AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Michał Butowt, 2020-05-22
Bydgoszcz

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Michał Butowt
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


CEL SZCZEGÓŁOWY:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Cały okres stażu  Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania semestralne. Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu

Maj 2022
Cały okres stażu  Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Dokumentacja.
 Sprawozdanie z realizacji planu.UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Stosowanie metod aktywizujących podczas lekcji.

• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. burza mózgów, dyskusja, dyskusja punktowana, gry dydaktyczne, debata, metoda projektu itp. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
2. Diagnozowanie możliwości uczniów.

• Dostosowanie podstawy programowej do uczniów orzeczeniem i opinią oraz do ucznia zdolnego.
• Konsultowanie z wychowawcą, innymi nauczycielami i pedagogiem pracy z uczniem wymagającym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Wyszukiwanie w Internecie oraz literaturze zadań dla uczniów wymagających dostosowania
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków. Cały okres stażu Dostosowania.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce.

3. Prowadzenie samooceny.

• Semestralne sprawozdania ze stażu.
• Ewaluacja własnej pracy.
• Konsultacje z innymi nauczycielami oraz doradcą metodycznym. Cały okres stażu  Plany współpracy.
 Plany pracy.
 Semestralne sprawozdania.
 Protokoły.
4. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy przy użyciu techniki komputerowej i multimediów. • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych – e-booków, chmury.
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, dysku Google.
• Korzystanie na lekcji z tablicy multimedialnej.
• Korzystanie z Internetu do wyszukiwania ciekawych lekcji, w których można wykorzystać multimedia.
• Korzystanie z filmów edukacyjnych i naukowych.
• Odnoszenie się do otaczającego świata celem zainteresowania ucznia tematem.
Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Strony www.
 Programy multimedialne.
5. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy obserwacji.
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Cały okres stażu  Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja.
 Sprawozdania.
 Scenariusze, plany.
 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
6. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. • Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, filmy, plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. Cały okres stażu  Płyty DVD i CD, filmy, plansze interaktywne.
 Zdjęcia.
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”. • Opublikowanie w portalu internetowym „szkolnictwo.pl” lub „profesor.pl” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik/Listopad 2019 r.


 Publikacja w Internecie.

2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. • Wzbogacanie biblioteki szkolnej.
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu


 Potwierdzenia.
 Materiały.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. • Obserwacje zajęć przez dyrektora, nauczycieli oraz doradcy metodycznego.
• Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. • Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
5. Praca w zespole nauczycieli. • Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli.
• Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
• Realizacja przydzielonych zadań.
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Cały okres stażu
 Adnotacje w e-dzienniku.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. • Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja uczniów na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
• Prowadzenie ciekawych zajęć lekcyjnych przy użyciu środków multimedialnych odnoszących się do otaczającego świata w celu zainteresowania uczniów przedmiotem.
Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.
2. Praca z dziećmi z trudnościami. • Prowadzenie zajęć wyrównawczych i konsultacji. Cały okres stażu

 Notatki
3. Praca z dzieckiem zdolnym. • Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów. Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania. • Organizowanie: wyjazdów do kina, teatru, filharmonii, muzeum.
• Zorganizowanie wycieczki klasowej. Cały okres stażu  Adnotacje w e-dzienniku,
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
5. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów. • Uczestniczenie w konkursach szkolnych z fizyki i matematyki (konkurs kuratoryjny, konkurs fotograficzny, konkurs Liga Zadaniowa) Cały okres stażu  Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w e-dzienniku,
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
6. Organizacja akcji charytatywnych. • Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, WOŚP itp.). Cały okres stażu  Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w e-dzienniku,
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
7. Rozwój samodzielny lub przez udział w różnych formach doskonalenia. • Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, studia podyplomowe - Informatyka).
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. Cały okres stażu  Zaświadczenia.
 Dyplomy.
8. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły. • Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
• Inne. Cały okres stażu  Dzienniki zajęć.
9. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym. • Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych i klasowych. Cały okres stażu  Zdjęcia.
 Notatki.
 Notatki w e-dzienniku.

10. Wykonywanie czynności dodatkowych. • Prowadzenie gazetki klasowej.
• Dokumentowanie za pomocą zdjęć pracy i zajęć z uczniami.
Cały okres stażu  Zdjęcia.


WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 3 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. • Przygotowanie stosownych dokumentów.
• Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
• Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę. Cały okres stażu


 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych. • Przygotowanie stosownych dokumentów.
• Prowadzenie zajęć w obecności studentów. Cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
3. Praca w zespole nauczycieli. • Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli.
• Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
• Realizacja przydzielonych zadań.
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Cały okres stażu
 Adnotacje w e-dzienniku.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH – UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
§ 8 ust. 3 pkt. 4c
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Przypomnienie dotychczasowych umiejętności związanych z języku angielskim. • Korzystanie z podręcznika i materiałów z poprzedniego kursu języka angielskiego. Cały okres stażu


 Notatki.
 Rozwiązywanie ćwiczeń.
 Słuchanie tekstów.
2. Nauka na kursie języka angielskiego. • Regularne i sumienne uczęszczanie na kurs języka angielskiego.
• Poszerzanie dotychczasowych umiejętności i zdobywanie nowych.
Cały okres stażu  Notatki.
 Rozwiązywanie ćwiczeń.
 Słuchanie tekstów.
 Ćwiczenie mowy praktycznej.
 Zaświadczenie.


* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.………………………………………………..

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.