AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Rudzka, 2019-08-22
Terespol

Historia, Artykuły

wymaganie &8 pkt 2

- n +


§ 8 ust. 3pkt 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Jakość pracy szkoły to nie suma działań poszczególnych jednostek a synergia działań nauczycieli, którzy pracują w niej z tymi samymi uczniami i w tym samym czasie. Jako nauczyciel z dziesięcioletnim stażem, od początku mojej pracy korzystam z porad i pomysłów innych nauczycieli, często o dużo większym doświadczeniu niż ja. Mając to na uwadze sama również staram się dzielić nowinkami, wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

1. Praca w zespole przyrodniczym i humanistycznym.

Jako nauczyciel historii aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Jako członek zespołu zachęcam innych do dzielenia się swoją wiedzą. W ten sposób zdobywamy nowe spojrzenie na wciąż zmieniającą się polską szkołę, prezentujemy swoje pomysły i umiejętności, wzbogacając tym samym swój warsztat pracy. Efektem tych działań są liczne i znaczące osiągnięcia naszych uczniów we wszelkiego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Podczas spotkań wspólnie omawialiśmy realizację treści programowych, dobór podręczników, opracowywaliśmy regulaminy konkursów szkolnych, wymienialiśmy się pomocami naukowymi, konsultowaliśmy udział dzieci w konkursach.
Od roku szkolnego 2016/2017 pełnię funkcję przewodniczącej Zespołu Przedmiotowego Przyrodniczego. Do moich zadań jako przewodniczącej, należały spotkania z członkami zespołu w celu ustalenia i wykonania powierzonych nam działań takich jak: dobór podręczników, stopień realizacji podstawy programowej, udział w konkursach, programy naprawcze, analiza wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników nauczania oraz innych spraw wynikających z aktualnych potrzeb. Na początku spotkań określałam wspólny cel, starałam się angażować każdego członka zespołu przy zachowaniu odpowiedzialności za zadania. Spotkania zespołów był to również doskonały moment na dzielenie się zdobytymi na kursach i szkoleniach wiadomościami, umiejętnościami i informacjami.
Jako przewodnicząca zespołu, byłam odpowiedzialna za zbieranie różnych informacji od nauczycieli należących do zespołu oraz coroczne sporządzenie planu pracy zespołu i przedstawienie go Dyrekcji szkoły. Pod koniec każdego semestru sporządzałam sprawozdanie z realizacji poszczególnych działań zespołu, które prezentowałam na posiedzeniach rady pedagogicznej.

2. Prowadzenie zajęć otwartych i obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli .

Bardzo istotnym zadaniem stawianym współczesnej szkole jest umiejętność współpracy zespołowej nauczycieli. Trudno sobie jednocześnie wyobrazić prawidłową edukację ucznia i jego rozwój bez wzajemnego porozumienia się. Szkoła jest specyficznym dla nauczyciela zakładem pracy, w którym procesy kształcenia wymagają wspólnego dialogu. Stąd naturalna jest potrzeba dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Od samego początku pracy w szkole najpierw to ja poszukiwałam informacji i pomocy wśród koleżanek i kolegów, a później w miarę upływu lat i gromadzenia doświadczeń, ja mogłam udzielać rad i pomocy innym.
W okresie mojego stażu przeprowadziłam lekcje otwarte dla zainteresowanych nauczycieli, a ich tematykę dobierałam tak, żeby lekcja mogła przynieść także jakiś wymierny efekt obserwującym. W trakcie trwania mojego stażu przeprowadziłam trzy lekcje otwarte: dwie z historii oraz jedną z geografii. Lekcje stworzyły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń w zakresie nauczania oraz zweryfikowania własnego warsztatu pracy.
Wychodząc założenia , że w pracy nauczyciela ważna jest korelacja przedmiotowa, zdecydowałam się na przygotowanie zajęć z geografii, których tematyka mogłaby być być także spożytkowana na lekcjach języka angielskiego. Lekcja „ Stany Zjednoczone -potęga gospodarcza świata” została przeze mnie przygotowana w oparciu o podręcznik do klasy 8 „Planeta Nowa” oraz wzbogacona własnymi materiałami autorskimi. Cała lekcja przebiegła zgodnie z planem, cele lekcji zostały podane po nawiązaniu do tematu poprzednich lekcji. Poprzez pogadankę z uczniami oraz realizację kart pracy monitorowałam stopień realizacji celów. W czasie zajęć uczniowie pracowali samodzielnie z podręcznikiem i atlasem, a następnie wykonywali zadania w 2-3 osobowych grupach. Każda grupa zaprezentowała swoją kartę pracy dotyczącą wybranych zagadnień tj. środowiska przyrodniczego, ośrodków high-tech, firm amerykańskich o zasięgu globalnym , rolnictwa i surowców. W trakcie prezentacji została wprowadzona dyskusja i burza mózgów. W toku zajęć wykorzystałam elementy oceniania kształtującego: określiłam i wyjaśniłam uczniom cele , kryteria sukcesu, zadawałam pytania i zadania, dzięki którym mogli uzyskać informacje, czy i jak się uczą.
Po zakończonej lekcji uczniowie uzyskali informacje zwrotną: ustosunkowywałam się do każdej wypowiedzi uczniów poprzez chwalenie, ukierunkowanie, korektę, wystąpił element oceny uczniowskiej przy wcześniejszym podaniu kryteriów sukcesu (prawidłowe rozwiązanie zadania), dwóm uczennicom, które przejawiały trudności w opanowaniu materiału, wskazałam sposób uczenia się.
Zajęcia zostały wysoko ocenione przez obecnych nauczycieli. Nauczyciele podkreślili, że zaproponowana przeze mnie współpraca uczniowska oraz wzajemne uczenie się od siebie uczniów umożliwiła uczniom słabszym aktywny udział w lekcji. W trakcie rozmowy doszliśmy do wniosku, że w procesie uczenia się, nie ma konieczności, aby uczniowie zawsze pracowali indywidualnie, w samotności. Dzięki pracy w parach lub małych grupach mogą uczyć się od siebie nawzajem, dyskutować i wspólnie podejmować decyzje.
Druga przygotowana przeze mnie lekcja otwarta na temat „Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych” została przygotowana w oparciu o podręcznik „ Historia 7” WSiP. Wybór tematu nie był przypadkowy i miała na celu współpracę z nauczycielami, informatyki i języka angielskiego. Tok lekcji oparłam na różnych metodach pracy: pracy indywidualnej z podręcznikiem , pracy w parach nad fragmentem tekstu „ Przeminęło z wiatrem” Margaret Michell , dyskusji oraz analizie SWOT. Na początku lekcji zapisałam na tablicy kryteria sukcesu ( nacobezu) ( rola niewolnictwa w budowie potęgi USA, rozwój przemysłu w północnych stanach, abolicjonizm, skutki wojny itp.) i przez cały czas były widoczne dla uczniów. W miarę ich realizacji zostały zaznaczane jako wykonane. Uczniowie na początku pracowali samodzielnie czytając wskazane fragmenty w podręczniku, następnie odpowiadali na pytania, później w parach uzupełniali kartę pracy dotyczącą tekstu źródłowego i odpowiadali na pytania.
W czasie omawiania zagadnień każdy z uczniów wybierany był do odpowiedzi losowo metodą patyczków (przygotowanych przez klasę, której jestem wychowawczynią). Jest to sprawdzona przeze mnie metoda aktywizująca uczniów, którą podchwyciłam w czasie obserwacji lekcji języka angielskiego u jednej z nauczycielek tego przedmiotu. Metoda sprawia, że uczeń w każdej chwili powinien być gotowy do odpowiedzi. Uczniowie nie mogą się zgłaszać do odczytania przykładu przez co ich uwaga jest w większym stopniu skupiona na temacie lekcji. W trakcie robienia zadań z kart pracy monitorowałam pracę uczniów chodząc po sali, wyjaśniałam, podpowiadałem. Każda udzielona odpowiedź uczniowska była przeze mnie skomentowana. Lekcja została przeze mnie podsumowana, wracając do kryteriów sukcesu i pytanie losowo wybranych uczniów o sposób ich zrozumienia i podanie przykładów. Nagrodziłam słownie aktywnych uczniów i pochwaliłam próby tych, którym szło nieco gorzej.
Zajęcia te zostały omówione z nauczycielami, którzy je obserwowali. Wskazali oni na swobodę panującą na lekcji i fakt, że uczniowie mogli pracować w parach i przez to uczyć się od siebie. Dyskutowaliśmy też nad metodą patyczków. Inni nauczyciele zauważyli, że uczniowie musieli być cały czas skupieni i skoncentrowani na zajęciach.
Trzecia lekcja zorganizowana przeze mnie dotyczyła analizy i syntezy epok - „ Epoki w dziejach kultury i sztuki”. Były to zajęcia dla klasy 3 gimnazjum i miały na celu usystematyzowanie wiadomości z zakresu kultury i sztuki na przestrzeni wieków. Była to lekcja historii, ale przeprowadzona w pracowni informatycznej.
Tydzień wcześniej uczniowie dostali zadanie do domu by przygotować w parach lub grupach trzyosobowych prezentację dotyczącą wybranych epok . Uczniowie mieli ją stworzyć w formie prezentacji PowerPoint, w tym zakresie mogli także wcześniej skorzystać z pomocy nauczyciela informatyki. Po króciutkich prezentacjach (było ich 7) uczniowie mieli zadecydować, która z epok i idei w niej dominujących zajęłyby w ich hierarchii pierwsze miejsce i czy jest możliwe wskazanie takiej jednoznacznej pozycji. Uczniowie przedstawiali swoje wybory i argumenty. Następnie uczniowie dostali listę dzieł i twórców , które musieli połączyć. Używali do tego komputerów. Po skończonej pracy odczytywali swoje odpowiedzi, a dzieła oglądali na ekranie, ponieważ jednocześnie wyświetlałam je używając projektora.
W ten sposób nastąpiła rekapitulacja. Na koniec lekcji uczniowie dostali do domu karty pracy, w których na zasadzie mapy mentalnej mieli uzupełnić hasłami luki przy poszczególnych epokach.
Obecni nauczyciele docenili różnorodność form pracy oraz zaangażowanie uczniów jako szczególnie mocne elementy zajęć. Zwrócili również uwagę na zaangażowaniu uczniów w pracę z użyciem technologii TIK jako szczególnie mocne element zajęć. Forma zajęć także zwróciła uwagę, gdyż lekcja w sali informatycznej wprowadziła element swobody, Uczniowie według obserwujących wydawali się swobodni, prawdopodobnie ze względu na użycie nowoczesnych technologii, w których uczniowie czują się bardzo pewnie. Taka relacja pozwoliła uczynić stosunki na zajęciach bardziej partnerskimi i efektywniej wykorzystać czas lekcyjny.
W czasie stażu obserwowałam także zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli. Po każdej obserwacji dokonywałam wraz z nauczycielem analizy oraz dzieliliśmy się spostrzeżeniami. W wyniku obserwacji zajęć u innych nauczycieli niejednokrotnie korzystałam z ich pomyłów, zaproponowanych metod, form i środków.


3. Inne formy wymiany doświadczeń.
Oprócz lekcji otwartych i obserwowanych dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami polegało m.in. na wspólnym planowaniu działań .
• W ramach obchodów święta ,, 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości’’, wspólnie z panią wychowawczynią klasy zerowej przygotowałyśmy warsztaty o tematyce historycznej. Na te zajęcia dzieci z panią przedszkolanką przyszły do sali historycznej, w której to zgromadzone są różne eksponaty związane z naszą historią. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały zgromadzone przedmioty oraz słuchały opowieści, wzbogaconych filmem na temat tego wydarzenia. Na zakończenie zajęć wspólnie przeprowadziłyśmy krótki test, który dzieci zaliczyły na ,,6’oraz rozdałyśmy pamiątkowe dyplomy.
• W ramach współpracy z przedszkolem jako opiekun SU klas IV-VI zorganizowałam też dla grupy przedszkolaków krótki montaż słowno-muzyczny na temat segregacji śmieci. Spotkanie miało na celu uświadomić dzieciom jak ważna i potrzebna jest segregacja odpadów. Uczniowie zagrali i zaśpiewali piosenki o tematyce ekologicznej.
• Jako opiekun SU kilkukrotnie współorganizowałam z nauczycielami wychowania fizycznego obchody „ Dnia Samorządności”, podczas których organizowaliśmy rozgrywki między klasowe, ale także szczególnie lubiane przez uczniów mecze nauczyciel kontra uczniowie. Obserwacja pracy nauczycieli w-f nasunęła mi refleksję na temat roli nauczycieli tego przedmiotu w kształtowaniu psychicznej warstwy ucznia i wzmacnianiu jego osobowości, co moim zdaniem ma przełożenie na cały proces dydaktyczny.
• Jako nauczyciel z dziesięcioletnim stażem zauważam , że stymulowanie ucznia w zakresie różnych aktywności daje niesamowite efekty . Z tego powodu z nauczycielem informatyki prowadziliśmy interdyscyplinarne projekty, których celem było tworzenie za pomocą nowoczesnych technologii gazetek, broszur i prezentacji. Na początku wspólnie nakreśliłyśmy cele, następnie zaproponowałyśmy uczniom obszar działań i wybór tematu. Kolejnym krokiem było wskazanie zadań, jakie uczniowie powinni wykonać w aspekcie historycznym i informatycznym. Wskazałyśmy także źródła, terminy konsultacji i określiłyśmy formy realizacji. W końcowym etapie nastąpiła prezentacja prac na forum klas, zostały wyciągnięte wnioski, a uczniowie otrzymali oceny z informatyki i z historii.
Efektem tej współpracy na płaszczyźnie historii jest ponad 100 gazetek i broszur dotyczących wojny secesyjnej w USA, kilkadziesiąt prezentacji dotyczących rozbiorów Polski. Materiały z zakresu wojny secesyjnej udostępniłam nauczycielom języka angielskiego, którzy używali ich podczas swoich lekcji „ Północ – południe” .
W momencie kiedy zostałam nauczycielem geografii współpracę rozszerzyłam także i na ten przedmiot, czego efektem jest kilkadziesiąt przewodników turystycznych po Terespolu i okolicach w programie PowerPoint. W związku z tym, że efekty były więcej niż zadowalające, działania te przeprowadzałam wielokrotnie i z pewnością jeszcze do nich powrócę.
• Jako nauczyciel historii dostrzegam wielką rolę w uwrażliwianiu dzieci na kulturę
i sztukę. W związku z tym chętnie podjęłam się pomocy nauczycielowi plastyki w organizacji wycieczki na wystawę „ Drzewo” w Galerii Podlaskiej. Pomimo że wycieczka miałą miejsce w wolną od zajęć lekcyjnych niedzielę, to frekwencja dopisywała. Wraz z nauczycielką plastyki i wychowania zintegrowanego zachęcałyśmy dzieci w różnym wieku do kontaktu ze sztuką. Dla wszystkich obecnych nauczycieli była to bardzo ciekawa wymiana doświadczeń, ponieważ umożliwiła ocenę wartości pracy naszych koleżanek nie tylko z perspektywy murów szkolnych.

Oprócz działań wymienionych wyżej w okresie stażu opracowałam materiały związane z wykonywaną pracą, które udostępniłam innym.

• Należały do nich m.in sprawdziany z poszczególnych rozdziałów np. z rozdziału ” Afryka”, które udostępniłam drugiemu nauczycielowi geografii.
• Dzieliłam się z drugim nauczycielem historii przykładowymi zadaniami konkursowymi, kartami pracy , samodzielnie sporządzonym pod kątem egzaminu gimnazjalnego kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii, prezentacją wszystkich epok oraz innymi pomocami dydaktycznymi.
• Wiele razy zapraszałam do współpracy nauczycieli plastyki , muzyki , informatyki przy tworzeniu scenariuszy akademii, uroczystości szkolnych, np. „ 3 Maja” ,
„ Święto Niepodległości” i in.
• Współpraca z nauczycielami pojawiła się również podczas organizowania uroczystości i dyskotek szkolnych, konkursów, wycieczek i wyjść poza szkolnych. Polegała ona na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej.


4 .Współpraca z wychowawcami.

Jako wychowawca i opiekun SU brałam udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego. W czasie rozmów poruszaliśmy problemy wychowawcze uczniów naszej szkoły. Podczas tych spotkań chętnie dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami i proponowałam możliwe rozwiązania, chętnie korzystałam z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli. Wymiana obserwacji pomagała nam rozwiązać problemy i skierować nasze działania tak, aby unikać błędów wychowawczych. Analizując problemy wychowawcze w poszczególnych klasach wspólnie mogliśmy znaleźć odpowiednie rozwiązania oraz pracować nad pożądanymi postawami uczniów. Wielokrotnie wymieniałam się obserwacjami na temat uczniów, których uczę.
Jako wychowawca klasy zobligowana byłam do ciągłego dialogu i współpracy z innymi nauczycielami , wychowawcami, pedagogiem i psychologiem. Pojawiające się problemy wychowawcze skłaniały mnie do refleksji i dyskusji na temat form i metod pracy wychowawczej. Odbywało się to nie tylko podczas pracy zespołu wychowawczego, ale też na przerwach i w pokoju nauczycielskim,. W sytuacjach trudnych wychowawczo ( wagary uczniów, niewłaściwe zachowania niektórych wychowanków, problemy rodzinne i egzystencjalne , itp.) podejmowałam wraz z innymi nauczycielami dyskusję na temat optymalnie dobrego wariantu rozwiązania problemu..

5. Publikacje w Internecie.

Po zakończeniu stażu opublikuje plan i sprawozdanie i wtedy dopisze tutaj


Efekty

Uczeń
• W wyniku współpracy uczeń został objęty profesjonalną opieką bardziej zaangażowanych, wzajemnie wspierających się nauczycieli.
• Przyjazna , pełna szacunku atmosfera wśród nauczycieli wpływała także pozytywnie na uczniów, co ma przełożenie na ich dobre samopoczucie, a poprzez to na wyniki w nauczaniu.
• W toku wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi pedagogami uczeń uzyskał nauczyciela doskonalącego swój warsztat pracy , a więc efektywniejszego.
• Poprzez obserwację zajęć innych nauczycieli znajdowałam inspirację do wprowadzania ciekawych pomysłów, co wpływało na prowadzenie atrakcyjniejszych dla ucznia zajęć.
• Interdyscyplinarne projekty wpłynęły na podniesienie aktywności, samodzielności i odpowiedzialność wśród uczniów.
• Uczestnictwo w inicjatywach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych we współpracy z innymi wpłynęło na uwrażliwienie ucznia i przygotowywało go na aktywny odbiór kultury.
• Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy nauczycielami wpłnęła na poziom dyscypliny, aktywność i absencje uczniów.
• Dobra współpraca i wymiana spostrzeżeń z innymi pracownikami szkoły sprawiła, iż uczeń był objęty fachową, wszechstronną opieką i wsparciem.

Nauczyciel
• Wymiana doświadczeń spowodowała większą skuteczność pracy, większe zaangażowanie, integrację oraz lepszy przepływ informacji.
• Zajęcia otwarte, w których uczestniczyli inni nauczyciele skłoniły mnie do poszukiwania nowych, lepszych form i metod pracy, były inspiracją do twórczych poszukiwań i stosowania różnorodnych metod nauczania.
• W wyniku wspólnego realizowania działań nastapiła korelacja miedzy przedmiotowa oraz wzbogacanie warsztatu i umiejętności nauczycieli.
• Rozmowy i ewaluacja zajęć wpłynęła na poprawę jakości mojej pracy. Dostrzegłam mocne i słabe strony przeprowadzonych przeze mnie zajęć, co pozwoliło na eliminowanie błędów.
• Współpracując na różnych płaszczyznach uzyskiwałam informację zwrotną od innych nauczycieli a konstruktywna ocena mojej pracy pozwalała mi obiektywnie spojrzeć na nią i modyfikować ją.
• Praca w zespołach za skutkowała wspólnie wypracowanymi wnioskami do realizacji, ustaleniami dotyczącymi postępowania z klasą w trudnych sytuacjach, sposobami realizacji zaleceń opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
• Dzieląc się swoimi planami, pomysłami i doświadczeniami na różnych stronach edukacyjnych sprawiłam, ze praca młodszych stażem nauczycieli, stała się bardziej satysfakcjonująca i w mniejszym stopniu narażona na niepowodzenia.
• Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem zaowocowało też:
 zdobyciem przez mnie nowych doświadczeń,
 doskonaleniem umiejętności interpersonalnych ,
 podniesieniem skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 wprowadzeniem skutecznych metod pracy,
 modyfikowanie własnego warsztatu pracy,
 wymianą pomocy dydaktycznych.


Szkoła
• Zyskała na współpracy lepsze wyniki kształcenia i wychowania oraz większe zaangażowanie i motywację nauczycieli.
• Poprzez aktywną współpracę udało nam się niwelować niepowodzenia szkolne, w niektórych przypadkach zmniejszać absencję.
• Wzajemna obserwacja zajęć przyniosła inspiracje do podejmowania nowych działań, co wzmacnia oddziaływanie wychowawcze i dydaktyczne szkoły na uczniów.
• W szkole umocniła się dobra i przyjazna atmosfera wśród nauczycieli i wzmocniły umiejętności interpersonalne, co wzmacnia wizerunek szkoły na zewnątrz.
• Podczas wymiany doświadczeń mój warsztat pracy oraz nauczycieli współpracujących wzbogacił się. Nauczyciele obserwujący wynieśli korzyści z mojej lekcji. Było to widoczne, gdyż wykorzystywali później moje materiały ( sprawdziany, prezentacje i in.) i niektóre metody ( patyczki). Usprawniło to proces dydaktyczny i wychowawczy szkoły.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.