AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wioletta Stankowska, 2020-05-21
Piotrków Trybunalski

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967).
 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574).

I. DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko: …………………………

Nazwa i adres szkoły: ……………………….

Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy


II. STAŻ:

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.

Termin zakończenia stażu: 31.05.2021 r.III. CELE STAŻU:

Cel główny:

 uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

 poszerzenie zakresu wiedzy;
 doskonalenie własnych umiejętności, warsztatu i metod pracy;
 spełnienie wymagań klasyfikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego;
 zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły.IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
(§7 ust.2, pkt 2).
 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia (§7 ust. 2 pkt 3).
 Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy (§7 ust. 2 pkt 4).
 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
(§7 ust. 2 pkt 5).
 Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych (§7 ust. 2 pkt. 6).
 Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2, pkt 7).
 Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych
i informatycznych (§7 ust.2, pkt 8).(§7 ust.2, pkt 2)
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów
i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.1. Realizacja zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły:

- dostosowanie Planu Wychowawczego do potrzeb klasy,
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom,
- mediacje rówieśnicze w klasie, szkole,
- działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej,
- bieżące rozpoznawanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych,
- planowanie i wdrażanie działań naprawczych.

2. Zarządzanie zespołem klasowym:

- diagnozowanie sytuacji wychowawczej,
- rozmowy wspierające i profilaktyczne z uczniami.,
- motywowanie uczniów do pokonywania trudności,
-objęcie PP-P uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej,
- konsultacje z pedagogiem, nauczycielami przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- organizacja imprez, przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.3. Podejmowanie działań uwzględniających indywidualizację procesu kształcenia:

- budowanie relacji wewnątrzszkolnych opartych na systemie wspólnych wartości i właściwej komunikacji z rodzicami,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub
w kontaktach z rówieśnikami,
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
- diagnoza szkolna w celu rozpoznawania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
- podejmowanie wspólnie z rodzicami i pedagogiem działań zmierzających do poprawy sytuacji szkolnej uczniów.

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów:

- prowadzenie zajęć w ramach koła matematycznego,
- przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych.

5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów:

- dostosowanie wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów,
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia,
- organizowanie pomocy uczniom mającym problemy edukacyjne,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami i rodzicami uczniów.

(§7 ust. 2 pkt 3) Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących ucznia.
1. Wykorzystanie w czasie zajęć z uczniem TI (w tym tablicy interaktywnej), programów edukacyjnych (e-podręcznik, wsipnet).

2. Stosowanie innowacyjnych metod nauczania za pomocą platformy Learning.apps.

3. Stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniami:
- gry dydaktyczne,
- burza mózgów,
- praca w grupach.

(§7 ust. 2 pkt 4)
Ewaluacja własnej pracy
i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.


1. Współpraca z opiekunem stażu, bieżąca analiza realizacji planu rozwoju zawodowego:

- określenie warunków współpracy, zawarcie kontraktu
z opiekunem stażu,
- spotkania, konsultacje, rozmowy,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

2. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej:

- opracowywanie i modyfikowanie rozkładów materiału, planów wychowawczych, przedmiotowych zasad oceniania
z matematyki w klasach IV-VIII,
- współpraca z gronem pedagogicznym, udział w pracach Rady Pedagogicznej,
- opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego.
3. Doskonalenie warsztatu pracy:

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
- gromadzenie materiałów wzbogacających pracę nauczyciela i wychowawcy klasy,
- tworzenie pomocy dydaktycznych.

4. Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej pracy:

- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- ewaluacja własnych działań.

(§7 ust. 2 pkt 5)
Dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
1. Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli.

2. Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami.

3. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań:

- współorganizowanie pracy Samorządu Uczniowskiego, między innymi: dyskotek, konkursów oraz różnorodnych imprez i uroczystości; opracowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego; wdrażanie akcji charytatywnych oraz szklonych i międzyszkolnych przedsięwzięć,
- współorganizowanie wycieczek szkolnych.

4. Udział w pracach zespołu nauk ścisłych:

- opracowanie rocznego planu pracy zespołu,
- aktualizacja programów nauczania,
- uwzględnienie potrzeb edukacyjnych ucznia na zajęciach edukacyjnych,
- przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych,
- przeprowadzenie diagnozy umiejętności matematycznych,
-wybór programów nauczania oraz podręczników na następny rok szkolny.

5. Podnoszenie jakości pracy szkoły:

- opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć – przydział sal,
- pełnienie funkcji lidera Zespołu badania jakości pracy szkoły i ewaluacji wewnętrznej zajęć: organizacja planu ewaluacji wewnętrznej, koordynowanie działaniami zespołu.

6. Pełnienie funkcji koordynatora wewnątrzszkolnych
i zewnętrznych konkursów matematycznych:

- przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych.
- udział uczniów w konkursach matematycznych na różnych szczeblach,
- organizowanie konkursów, olimpiad i innych projektów edukacyjnych na terenie szkoły; podejmowanie współpracy
z organizatorami konkursów i olimpiad na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim,
- współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych, m.in: „Dzień Tabliczki Mnożenia”; „Dzień Matematyki”,
- współorganizowanie działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów: wdrażanie programów sprawnościowych UODO, projektów rozwijających kompetencje matematyczne
i cyfrowe uczniów.
(§7 ust. 2 pkt. 6)
Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
1.Diagnoza problemów społecznych oraz cywilizacyjnych, poznanie potrzeb, zainteresowań charakterystycznych dla wieku rozwojowego uczniów:
- obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z posiedzeń Rady Pedagogicznej nt. zagrożeń
i problemów wychowawczych uczniów szkoły,
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych,
- prowadzenie zajęć wychowawczych w oparciu o diagnozę potrzeb.

2. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów,
w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym:

- obserwacja, rozmowy z rodzicami i uczniami,
- wymiana informacji z pedagogiem szkolnym na temat sytuacji szkolnej i opiekuńczej uczniów.

3. Diagnozowanie problemów wychowawczo – opiekuńczych uczniów:
- ocena aktualnej sytuacji wychowawczej w zespole klasowym,
- szukanie efektywnych rozwiązań problemów wychowawczych,
- opracowywanie i modyfikowanie planów wychowawczych,
- spotkania z rodzicami podczas zebrań, konsultacji, dni otwartych, dyżurów,
- bieżący kontakt telefoniczny z rodzicami,
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- rozmowy z pedagogiem szkolnym.4. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych.

- stosowanie właściwych form i metod pracy
z uczniami,
- tworzenie planów pracy dla uczniów z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów
z opiniami P P – P,
- zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
- zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne.


(§7 ust. 2 pkt. 7)
Posługiwanie się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty:

- Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2018 r., poz. 967.),
-Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669),
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534).

2. Analiza Statutu Szkoły, PZO i obowiązujących regulaminów.


3. Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia awansu.

4. Aktualizacja wiedzy z obszaru prawa oświatowego.

(§7 ust. 2 pkt. 8)
Korzystanie w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych
i informatycznych.
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela:

- przygotowywanie potrzebnych dokumentów, m.in. planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów, planów nauczania, ogłoszeń, podziękowań, dyplomów,
- wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych
(w tym tablicy interaktywnej), programów edukacyjnych
(e-podręcznik, wsipnet), internetu,
- zachęcanie uczniów do korzystania ze strony internetowej wsipnet.pl, na której mogą pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą matematyki (dodatkowe zadania dla chętnych), a także matzoo.pl by doskonalić i utrwalać zdobytą wiedzę.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela:

- wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu,
- wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i internetu.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.