AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Małgorzata Szafrańska, 2020-05-21
Ostrołęka

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ
REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
ROK SZKOLNY 2019/2020

Program opiera się na szczegółowej obserwacji dziecka, zaleceniach
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wskazówkach zawartych
w literaturze oraz rozmowie z rodzicami
Uczeń:XXX

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia opracowany został dla konkretnego dziecka XXX przez nauczycielkę we współpracy z psychologiem pracującym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


Każdy uczeń posiada indywidualne tempo i rytm rozwoju i nie można przewidzieć ile czasu zajmie mu opanowanie jakiejś umiejętności (czyli zrealizowanie celu), można jedynie zaplanować to, co nauczyciel ma ćwiczyć z uczniem, by mógł on daną umiejętność opanować.

Program dostosowany do: indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia
Praca terapeutyczna będzie trwała: 10 godzin (w tygodniu)
Zajęcia będą prowadzone: w domu chłopca
Zajęcia mają charakter: indywidualny


Dziecko niepełnosprawne to dziecko z największymi deficytami rozwojowymi. Zaburzone są wszystkie sfery funkcjonowania. Czynności orientacyjno-poznawcze na najniższym poziomie, często brak spostrzegania, uwagi mimowolnej do cząstkowego jej występowania. Wydają przeważnie nieartykułowane dźwięki, ale można nauczyć je prostych pojedynczych wyrazów, zrozumienia prostych słów. Okazują proste emocje – zadowolenia i niezadowolenia, okazują też przywiązanie do osób. Występują częste wahania nastroju. Nie potrafią samodzielnie dbać obezpieczeństwo, mogą nauczyć się prostych nawyków, wymagają stałej opieki.
Akt prawny
23 kwietnia 2013 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Cele edukacyjne

Celem nadrzędnym nauczania ucznia jest osiągnięcie przez niego optymalnego poziomu rozwoju, pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i otoczenia.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne powinny, więc obejmować:
- naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka;
- kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia (pozawerbalnie);
- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji przestrzennej;
- wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
- rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim ;
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
- naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań dziecka oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.


Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych Nr xxxxxx wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu dnia 20.06.2018r.
z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim
na czas w okresie do 5 lat

Zalecenia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną:
1. Opracowanie i realizacja Indywidualnego Programu Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych.
2. Częste mówienie do chłopca, tzw. „głaskanie słowami i mową intonacyjną”, śpiewanie mu.
3. Zapewnienie relaksacyjnej muzyki oraz dalszej możliwości kontaktu ze znanym, spokojnym psem.
4. Przestrzeganie zasad pielęgnacji wychowującej tzn. wykonywanie czynności higienicznych i związanych z karmieniem po uprzednim skłonieniu chłopca do kontaktu wzrokowego i współdziałania np. poprzez otwieranie ust na zbliżającą się w jego kierunku łyżkę z pokarmem, kubek z napojem itp.
5. Stosowanie programów aktywności m.in. według Ch.Knillów.
6. Polisensoryczna, wielozmysłowa stymulacja z wykorzystaniem dostępnych pomocy, piłek i kloców oraz puzzli o różnej kolorystyce i fakturze; z wyłączeniem zawierających światło pulsacyjne, kolorowe i migotliwe błyski.
7. Zapewnienie stałej i systematycznej rehabilitacji ruchowej.
8. Wykorzystywanie, będącego w domu chłopca, sprzętu do pionizacji i masażu.
9. Kontynuacja wprowadzonej metody komunikacji alternatywnej.
10. Przestrzeganie zaleceń specjalistycznych dotyczących rodzaju i dawkowania leków, przeciwdziałania kolkom, infekcjom, itp.

Ze względu na występowanie zaburzeń sprzężonych (mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy, padaczka, upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim) konieczna jest kontynuacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w formie indywidualnej jako optymalnych dla możliwości psychofizycznych dziecka.
Podczas planowania i organizacji w/w zajęć należy mieć na uwadze, że wszelkie zamiany niekorzystnie wpływają na dalszą rewalidację dziecka.

Współpraca z rodzicami

• Zapoznanie rodziców z planowanymi działaniami oraz projektowanymi osiągnięciami ucznia.
• Informowanie rodziców na bieżąco o postępach chłopca, rozmowy indywidualne zgodnie z potrzebami.
• Ustalenie zakresu pomocy udzielanej Michałowi przez rodziców w domu.
• Udzielanie instruktażu do pracy z dzieckiem w domu zgodnie z jego możliwościami psycho – edukacyjnymi.
W codziennym działaniu wychodzimy z założenia, że:
- za wychowanie dziecka odpowiedzialni są oboje rodzice,
- rodzice powinni czuć się współgospodarzami na zajęciach w codziennym działaniu.

Rodzice interesują się postępami chłopca w nauce. Zawsze można liczyć na pomoc rodziców w przygotowaniu się do lekcji.
Rodzice bardzo dbają o to, aby XXX systematycznie uczestniczył na zajęciach.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.