AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Paulina Sarzyńska, 2020-05-22
olszyna

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2021r.

Posiadane kwalifikacje:
- studia licencjackie: język polski – nauczanie języka polskiego
- studia magisterskie: filologia polska
- studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
- studia podyplomowe: resocjalizacja i socjoterapia
- studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowane-go.
Cele szczegółowe:
 pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
 zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
 osobisty rozwój zawodowy;
 realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowa-nego.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz.191);
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. poz. 267);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2018 r., poz. 967 ).CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego Wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Sporządzenie planu rozwoju zawodowegoŚledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym

Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu

Założenie teczki „Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany” sierpień 2018sierpień/wrzesień 2018


1 września 2018

sierpień/wrzesień 2018


okres stażu


okres stażu


wrzesień 2018 Autorefleksja – sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć zawodowych

Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego


Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły


Wydruki z Internetu (MEN, ISAP)

Teczka dokumentująca przebieg stażu
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analiza planu wychowawczo - profilaktycznego na kolejne lata. Analiza dokumentacji regulującej pracę szkoły:
- Statut szkoły,
- Wewnątrzszkolny system oceniania,
- Plan wychowawczo - profilaktyczny. Wrzesień 2018 Integracja planu rozwoju zawodowego z dokumentacją szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji projektu planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji

Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie oceny pracy okres stażu

okres stażu


czerwiec 2021 Sprawozdanie półroczne w danym roku szkolnym
Teczka „Awans zawodowy”


Ocena pracy dokonana przez dyrektora szkoły
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji projektu planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego projektu planu rozwoju czerwiec 2021 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań. Uzyskanie oceny pracy. maj 2021 Ocena pracy dokonana przez dyrektora szkoły.
6. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza. czerwiec 2021 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
7.. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. czerwiec 2021 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.


POWINNOŚCI NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 UST.1 PKT 1
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KMUNIKACYJNEJ

WYMAGANIE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust.3 pkt 1 Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów pracy, sprawozdań, zestawień

Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych, np. sprawdziany, dyktanda, testy, karty pracy, prezentacje multimedialne

Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych lub Internetu na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych

Wykorzystanie w pracy na lekcji metod aktywizujących, wykorzystujących technologię informacyjną

Wykorzystanie komputera do przygotowania tablic przedmiotowych, np. gramatycznych, leksykalnych

Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy – gazetki klasowe

Wykorzystanie komputera do wykonania dyplomów, podziękowań, druków okolicznościowych

Współpraca z nauczycielem zajęć komputerowych w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Zapoznanie się z ofertą innych nauczycieli – przegląd stron internetowych z publikacjami polonistów

Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej


Wykorzystanie technologii komputerowej w organizowaniu konkursów przedmiotowych

Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji zaplanowanych działań w ramach stażu


Opublikowanie własnego planu rozwoju w Internecie okres stażuokres stażu
okres stażuwedług planu pracy dydaktycznej

okres stażuokres stażu


okres stażuokres stażu
okres stażuokres stażuokres stażu


okres stażu

październik 2018 Przykładowe dokumenty


Wybrane pomoce
Odnotowanie w tematyce lekcyjnej, linki wybranych źródeł

Przykładowe scenariusze zajęć


Przykładowe tablice – zdjęcia


Zdjęcia gazetek


Wzór wybranych druków


Pisemne potwierdzenie nauczyciela zajęć komputerowych


Linki stron internetowych


Odnotowanie w tematyce lekcyjnej


Przykładowe regulaminy konkursów

Dokumentacja stażu
Publikacja w Internecie
§ 8 ust.3 pkt 3
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej

Współtworzenie dokumentacji szkoły: plan wychowawczo - profilaktyczny, WZO, regulaminy, kalendarz imprez oraz inne zgodnie z potrzebami szkoły

Korekty i dostosowania w PZO


Konstruowanie planu pracy zespołu humanistycznego

okres stażu
wrzesień każdego roku

wrzesień każdego roku

Notatki własne, sprawozdaniaPZO


Plan pacy zespołu humanistycznego


§8 ust.3 pkt 3 Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej

Systematyczna lektura czasopism przedmiotowych

Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych
okres stażu


okres stażu


okres stażu Notatki własne, bibliografia

Notatki własne


Linki stron www
§ 8 ust.3 pkt 3 Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej Konstruowanie testów polonistycznych dla klas IV – VIII

Konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
okres stażu


okres stażu Testy


Diagnozy
§ 8 UST. 1 PKT 2
REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

WYMAGANIE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust.3 pkt 3
Działania podnoszące jakość pracy szkoły Przygotowanie uczniów i udział w konkursach humanistycznych, polonistycznych, ortograficznych, recytatorskich, konkursach szkolnych

Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych okres stażuokres stażu
Potwierdzenia i sprawozdania


Sprawozdania z konkursów§ 8 ust.3 pkt 3 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w formie zajęć pozalekcyjnych

Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów okres stażu (wg potrzeb)


okres stażu (wg potrzeb) Dziennik zajęć


Dziennik zajęć
§ 8 ust.3 pkt 3 Umożliwienie uczniom korzystania z form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym Określenie potrzeb uczniów, organizowanie wycieczek, wyjazdów okres stażu Ankiety, dokumentacja wycieczek
§ 8 ust.3 pkt 3 Aktywne rozwijanie zdolności językowych uczniów Prowadzenie zajęć dodatkowych w miarę potrzeb okres stażu

Dziennik zajęć
§ 8 ust.3 pkt 3 Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych Działania na rzecz klasy

Udział w zajęciach otwartych

Pedagogizacja rodziców (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka uzależnień)


Konsultacje indywidualne dla rodziców okres stażu

okres stażu

zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami

okres stażu Zapisy w dzienniku,

Scenariusz zajęć

Scenariusz spotkań z rodzicami, prezentacja multimedialna


Karty KIP, wpisy w dzienniku
§ 8 ust.3 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych Opracowanie programu


Opracowanie programu zajęć PDE (przygotowanie do egzaminu) okres stażu (wg potrzeb)


okres stażu (wg potrzeb) Program zajęć, dziennik zajęć, sprawozdanie

Program zajęć, dziennik zajęć, sprawozdanie
§ 8 ust.3 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Opracowanie programu zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów poszczególnych klas (praca z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej) okres stażu (wg potrzeb) Program zajęć, dziennik zajęć, sprawozdanie
§ 8 ust.3 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu akcji „Cisza. To lubię!” Opracowanie programu akcji okres stażu Program akcji, sprawozdanie
§ 8 ust.3 pkt 3 Opracowanie i wdrożenie programu integrującego zespół klasowy Opracowanie programu imprez klasowych, wyjazdów i wycieczek okres stażu Program wychowawczy klasy, wpisy w dzienniku , karty wycieczki, sprawozdanie z pracy wychowawczej
§ 8 ust.3 pkt 3 Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły Prowadzenie zajęć wychowawczych związanych z tematyką programu profilaktycznego, udział w prozdrowotnych akcjach prowadzonych w szkole okres stażu Zapisy w dzienniku
§ 8 ust.3 pkt 3 Współudział w przygotowaniu festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w szkole
Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem Okres stażu (maj/czerwiec) Zapisy w dzienniku sprawozdanie
§ 8 ust.3 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie projektu czytelniczego „Piknik z książką” Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem okres stażu Program projektu, sprawozdanie
§ 8 ust.3 pkt 3 Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych

Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych

Współpraca ze środowiskiem: gminnym ośrodkiem kultury, domem dziecka

Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole i poza nią okres stażuokres stażu
okres stażu


według harmonogramu imprez na dany rok szkolny przez okres stażu Dyplomy, podziękowania


Potwierdzenia, scenariuszePotwierdzenia dyrektora


Scenariusze
§ 8 ust.3 pkt 3 Organizowanie różnych form obcowania uczniów z przyrodą i historią Organizowanie wycieczek przedmiotowych, wyjazdów okres stażu Karty wycieczek
§ 8 ust.3 pkt 3 Organizowanie czasu wolnego od nauki Zachęcanie uczniów do udziału w spotkaniach z ludźmi kultury (mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych)

Organizowanie cyklicznych wyjazdów do kina okres stażuokres stażu Karty wycieczekKarty wycieczek
§ 8 ust.3 pkt 3 Udział w ogólnopolskim projekcie „Młodzi listy piszą” Nawiązanie współpracy z inną szkołą, prowadzenie korespondencji. okres stażu Sprawozdanie z projektu
§ 8 ust.3 pkt 3 Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym Współpraca ze szkolnym psychologiem


Współpraca policją – podejmowanie działań mających na celu zapobieganie różnego rodzaju uzależnieniom, przestępczości oraz zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa

Współpraca z pielęgniarką


Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfowie Śląskim

Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia)

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt okres stażu


okres stażu
okres stażu


okres stażu


okres stażu


okres stażu
Opis współpracy w dzienniku

Notatki w dzienniku elektronicznymWpis w dzienniku elektronicznym

Opis współpracy


Potwierdzenie opiekuna SU

Potwierdzenie
§ 8 ust.3 pkt 3 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela – wychowawcy w celu integracji zespołu klasowego, rozwoju i zapobieganiu patologiom Imprezy klasowe, wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe, imprezy kulturalne, lekcje muzealne

Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z psychologiem, rodzicami)

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych (informacja na temat zaobserwowanych problemów uczniów) Według harmonogramu


okres stażu


okres stażu Karty wycieczek, wpis w dzienniku

Notatki służbowe


Notatki służbowe
§ 8 ust.3 pkt 3 Współpraca z wydawnictwem Nowa Era Pozyskiwanie nagród książkowych dla uczniów w ramach konkursów okres stażu Potwierdzenie współpracy
§ 8 ust.3 pkt 3 Współpraca z nauczycielami z pobliskich szkół Współpraca z nauczycielami j. polskiego okres stażu Potwierdzenie współpracy
§ 8 ust.3 pkt 3 Aktywne uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach Uczestniczenie w akcjach: Góra Grosza, Sprzątanie Świata okres stażu Wpisy w dzienniku
§ 8 ust.3 pkt 4b Pełnienie funkcji koordynatora szkolnych projektów Pełnienie funkcji koordynatora i realizowanie zadań akcji „Cisza. To lubię”, projektu czytelniczego, projektu „Akcja pocztówkowa” okres stażu Sprawozdania


§ 8 UST.1 PKT 3
POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIEMIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYMAGANIE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust.3 pkt 3 Poznanie zmian w procedurach awansu zawodowego, przygotowaniu projektu planu rozwoju zawodowego, odbycie stażu Zapoznanie się z nowymi przepisami prawa oświatowego

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego sierpień 2018


wrzesień 2018

wrzesień 2018§ 8 ust.3 pkt 3 Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności Aktywny udział w formach doskonalenia (warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach) organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
§ 8 ust.3 pkt 3 Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
okres stażu


Zaświadczenia, wpisy w księdze protokołów
§ 8 ust.3 pkt 3 Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. Udział w szkoleniu okres stażu Zaświadczenie OKE

§ 8 ust.3 pkt 3 Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Udział w pracach Przedmiotowej Komisji Egzaminacyjnej. wg harmonogramu egzaminów – jeżeli zostanie podjęta decyzja o powołaniu. Potwierdzenie§ 8 ust.1 pkt 4
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA NAUCZYCIELI ORAZ DOKONANIE ICH EWALUACJI, W OBECNOŚCI, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, DORADCY METODYCZNEGO W ZAKRESIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZEZ NAUCZYCIELA LUB NAUCZYCIELA KONSULTANTA ALBO PRZEDSTAWICIELA ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR PEDAGOGICZNY


WYMAGANIE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust.3 pkt 2 Prowadzenie zajęć otwartych Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka polskiego, zajęć wychowawczych dla nauczycieli okres stażu Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji
§ 8 ust.3 pkt 2 Współpraca z nauczyciele języka polskiego Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego w zakresie metod, form pracy i wykorzystywanych środków dydaktycznych

Prowadzenie zajęć otwartych z języka polskiegoWspólne przygotowanie i przeprowadzenie konkursów polonistycznych okres stażuokres stażuokres stażu Notatki własnePotwierdzenie udziału przez nauczycieli, scenariusze zajęć

Sprawozdania z konkursów
§ 8 ust.3 pkt 2 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Prowadzenie rozmów, dzielenie się ciekawymi artykułami

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych – godzina wychowawcza

Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, świątecznych, konkursów interdyscyplinarnych (w wersji papierowej i elektronicznej)

Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. wycieczka, wyjście okres stażu


okres stażu


okres stażu
okres stażu Potwierdzenia nauczycieli

Scenariusz zajęć


Scenariusz uroczystości, sprawozdanie z konkursu

Sprawozdania, zdjęcia
§ 8 ust.3 pkt 4b Praca w zespole humanistycznym Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu

Współrealizowanie zadań w ramach harmonogramu pracy zespołu okres stażu

okres stażu Plan pracy zespołu

Sprawozdanie z pracy zespołu
xxx Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Analizowanie sytuacji uczniów i podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych

Kierowanie uczniów na badania

Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce okres stażuna bieżąco

na bieżąco Dokumentacja szkolnaDokumentacja szkolna

Notatki własne
§ 8 ust. 3 pkt 2 Opracowanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych Opracowanie materiałów (np. testów, kart pracy, scenariuszy zajęć, przedstawień, konkursów) i przekazanie ich szkolnej bibliotece okres stażu Wybrane materiały
§ 8 ust. 3 pkt 2 Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego Przygotowanie materiałów i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej okres stażu Poświadczenia nauczyciela bibliotekarza


Zatwierdzam do realizacji: Opracowała:
……………………………………………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.