AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Blaszko, 2020-05-22
Białystok

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr inż. Barbara Blaszko
Placówka oświatowa: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 – 31.05.2019 r.)

Cel podstawowy podejmowanego stażu:

-uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.
Cele:
- uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego i innych
organach szkoły, do których będę powołana przez dyrektora,
- udział w formach kształcenia zawodowego organizowanych przez podmioty zewnętrzne i doskonaleniu wewnątrzszkolnym,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
- poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
- organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach,
-wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego i problemów społecznych i cywilizacyjnych,
-stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań,
- podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.

Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

Organizacja stażu.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. 3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.
4. 4. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Wrzesień
2016 rok.
Podczas stażu.
Wrzesień 2016 rok. • Sprawozdanie z realizacji zadania.
• Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Współpraca
z opiekunem stażu. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5.Obserwacjazajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. Wrzesień
2016 rok.
.

Podczas stażu. • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Kontrakt.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Harmonogram współpracy.
• Własne notatki (wnioski z obserwacji)
• Scenariusze zajęć, karty pracy.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1.Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, rozkłady nauczania, itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Podczas stażu.
Maj 2019 rok
Czerwiec 2019 rok • Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
• Sprawozdanie.
• Wniosek wraz z dokumentacją formalną.§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania do wykonania
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. 1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
3.Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli oraz lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
6. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
7. Ewaluacja pracy własnej na podstawie wniosków z przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.Okres stażu • Zaświadczenia o ukończeniu kursów.

• Notatki własne.


• Spis literatury.

• Notatki własne.
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy 1.Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali. Okres stażu • Materiały.
3. Prowadzenie dokumentacji 1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania oraz bieżące monitorowanie jego realizacji.
3. Tworzenie rozkładów materiałów
4. Tworzenie prac klasowych.
5. Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.


Okres stażu • Dziennik zajęć.
• Plany pracy.


• Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. 1. Prowadzenie obserwacji.
2. Zebrania z rodzicami.
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5. Współpraca z wychowawcami klas.
6. Przeprowadzenie ankiet.
7. Uczestniczenie w obradach Rady Pedagogicznej poświęconej zagrożeniom i problemom wychowawczym w naszej szkole.

Okres stażu. • Notatki.
• Podsumowania półroczne.
• Protokoły spotkań.
• Listy obecności.
• Ankiety.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. 1.Prowadzenie obserwacji.
2. Rozmowy z młodzieżą.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek.

Okres stażu. • Notatki.
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Scenariusze uroczystości.
• Zdjęcia.
3. Udział w realizacji programów profilaktycznych. 1.Góra grosza.
2.Sprzątanie świata.
3.Rozpoznanie problemu wychowawczego w klasie ( np. niska frekwencja, agresja, używki) i wdrożenie odpowiedniego programu profilaktycznego.

Okres stażu. • Zaświadczenia.
• Notatki.
• Zdjęcia.
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę. 1.Uczestniczenie w spotkaniach zespołu do spraw wspomagania szkoły we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogicznej.
2. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Okres stażu • Notatki.
5. Organizowanie i przygotowywanie imprez . 1.Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez. Okres
staż • Scenariusze.
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Zdjęcia
6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z uczniem. 1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Udział w warsztatach i szkoleniach.
3. Rozpoznawanie potrzeb uczniów słabszych i zdolnych, praca z nimi (Indywidualizacja pracy z uczniami zdolniejszymi i słabszymi),
4. Podejmowanie działań dodatkowych przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego, prowadzenie zajęć dodatkowych uczniami przygotowującymi się do egzaminu, przeprowadzenie próbnego egzaminu.
Okres stażu • Spis literatury
• Zaświadczenia.
• Notatki.
7. Branie udziału w konkursach, organizowanych przez inne szkoły i różne instytucje. 1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień. Okres stażu • Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania.
• Fotografie.§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2.Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
3.Komputerowe opracowywanie: Scenariuszy i konspektów zajęć.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp. Przygotowanie informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
6. Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych.
7. Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną
(wydawnictwa i firmy szkoleniowe).
8. Przygotowanie zestawienia semestralnego oraz świadectw za pomocą programów komputerowych dostępnych w szkole
9. Opracowanie scenariuszy lekcji zajęć multimedialnych
przy współpracy nauczyciela informatyki. Okres
stażu
• Plany pracy
• Karty obserwacji
• Scenariusze
• Wykaz stron internetowych


2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. 1. Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.
2. Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet
3. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org,portaloswiatowy.plwww.publikacje.edu.pl,www.edux.pl.
4.Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
5.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
6.Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
7. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wrzesień 2016

Okres
stażu
• Spis wykorzystanych stron internetowych.
• Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.

3.


Publikacje w Internecie.

1.Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego na stronie.
2.Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy. Listopad 2016

Okres
stażu • Plan rozwoju zawodowego.
• Scenariusze zajęć.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. 1. Udział w kursach, warsztatach służących
poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Okres
stażu • Zaświadczenia.
• Wykaz książek i czasopism.
• Spis stron internetowych.
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. 1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji.
2.Rozpoznanie, opis i analiza dwóch przypadków problemu edukacyjnego lub wychowawczego.


Okres
stażu • Wpisy w dzienniku.
• Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 1.Omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych.
2.Uczestniczenie w spotkaniach zespołu do spraw wspomagania szkoły we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogicznej.
3.Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
4.Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb).
5. Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Okres
stażu • Zapisy w dzienniku.
• Notatki.
§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego. 1. Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
2. Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• Statutu Szkoły
• Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania
• Programu Wychowawczego Szkoły
• Programu Profilaktycznego Szkoły Okres stażu • Wykaz aktów prawnych.
2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań 1.Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Okres stażu • Adnotacje w dziennikach zajęć.
• Programy wycieczek.
3. Udział w konstruowaniu i
modyfikowaniu dokumentów szkolnych 1.Praca w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej.
2.Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych
systemów nauczania i innych dokumentów nauczania. Okres stażu • Notatki.
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju uczniów w zależności do wieku 1.Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju młodzieży. Okres stażu • Wykaz literatury.
Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi, które będą dokumentowane aneksami.

...........................................
Opracowała mgr inż. Barbara Blaszko
Zatwierdzam do realizacji:

Hajnówka , ............................... .............................................
data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.