Katalog

Magdalena Steczek, 2020-05-22
Bielsko-Biała

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Steczek
Nauczany przedmiot: wychowawca w klasie I-III, edukacja zintegrowana
Wykształcenie: Pedagogika specjalna oligofrenopedagogika – licencjat, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – magister
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2017r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2020r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Edyta Gajewicz
Nazwa placówki: Zespół Szkolno–Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Katarzyna Jurczyk


CEL GŁÓWNY:

1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

AKTA PRAWNE:

• Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
• Rozporządzeniem MENiS z dnia 1marca 2013r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,z późn. zm.2) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust.2, pkt.1)


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

1.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela m.in.:
 Karta Nauczyciela ( Dz.U. Zz 2006 r. Nr 97 poz. 647) z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie MENiS 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym
Wrzesień 2017

Okres stażu
 Notatki własne

 Notatki własne

2.

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu

1. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
3. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy pomiędzy stażystą
i opiekunem stażu
4. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakresu obowiązków, terminów spotkań)
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Sierpień 2017
Wrzesień 2017
Wrzesień 2017

Wrzesień 2017

raz/2m-ce

raz/2m-ce
 Projekt Planu
 Wniosek
 Plan rozwoju
 Kontrakt
 Notatki

 Wnioski z obserwacji,
 Wnioski opiekuna stażu


3.

Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
i pozaszkolnym

1. Udział w kursach doskonalących dla nauczycieli:
2. Udział w pracach organów szkoły:
 Udział i aktywne uczestnictwo w spotkaniach WDN
 Współpraca z organami szkoły oraz zespołami pedagogicznymi :
 Dyrektor szkoły
 Rada Pedagogiczna
 Rada Rodziców
 Zespoły Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
3. Koleżeńska wymiana doświadczeń, rozwiązań dydaktycznych
 Udział w autorskim programie regionalnym U. Biegun: „Kultura i tradycja Śląska Cieszyńskiego”
 Organizacja i udział w zajęciach koleżeńskich
 Udział w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego
Okres stażu
wg ofert

Okres stażu
wg terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej

Wg potrzeb przez okres stażu

Okres stażu
 Zaświadczenia
 Materiały ze szkoleń
 Wpisy do protokołów
 Listy obecności Notatki
 Konspekty zajęć
 Zdjęcia

4.

Doskonalenie własnego
warsztatu pracy poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dla ucznia

1. Poszukiwanie nowych metod i form pracy z dziećmi
2. Opracowanie pomocy dydaktycznych np. kart pracy, foliogramów, gazetek szkolnych w celu dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
3. Studiowanie czasopism, literatury pedagogicznej i publikacji internetowych w celu poszukiwania i wdrażania nowych metod pracy z grupą
4. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości szkolnych
5. Autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
 Konspekty
 Notatki własne
 Zbiór materiałów
i pomocy dydaktycznych
 Notatki własne


 Notatki własne

5.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej


1. Tworzenie i systematyczne prowadzenie dokumentów wychowawcy m.in.:
 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
 Program dostosowania wymagań edukacyjnych
 Karty obserwacji dotyczące zachowania i postępów dzieci
 Karty badania umiejętności
 Zeszyt korespondencji z rodzicami
2. Poprawne prowadzenie dziennika zajęć
Okres stażu

Okres stażu
 Przygotowana dokumentacja
 Opinia o dziecku
 Wpisy w dzienniku zajęćUmiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7, ust.2, pkt.2)


L.P
ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie środowiska lokalnego dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów

1. Bliższe poznanie dzieci i ich środowiska rodzinnego:
 systematyczna obserwacja i analiza możliwości dzieci
 rozmowy indywidualne z dziećmi
 zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka, ankiety)
 zapoznanie się z dokumentacją, orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarzy, innych specjalistów
 konsultacje ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą)
2. Stała współpraca z rodzicami poprzez:
 współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym
 indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej
 systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci
 sporządzanie broszur informacyjno-pedagogizujących dla rodziców z naciskiem na bezpieczeństwo i zdrowie dziecka
 organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań,
 włączanie rodziców do działań podejmowanych przez szkołę
 informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc
Na bieżąco
przez cały okres stażuNa bieżąco
przez cały okres stażu

 Notatki
 Wzory kart obserwacji dziecka


 Lista obecności rodziców na zebraniach


 Broszury

 Scenariusze
 Zdjęcia

2.
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1. Zapoznanie się i przeanalizowanie dokumentacji dzieci
2. Dostosowanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dziecka
3. Dobór odpowiednich metod, form pracy do potrzeb dzieci
4. Organizacja zajęć integrujących grupę
5. Motywowanie i przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych konkursach, akcjach i przedsięwzięciach

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu wg harmonogramu
 Notatki własne
 Scenariusze
 Dokumentacja
 Notatki
 Scenariusze
 Protokoły z konkursów
 Zdjęcia

3.
Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe wychowanków
1. Organizowanie wycieczek, wyjazdów na wystawy, do kina
2. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych:
• Ślubowanie klas pierwszych
• Andrzejki
• Jasełka
• Wigilia grupowa
• Bal karnawałowy
• Dzień Matki
• Festyn Rodzinny
3. Okazjonalny udział w apelach szkolnych
4. Uczestnictwo w konkursach, festiwalach organizowanych przez szkołę i inne instytucje:
 Udział w Gminnym Konkursie Jasełek i obrzędów Kolędniczych
 Współorganizowanie wewnątrzszkolnych eliminacji konkursu „Śpiewać każdy może”
 Pomoc w przygotowaniu dzieci do szkolnego konkursu recytatorskiego
 Pomoc w organizacji Konkursu ozdób bożonarodzeniowych
5. Udział w autorskim programie regionalnym U. Biegun: „Kultura i tradycja Śląska Cieszyńskiego”

Okres stażu

Okres stażu wg kalendarza


Okres stażu wg kalendarza

Okres stażu


XII 2019
X 2017-2019

2017-2020
XII 2017-2019

Okres stażu

 Scenariusze
 Zdjęcia
 Scenariusze
 Zdjęcia

 Strona internetowa Zdjęcia


 Regulaminy konkursów
 Strona internetowa
 Dyplomy

 Zdjęcia

4.
Współpraca ze
środowiskiem lokalnym
i instytucjami wspomagającymi szkołę
1. Nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze:
 Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
 Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, stomatolog, piekarnia, zakład fryzjerski
 GOK Chata Międzyrzecze

W miarę potrzeb przez cały okres stażu

 Notatki
 Zdjęcia
 Zaświadczenia
 Podziękowania

5.
Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych:
 Zbiórka makulatury
 Zbiórka nakrętek
 Góra Grosza
 Unicef
2. Udział w akcjach ogólnopolskich:
 Święto Kropki
 Jak nie czytam jak czytam
 Dzień Pustej Klasy

Okres stażu
IX 2017-2019
VI 2018-2019
VI 2018-2020

 Strona internetowa
 Zdjęcia
 Certyfikaty
 Podziękowania

 Zdjęcia
 Strona internetowa


6.
Współtworzenie ewaluacji wewnętrznej szkoły
1. Ewaluacja wewnętrzna efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły:
 określenie celów i odbiorców ewaluacji
 sporządzenie narzędzi ewaluacji (obserwacje, ankiety, analiza dokumentów)
 przeprowadzenie ewaluacji wśród badanych uczestników
 sporządzanie raportów ewaluacji

2017/2018
 Narzędzia badawcze
 Raport


Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 7, ust.2, pkt.3)


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

1.
Doskonalenie warsztatu pracy oraz wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
podczas zajęć z dziećmi
1. Udział w życiu portali edukacyjnych
2. Komputerowe opracowanie: scenariuszy, informacji dla rodziców, pomocy dydaktycznych, dekoracji sali, kart pracy, dokumentacji szkolnej, broszur informacyjnych dla rodziców
3. Korzystanie z portali edukacyjnych dla doskonalenia pracy własnej, poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i specjalnej oraz metodyki, dydaktyk
4. Dokumentowanie przebiegu stażu
5. Wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć
6. Wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów Internetu
7. Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych
8. Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)


Okres stażu
Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
 Notatki

 Scenariusze
 Karty Pracy
 Broszury informacyjne dla rodziców
 Notatki własne
 Pomoce dydaktyczne
 Dekoracje sal
 Zdjęcia


2.
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami
1. Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
2. Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
 korzystanie z poczty elektronicznej
 zamieszczanie planów, zeskanowanych ilustracji, artykułów, scenariuszy zajęć na portalach edukacyjnych

Okres stażu

Okres stażu


 Portale edukacyjne
3.
Opublikowanie planu
rozwoju zawodowego
1. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Wrzesień 2017
 Strona internetowa
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7, ust.2, pkt.4)


L.P.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
2. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach
3. Aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
 Notatki

 Zaświadczenia o ukończeniu kursów


2.
Umiejętne stosowanie wiedzy
do rozwiązywania bieżących problemów

1. Rozwiązywania konfliktów, problemów, integrowanie grupy
2. Ustalanie tematyki godzin wychowawczych
3. Obserwacja osiągnięć uczniów i analiza trudności
4. Zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
5. Rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami
6. Konsultacje podczas Rad Pedagogicznych w zakresie:
 przygotowania i przedstawienia opinii odnośnie sytuacji ucznia
 dostosowania metod i form pracy na lekcji do możliwości dziecka


7. Współpraca z rodzicami:
 Bieżące rozmowy na temat sytuacji, samopoczucia dziecka w klasie, szkole
 Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci
Okres stażuOkres stażu


Okres stażu
wg potrzebOkres stażu
 Wpisy w dzienniku
 Notatki własne


 Notatki własne

 Wpisy do protokołów

 Wpisy w dzienniku
 Notatki własne

3.
Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
1. Rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych:
 Stosowanie odpowiednich form i metod pracy integrujących grupę m.in. poprzez bajkoterapię, gry i zabawy integracyjne
2. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci słabszych oraz uzdolnionych w miarę ich potrzeb,
3. Udział w realizacji programu „Starszy brat”
Okres stażu
wg potrzeb

Okres stażu wg harmonogramu
 Wpisy w dzienniku
 Notatki własne
 Konspekty
 Dokumentacja
 Zdjęcia


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż (§ 7, ust.2, pkt.5)


L.P.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

1.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania
szkoły
1. Analiza przepisów dotyczących pomocy społecznej
 Ustawa o Pomocy Społecznej
 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 Niebieska Karta
2. Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych:
 Statut szkoły
 Program Profilaktyczny
 Program wychowawczy
 Przepisy BHP
 Regulaminy i inne dokumenty

3. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne
4. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego m.in.:
 Karta Nauczyciela
 Rozporządzenia MEN
 Przepisy BHP
5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu


V 2020
 Notatki własne
 Notatki
 Zapisy w protokołach Notatki własne
 Sprawozdanie


Opracowała: Magdalena Steczek
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.