Katalog

Joanna Okuń, 2020-05-22
Piaski

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program zajęć dodatkowych dla uczniów klas pierwszych : „Z czytaniem jest weselej. Program promujący czytelnictwo wśród dzieci i ich rodziców”.

- n +

Program zajęć dodatkowych

dla uczniów klas pierwszych:

„Z czytaniem jest weselej”

Program promujący czytelnictwo

wśród dzieci i ich rodziców
Opracowanie:

Joanna Okuń

Program zatwierdzony do realizacji w roku szk. 2019/ 2020Kalinówka, 27.08. 2019 r.

Założenia programu:

1. Program jest zgodny z Podstawą Programową Edukacji Wczesnoszkolnej i jest kontynuacją programu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, który realizowany był w ubiegłych latach szkolnych w oddziałach przedszkolnych.

2. Program powstał, aby promować i rozwijać czytelnictwo wśród uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców.

3. Zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych. Rozwija samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, umiejętność poprawnego wypowiadania się , ćwiczy umiejętność współpracy w grupie.

4. W bieżącym roku szkolnym skierowany jest do uczniów klasy I a, dzieci w wieku 7- 8 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. 100- lecie Niepodległości Polski w Kalinówce.

5. Realizowany będzie w ramach zajęć dodatkowych, poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 45 minut, jeden raz w tygodniu w okresie od października 2019r. do czerwca 2020 r.

6. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań programowych. Szkoła posiada zaplecze do prowadzenia zajęć promujących czytelnictwo w postaci bogatego księgozbioru, czytelni tablic interaktywnych, plansz demonstracyjnych, dostępu do Internetu.

7. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Zakresem działań objęte zostaną wszystkie dzieci zainteresowane ( przy szeroko rozumianej indywidualizacji w stosunku do dzieci uzdolnionych).

8. Rolą nauczyciela jest stworzenie dziecku ciekawych i inspirujących warunków zabawy oraz pełnienie roli przewodnika i doradcy w świecie literatury dziecięcej (literatury pięknej i popularno- naukowej)

9. Zajęcia będą zorganizowane w sposób ciekawy, pobudzający dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do własnej aktywności.

10. Realizacja programu umożliwi każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.Cel i zadania programu:

Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej w tym niniejszego programu jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka przez świadome podejmowanie działań edukacyjnych, zmierzających do rozbudzania w uczniach zamiłowania do czytania, oraz zwiększenie ich aktywności czytelniczej.

Cele główne:

· Wprowadzanie uczniów w świat literatury,

· ugruntowanie ich różnorodnych zainteresowań czytelniczych

· wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury,

· wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólnie podejmowane działania czytelnicze,

· promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego w rodzinie.

Cele szczegółowe programu:

· wprowadzenie uczniów w świat literatury,

· zainteresowanie książką, czasopismem, literaturą piękną i popularno- naukową,

· kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy,

· pogłębianie wiedzy, poprzez własną aktywność dzieci i rodziców,

· zachęcanie do zorganizowanego i świadomego korzystania z czytelni oraz zasobów biblioteki szkolnej,

· wyrabianie postawy otwartej wobec literatury i innych ludzi,

· rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do czytania różnorodnych tekstów,

· wspieranie uczniów w rozpoznawania własnych upodobań czytelniczych,

· wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzania jego naturalnej ciekawości poznawczej,

· promowanie modelu „rodziny czytającej”.Przewidywane efekty:

Dziecko:

· słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez n-la, uczniów, rodziców i inne zapraszane osoby,

· potrafi ciekawie opowiadać wybrany fragment utworu,

· cierpliwie czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się,

· wczuwa się w rolę bohaterów utworów i przedstawia sytuacje za pomocą mimiki, ruchu i gestu,

· potrafi układać historyjki obrazkowe w kolejności występowania wydarzeń,

· zna wybrane postacie z literatury dziecięcej,

· śpiewa piosenki o tematyce związanej z książką ,

· wskazuje i nazywa bohaterów literackich w oparciu o ilustrację i przeczytany tekst,

· właściwie korzysta z księgozbioru szkolnego i klasowego,

· dba o wygląd i estetykę książek,

· potrafi zaprojektować i wykonać zakładkę, okładkę,

· zna i stosuje regulamin biblioteki, czytelni,

· samodzielnie dokonuje wyboru podczas wypożyczania książek,

· właściwie zachowuje się podczas korzystania z biblioteki i czytelni, prowadzi dzienniczek, pamiętnik przeczytanych utworów,

· kojarzy związki przyczynowo- skutkowe występujące w danym utworze/ tekście,

· poznaje czasopisma dziecięce, wydawnictwa albumowe.

Zasady programu:

Dzieci najlepiej wzbogacają swoją wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne w aktywnym obcowaniu z otaczającym je światem, po przez obserwację i działanie.Metody i formy

W czasie prowadzenia programu będą wykorzystywane :

· formy pracy:

ü indywidualna,

ü zbiorowa,

ü zespołowa,

· metody:

ü słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, uczenie wierszy, piosenek, tekstów,

ü czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowana własną

aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń

ü oglądowe: obserwacja, pokaz, demonstracja

· środki dydaktyczne:

Ø książki, audiobooki, płyty CD z muzyką, , magnetofon, tablica interaktywna, materiały plastyczne, księgozbiór biblioteki szkolnej.

Efekty wdrożenia programu:

· pobudzenie ciekawości poznawczej dzieci,

· rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym, rozumianego jako: zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie,

· rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich rozumianych jako kompetencje osobowe i interpersonalne,

· rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, literatury i sztuk wizualnych, własnej ekspresji twórczej,

· współpraca z biblioteką szkolną,

· włączenie, rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa do głośnego czytania w domu i szkole,

· uwrażliwienie dzieci na piękno literatury,

· znajomość wybranych postaci autorów literatury dziecięcej,

· poszerzenie umiejętności opowiadania wybranych fragmentów utworów,

· utworzenie kącika czytelniczego w klasie, wyposażenie go w literaturę baśniową i naukową, czasopisma dziecięce,

· zorganizowanie wystawy prac plastycznych „ Z czytaniem jest weselej”

· stworzenie fotorelacji z realizacji zajęć „Z czytaniem jest weselej” na internetowej stronie szkolnej,

· wyrabianie umiejętności organizowania i planowania sobie pracy, wdrażanie nawyku wykonywania jej do końca,

· czerpanie korzyści i radości podczas zabaw grupowych i zespołowych,

· zorganizowanie wystawy zdjęć „Moja czytająca rodzina”,

· organizacja wystawy plakatów promujących czytelnictwo,

· nawiązanie współpracy z nauczycielem plastyki- organizacja pokonkursowej wystawy plakatów „Z czytaniem jest weselej”

· pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego w domu rodzinnym.

Programowe obszary tematyczne:

październik

· Odkrywamy sekrety książek.

ü Oczekiwane efekty:

Ø Utworzenie kącika czytelniczego (aktywny udział rodziców)

Ø zapoznanie z zasadami i regułami korzystania z kącika czytelniczego; działy kącika czytelniczego: literatura piękna i popularno- naukowa, czasopisma dziecięce

Ø poznanie zasad korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,

Ø poznanie budowy książki oraz procesu jej powstawania,

Ø Cykl spotkań „ulubione książki z dzieciństwa”- spotkania czytelnicze dzieci i rodziców (Uwaga! Spotkania będą odbywały się w ciągu całego roku szkolnego).

listopad- styczeń

· W krainie baśni, bajeczek, opowieści, opowiadań…

ü Oczekiwane efekty:

Ø swobodne wypowiadanie się na temat przeczytanego tekstu,

Ø przyjmowanie w domu Misia czytelniczka i jego dzienniczka- wprowadzenie maskotki odwiedzającej dzieci w domach, (Miś towarzyszy dziecku podczas wspólnego czytania z rodzicami wybranego utworu)

Ø wypowiadanie się na temat bohaterów poznanych bohaterów,

Ø rozróżnianie dobra od zła, próby oceny bohaterów baśni,

Ø stworzenie klasowej wystawy plastycznej pt.: Mój ulubiony bohater,

Ø Akcja „Zimowa opowieść” czytanie tekstów (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, wolontariusze) związanych z porą roku, świętami,

Ø Książeczka dla mamy i taty- prezent pod choinkę; własnoręcznie wykonana książeczka jako prezent pod choinkę dla rodziców,

Ø śpiewanie piosenek o tematyce baśniowej,

Ø umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej, ćwiczenia programu SMART, wykorzystanie programu Learning Apps

luty- marzec

· Książka źródłem pomysłów do zabaw dramowych, inscenizacji.

ü Oczekiwane efekty:

Ø prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

Ø improwizowanie scenek z baśni z rekwizytem i kostiumem, w oparciu o przeczytany tekst,

Ø projektowanie kostiumów bohaterów literackich,

Ø wskazywanie i nazywanie bohaterów literackich, aktywne uczestniczenie w inscenizacjach,

Ø samodzielne wymyślenie i odtwarzanie scenek dramowych. Tematyka własna wymyślana przez dzieci,

Ø umiejętność zgodnej współpracy podczas tworzenia mini- spektakli ( teatrz

kwiecień- maj

· Dorośli dla dzieci

ü Oczekiwane efekty:

Ø poznanie z twórczością Natalii Usenko, Doroty Gellner, Joanny Papuzińskiej

Ø wysłuchanie opowieści o przygodach „Detektywa Pozytywki” G. Kasdepke,

Ø wykonanie zakładki do książki.czerwiec

· Magia baśni z całego świata

ü Oczekiwane efekty:

Ø poznawanie różnorodnych baśni

Ø odwiedzenie działu baśni w bibliotece szkolnej,

Ø poznanie różnorodności szat graficznych, ilustracji w baśniach, podczas oglądania wystawy książek pt.: „Baśnie świata”

Ø Baśnie z Japonii, Kongo, Szkocji, Węgier dotycząca kraju z którego pochodzi baśń; prezentacja multimedialna

Ø wykonanie pracy na konkurs „Z czytaniem jest weselej”.

Ø Udział w kiermaszu książek
Ewaluacja

Ewaluacja skuteczności wprowadzonego programu oraz jego zgodności z założeniami przeprowadzona będzie w czerwcu 2020 r.

· W ewaluacji będą brane pod uwagę bezpośrednie obserwacje i rozmowy z dziećmi.

· Przeprowadzona zostanie ankieta ewaluacyjna wśród rodziców.

· Stworzona zostanie kronika elektroniczna z podjętej działalności.

· Zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny „ Z czytaniem jest weselej”, oraz konkurs dla uczniów klas starszych na plakat promujący czytelnictwo wśród najmłodszych.

Na ich podstawie, po zakończeniu ewaluacji zostaną wyciągnięte wnioski, które będą przedstawione dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.