Katalog

Justyna Wasińska, 2020-05-21
Gołkowice

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Nazwa i adres placówki:

Dyrektor:

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:


Podstawa prawna:

1. Na podstawie art. 9d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650)

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Cały okres stażu  Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2019
Cały okres stażu
Maj 2022  Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Dokumentacja.
 Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Testy diagnozujące  Przeprowadzenie testów diagnozujących na wejściu i wyjściu.
 Badanie przyrostu umiejętności uczniów. Cały okres stażu  Sprawozdanie (analiza, wnioski do dalszej pracy)
4. Blog informatyczny  Stworzenie własnego bloga informatycznego, zamieszczanie w nim materiałów, programów, aplikacji, terminu zajęć pozalekcyjnych, kontaktu z nauczycielem. Cały okres stażu  blog
5. Strona internetowa szkoły  Współtworzenie i prowadzenie szkolnej strony internetowej,
 Aktualizowanie i zamieszczanie wydarzeń, informacji, ogłoszeń własnych oraz innych nauczycieli na stronę szkoły. Cały okres stażu  Strona internetowa
6. Prowadzenie zajęć z uczniami  Stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami.
 Prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami oceniania kształtującego.
 Zaangażowanie się w zajęcia pozalekcyjne z robotyki i programowania mające na celu rozbudzenie zainteresowania tworzeniem i programowaniem robotów.
 Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach informatycznych.
 Zapoznanie uczniów z ciekawymi nowinkami technologicznym. Cały okres stażu  Dziennik zajęć pozalekcyjnych
 Zdjęcia, modele robotów.
7. Wykonywanie czynności dodatkowych.  Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
 Pomoc techniczna i informatyczna dla nauczycieli w czasie imprez szkolnych. Cały okres stażu  Scenariusze uroczystości, zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych
 Zdjęcia.
8. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.  Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
 Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e – booków, chmury, awatarów, platformy edukacyjnej MOODLE.
 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji, Kahoot , Quizizz, Padlet. , Learning Apps , kody QR , Chmura edukacyjna, Answer Garden, Pic Collage.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Cały okres stażu  Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja.
 Sprawozdania.
 Scenariusze, plany.
 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
9, Dziennik elektroniczny  Prowadzenie dziennika elektronicznego jako administrator. Cały okres stażu  E-dziennik
10. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych i tablicy interaktywnej w trakcie pracy.  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audiobooki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z uczniami).
 Korzystanie z tablicy i programów interaktywnych.
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. Cały okres stażu  Płyty DVD i CD, audiobooki, plansze interaktywne..
 Zdjęcia.


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie na portalach edukacyjnych Planu Rozwoju Zawodowego  Opublikowanie w portalu internetowym własnego planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.


 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.


2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu


 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
3. Prowadzenie szkoleń  Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące prawidłowego prowadzenia dziennika elektronicznego.
 Szkolenie oraz zapoznanie nowo zatrudnionych nauczycieli z dziennikiem elektronicznym. Cały okres stażu
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły oraz nauczycieli.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
 Prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
 Prowadzenie lekcji otwartych w obecności dyrektora szkoły. Cały okres stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
 Publikowanie na portalach edukacyjnych: kart pracy, konspektów, filmów edukacyjnych, bloga informatycznego dla uczniów i innych nauczycieli. Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
6. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, webinaria).
 Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, gazetek przedmiotowych. Cały okres stażu
 Zaświadczenia.
 Referaty.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.
 Gazetki tematyczne.

7. Indywidualne szkolenia nauczycieli dotyczące tablicy interaktywnej i sprzętu komputerowego.  Pomoc dla nauczycieli w zakresie działania tablicy interaktywnej, sprzętu komputerowego. Cały okres stażu
 Potwierdzenie Dyrektora szkoły oraz nauczycieli.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.
3. Praca z uczniami  Przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów oraz poszerzenie wiedzy w zakresie informatyki. Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.  Organizowanie: wyjazdów i wycieczek edukacyjno - krajoznawczych dla uczniów.
 Wycieczki po najbliższej okolicy. Cały okres stażu  Adnotacje w dzienniku,
 Zdjęcia.
 Karta wycieczki.
5. Konkursy szkolne i międzyszkolne  Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów. Cały okres stażu  Regulamin konkursu.
 Plan pracy konkursu.
6. Przygotowanie uczniów do konkursów  Prowadzenie zajęć mających na celu przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Cały okres stażu  Regulamin konkursu.
 Plan pracy konkursu.
 Adnotacja w dzienniku pozalekcyjnym.
7. Projekty finansowane z Unii Europejskiej  Prowadzenie zajęć w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
 Pozyskanie pomocy dydaktycznych dla szkoły. rok 2020  Dziennik zajęć projektowych
 Zdjęcia
 Zajęcia odbędą się pod warunkiem, że projekt będzie realizowany.
Członek zespołu przedmiotowego  W ramach zespołu przedmiotowego zaprezentuje referaty na temat:
„Bezpieczeństwo w sieci” oraz „Jak korzystać z ciekawych programów i aplikacji komputerowych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych”.
 Omówienie lekcji otwartej na spotkaniu zespołu.
 Przedstawienie i analiza testów diagnozujących na wejściu i wyjściu.
Wrzesień 2019 –
Czerwiec 2020  Referaty
 Analiza testów i wnioski do dalszej pracy
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc.
 Udział i pomoc w organizacji festynu szkolnego.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 Wycieczki do ciekawych zakładów pracy. Cały okres stażu  Plan współpracy.
 Adnotacje w dzienniku.
 Kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
9. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.  Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w e – dzienniku.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych i klasowych.
 Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. Cały okres stażu  Zdjęcia.
 Podziękowania.
10. Współpraca z Samorządem Uczniowskim  Pomoc w organizacji różnego rodzaju konkursów, zabaw, dyskotek szkolnych.
 Wsparcie podczas organizacji akcji charytatywnych i wolontariatu. Cały okres stażu  Zaświadczenia, podziękowania
11. Współtworzenie gazetki szkolnej  Pomoc podczas tworzenia gazetki szkolnej pod względem szaty graficznej. Cały okres stażu  Gazetka szkolna


OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Stworzenie innowacyjnego programu – „W świecie programowania i robotyki”
dla klas 4 – 8  Tworzenie gier, interaktywnych aplikacji, nauka matematyki za pomocą języka programowania, projektowani i wykonywanie konstrukcji robotów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno – komunikacyjnych oraz modeli robotów
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu. Październik 2020 –
Czerwiec 2021

 Program i inna dokumentacja z nimi związana.WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Przewodnicząca zespołu przedmiotowego  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Rozwijanie współpracy w zespole, wzajemna wymiana doświadczeń
 Sporządzenie planu pracy zespołu
 Uzupełnianie posiadanej wiedzy merytorycznej, dydaktycznej i wychowawczej
 Analiza i wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych testów ósmoklasisty.
 Omówienie lekcji otwartych na spotkaniu zespołu. wrzesień 2020r. – maj 2022r.


 Potwierdzenie współpracy z nauczycielami zespołu
2. Egzaminator OKE  Podjęcie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wrzesień 2021r.  Potwierdzenie przez OKE

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

………………………………….……………….
/imię i nazwisko nauczyciela/

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.