Katalog

Kinga Brodowska, 2020-05-21
Legionowo

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +

Rok szkolny 2018/2019
Nauczyciel:
Przedmiot: Język angielski
Szkoła:
Data rozpoczęcia stażu:
Data zakończenia stażu:
Opiekun stażu:
Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Lp
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 lipca 2018r.)
IX 2018r.
- projekt planu rozwoju zawodowego
- znajomość aktów prawnych
2.
Przepisy związane
z funkcjonowaniem szkoły
- poznanie przepisów związanych
z funkcjonowaniem szkoły (§6 ust.1 pkt 1); analiza następujących dokumentów:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczo- profilaktyczny
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w szkole
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki
i pracy
IX 2018 r.
- znajomość organizacji zadań
i zasad funkcjonowania szkoły
- znajomość dokumentów
- znajomość statutu szkoły
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa
w codziennej praktyce szkolnej
- znajomość przestrzeganie przepisów BHP
- prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego

Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły. Doskonalenie zawodowe

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1.
Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności
- autorefleksja, analiza możliwości rozwoju
IX 2018r.
- autorefleksja
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (Rozp. MENiS z dnia
26 lipca 2018r.,
§6 ust.1 pkt 2)
- obserwowanie lekcji w ustalonych wcześniej terminach
- omawianie obserwowanych zajęć z opiekunem stażu
okres stażu
- scenariusze obserwowanych lekcji
- zapis wniosków uwag sformułowanych przez prowadzącego zajęcia
3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły;
omawianie przeprowadzonych zajęć (Rozp. MENiS z dnia 26 lipca 2018.,
§6 ust.1 pkt 3)
- opracowanie konspektów lekcji;
- konsultacja i analiza
okres stażu
- konspekty lekcji
4.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy; znajomość metod pracy pedagogicznej
- udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
-sprawdzanie próbnych egzaminów siódmoklasisty i ósmoklasisty

okres stażu
- zaświadczenia, certyfikaty
- przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, który w roku szkolnym 2018-2019 odbył się po raz pierwszy
5.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
- opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym
- opracowanie scenariuszy zajęć
okres stażu
- scenariusze zajęć
6.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej z uwzględnieniem metod aktywizujących
- prowadzenie zajęć języka angielskiego z wykorzystaniem pracowni komputerowej
-wykorzystywanie zróżnicowanych metod aktywizujących na lekcjach

okres stażu

- opracowanie scenariuszy zajęć
-używanie nowoczesnych technologii na zajęciach
7.
Kształtowanie, promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów
- zachęcanie uczniów do wykonywania dodatkowych projektów
- prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty
okres stażu
- projekty przygotowywane przez uczniów
-dodatkowa praca z uczniami umożliwiająca im osiągnięcie lepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty
8.
Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów
- tworzenie testów
i sprawdzianów z języka angielskiego w klasach od czwartej do ósmej
- sprawdzanie próbnych egzaminów ósmoklasisty
- badanie wyników nauczania
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów

okres stażu
- wdrażanie wniosków do pracy
9.
Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich problemów.
Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów uczniów (Rozp. MENiS z dnia
26 lipca 2018r.,
§6 ust.2 pkt 8)
- przeprowadzanie rozmów
z rodzicami i nauczycielami
- uczestniczenie w imprezach
- studiowanie literatury
- realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawcze

okres stażu
- efektywna współpraca z uczniami i rodzicami
- dopasowywanie metod nauczania do poziomu uczniów
- zwracanie uwagi na ewentualne problemy uczniów
- uczestnictwo w wycieczkach szkolnych (Farma Iluzji)
10.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
- przekazywanie dyrektorowi informacji
o realizacji zadań oraz
o efektach rozwoju zawodowego
okres stażu
- scenariusze zajęć
- arkusze hospitacji lekcji
11.
Przygotowanie projektu sprawozdania
- dokonanie autoanalizy
- sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego
IX 2019 r.
- projekt
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.