Katalog

Małgorzata Mikulska, 2019-08-22
Gdynia

Język niemiecki, Program nauczania

Program koła języka niemieckiego

- n +


PROGRAM WŁASNY KOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY V

Opracowała Małgorzata Mikulska

Spis treści

I. Metryczka programu
II. Wstęp
III. Cele edukacyjne programu
1. Cele ogólne
2. Szczegółowe cele językowe
IV. Procedury osiągania celów
V. Treści nauczania
1. Zakres tematyczny
2. Zakres gramatyczny
VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów
VII. Podsumowanie


I. Metryczka programu

Przedmiot: język niemiecki (zajęcia dodatkowe)
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Etap nauki: klasy IV- VI, drugi etap edukacyjny
Wymiar godzin: jedna godzina lekcyjna tygodniowo
Autorka programu: Małgorzata Mikulska

II. Wstęp

Niniejszy program został opracowany dla uczniów klasy V, którzy od półtora roku uczą się języka niemieckiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Nauka języka niemieckiego w tej klasie cieszy się dużym zainteresowaniem. Postanowiłam wykorzystać zapał uczniów realizując dodatkowe zajęcia języka niemieckiego w postaci koła zainteresowań. Zajęcia te dadzą uczniom możliwość utrwalenia oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć lekcyjnych.

Koncepcja programu opiera się na założeniach metody komunikacyjno- pragmatycznej, według której gramatyka odgrywa rolę drugoplanową, a na pierwszy plan zostają wysunięte działania językowe. Centralnym podmiotem tego programu jest uczeń i jego świat, dlatego też materiał tematyczno- leksykalny, który mają sobie przyswoić został odpowiednio dopasowany do ich wieku zainteresowań i doświadczeń. Program uwzględnia wiadomości realioznawcze charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych. Wiadomości te pobudzają ciekawość uczniów i przybliżają im życie codzienne mieszkańców Niemiec.

Nauka języka niemieckiego powinna sprawiać uczniom w drugim etapie edukacyjnym satysfakcję. W celu motywowania uczniów do pracy i uniknięcia ich zniechęcenia do nauki do programu zostały wprowadzone zadania interaktywne oraz krótkie filmy.
Program poszerza ofertę edukacyjną szkoły i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców klasy V.

III. Cele edukacyjne programu

1. Cele ogólne

• Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.
• Rozwijanie podstawowych kompetencji językowych umożliwiających uczniom porozumiewanie się w języku niemieckim.
• Kształtowanie w uczniach postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
• Rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej i wiary we własne możliwości językowe.
• Motywowanie ich do samodzielnej pracy oraz kształtowanie umiejętności pracy w parach i małych grupach.
• Poszerzenie i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności komunikacyjno – leksykalnych zdobytych na lekcjach języka niemieckiego.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Szczegółowe cele językowe

A) Sprawność rozumienia ze słuchu
Uczeń:
• Rozumie krótkie i proste polecenia nauczyciela.
• Rozumie i reaguje na krótkie i proste wypowiedzi skierowane bezpośrednio do niego.
• Rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.
• Rozumie kontekst słuchanych wypowiedzi, na przykład: czas i miejsce wypowiedzi.
• Rozumie globalnie i selektywnie informacje w słuchanych tekstach skierowanych dla jego grupy wiekowej.
• Wyszukuje informacje szczegółowe w słuchanych wypowiedziach i dialogach.


B) Sprawność mówienia
Uczeń:
• Udziela podstawowych informacji o sobie.
• Udziela krótkich odpowiedzi na pytania skierowane do niego.
• Zadaje krótkie pytania zgodne z sytuacją komunikacyjną.
• Wymawia w sposób poprawny fonetycznie poznany materiał leksykalny.
• Tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi dotyczące dnia codziennego.
• Opisuje w krótki i zrozumiały sposób przedmioty i ilustracje.
• Prowadzi krótkie dialogi.

C) Sprawność czytania
Uczeń:
• Rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące dnia codziennego.
• Rozumie w sposób globalny sens prostych tekstów.
• Rozumie kontekst sytuacyjny czytanego tekstu.
• Wyszukuje szczegółowe informacje w tekście.

D) Sprawność pisania
Uczeń:
• Dostrzega różnicę pomiędzy graficzną a fonetyczną formą wyrazu.
• Odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia- pisanie odtwórcze.
• Tworzyć krótkie teksty na podstawie przykładu.
• Opisywać w krótki i zrozumiały sposób osoby ze swojego otoczenia i znajdujące się na obrazku.

IV. Procedury osiągania celów

1. Metody pracy:
A) Metoda komunikacyjna
B) Metoda audiowizualna

2. Formy pracy:
A) Praca indywidualna- celem pracy indywidualnej jest motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się.
B) Praca w parach - stwarzanie na lekcji kontekstów sytuacyjnych, w których uczniowie będą ćwiczyć wyznaczone im role będzie przygotowywało uczniów na spotkanie z realną, pozaszkolną sytuacją; w której będą musieli posługiwać się językiem niemieckim.
C) Pracach w grupach- celem zastosowania tej metody jest kształtowanie u uczniów umiejętności pracy w zespole

3. Techniki nauczania

A) Techniki nauczania wymowy:
• Powtarzanie za nauczycielem lub odtwarzaczem cd.

B) Techniki nauczania słownictwa:
• Wprowadzanie nowego słownictwa przy pomocy ilustracji, planszy i rekwizytów.
• Dopasowywanie słówek do ilustracji.
• Łączenie słówek w pary.
• Układanie słówek z rozsypanki wyrazowej.
• Skreślanie słówek, które nie pasują do pozostałych.
• Pokazywanie przedmiotu na ilustracji.
• Podanie polskiego odpowiednika.
• Dopasowywanie wyrazów do pojęcia nadrzędnego.
• Praca ze słownikiem.

C) Techniki nauczania mówienia:
• Prowadzenie krótkich dialogów w oparciu o schemat lub przykład.
• Opisywanie obrazków.
• Budowanie krótkich zdań na podstawie obrazków.

D) Techniki kształcenia rozumienia ze słuchu:
• Wyszukiwanie w usłyszanym tekście konkretnych informacji.
• Zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi do wysłuchanego nagrania.
• Zaznaczanie tego co się usłyszało.
• Numerowanie obrazków podczas słuchania.
• Wpisywanie słówek w luki podczas słuchania.
• Numerowanie podczas słuchania nieprawidłowo ułożonych wypowiedzi lub dialogów.
• Ćwiczenie rozumienia ze słuchu podczas gier i zabaw np.: Bingo.
• Zaznaczanie odpowiedzi „prawda- fałsz” do wysłuchanego nagrania.

E) Techniki nauczania czytania:
• Czytanie krótkich tekstów i wypowiedzi.
• Czytanie z podziałem na role.
• Wyszukiwanie w tekstach konkretnych informacji.
• Dopasowywanie obrazków do tekstu.
• Zaznaczanie odpowiedzi „prawda- fałsz” do przeczytanego tekstu.
• Odpowiadanie na pytania do tekstu.
• Uzupełnianie zdań po przeczytaniu tekstu.

F) Techniki nauczania pisania:
• Pisanie krótkich tekstów według wzoru.
• Uzupełnianie zdań i krótkich tekstów.
• Pisemne odpowiadanie na pytania według wzoru.
• Tworzenie pytań do podanych odpowiedzi.
• Układanie i pisanie zdań z rozsypanki.
• Układanie pytań do podkreślonych części zdania.
• Podpisywanie obrazków.
• Układanie zdań przy pomocy obrazków.

G) Techniki nauczania gramatyki:
• Uzupełnianie brakujących form gramatycznych w tekście z lukami.
• Uzupełnianie tabel.
• Dopasowywanie ilustracji przedstawiających przedmioty do rodzajników.
• Odpowiednie dopasowywanie form gramatycznych do przykładów.

4. Materiały dydaktyczne:

• Materiały przygotowane przez nauczyciela.
• Ilustracje, plansze
• Gry dydaktyczne np: Bingo
• Filmy edukacyjne „Wir…live”
• Zadania interaktywne

V. Treści nauczania

1) Zakres tematyczny
1. Moje miejsce w świecie
2. Hobby i czas wolny
3. Mój dom, moja rodzina i przyjaciele
4. Świat przyrody
5. Mój dzień powszedni
6. Moja szkoła
7. Świat w liczbach
8. Kraje niemieckojęzyczne

2) Zakres leksykalny

1. Dane personalne- imię, wiek, miejsce zamieszkania, kraj
2. Gry i zabawy
3. Hobby
4. Formy spędzania czasu wolnego
5. Nazwy dyscyplin sportowych
6. Nazwy członków rodziny
7. Stopień pokrewieństwa
8. Nazwy mebli
9. Pomieszczenia w domu
10. Zwierzęta domowe
11. Kolory
12. Pogoda
13. Nazwy pór roku
14. Nazwy miesięcy
15. Godziny
16. Pory dnia
17. Rozkład dnia
18. Nazwy części ciała
19. Typowe czynności dnia codziennego
20. Nazwy przedmiotów szkolnych
21. Nazwy przyborów szkolnych
22. Nazwy dni tygodnia
23. Liczebniki główne od 0 do 100
24. Liczebniki porządkowe
25. Nazwy państw niemieckojęzycznych i ich stolic
26. Podstawowe informacje dotyczące państw obszaru niemieckojęzycznego

3) Zakres gramatyczny

1) Czasownik
a) Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych przez osoby
b) Odmiana czasowników: haben i sein
c) Koniugacja czasowników zwrotnych: sich interessieren, sich treffen,
d) Koniugacja czasowników rozdzielnie złożonych
e) Czas teraźniejszy Präsens

2) Zaimek
a) Zaimki osobowe w mianowniku
b) Zaimki dzierżawcze w mianowniku
c) Zaimki pytające

3) Liczebnik
a) Liczebniki główne od 0 do 100
b) Liczebniki porządkowe

4) Rzeczownik
a) Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku
b) Liczba mnoga rzeczowników

5) Przymiotnik
a) Stopień równy przymiotnika

6) Przeczenia
a) Przeczenia: nein, nicht, kein
7) Składnia
a) Zdania oznajmujące
b) Zdania pytające
c) Szyk przestawny wyrazów w zdaniu
d) Zdania z czasownikiem modalnym: können,

VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów

Zakładam, że po zakończeniu nauki na etapie II uczeń będzie rozumiał globalnie słyszany tekst na znany mu temat, rozumiał kontekst prostych wypowiedzi i reagował na proste wypowiedzi skierowane bezpośrednio do niego. W zakresie mówienia uczeń będzie prowadził krótkie dialogi zgodnie z sytuacją komunikacyjną na bazie podstawowego słownictwa i przy pomocy nieskomplikowanych struktur gramatycznych. Uczeń będzie udzielał o sobie podstawowych informacji, a także opisywał przedmioty i ilustracje. Jeżeli chodzi o sprawność czytania uczeń będzie rozumiał globalny sens i kontekst sytuacyjny prostych tekstów dotyczących dnia codziennego. W tekstach tych uczeń będzie potrafił również wyszukiwać informacje szczegółowe. Opanowanie sprawności pisania pozwoli uczniowi na odpowiadanie na zawarte w ćwiczeniach polecenia i tworzenie krótkich tekstów opartych na wzorcach.

VII. Podsumowanie

Treści powyższego programu są dopasowane do wieku uczniów oraz zgodne z Podstawą Programową.
Zaproponowane przeze mnie techniki nauczania i rozwijania poszczególnych sprawności językowych wykorzystują spontaniczność uczniów, charakterystyczną dla ich wieku. Różnorodność technik ma na celu ciągłe motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, a jak wiadomo pozytywna motywacja jest jednym z warunków efektywnego uczenia się.
Realizacja określonych w programie celów ma doprowadzić uczniów do osiągnięcia podstawowych kompetencji językowych.
Mam nadzieję, że program ten sprosta oczekiwaniom zarówno uczniów, jak i rodziców, a nauka języka niemieckiego będzie przynosiła uczniom satysfakcje.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.