AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ANNA NIZIO, 2019-07-04
ZGŁOBICE

Fizyka, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

- n +


Opis i analiza
realizacji wymagań określonych
w § 8.2. pkt 1-5 rozporządzenia z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
nauczycieli, w szczególności ze wskazaniem
uzyskanych efektówmgr Anna Nizio
 

Dokumentacja przebiegu realizacji zadań wynikających
z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela
dyplomowanego za okres stażu


Imię i nazwisko: Anna Nizio
Adres do korespondencji:
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym
Stanowisko: nauczyciel fizyki
Staż pracy pedagogicznej:
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 20 Tarnowie
Okres stażu: 1 września 2016 r. – 31 maja 2019 r.
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Od 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego. Dnia 31 maja 2019 roku ukończyłam okres stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Opracowując plan rozwoju zawodowego, brałam pod uwagę nie tylko długość stażu
i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 1 marca 2013r.(DZ.Uz dn 26 marca 2013r.)w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia celów uwzględniających nauczane przeze mnie przedmioty: fizykę i matematykę oraz potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, jak  również potrzeby i specyfikę szkoły, w której pracuję.
Celem  moich działań w ramach pracy zawodowej jest wszechstronny rozwój dzieci
i młodzieży, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania motywacji, potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności, stwarzanie warunków do samodzielnej działalności. W pracy z uczniem stawiam na działania praktyczne, dlatego też bardzo starannie przygotowuję się do prowadzenia zajęć, imprez szkolnych oraz innych form, które w sposób praktyczny przybliżają młodzieży wiedzę. Preferuję rozwijanie aktywności twórczej uczniów, zachęcając ich do uczestnictwa w życiu szkoły, olimpiadach przedmiotowych,  konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Stworzony plan rozwoju miał w swoim założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno - wychowawczych, a jednocześnie  być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Efektem realizacji działań wynikających z planu rozwoju miał być  wzrost różnorakich umiejętności
i doświadczeń, jak również wzbogacenie o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną oraz podniesienie jakości pracy szkoły.
Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:
- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego,
- przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły,
- gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń,
- dokonałam analizę i ocenę własnych działań,

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

W ramach tego paragrafu przyjęłam następujące zadania do realizacji :
1.  Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy.
            W trakcie trwania stażu zgromadziłam dużą ilość materiałów dydaktycznych, w tym : testy, czasopisma i programy multimedialne do nauki fizyki oraz matematyki, poradniki metodyczne do nauczanych przeze mnie przedmiotów. Informacje zawarte w nich wykorzystywałam w trakcie zajęć, co wzbogaciło mój warsztat pracy a uczniowie
z zaciekawieniem przyswajali nowe informacje, poszerzając zakres wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów. Wraz z innymi nauczycielami wymieniałam się ciekawymi materiałami oraz opracowanymi przeze mnie kartami pracy, co podnosiło jakość naszej pracy, a tym samym pracy szkoły. Pracownia fizyczna została wyposażona w tablicę interaktywną oraz urządzenia do przeprowadzania prezentacji.
Zgromadziłam filmy, prezentacje i poradniki, które wykorzystywane były podczas lekcji fizyki i matematyki. Dzięki temu urozmaicałam proces dydaktyczny. Uczniowie zaś
w ciekawy sposób przyswajali wiedzę i chętnie brali udział w zajęciach, podnosząc poziom swoich wiadomości i umiejętności.
Podczas prowadzonych zajęć stosowałam metody aktywizujące uczniów, np. burza mózgów, metoda projektu i inne. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, porządkując
i utrwalając przy tym zdobytą wiedzę.
W trakcie stażu samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną, doskonaliłam warsztat oraz metody pracy poprzez dokonywanie ewaluacji własnych działań i stosowanie korekt. Poszukiwałam nowości wydawniczych dotyczących podnoszenia jakości własnej pracy, np. „W szkole jest OK” D. Sterny traktującej o ocenianiu kształtującym. Studiowanie fachowej literatury i czasopism: poprzez czytanie i analizowanie czasopism dla nauczycieli takich jak: Fizyka w szkole, Foton, Świat Nauki czy Matematyka w szkole.
Praca nauczyciela wymaga ciągłego poszerzania wiedzy zarówno w obszarze nauczanego przedmiotu, jak i w zakresie pedagogiki i metodyki. W tym celu wzbogacam własny warsztat i metody pracy oraz na bieżąco uczestniczę w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach zewnętrznych i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Oto niektóre z nich:

Kursy:
- „Planowanie pracy pedagogicznej w kontekście wymagań wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia”
Warsztaty:
- „Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego”
- „Bezpieczeństwo posługiwania się zasobami i aplikacjami internetowymi w działaniach dydaktycznych i wychowawczych”
- „Inny nie znaczy gorszy” - Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Moduł I- Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - zespół Aspergera.
- „Inny – nie znaczy gorszy”- uczeń z niepełnosprawnością intelektualną.
- „Nowa podstawa programowa dla liceum i technikum-przedmioty matematyczno - przyrodnicze”
- „Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego”
  Szkolenia:
- „Trudność – wyzwaniem dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności
w nauce? Poziom I”
- „Mindfulness – Uważność dla nauczyciela! .Uważność dla ucznia!”
- „Trudność – wyzwaniem dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności
w nauce? Poziom II””
- ,,Lekcje, które się pamięta”
- „Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element szkolnego programu profilaktyki”
- ,,ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej i gimnazjum z zastosowaniem platformy e – learningowej”
- ,,Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela” 
- ,,Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1-8 szkoły podstawowej”
Seminaria:
- ,,Odpowiedzialność prawna nauczyciela prawna nauczyciela i dyrektora szkoły”

Efekty:
- Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela.
- Podniesienie wartości procesu dydaktyczno- wychowawczego.
- Rozwijanie cech osobowościowych i charakteru uczniów.
- Zwiększenie aktywności wśród uczniów.
- Szybsze przyswojenie materiału programowego.
- Wprowadzenie nowych form i metod planowania pracy.
 
2. Uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji związanej z realizacją i wdrożeniem programów edukacyjnych w szkole.
 
Aby lepiej wykonywać zadania edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze nauczyciela, uczestniczyłam w warsztatach:
- „Trudność – wyzwaniem dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności
w nauce? Poziom I”
- „Mindfulness – Uważność dla nauczyciela! Uważność dla ucznia!”
- „Trudność – wyzwaniem dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności
w nauce? Poziom II”””
- „Inny nie znaczy gorszy” - Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Moduł I - Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - zespół Aspergera.
Wiedzę uzyskaną wykorzystałam w trakcie opracowywania niezbędnej
w pracy dokumentacji: przedmiotowego systemu oceniania, planu wynikowego, rozkładu materiału z fizyki i matematyki oraz dostosowań wymagań edukacyjnych.
Dokładnie i wnikliwie przeanalizowałam zapisy dokumentów i opracowań, które powstają
w szkole: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania, aktywnie uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i wpływając na ich współtworzenie.
W związku z wprowadzanymi zmianami podstawy programowej i koniecznością dostosowania do nich nauczanych treści wraz z innymi nauczycielami dokonałam analizy różnych propozycji w formie zapisu cyfrowego dostarczanego z wydawnictw na płytach i stronach
internetowych. Realizując założone przeze mnie zadania, czynnie brałam udział w życiu szkoły, współorganizowałam uroczystości szkolne:
- coroczny piknik rodzinny,
- dyskoteki szkolne, zabawy Andrzejkowe,
- pokazy doświadczeń z fizyki dla dzieci,
Działania te promowały szkołę w środowisku lokalnym, dawały możliwość prezentacji naszej wspólnej pracy wśród rodziców oraz zaproszonych gości.
            Brałam udział w pracach:  
- komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Gimnazjalisty,
- rejonowej Komisji Małopolskiego Konkursu z Fizyki,
- szkolnej Komisji Małopolskiego Konkursu z Fizyki,
Praca w komisjach egzaminacyjnych dała mi możliwość nawiązania znajomości
z innymi nauczycielami uczonego przeze mnie przedmiotu, wymiany doświadczeń oraz tworzenia pozytywnego wizerunku mojej szkoły.
Efekty:
Powyższe działania oraz formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Nawiązałam nowe znajomości co wpłynęło na wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, to zaś pozytywnie przełożyło się na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód.
 
3. Organizacja i przygotowanie oraz udział w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych.
Przez kolejne lata organizowałam szkolny etap konkursu z fizyki dla uczniów gimnazjum i ostatnio szkoły podstawowej. Systematycznie brałam udział w  pracach Komisji Rejonowego Małopolskiego Konkursu z Fizyki.
Pod moim kierunkiem uczniowie przygotowali się do konkursów z fizyki. Działania te miały wpływ na liczbę dzieci biorących udział w konkursie. Dla uczniów to możliwość zmierzenia się z pytaniami konkursowymi oraz weryfikacji posiadanych wiadomości.
Byłam organizatorem szkolnych konkursów z fizyki opartych na wykonaniu prac w technice fotografii czy prezentacji.
 
Efekty:  
- podnoszenie jakości pracy szkoły i własnej,
- podnoszenie kompetencji zawodowych,
- kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela,
- uczestnictwo na rzecz pracy szkoły i środowiska,
- budowanie pozytywnych relacji między szkołą a środowiskiem,
- budowanie pozytywnych relacji między uczniami a nauczycielem przedmiotu,§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
W swojej pracy zawodowej bardzo często korzystam z technologii komputerowej do tworzenia między innymi karty pracy, scenariuszy zajęć, konkursów, dyplomów, testów, sprawdzianów użytkowych (za pomocą programu multimedialnego „Kompozytor klasówek" – GWO i generator sprawdzianów) diagnoz narzędzi badawczych. Opracowywałam elektronicznie wyniki egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej. Wykonując te czynności najczęściej korzystałam z programów Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. Na lekcji fizyki i matematyki realizowałam tematy wykorzystując właśnie technologię informacyjną. Korzystam na lekcjach powtórzeniowych, z tablicy interaktywnej, oraz ze zgromadzonych płyt CD, z doświadczeniami fizycznymi, podczas realizacji danego tematu. Poszukując potrzebnych informacji często wykorzystywałam dostęp do Internetu. Dzięki tym portalom edux.pl, liteka.pl, profesor.pl, gwo.pl, scholaris.pl, epodreczniki.pl mogłam aktualizować przepisy prawa oświatowego oraz zdobywać wiedzę i pomysły, które mogłam wykorzystać na lekcjach fizyki, matematyki i zajęciach pozalekcyjnych. Wykorzystuję internet również do szukania ofert szkoleń, zagadnień konkursowych, ofert wydawnictw, zmian w przepisach prawa oświatowego, często zaglądam na: kuratorium.krakow.pl , gov.pl oraz stronę oke.krakow.pl
z której ściągam przykładowe arkusze egzaminacyjne i inne potrzebne mi materiały. Drogą elektroniczną kontaktuje się z różnego rodzaju instytucjami, wydawnictwami zamawiając np. publikacje.
Efekty:
Dzięki znajomości pakietu Microsoft Office dokumentacja prowadzona przeze mnie jest przejrzysta, czytelna i estetyczna. Przygotowywane elektronicznie formy sprawdzania wiedzy pozwalają zaoszczędzić czas na zajęciach oraz dają możliwość szybszego ocenienia, gdyż są bardziej klarowne i wyraziste.
§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela jest dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami gdyż ma to wpływ na doskonalenie swojego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, samoocenę oraz korektę podejmowanych działań. Staram się przekazywać swoją wiedzę innym nauczycielom, wzbogacając tym samym mój i ich warsztat pracy. Na bieżąco gromadzę i opracowuję materiały przydatne w pracy nauczyciela fizyki i matematyki. Udostępniam opracowania innym nauczycielom.
Do realizowanych w tym celu działań można zaliczyć:
1. Analiza i ocena własnych umiejętności.
Podczas trwania stażu, moje lekcje były przez Dyrektora.
2. Lekcje otwarte
Prowadzenie zajęć koleżeńskich lub ich obserwacja jest jednym ze sposobów wymiany wiedzy i spostrzeżeń między nauczycielami.
Przeprowadziłam następujące lekcje koleżeńskie:
Prawo Archimedes, Pokazowe doświadczenia z fizyki, Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem.
Przeprowadzone lekcje koleżeńskie były bardzo inspirująca formą edukacyjną. Można było zobaczyć mocne i słabe strony prowadzonych zajęć z uczniami. Wprowadzić inne ciekawe, już sprawdzone metody i środki dydaktyczne na lekcji. Zobaczyć jak należy pracować z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.
Efekty:
Efektem przeprowadzonych zajęć otwartych była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Zajęcia aktywizowały mnie do innowacji, poszerzały horyzonty i warsztaty pracy naszego grona pedagogicznego, przyczyniły się wypracowaniu ciekawszych metod pracy w naszej szkole. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy z innymi nauczycielami pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły. Dzięki pracy w zespołach samokształceniowych przypominam wiadomości lub nabywam nowe, ucząc się umiejętności komunikowania czy prowadzenia dyskusji. Udział uczniów w lekcjach otwartych umożliwił uczniom pokazanie innym nauczycielom swojego zaangażowanie w pracę przez co wzrosła atrakcyjność i celowość lekcji co przełożyło się na podwyższenie poziom nauczania i jakości pracy szkoły.

3. Publikacje
W trakcie stażu opublikowałam na portalu swoje dokumenty związane
awansem zawodowym
4. Współpraca z innymi nauczycielami
Stałym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych mojej szkole oraz poza jej obszarem, była współpraca z innymi nauczycielami. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, akcji charytatywnych lub czynnego w nich uczestniczenia. Głównym celem pracy zespołu jest współpraca nauczycieli, dzielenie się wiedzą, realizacja wspólnych treści programowych i wymiana doświadczeń. W ramach pracy zespołu opracowujemy:
- harmonogram pracy zespołu i jego aktualizacje
- kryteria oceniania PSO
- omawianie wyników testów diagnostycznych
- analizę i omawianie wyników egzaminów zewnętrznych (szóstoklasistów i gimnazjalnych),
- omawianie wyników próbnych egzaminów zewnętrznych ( szóstoklasistów i gimnazjalnych),
- korelacje nauczania z nauczycielami przedmiotów pokrewnych: geografii, chemii, biologii.
 Efekty:
Dzięki pracy w zespołach samokształceniowych odtwarzam wiadomości lub zdobywam nowe, ucząc się umiejętności skutecznego dialogu. Współpracowałam ze nauczycielami dzieląc się wiedzą i zdobytym doświadczeniem poprzez udostępnianie samodzielnie opracowanych materiałów dydaktycznych tj: konspekty lekcji fizyki, zajęć koła fizycznego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kart pracy, sprawdzianów, testów i poradników.§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie  programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem  w sprawach nieletnich.

 1. Program pracy z uczniem zdolnym.
 Na początku roku szkolnego 2016/2017 opracowałam i wdrożyłam Program pracy
z uczniem uzdolnionym matematycznie i fizycznie – realizowany jako na zajęciach koła fizycznego. Program zawiera treści, które umożliwią  uczniom na utrwalenie
i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, a także na dążenie do samodzielnego i logicznego myślenia.
Cele:
- rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
-doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności
w rozwiązywaniu zadań i problemów z fizyki,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań i realizowania własnych pomysłów na sukces w zadaniu,
- zastosowanie matematyki w fizyce,
- rozpoznawanie i próba interpretacji zjawisk fizycznych w przyrodzie,
- doskonalenie języka fizyki i kształtowanie umiejętności  pracy z tekstem fizycznym,
- wykorzystanie wiadomości i umiejętności z fizyki w prostych doświadczeniach fizycznych,  
Wykorzystywane metody:
-pogadanka ,
- sporządzanie planu rozwiązania ,
- nauczanie problemowe,
- praca z książką fizyczną ,
- metody aktywizujące: film, eksperyment,itp
- referaty uczniów ,
-konkursy na wykonywanie zadań w grupach, parach czy indywidualnie,
-programowane – z użyciem komputerowych i programów dydaktycznych,
-zachęcanie do konfrontacji wiedzy w konkursach i olimpiadach, połączone z pomocą w przygotowaniu się do nich,
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa,
- grupowa
Efekty
W trakcie realizacji przedstawionych powyżej  założeń byłam otwarta na zainteresowania i propozycje uczniów. Aktywizujące metody pracy, wyzwalające twórcze działanie ucznia i pozwalające na spontaniczne poszukiwania rozwiązania umożliwiało osiągnięcie sukcesów w zadaniach co zachęciło ich do dalszej pracy. Zarówno uczniom jak i mi taka praca przynosiła wiele satysfakcji, podniosła jakość pracy ucznia i szkoły,
 2. Program pracy z uczniem słabym
W pracy dydaktycznej w szkole spotykamy uczniów zaniedbanych pod względem nauki i wychowania,często pozostawionych samym sobie, a także uczniów, którzy z różnych przyczyn zaniedbali naukę na pewnym etapie. Przez co trudno jest im funkcjonować prawidłowo na lekcjach fizyki, dlatego powinni mieć szanse na nadrobienie braków. Z tego powodu stworzyłam program pracy z uczniem mającym trudności z fizyką i matematyką niezbędną w opisie fizyki. Służył on do wyrównania braków wiedzy, zachęcenia uczniów do zwiększonego  wysiłku w uczeniu się fizyki i matematyki, rozwijania umiejętności pracy w grupie i pozbycia się przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach szczególnie fizyki i matematyki.

Efekty:
Uczniowie lepiej funkcjonują
w grupie będąc czynnym uczestnikiem jej prac, a nie obserwatorem, łatwiej jest im pokonywać strach, nieśmiałość. Częściej zadają pytania dotyczące danego problemu, lepiej przyjmują krytykę, szanują opinie innych, umieją kulturalnie sprzeciwiać się. Uczniowie biorący udział w zajęciach wyrównali braki,  czują się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażują się do podejmowania wyzwań. Mniej trudności przy rozwiązywaniu prostych zadań z fizyki przez słabszych uczniów i lepsze oceny na kartkówkach i sprawdzianach wpłynęła na zadowolenie także nauczyciela, który widzi sens swoich działań.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 
Jako nauczyciel fizyki czuwałam nad pracą młodzieży podczas akcji:
- zbieranie zużytych baterii,
- wykonywaniu pomocy dydaktycznych z fizyki,
- rozgrywek sportowych w tenisa ziemnego,
- udział w prelekcji dotyczącej dopalaczy i ich skutków ubocznych ich zażywania,

Efekty:     
Akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na kształtowanie charakterów młodych ludzi. Uwrażliwiają uczniów na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka, uczą dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący i cierpiący. W czasie całej swojej pracy zwracam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym, słabszym oraz szerzę ideę wolontariatu. Szkolenia i prelekcje związane z narkotykami, dopalaczami miały na celu zdobycie rzetelniej wiedzy na ten temat, poznać powody dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki, mało to na celu pomóc w przyszłości skutecznie chronić młodzież, a także umieć rozpoznawać nieprawidłowości w zachowaniu powodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych. Najważniejsze jednak to budowanie kontaktu z młodymi, rozmowa na trudne tematy
i rzeczowe argumenty.
Moje działania były skierowane na podwyższenie jakości pracy szkoły, wspomaganie pracy dydaktycznej oraz doskonalenie warsztatu pracy.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
W okresie stażu bardzo często korzystałam z sugestii i wiedzy psychologicznej pedagoga
i psychologa szkolnego. Nasza współpraca dotyczyła konsultacji w sprawie dzieci
z dysfunkcjami: nadpobudliwość ruchowa, agresja, kłopoty z nauką, nieumiejętność koncentracji. Nasze działania obejmowały prowadzenie zajęć integracyjnych, obserwacje uczniów na lekcjach, wymianę spostrzeżeń, rad i uwag dotyczących metod wychowawczych
i pedagogicznych.
Efekty:
    Działania profilaktyczne i opiekuńcze w dużym stopniu ograniczyły problem agresji, pozwoliły na trafną diagnozę uczniów nadpobudliwych, a także na skuteczne zapobieganie różnym zagrożeniom. Szkoła była bezpieczna a uczeń czuł się w niej dobrze z czego zadowoleni byli rodzice i nauczyciele.§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Przez okres lat pracy mogłam cieszyć się kilkakrotnie z osiągnięć moich uczniów, z których niewątpliwie największym było uzyskanie przez niego tytułu:
- finalisty Małopolskiego Konkursu z Fizyki ,
Efekty:
Udział w konkursach, w których uczestniczyli uczniowie  mają za zadanie:
- wyłonić „najlepszych z najlepszych”, urozmaicać naukę; promować szkołę w środowisku lokalnym; podnosić poziom wiedzy i nauki; wzbudzić u uczniów ciekawość, chęć samodzielnej pracy oraz zdrową rywalizację.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.