Katalog

Małgorzata Szafrańska, 2020-05-21
Ostrołęka

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

- n +

Indywidualny Program
Edukacyjno- Terapeutyczny


I. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Dane ucznia
Imię: XXXXX Nazwisko: YYYY
Data urodzenia: ........ Miejsce urodzenia: ......
Adres zamieszkania: ......


2. Dane rodziców/prawnych opiekunów
Imię matki: xxxx Imię ojca: xxxx
Adres zamieszkania: .......

Telefon matki: ……………………… Telefon ojca: ……………………….

3. Dane szkoły
Nazwa szkoły: ....
Etap edukacyjny: II Klasa: Uczennica jest objęta nauczaniem w klasie szóstej. Rok szkolny: 2019/2020
• Realizuje program nauczania i wychowania uczniów ....
4. Podstawa objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną
Rodzaj dokumentu: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Data wydania dokumentu: ...... Numer: xxxx

II. WYNIKI DIAGNOZY UCZNIA OPRACOWANE NA PODSTAWIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I AKTUALNEGO FUNKCJONOWANIA
Zespół określa możliwości rozwojowe i potencjał dziecka: Dziewczynka diagnozowana w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej po raz drugi.
Wyniki badań psychologicznych wskazują na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym.

III. ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. Cele terapeutyczne
a. Usprawnianie zaburzonych funkcji i kompensowanie braków.
b. Zwiększenie możliwości uczennicy w poznaniu samej siebie i otoczenia.
c. Rozwój procesów poznawczych.
d. Zabezpieczenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
e. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.
f. Rozbudzanie postaw kreatywnych uczennicy w procesie zdobywania wiedzy.
g. Wdrażanie do celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań Patrycji.
h. Kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia i sensu otaczającego świata.
i. Wzmacnianie wiary we własne siły.
j. Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, nauka tolerancji i szanowania praw i godności drugiego człowieka.

2. Cele edukacyjne
Starałam się dostosować program, aby w przedstawionych poniżej celach dążyć do edukacji ucznia i wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowania do codziennego życia. Tak by był jak najbardziej samodzielny, potrafił sterować własnym zachowaniem, by mógł aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i klasy

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
1. Metody, formy, środki dydaktyczne
- metoda oglądowa
- metoda słowna
- metoda praktycznego działania
- inne
- Metoda Ośrodków Pracy
- Metoda Dobrego Startu
-Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
-terapia wspierająca z wykorzystaniem technologii komputerowej
- Metoda Ośrodków Pracy
-Muzykoterapia
- Arteterapia – zajęcia plastyczne i techniczne
- Pedagogika zabawy – zabawy paluszkowe, manipulacyjne, rysowane wierszyki, gry i zabawy ruchowe
-Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej
-Ćwiczenia grafomotoryczne wg Hanny Tymichowskiej usprawniające technikę pisania i rysowania

Dzięki elastycznemu stosowaniu różnorodnych metod i form nauczania każdy uczeń może osiągnąć sukces.
Formy
- indywidualna (podręczniki, zeszyty ćwiczeń)
- zbiorowa (gry i zabawy ruchowe, muzyczne, zajęcia techniczne i plastyczne) -zabawa oraz inne rodzaje działalności pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy

- wycieczka (wspólnie z rodzicami), spacer, udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w szkole;
- zadania domowe (kontynuacja zajęć w domu może przyspieszyć osiąganie pozytywnych efektów pracy ucznia);

Środki dydaktyczne - wzbogacają stosowane metody nauczania i przyczyniają się do wzrostu ich efektywności:
- „Od obrazka do słowa” – gry rozwijające mowę dziecka;
- tablica obecności, kalendarz pogody;
- Program komputerowy: „Klik uczy czytać”, „Klik uczy zasad ruchu
drogowego”, „Sokrates 101”, „Sokrates 102”, „Abrakadabra”, „Idę do szkoły”;
-różnorodne prezentacje komputerowe Power Point np. „Zwyczaje i tradycje Wielkanocne” lub „Las – zielone płuca” (w zależności od tematyki);
- „Elementarz” – teksty do czytania metodą sylabową;
- szablony figur geometrycznych;
- układanki, puzzle, malowanki, itp.
- przybory do malowania;
-plansza piankowa;
-pomoce demonstracyjne „zanim zostaniesz pierwszakiem”;
-szarfy, kolorowe obręcze;
- karty pracy I. Polkowskiej;
- wszystkie środki dydaktyczne na stanie w klasie np. „Żaczki” – indywidualne tablice;
- bransoletki – dnia tygodnia, plansze tematyczne dotyczące pór roku, dynamiczne zbiry, itd.
- magnetofon, radio, instrumenty muzyczne, płyty CD;

2. Określenie rodzaju pomocy i wsparcia w trakcie zajęć dydaktycznych. Dostosowanie wymagań, otoczenia itp.
• Zachęcanie Patrycji do podejmowania różnorodnych aktywności.
• Kierowanie aktywnością uczennicy.
• Stwarzanie sytuacji dostarczających radosnych przeżyć.
• Dostosowanie stopnia trudności proponowanych zadań do aktualnych możliwości i umiejętności ucznia.
• Stosowanie częstych wzmocnień pozytywnych i zasady stopniowania trudności.
• Stosowanie pomocy w postaci pytań naprowadzających.
• Sprawdzanie stopnia zrozumienia treści poleceń.
• Dążenie do ukończenia przez Adama rozpoczętej czynności.
• Wystawa prac plastyczno – technicznych uczniów w szkole.
• Uświadamianie , że przemoc (zabieranie zabawek, zmuszanie do jakiś czynności) jest rzeczą złą. Potępianie takiego zachowania.
• Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.
• Organizowanie sytuacji umożliwiających poznanie ruchu drogowego.
• Utrwalanie wiedzy i umiejętności dziecka w zabawach ruchowych, tematycznych, dydaktycznych.
• Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.
• Umożliwianie Patrycji dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
• Motywowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
• Omówienie Konwencji o Prawach Dziecka oraz zgromadzenie literatury dla dzieci ten temat.
• Przedstawienie Konwencji o Prawach Dziecka.

V. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW
1. Zapoznanie rodziców z planowanymi działaniami oraz projektowanymi osiągnięciami ucznia
2. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach uczniów / dni otwarte, zebrania grupowe, rozmowy indywidualne zgodnie z potrzebami/
3. Ustalenie zakresu pomocy udzielanej uczniom przez rodziców w domu
4. Udzielanie instruktażu do pracy z dzieckiem w domu zgodnie z jego możliwościami psycho - edukacyjnymi
5. Zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w szkole / statut, program profilaktyczny, wychowawczy, program rozwoju szkoły itp./
W codziennym działaniu wychowawcy klasy wychodzę z założenia, że:
- kontakty z rodzicami nie mogą ograniczać się do spotkań podczas zebrań, lecz muszą mieć charakter roboczy, co jakiś czas,
- za wychowanie dziecka odpowiedzialni są oboje rodzice,
- rodzice powinni czuć się współgospodarzami klasy/szkoły w codziennym działaniu.
Następujące formy kontaktów wychowawczyni z rodzicami:
- zebrania klasowe,
- kontakty indywidualne,
- kontakty korespondencyjne (systematyczne informacje o zachowaniu i postępach Patrycji),
- kontakty telefoniczne.
Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami:
• Informujemy o pozytywnych aspektach funkcjonowania ucznia- grupy.
• Mówimy o tym, w jaki sposób Patrycja powinna wywiązywać się ze swoich obowiązków i nad czym trzeba jeszcze popracować.
• Nie poruszamy na forum spraw indywidualnych – szanujemy prywatność rodziców.

Rodzice interesują się jej postępami w nauce i zachowaniem. Mama kontaktuje się ze szkołą i wychowawcą regularnie. Nieobecności uczennicy są usprawiedliwiane na bieżąco. Zawsze można liczyć na pomoc rodziców w przygotowaniu się do lekcji.
Rodzice bardzo dbają o to, aby XXXX systematycznie uczestniczyła na zajęciach szkolnych.

VI. ZAKRES, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ:
1. Pomoc w ramach współpracy z XXXXX

• Zajęcia rehabilitacyjne
• Zajęcia logopedyczne
• Zajęcia pedagogiczne
• Zajęcia SI

2. Pomoc w ramach pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego

VII. EWALUACJA PROGRAMU

VIII. SKŁAD ZESPOŁU NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW


Pisząc program uczennicy opierałam się na zaleceniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, diagnozie umiejętności funkcjonalnej . Ponieważ każde dziecko pracuje własnym sobie tempie, cele przedstawione w tym programie dotyczą konkretnej uczennicy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.