Katalog

Aleksandra Dudziak, 2019-08-22
Lubliniec

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

CEL GŁÓWNY
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Poznanie procedur awansu zawodowego Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.)
Udział w szkoleniu/warsztatach dot. Awansu zawodowego
Śledzenie ewentualnych zmian.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2016

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.
Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach online, szkoleniach organizowanych np. przez WOM lub SOD.
Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism i stron anglojęzycznych.
Opieka nad pracownią językową
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez, itp. materiałów
okres stażu

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza i modyfikacja dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyki,
• PSO okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli, notatki własne, programy, listy obecności itp.


§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Wykorzystanie w pracy Internetu Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Komunikacja z uczniami i rodzicami za pomocą dziennika, maila lub chatów internetowych.

§ 8 ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych. okres stażu Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły
Scenariusze, karty pracy
Zaświadczenia, lista obecności, maile,
Protokoły z posiedzeń
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
Udział w forach i grupach internetowych dotyczących nauczania j. angielskiego okres stażu Potwierdzenie publikacji, zapis rozmów i publikowanych postów
3. Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ukończenie form doskonalenia zawodowego
Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej. okres stażu Opracowane referaty, protokoły spotkań.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. A

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych Opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów podchodzących do egzaminu gimnazjalnego i uczniów zainteresowanych językiem angielskim oraz uczniów startujących w konkursach Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie programu nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami Opracowanie programu nauczania i planu pracy na języku angielskim dla uczniów z zespołem Aspergera, prowadzenie indywidualnych zajęć z tymi uczniami. Okres stażu Dokumentacja, zapisy w dzienniku
3. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasowego Plan pracy wychowawcy kl. I gimnazjum na cały cykl kształcenia (3 lata) Do 10 września 2016 Teczka wychowawcy

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. C

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Organizacja konkursu ogólnoszkolnego Przygotowanie i przeprowadzenie Gminnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Zostań Gwiazdą” Maj cyklicznie Protokół i zdjęcia z konkursu
2. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Organizacja Akademii
Organizacja Dnia Języków Obcych.
Okres stażu
Czerwiec Potwierdzenie dyrektora szkoły
Publikacje na stronie internetowej szkoły
3. Organizacja imprez i wycieczek szkolnych Organizacja lub pomoc w organizacji różnego rodzaju wycieczek klasowych i szkolnych, wybór miejsc interesujących dla młodzieży, opracowanie harmonogramów, nawiązanie współpracy z przewodnikami i biurami podróży. Cały okres stażu Zdjęcia, protokoły, dokumentacja, listy uczestników, karta wycieczki

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. E

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Wolontariat Nawiązanie współpracy z Organizacją Pożytku Publicznego Okres stażu Notatki, zapis korespondencji internetowej, zdjęcia
2. Współpraca z rodzicami uczniów Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, notatki ze spotkań
3. Współpraca z wydawnictwami Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
Okres stażu Zaświadczenia
4. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury organizacja wyjść do kina, muzeum, teatru, lekcje wychowawcze poświęcone tematyce kulturalnego zachowania i odpowiednich postaw w przestrzeni publicznej. Cały okres stażu Plan pracy wychowawcy, notatki, protokoły
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym Rozmowy z pracownikami poradni na temat indywidualnych przypadków, wspieranie rodziców, organizacja zajęć ze specjalistami, rozmowy z pedagogiem szkolnym, wymiana zdań i opinii, uzyskanie pomocy w rozwiązaniu pojawiających się problemów Cały okres stażu Notatki, zdjęcia, zaświadczenie o współpracy

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

ZADANIA FORMY REALIZACJI
Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.Okres stażu Opis przypadków

Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

Sporządziła:
Aleksandra Dudziak
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.