AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karol Palica, 2019-07-16
Zdzieszowice

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

- n +

Sprawozdanie
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Karol Palica
nauczyciel mianowanyData rozpoczęcia stażu: 1 IX 2016 r.
Data zakończenia stażu 31 V 2019 r.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8ust.2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Doskonalenie i rozwijanie własnego warsztatu pracy - wzbogaciłem bazę pomocy dydaktycznych o nowe programy komputerowe do kształcenia słuchu: EarMastero raz Amabile, nowe pozycje nutowe dla chóru szkolnego, zestaw multimedialny, tablicę z pięciolinią oraz tablice demonstracyjne Okres stażu - wzbogacenie warsztatu pracy
- bardziej efektywna praca z uczniem
- uatrakcyjnienie zajęć
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły - w okresie stażu uczestniczyłem w doskonaleniu zawodowym, które dotyczyło pracy dydaktycznej, wychowawczej i funkcjonowania szkoły. Poniżej wymieniam szkoleniowe rady pedagogiczne, spotkania nauczycieli, kursy, seminaria, konsultacje metodyczne i warsztaty w których uczestniczyłem:
 Kształtowanie gestem techniki dyrygenckiej chóru – prowadzący: dr hab. Agnieszka Franków – Żelazny, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
 Warsztaty chóralne, prowadzący - dr Małgorzata Podzielny, PSM Nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu
 Spotkania nauczycieli w celu omówienia wyników badania poziomu nauczania z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne , Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Opolu, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
 Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku, prowadzący - Lesław Tomczak, Regionalne centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
 Szkolenie RODO
 Komunikacja nauczyciel – uczeń – rodzic w szkołach artystycznych, prowadzący - dr Małgorzata Ratalewska PSM I stopnia w Leśnicy
 Praca z chórem dziecięcym – ogólnopolska konferencja, Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 Rozśpiewanie chóru – warsztaty dla chórmistrzów, prowadząca: prof. Elżbieta Wtorkowska, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Opolu
 Warsztaty z kształcenia słuchu, prowadząca: mgr Anna Komosa, PSM Nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu
 Warsztaty z kształcenia słuchu, prowadząca: Iga Eckert, PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich
 Warsztaty chóralne, prowadząca: mgr Anna Sikora, PSM Nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu
 Literatura chóralna w twórczości Stanisława Moniuszki –seminarium dla chórmistrzów, PSM I i II stopnia w Opolu
 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, PSM Nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu
 Spotkania metodyczne – prowadzenie zespołów wokalnych, chórów dziecięcych, prowadzący: dr Małgorzata Podzielny, Olesno
- obserwowałem lekcje kształcenia słuchu i zajęcia chóralne prowadzone przez innych nauczycieli
kształcenie słuchu:
 Trójdźwięki durowe i molowe – przewroty, słuchowe rozpoznawanie postaci, lekcja w klasie V cyklu dziecięcego – prowadzący: mgr Anna Komosa
 Dominanta septymowa – przewroty, rozwiązanie na tonikę oraz słuchowe rozpoznawanie postaci, lekcja w klasie VI cyklu dziecięcego - prowadzący: mgr Anna Komosa
 Skale poza systemem dur-moll – pentatonika, lekcja w klasie VI cyklu dziecięcego – prowadzący: mgr Anna Komosa
 Słuchowe rozpoznawanie funkcji harmonicznych, lekcja w klasie VI cyklu dziecięcego, prowadzący: mgr Iga Eckert
 Ćwiczenia solfeżowe i harmoniczne w tonacji C-dur, lekcja w klasie I cyklu młodzieżowego, prowadzący: mgr Iga Eckert
Zajęcia chóralne:
 Prowadzenie zbiorowej i indywidualnej emisji głosu w chórach dziecięcych i młodzieżowych, prowadzący: dr Małgorzata Podzielny, mgr Anna Sikora, mgr Oskar Koziołek-Goetz,
 Kanony w początkowym etapie kształcenia młodego chórzysty, prowadzący: dr Małgorzata Podzielny
 Rozśpiewanie chóru, prowadzący: prof. Elżbieta Wtorkowska
 Nauka kanonów Stanisława Moniuszki, prowadzący: dr Małgorzata Podzielny
 Metody pracy z chórem dziecięcym, prowadzący: prof. Dariusz Dyczewski16 IX 2016 r.
14 III 2017 r.

23 III 2017 r., 13 XII 2018 r.

19 IX 2016 r.

3 i 21 XI 2018 r.
12 I 2018 r.

23 III 2018 r.
15 V 2018 r.

24 XI 2017 r.
20 X 2018 r.
26 III i 3 IV 2019 r.

9 V 2019 r.
29 III 2019 r.
9 V 2019 r. 14 II 2017 r. 17 IX 2018 r.
24 XI 2017 r.

24 XI 2017 r.

6 XI 2016 r.

20 X 2018 r.
20 X 2018 r.

20 II 2017 r. 26 III i 3 IV 2019 r. 5 IV 2019 r.
14 III 2017 r.
15 V 2018 r.
9 V 2019 r.
23 III 2018 r. - podniesienie własnych kompetencji zawodowych,
- efektywna realizacja zadań podczas zajęć
- uatrakcyjnienie zajęć
- inspiracja do podejmowania nowych działań
- rozwój umiejętności własnych
- wdrożenie efektywnych metod pracy


Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej: „ Rozpoznanie oraz rozwiązywanie wybranych problemów związanych z realizacją przedmiotu kształcenie słuchu” - przygotowanie pytań kluczowych, projektu ewaluacji, narzędzi badawczych oraz końcowego raportu Rok szkolny 2018/2019 - podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej
- niwelowanie niepowodzeń szkolnych

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- prowadziłem zajęcia wyrównawcze dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Okres stażu - nadrabianie zaległości spowodowanych niską frekwencją
- racjonalna i skuteczna pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- efektywna pomoc uczniom napotykającym trudności
- pomoc uczniom z problemami głosowymi: wąska skala głosu, problemy intonacyjne, emisyjne

Praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi - prowadziłem zajęcia pozalekcyjne z kształcenia słuchu dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w czasie których przygotowywałem ich do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Solfeżowym w Nysie oraz w Turnieju Muzycznym w Prudniku
Okres stażu - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
- rozwijanie umiejętności uczniów ponadprzeciętnie zdolnych
- realizowanie zadań o wysokim poziomie trudności
Poszerzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej o nowe metody nauczania - stosowałem na zajęciach kształcenia słuchu wybrane metody aktywizujące: mapa skojarzeń, łańcuchowa mapa skojarzeń, linie czasu, burza mózgów Okres stażu - efektywna realizacja zadań podczas zajęć
- trwała wiedza
- uatrakcyjnienie zajęć
Podnoszenie i mierzenie jakości własnych działań dydaktycznych - przygotowałem ucznia do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Solfeżowym w Nysie. W roku szkolnym 2017/2018 Szymon Bich – uczeń klasy V cyklu dziecięcego otrzymał wyróżnienie I stopnia w grupie młodszej.
- chór szkolny brał udział w przesłuchaniach chórów szkół muzycznych I i II stopnia Regionu Opolskiego. W roku szkolnym 2016/2017 otrzymaliśmy Złote Pasmo
- reprezentacja uczniów klas ostatnich uczestniczyła w międzyszkolnym turnieju muzycznym w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Prudniku
- w okresie wiosennym przeprowadzałem kolejne edycje wewnątrzszkolnego konkursu solfeżowego.
- w klasach ostatnich przeprowadzany był test Centrum Edukacji Artystycznej z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne
- regularnie zapraszałem do obserwacji lekcji Dyrektora Szkoły oraz kierownika sekcji przedmiotów teoretycznych
27 III 2018 r.


18 V 2017 r., 9 V 2019 r.

30 V 2017 r. 28 V2019 r.
III 2017, 2018, 2019 r.
III 2018, 2019 r.

25 X 2016 r., 11 IX 2017 r., 21 XI 2017 r., 20 III 2018 r. 29 I 2019 r. 22 II 2019 r.
- wzrost motywacji do rozwoju własnego i uczniów
- wzrost efektywności procesu dydaktycznego
- nagrody, wyróżnienia
Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - współpracowałem z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, nauczycielami - członkami sekcji przedmiotów teoretycznych oraz Radą Rodziców


Okres stażu

- rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
- współtworzenie ważnych dokumentów szkoły: statutu szkoły, planu pracy i programu wychowawczego
- współdecydowanie w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących różnych obszarów funkcjonowania szkoły
- rozwój własnych kompetencji zawodowych
- aktywny udział w życiu szkoły, planowaniu i organizowaniu imprez szkolnych, wyjazdów na koncerty, wydarzeń kulturalnych
- zaangażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły, organizowanie imprez i uroczystości
Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej - postarałem się o zawieszenie na ścianach dyplomów promujących osiągnięcia uczniów, plansz demonstracyjnych o instrumentach muzycznych, ważniejszych zasadach muzyki, czołowych kompozytorach polskich i europejskich
- aktualizowałem gazetkę ścienną, zamieszczałem na niej informacje o życiu muzycznym szkoły, regionu oraz kraju.
- na bieżąco dbałem o odpowiednie utrzymanie stanowisk komputerowych, wyposażenie każdego komputera w dostęp do Internetu, program do kształcenia słuchu oraz program do edycji nut
- wyposażyłem klasę w zestaw multimedialny Okres stażu, według potrzeb - wzbogacanie warsztatu pracy
- kreowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
- trwałe i estetyczne pomoce dydaktyczne
Promowanie szkoły na terenie miasta i regionu -chór szkolny uświetniał następujące wydarzenia:
 szkolne koncerty kolęd
 koncerty bożonarodzeniowe w kościołach:
• kościół p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie – Koźlu
• kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kędzierzynie – Koźlu
• kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Cisku
 szkolne koncerty z okazji święta konstytucji
 koncerty poświęcone - Feliksowi Nowowiejskiemu i Stanisławowi Moniuszce
 uroczystość zakończenia roku akademickiego w Uniwersytecie III wieku w Kędzierzynie – Koźlu
 Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego
- byłem w całości odpowiedzialny za organizację i prowadzenie koncertów z okazji święta konstytucji oraz koncertów poświęconych Feliksowi Nowowiejskiemu i Stanisławowi Moniuszce
- zatroszczyłem się o zakup ze środków pieniężnych Rady Rodziców jednolitych strojów dla chóru oraz o ich bieżące należyte utrzymanie 22 XII 2016 r., 21 XI 2017 r., 20 XII 2018 r.
8 I 2017 r.
7 I 2018 r.
15 I 2017 r.
V 2017, 2018 2019 r.
XI 2016 r., IV 2019 r.
9 VI 2017 r.
VI 2017 , 2018 r.

V 2017, 2018, 2019 oraz XI 2016 r.
IX 2016 r. - promowanie szkoły na terenie miasta, gminy, powiatu i regionu - tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
Przeprowadzenie analizy własnej pracy oraz obserwacja i analiza możliwości uczniów - systematycznie po zakończeniu każdego półrocza dokonywałem ewaluacji własnej pracy
- analizowałem możliwości uczniów w oparciu o wyniki sprawdzianów, odpowiedzi ustne, zadania domowe i obserwacje własne podczas wykonywania określonych zadań w czasie lekcji
- stosowałem indywidualizację procesu nauczania
Okres stażu - wyeliminowanie z dydaktyki nieskutecznych metod nauczania
- doskonalenie procesu kształcenia
- poznanie możliwości i ograniczeń poszczególnych uczniów
- dostosowywanie realizowanych na lekcji zadań do indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Działania Formy realizacji Termin Efekty
Pogłębienie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną - samodoskonaliłem umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komputerową w następującym zakresie:
 wykorzystanie w pracy możliwości służbowej poczty elektronicznej
 tworzenie prezentacji w programie PowerPoint
 używanie programu Microsoft Office Picture Menager
 używanie ogólnodostępnych internetowych programów do kształcenia słuchu on-line:
www.ksztalceniesluchu.pl, www.dur-moll.pl oraz zakupionego przez szkołę komputerowego programu Amabile 1,2,3 i 4
 obsługa programu do edycji nut - Musescore Okres stażu - wzrost kompetencji zawodowych
- wzbogacenie warsztatu pracy
-sprawna komunikacja z rodzicami i uczniami
- przesyłanie notatek, kart pracy nut, nagrań utworów muzycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej
- tworzenie materiałów nutowych za pomocą programów do edycji nut
- prezentacje w programie PowerPoint
- uatrakcyjnienie zajęć - poszerzenie możliwości samodoskonalenia uczniów poza zajęciami lekcyjnymi
Wykorzystanie urządzeń multimedialnych, programów komputerowych w pracy dydaktyczno -wychowawczej - prowadziłem zajęcia z wykorzystaniem urządzeń i programów komputerowych oraz kamery cyfrowej:
 w trakcie prowadzenia zajęć z kształcenia słuchu uczniowie rozwiązywali zadania z dostępnych w Internecie programów do kształcenia słuchu on-line. Zachęcałem również uczniów do używania ich w pracy poza lekcjami w celu samodoskonalenia
 korzystaliśmy z komputerowych programów do kształcenia: Earmaster i Amabile cz. 1-4
 w celu samodzielnego doskonalenia słuchu muzycznego proponowałem uczniom korzystanie z programów do kształcenia słuchu dostępnych w telefonach komórkowych, tabletach np. Earperfect. Zachęcałem do używania bezpłatnej aplikacji – pianino dostępnej w telefonach komórkowych, tabletach, pomocnej przy nauce solfeżu
 na zajęciach z chóru wykorzystywałem zestaw multimedialny i komputer w celu prezentacji nagrań literatury chóralnej
 używałem kamery cyfrowej Okres stażu - wzbogacanie warsztatu pracy
- uatrakcyjnienie zajęć
- skuteczne metody nauczania odpowiadające na wyzwania współczesności
- aktywizowanie uczniów podczas zajęć
- doskonalenie procesu nauczania
- wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) w przygotowaniu się do zajęć i samodoskonaleniu
Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów  używałem służbowej poczty elektronicznej do kontaktów z nauczycielami, uczniami, rodzicami, wydawnictwami oraz księgarniami
 za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej udostępniałem uczniom foldery z nagraniami mp3, notatkami, nutami
 serwisy internetowe, fora i portale internetowe służyły mi do wymieniania się z innymi nauczycielami poglądami i informacjami na temat pracy nauczyciela
 czerpałem informacje z zasobów Internetu na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego oraz ich aktualizacji, a także ofert księgarni i wydawnictw. Tym sposobem pozyskiwałem również pomoce dydaktyczne, materiały i pomysły na zajęcia edukacyjne. Okres stażu - sprawna komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami, wydawnictwami i księgarniami
- szybki przepływ informacji
- przesyłanie notatek, kart pracy nut, nagrań utworów muzycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej
- efektywne poszukiwanie informacji, pomysłów, materiałów i pomocy dydaktycznych w Internecie

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - za pomocą programów komputerowych tworzyłem scenariusze lekcji, testy, karty pracy, programy koncertów, plakaty, prezentacje multimedialne, arkusze konkursowe, Okres stażu - trwałe i estetyczne pomoce dydaktyczne, plakaty, programy koncertów tworzone przy pomocy programów komputerowych§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Prowadzenie zajęć otwartych
- regularnie prowadziłem lekcje otwarte dla zainteresowanych nauczycieli. Poniżej przedstawiam tematykę zrealizowanych zajęć:
 Trójdźwięki durowe i molowe – przewroty, słuchowe rozpoznawanie postaci, lekcja w klasie V cyklu dziecięcego
 Dominanta septymowa – przewroty, rozwiązanie na tonikę oraz słuchowe rozpoznawanie postaci, lekcja w klasie VI cyklu dziecięcego
 Dyktanda w tonacji G – dur - praca z programem komputerowym Amabile cz. 4, lekcja w klasie IV cyklu dziecięcego
 Internetowe programy do kształcenia słuchu, lekcja w klasie V cyklu dziecięcego
 Ćwiczenia harmoniczne na bazie trójdźwięków triady, lekcja w klasie II cyklu młodzieżowego
 Harmoniczne ćwiczenia improwizacyjne, lekcja kształcenia słuchu w klasie IV cyklu dziecięcego
 Rozwijanie umiejętności wokalnych na materiale pieśni „Dona Nobis Pacem”, zajęcia chóralne

- gościnnie prowadziłem lekcje muzyki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnicy


15 XI 2016 r.

28 XI 2017 r.

9 I 2018 r.

20 III 2018 r.

20 XI 2018 r.

6 XI 2019 r.
16 IV 2019 r.

21 V 2016 r., 27 V 2018 r., 24 V 2019 r.

- wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli
- promowanie własnego warsztatu pracy
- promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych
- stosowanie przez nauczycieli efektywnych metod pracy
- podniesienie kompetencji innych nauczycieli
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu prowadzenia chórów dziecięcych i młodzieżowych - prowadziłem warsztaty chóralne dla uczniów szkół ogólnokształcących: Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, Publicznego Gimnazjum w Szymiszowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnicy
- dzieliłem się wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu chóru, zbiorowej i indywidualnej emisji głosu z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielami muzyki w szkołach ogólnokształcących 7 XI 2016 r. 16 IV 2017 r. 23 X 2018 r.

Według potrzeb - wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli
- promowanie własnego warsztatu pracy
- podnoszenie kompetencji innych nauczycieli
- promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych

Wymiana doświadczeń z pedagogami tych samych specjalności - brałem udział w regionalnych spotkaniach nauczycieli kształcenia słuchu i audycji muzycznych dotyczących testów CEA oraz podnoszenia jakości nauczania z przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I stopnia. Dzieliłem się swoimi przemyśleniami, doświadczeniem oraz promowałem własne metody i formy pracy 23 III 2017 r. 13 XII 2018 r. -wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli
- promowanie własnego warsztatu pracy
- promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych

Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań - udostępniałem innym nauczycielom w szkole własne opracowania scenariuszy zajęć oraz arkusze sprawdzianów, testów i konkursów szkolnych
- opublikowałem na stronach internetowych www.edukacja.edux.pl., www.profesor.pl plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, wybrane scenariusze zajęć, opisy i analizy wybranych wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego Okres stażu - wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli
- promowanie własnego warsztatu pracy i ciekawych rozwiązań metodycznych
- podniesienie kompetencji innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego - prowadziłem zajęcia z emisji głosu dla pracujących w szkole nauczycieli przedmiotów ogólno-muzycznych
- prowadziłem zajęcia z emisji głosu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie 16 IV 2019 r.

10 X 2016 r. 12 III 2018 r. - poznanie przez nauczycieli skutecznych metod prowadzenia emisji głosu w trakcie wykonywania ćwiczeń solfeżowych, śpiewania triad, gam
- poznanie sposobów na poprawę intonacji w czasie realizacji zadań związanych ze śpiewem na zajęciach kształcenia słuchu
- poznanie sposobów prowadzenia emisji głosu na zajęciach muzyki w klasach I –VII Szkoły Podstawowej
Pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej - pomagałem innym nauczycielom w szkole w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych
- dzieliłem się umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu, w szczególności materiałów nutowych. Według potrzeb - rozwijanie umiejętności innych nauczycieli w zakresie obsługi komputera, programów internetowych i sprawnego poszukiwania materiałów z zasobów Internetu
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Opracowanie i wdrożenie programu nauczania z przedmiotu chór - opracowałem i realizowałem program nauczania z przedmiotu chór Okres stażu - ciekawie prowadzone zajęcia
- atrakcyjny dla ucznia i jednocześnie wartościowy repertuar
- wzrost świadomości i umiejętności wokalnych
-wysoki poziom prezentacji chóralnych
- integracja środowiska uczniów


§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Forma realizacji Efekty Efekty
Udział w wydarzeniach artystycznych o zasięgu lokalnym i regionalnym organizowałem wyjścia i wyjazdy uczniów na koncerty festiwalowe, koncerty w Filharmonii, Bibliotece Publicznej. Poniżej wymieniam koncerty, w których brali udział uczniowie szkoły:
 Śląski Festiwal im. Ludwika van Beethovena, ratusz w Głogówku, Mateusz Rożek – fortepian, Michał Kowalczyk – skrzypce
 Festiwal Mikołaja z Koźla: Schola Gregoriana Sancti Casimiri, kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie – Koźlu,
 Salon muzyki i poezji pt. „ Poezja i liryka wokalna o tematyce maryjnej” , kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kędzierzynie – Koźlu
 Śląski Festiwal im. Ludwika van Beethovena: Ratusz w Głogówku, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS,
 Festiwal Mikołaja z Koźla: Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński
 „ Music of the Night – Planety”, Filharmonia Opolska
 Salon muzyki i poezji pt. „Pieśń o słońcu niewyczerpanym”, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kędzierzynie – Koźlu
 Śląski Festiwal im. Ludwika van Beethovena: Orkiestra Filharmonii Opolskiej, kościół p.w. Św. Bartłomieja w Głogówku
 Festiwal Mikołaja z Koźla: Ensemble Peregrina , Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie – Koźlu
 200. Rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, Filharmonia Opolska
30 IX 2016 r.


7 X 2016 r.12 V 2017 r.

9 IV 2017 r.

15 IX 2017 r.


13 X 2017 r.

17 V 2018 r.

21 IX 2018 r.


5 X 2018 r.

10 V 2019 r. - przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym miasta i regionu
- rozwijanie zainteresowań
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki
- przygotowanie świadomych odbiorców sztuki
- integracja uczniów szkoły
- wdrożenie uczniów do kulturalnego zachowania w miejscach publicznych

Organizowanie Wewnątrzszkolnego Konkursu Kształcenia Słuchu
- wraz z innym nauczycielem kształcenia słuchu w szkole organizowałem kolejne edycje Wewnątrzszkolnego Konkursu Kształcenia Słuchu. Przygotowywałem arkusze konkursowe, sprawdzałem prace i ustalałem wyniki konkursów III 2017,2018
2019 r. - wzrost motywacji do rozwoju
- trwała wiedza
- rozwój umiejętności słuchowych
Popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości czołowych kompozytorów polskich - z okazji ustanowionego przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej roku Feliksa Nowowiejskiego (2016) oraz roku Stanisława Moniuszki (2018) zorganizowałem i przeprowadziłem konkursy o życiu i twórczości wyżej wymienionych kompozytorów. Postarałem się również o okolicznościową gazetkę. XI 2016 r.
IV/V 2019 r. - promowanie polskiej kultury muzycznej
- kształtowanie postaw patriotycznych
- rozwój zainteresowań
- upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości ważnych polskich kompozytorów
Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów wykraczających poza program nauczania przedmiotów ogólno
-muzycznych w szkole muzycznej I stopnia - w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziłem szkolne koło zainteresowań dla uczniów chcących rozwijać wiedzę i umiejętności muzyczne wykraczające poza program nauczania. Na zajęcia uczęszczali uczniowie różnych klas szkoły. Pobudzałem i rozwijałem zainteresowania muzyczne dotyczące harmonii funkcyjnej, form muzycznych, historii muzyki oraz edytorstwa muzycznego Rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - Rozbudzanie i rozwijanie muzycznych zainteresowań wykraczających poza program zajęć ogólno-muzycznych w szkołach muzycznych I stopnia


Organizowanie spotkań integracyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowałem spotkania integracyjne dla uczniów w formie wyjść do restauracji, na rynek miasta, do parku miejskiego VI 2017, 2018 r. - integracja zespołu klasowego
- poznanie środowiska uczniów
- eliminowanie niepożądanych zjawisk i zachowań
- właściwe relacje interpersonalne


§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Współpraca z instytucjami kultury, Uniwersytetem III wieku, parafią w celu organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych - przy współpracy z Urzędem Miasta, parafią p.w. Św. Jadwigi, Ośrodkiem Kultury, Uniwersytetem III wieku współorganizowałem następujące wydarzenia kulturalne:
 koncerty bożonarodzeniowe
 koncert z okazji Dnia Matki
 festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
 jarmark bożonarodzeniowy
 uroczystość z okazji zakończenia roku akademickiego w Uniwersytecie III wieku

- chór szkolny przy współpracy z parafią p.w. Św. Jadwigi brał udział w przygotowaniu oprawy muzycznej okolicznościowych Mszy Świętych
- prowadziłem zajęcia warsztatowe dla chóru Chóru Viva la Musica ze Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich, chóru parafialnego z parafii św. Wawrzyńca ze Strzelec Opolskich
- brałem udział w pracach jury następujących konkursów i przesłuchań:
• Konkurs Piosenki Wartościowej organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Szymiszowie
• Konkurs kolęd i pastorałek w języku niemieckim Es Weinachtet organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Warmątowicach,
• Konkurs Pieśni Patriotycznej organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej
• Wiosenne prezentacje artystyczne w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Opolskich


8 I 2017 r. 21 XII 2017 r., 7 I 2018 r., 20 XII 2018 r.

28 V 2017 r.

1 VI 2017 r.


17 XII 2016 r.


17 VI 2017 r.

12 V 2017 r.
11 V 2018 r.15 III 2018 r.
22 IX 2018 r.
29 IX 2018 r.


15 V 2017 r.
24 IV 2018 r.

4 XII 2017 r.
10 XII 2018 r.

13 XI 2018 r.


13 III 2017 r.
22 III 2018 r. - promocja szkoły na terenie miasta, regionu
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
- wdrożenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze miasta i regionu
- kształtowanie u uczniów pożądanych społecznie postaw
- budzenie empatii
- udział w tworzeniu lokalnej kultury muzycznej przy współpracy z ośrodkami kultury, parafiami i szkołami


§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych
Diagnozowaniu problemów służyły obserwacje uczniów w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych, wyjazdów szkolnych i koncertów. O problemach ucznia informowali mnie również rodzice i inni nauczyciele szkoły. Najczęściej zauważane i zgłaszane problemy :
• nadmierna ilość zajęć dodatkowych poza szkołą ogólnokształcącą i muzyczną (korepetycje przedmiotowe, studio piosenki, próby orkiestry, basen, zajęcia przygotowujące do bierzmowania, udział w praktykach religijnych)
• brak czasu wolnego w planie dnia.
• niska motywacja do nauki przedmiotów ogólno-muzycznych
• brak pomocy ze strony rodziców
• duża rozpiętość wiekowa uczniów w zespołach klasowych Okres stażu - poznanie środowiska uczniów
- wzrost pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic
- świadome i efektywne udzielanie pomocy dziecku w nauce
- właściwe organizowanie czasu wolnego przez rodziców
- niwelowanie i eliminowanie niepożądanych zachowań

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.