AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Jobda, 2020-05-22
Osieck

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Sylwia Katarzyna Jobda
Stanowisko: nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
w Osiecku ul. Warszawska 61 08-445 Osieck
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.2017r. do 31.05.2020r.
Dyrektor placówki: mgr Hanna Barejko
Cel główny:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno- wychowawczych.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.


Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany.
Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty.
VII 2017r.
Prawidłowo sformułowane dokumenty.
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia, opracowane materiały.
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
V 2020r.

V- VI 2020r.
Sprawozdanie.

Ocena dorobku zawodowego.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Obserwacje zajęć przez dyrektora
Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć
Według harmonogramu obserwacji
Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć
2.
Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy,
e-konferencje).
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy; materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zaświadczenia.
Lista obecności.
Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.
3.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły i wykonywaniu czynności dodatkowych.
Wpisy do dziennika zajęć (librus).
Opracowanie i realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego.
Prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej dziecka w klasie 1.
Cały okres stażu
Początek każdego roku szkolnego

Cały okres stażu
Rok szkolny 2018/2019
Dziennik zajęć
Teczka dokumentacji danej klasy, zdjęcia, plany, scenariusze spotkań.

Teczka obserwacji danej klasy, teczka diagnozy gotowości szkolnej klasy.

4.
Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze, Integracji Sensorycznej itp.
Uczestniczenie w konkursach szkolnych, występach, festiwalach, spektaklach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci.
Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażu
Scenariusze, wpisy do dziennika.

Zdjęcia, prace dzieci
Zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy.
5.
Praca z uczniem zdolnym.
Prowadzenie zajęć dodatkowych w formie koła plastycznego dla uczniów klasy I.
Rok szkolny 2018/2019
Dziennik zajęć.
6.
Praca z uczniem z trudnościami w nauce.
Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
Cały okres stażu.
Dziennik zajęć.
7.
Podjęcie działań promujących szkołę
w środowisku lokalnym.
Udział w przygotowywaniu uroczystości
i imprez szkolnych takich jak: Dzień Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka.
Cały okres stażu.

Zdjęcia, scenariusze
Zdjęcia.
8.
Organizowanie wycieczek szkolnych pomagających w realizacji podstawy programowej.
Przygotowanie planu wycieczki. Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami.
Okres stażu.
Sprawozdanie, fotografie,
potwierdzenie dyrektora szkoły.
9.
Współpraca z rodzicami.
Spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami. Współpraca z rodzicami z uwzględnieniem ich pomysłów.
Organizowanie imprez sprzyjających integracji klasy.
Okres stażu.
Sprawozdania.
10.
Studia podyplomowe.
Ukończenie oligofrenopedagogiki.
Cały okres stażu.
Dyplom.§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, hospitacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli.
Cały okres stażu.
Zdjęcia, pomoce.
2.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń.
Napisanie artykułów do gazet m.in. „Nauczycielka wczesnoszkolna”, czy „Integracja sensoryczna”.
Cały okres stażu.
Płyty DVD, VCD, CD.
Prezentacje.
Zdjęcia.
Artykuły.
3.
Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefonu komórkowego.
Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji za pomocą librusa, facebooka, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego. Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, współpraca i kontakt z dyrektorem placówki za pomocą poczty e-mail (np. sprawozdania półroczne, plany pracy, ważne informacje na temat nowych przepisów prawa oświatowego).
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora, rodziców, nauczycieli.
4.
Obsługa dziennika elektronicznego.
Systematyczne wpisy i ocenianie pracy uczniów.
Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu.
Zasoby dziennika elektronicznego.§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Publikacja zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego
Rok szkolny 2017/2018
Publikacja widoczna na stronie internetowej.
2.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć.
Publikacja swoich scenariuszy, materiałów na grupach facebookowych, portalach internetowych zajmującymi się nauczaniem wczesnoszkolnym
Cały okres stażu.
Publikacje na facebooku, strony internetowe.
3.
Prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli.
Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Prowadzenie uroczystości, spotkań z rodzicami
Współpraca z nauczycielami z innych klasach.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, zdjęcia, scenariusze zajęć, spotkań
4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Wspólne rozwiązywanie problemów.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach.
Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i  wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.
Opracowanie programu własnego.
Program zajęć usprawniania ruchowego z elementami integracji sensorycznej.
Rok szkolny 2019/2020.
Opracowany program własny.
2.
Udział w programie e-twinning.
Nawiązanie współpracy innymi z krajami oraz realizacji wspólnego programu.
Rok szkolny 2018/2019
oraz 2019/2020.
Opracowany program.
3.
Realizacje zewnętrznych programów.
M.in. „Pomysłowy rok”.
Rok szkolny 2017/2018.
Zdjęcia, scenariusze.
4.
Wprowadzenie innowacji pedagogicznej.
Realizacja innowacji pedagogicznej „ Spotkanie z lekturą”.
Rok szkolny 2019/2020.
Zdjęcia, dokumentacja.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.
Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Organizowanie wycieczek edukacyjnych.
- Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych, interdyscyplinarna współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
- Organizowanie akcji „Żyj smacznie i zdrowo”.
Cały okres stażu.
Karty wycieczek. Dokumentacja fotograficzna. Regulamin konkursów. Dokumentacja fotograficzna, sprawozdanie z realizacji akcji.
2.
Stosowanie w pracy Oceniania Kształtującego
Wprowadzenie metody OK oraz OK zeszytu.
Cały okres stażu.
Zeszyty.
Dokumentacja.

§ 8 ust.2 pkt. 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1.
Rozpoczęcie nauki języka angielskiego.
Uczęszczanie na kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE.
Okres stażu.
Certyfikat.

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej.
Spotkania indywidualne z Rodzicami.
Współpraca z wychowawcami, pedagogami i psychologiem szkolnym,
Cały okres stażu.
Notatki służbowe. Zaświadczenie Pedagoga.
2.
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi działającymi na terenie gminy i powiatu.
Współpraca z Przedszkolem Publicznym w Sobienkach, Gminą Biblioteką w Osiecku.
Cały okres stażu.
Zdjęcia.
Zaświadczenia Dyrektora.
Dokumentacja.

§ 8 ust.2 pkt.5
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.
Opisanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Diagnoza dwóch wybranych przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Podsumowanie i wnioski.
Cały okres stażu.
Opis i analiza przypadku.
2.
Analiza literatury pedagogiczno-psychologicznej.
Doskonalenie własnej wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism.
Cały okres stażu.
Wykaz literatury.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.