Katalog

Małgorzata Mikulska, 2019-08-22
Gdynia

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

2. Przygotowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego wykorzystywanych do bieżącej analizy poziomu osiągnięć uczniów, określania skuteczności i efektywności działań edukacyjnych oraz systematycznego mierzenia jakości własnej pracy.

3. Analiza i opracowanie wyników testów diagnostycznych oraz egzaminów próbnych w gimnazjum przy użyciu programów Word i Excel.

Efekty:

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

2. Badanie wyników nauczania języka niemieckiego. Możliwość ewaluacji własnych działań dydaktycznych.

3. Wykorzystanie wyników testów i egzaminów do planowania pracy dydaktycznej.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Korzystanie z technologii komputerowej przy opracowaniu dokumentów dotyczących realizacji i przebiegu stażu.

2. Organizacja własnego warsztatu pracy: dokumentacja wychowawcy i pracy nauczyciela.

3. Prowadzenie lekcji j. niemieckiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputera i Internetu w pracowni komputerowej.


4. Wykorzystanie Internetu do komunikowania się z rodzicami:
 Wymiana korespondencji poprzez e- maile.
 Korzystanie z dziennika elektronicznego.

5. Korzystanie z materiałów szkoleniowych i dydaktycznych opublikowanych na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli języka niemieckiego.

Efekty:

1. Opracowanie:
 planu rozwoju zawodowego
 sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
 dokumentacji niezbędnej do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

2. Staranna i czytelna dokumentacja wychowawcy.

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi pomiaru dydaktycznego, scenariuszy zajęć, dyplomów, raportów.

4. Samodzielne przygotowywanie materiałów dydaktycznych na lekcje (testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych).

5. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i podniesienie jakości realizowanego w niej procesu dydaktycznego.

6. Bieżąca informacja dla rodziców dotycząca aktualnych tematów zajęć, nieobecności i ocen uczniów, zadań do wykonania, a także pochwał i uwag,

7. Urozmaicenie zajęć języka niemieckiego.

8. Umiejętność korzystania z zasobów Internetowych oraz wykorzystanie ich w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz uaktualnienie wiedzy.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

3. Publikacje internetowe.

Efekty:

1. Udostępnienie nauczycielowi odbywającemu staż materiałów dotyczących metod i technik pracy na lekcjach języka niemieckiego.
2. Obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
3. Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty.
4. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego.
5. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w obecności innych nauczycieli.
6. Możliwość ewaluacji i korekty własnych działań dydaktycznych w oparciu o uwagi i sugestie innych nauczycieli i przedstawicieli nadzoru pedagogicznego.
7. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z własnych scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych i prezentacji multimedialnych.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Opracowanie i wdrożenie programu własnego zajęć języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum

Efekty:

1. Program własny.

2. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

3. Motywowanie dzieci do nauki języka niemieckiego.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów z zakresu języka niemieckiego dla SP i gimnazjum.

2. Współorganizacja Festynu Rodzinnego z okazji Święta Szkoły.

3. Praca w Zespole do spraw Organizacji Obchodów 80- lecia Szkoły i nadania szkole imienia:
 Organizacja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie

Efekty:
1.Poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez umożliwienie uczniom prezentacji zdobytych wiadomości i umiejętności na forum ogólnoszkolnym i międzyszkolnym.

2. Integracja środowiska szkolnego.

3.Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

4.Angażowanie uczniów i rodziców do podejmowania działań na rzecz szkoły.

5. Umożliwienie uczniom prezentacji zdobytych wiadomości na temat Patrona Szkoły na forum ogólnoszkolnym.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Radą Dzielnicy i pomoc w organizacji imprezy sportowej.

2. Udział w akcji charytatywnej „Złotówka dla potrzebujących” i współpraca ze szkołą wiejską.

Efekty:

1. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

2. Propagowanie wśród uczniów aktywnych form spędzania czasu wolnego.

3 Rozwijanie w uczniach postawy niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującymUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch problemów:
- wychowawczego
- dydaktycznego.

Efekty:

Opis i analiza efektów pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze i mającymi problemy w nauce.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.