosowanego w dziewiarstwie,
- nauka czytania wzorów,
- nauka rozpoczynania i zakańczania robótki i wybranych splotów
- wykonanie pracy użytkowej lub ozdobnej na drutach.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
UCZEŃ:
- potrafi wolny czas spędzać w sposób aktywny i twórczy,
- rozwija swoje zainteresowania i zdolności artystyczne,
- docenia walory robótek ręcznych i sztuki ludowej,
- pogłębia swoje zamiłowanie do prac rękodzielniczych,
- zna różne techniki rękodzielnicze i potrafi je stosować,
- jest kreatywny, samodzielnie tworzy przedmioty i docenia uzyskane efekty,
- jest wytrwały, cierpliwy i posiada wiarę we własne możliwości,
- rozwija swoją sprawność manualną,
- potrafi prawidłowo zorganizować miejsce pracy i posługiwać się narzędziami,
- dba o oszczędność materiałową i estetykę wykonania prac,
- potrafi prawidłowo się komunikować i współdziałać
w grupie.
RODZIC:
- zna sposoby aktywnego i kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem,
- zdobywa nowe doświadczenia,
- angażuje się w życie szkoły.
SZKOŁA/NAUCZYCIEL:
- wzrost efektywności działań wobec ucznia,
- poszerzenie oferty zajęć świetlicowych,
- wzrost współpracy z rodzicami.

EWALUACJA INNOWACJI:
- rozmowy z uczniami i rodzicami dotyczące ich oczekiwań,
- obserwacja uczniów w trakcie zajęć,
- opinie rodziców podczas indywidualnych rozmów,
- prezentacja prac dzieci np. na stronie internetowej szkoły,
- ankieta wśród uczniów uczestniczących w innowacji.

UWAGI DO REALIZACJI:
Prezentowany program innowacji w zależności od potrzeb, może ulegać modyfikacji, tak aby udział uczniów w nim dawał radość i satysfakcję.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.