AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

VIOLETTA GŁUSZKOWSKA, 2019-07-04
Tczew

Pedagogika, Artykuły

Opis i analiza problemu edukacyjnego “Wspomaganie rozwoju uczennicy ze zdiagnozowanym upośledzeniem w stopniu lekkim”

- n +

„Sukces jest wtedy, gdy dzięki twemu istnieniu
choć jeden człowiek ma łatwiejsze życie”.

R.W. Eimerson

Opis i analiza problemu edukacyjnego
“Wspomaganie rozwoju uczennicy ze zdiagnozowanym upośledzeniem w stopniu lekkim”
1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU

Analiza dotyczy uczennicy klasy pierwszej, która jest dzieckiem z zespołem Downa. Do szkoły ogólnodostępnej z klasami integracyjnymi uczęszcza drugi rok- w ubiegłym roku skończyła zerówkę.

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Z wywiadu przeprowadzonego z matką dziecka dowiedziałam się, że dziewczynka przeszła we wczesnym dzieciństwie operację z powodu wrodzonej wady serca. Jest pod stałą opieką endokrynologa w celu wyrównania poziomu hormonów. Ma wadę wzroku, nosi okulary (oko prawe i lewe + 4.0). Dziewczynce założono dreny z powodu zalegania płynów w uszach, co istotnie poprawiło jej słyszenie. Z otoczeniem zaczęła się komunikować werbalnie w wieku 3 lat i do tej pory prezentuje słabe zdolności komunikacyjne. Od 2014 r. dziewczynka regularnie uczęszcza do logopedy poza szkołą. Na zajęciach ćwiczy metodę krakowską i elementy metody werbo-tonalnej. Aktualnie Blanka komunikuje się za pomocą krótkich słów, zniekształconych fonetycznie.
Od mamy i dziadka dowiedziałam się również, że Blanka dużo pracuje w domu, tj. wypełnia karty pracy i czyta teksty z książki Agnieszki Fabisiak- Majcher i Elżbiety Ławczy ”Czytam proste teksty”. W szkole często odmawia współpracy i kładzie się na ławkę. Kiedy wraca u dziewczynki motywacja do pracy, wówczas podejmuje trud pracy. Istotnie dziecko czyta w miarę płynnie sylabami, ale nie dokonuje syntezy wyrazów. Brak syntezy przekłada sie na niepełne rozumienie czytanego tekstu i pewne trudności z udzieleniem pytań do tekstu. Blanka odpoznaje litery i cyfry i potrafi je napisać z pamięci. Kiedy wypowiada je je w izolacji, używa przyciszonego głosu.
Do szkoły przychodzi często przemęczona, co związane jest z pracą, jaką wykonuje w domu pod okiem mamy. Dziewczynka ćwiczy czytanie i grafomotorykę. Dziecko posiada pokój wyposażony w różne pomoce dydaktyczne, ale nadmierna stymulacja funkcji percepcyjno - motorycznych nie sprzyja jej rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu. Niestety matka Blanki tego nie rozumie i nie przyjmuje do wiadomości, że niektóre zachowania córki odbiegają od przyjętych norm i zasad i że należy je wyeliminować.
Dziewczynka musi się nauczyć wyrażać emocje w trudnych sytuacjach, radzić z nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na swoją kolej w trakcie zabawy.W obszarze społecznym czeka ją nauka posługiwania się swoim nazwiskiem i adresem. W szkole zdarza się, że ucieka nauczycielom, gdyż nie chce im się podporządkować, a ucieczkę traktuje jako zabawę. Stąd nauczyciele sprawują opiekę nie tylko podczas zajęć, ale i przerw.
Blanka umie zgłaszać potrzeby fizjologiczne, ale wymaga wspomagania w czynnościach samoobsługowych, np. przy wiązaniu butów czy zapinaniu guzików. Dziewczynka trzyma prawidłowo narzędzia pisarskie, nieprawidłowo natomiast sztućce. Przy każdym posiłku dorośli muszą korygować jej chwyt, aby go wyćwiczyczyć . Dziecko w tym roku kończy 8 lat i do tej pory nie umie żuć i gryźć. Jada przeważnie jogurty i zmiksowane zupy i nie godzi się na przyjmowanie innych posiłków. Dziewczynka odmawiając stałych posiłków, nie ćwiczy narządów mowy i w ten sposób opóźnia moment rozpoczęcia komunikacji werbalnej.
3. ZNACZENIE PROBLEMU
Od lat zauważa się, że w edukacji wczesnoszkolnej uczniowie klas integracyjnych są bardzo wyrozumiali wobec niepełnosprawnych rówieśników i akceptują ich różne rodzaje niepełnosprawności. Brak komunikacji werbalnej z otoczeniem nie stanowi na chwilę obecną problemu dla Blanki i jej klasy. Później może się to zmienić. W miarę rozwoju poznawczego uczniów brak zrozumiałej mowy spowoduje, że dziewczynka nie będzie budzić ciekawości i przestanie być w centrum uwagi. Klasa Blanki osiągnie wyższy poziom rozwoju i trudno będzie jej znaleźć wspólny język z koleżanką. Niskie kompetencje językowe dziewczynki nie wynikają tylko z niskiego poziomu rozumienia sensu słów i pojęć czy zdań, ale i z niepełnosprawności w stopniu lekkim.
Blanka to pogodna dziewczynka, którą charakteryzuje pozytywne usposobienie i zdolność do naśladowania schematycznego działania. Lubi zabawy plastyczne, muzyczne, taneczne i sportowe. W domu w wolnym czasie jęźdźi na rowerze, biega i bawi się na świeżym powietrzu. Zajmuje się też młodszym bratem.
Do szkoły uczęszcza regularnie. W trakcie zajęć dydaktycznych dziewczynka wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela. Szybko się męczy i skupia na innych czynnościach. Tempo wykonywanych zadań jest nierówne. Blanka nie komunikuje się werbalnie (używa zaledwie kilku słów jednosylabowych i sylab). Co prawda artykułowane sylaby są powiązane z sytuacjami, jakie mają miejsce, ale nie wystarczają, aby zrozumieć, co dziewczynka, chce powiedzieć. Znacznie lepiej od komunikacji werbalnej przedstawia się komunikacja niewerbalna, gdyż dziecko umie porozumiewać się z otoczeniem za pomocą gestów i mimiki twarzy.
Po zajęciach szkolnych przynajmniej raz w tygodniu Blanka uczęszcza na prywatne zajęcia logopedyczne i na specjalistyczne zajęcia w Fundacji. Rodzice wspomagają rozwój dziecka od narodzin, mimo to uporczywa terapia nie przynosi oczekiwanych efektów. Dziecko rozwija się w swoim tempie i z taką sytuacją muszą się pogodzić. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest wspierać i współpracować z rodzicami, aby nie poprzestawali w działaniach na rzecz Blanki.

4. PROGNOZA
Negatywna
Dziewczynka, pozbawiona pomocy ze strony specjalistów, w tym mojej narażona byłaby na następujące konsekwencje:
Ÿ nie poprawi ocen i nie uzyska promocji do klasy szóstej,
Ÿ pogłębiać się będą problemy związane z opanowaniem minimum programowego na dany etap edukacyjny,
Ÿ nastąpi obniżenie samooceny i poczucie własnej wartości,
Ÿ pogłębiać się będą problemy emocjonalne,
Ÿ niechęć do szkoły przerodzi się w niechęć do nauki,
Ÿ nastąpi odizolowanie uczennicy od reszty dzieci.

Pozytywna
Spodziewałam się, że po ustaleniu diagnozy i zastosowaniu właściwych metod i technik pracy dostosowanych do możliwości uczennicy oraz dostrzeganiu jej wysiłków i pozytywnemu wzmacnianiu doprowadzę do:
Ÿ usprawnienia rozwoju funkcji psychomotorycznych,
Ÿ wyrównywania braków w umiejętnościach i wiadomościach,
Ÿ eliminowania niepowodzeń szkolnych,
Ÿ podniesienia wiary we własne możliwości i umiejętności.
Przewidywałam, że rezultaty z pewnością nie będą długo widoczne , ale każda pozytywna zmiana będzie dla mnie motorem do dalszego działania, dla dziecka tym bardziej.
5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
Aby mój plan powiódł się, założyłam sobie następujące cele i zadania:
Cele:
Ÿ kształcenie specjalne i włączenie metod pracy odpowiednich do potrzeb uczennicy, u której stwierdzono niepełnosprawność intelektualną lekkiego stopnia.
Ÿ dobieranie materiałów dydaktycznych o prostej formie (poglądowe i wielozmysłowe),
Ÿ korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu zrozumienia zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu dziewczynki,
Ÿ posadzenie dziecka w miejscu oświetlonym,
Ÿ w razie potrzeby powiększanie tekstów, ćwiczeń i ilustracji, upewnienie się, że dziecko widzi,
Ÿ wzbudzanie motywacji do nauki,
Ÿ zachęcanie do wypowiadania się,
Ÿ układanie prostych historyjek obrazkowych (z 4- 5 elementów)
Ÿ bieżące kontrolowanie i tłumaczenie poleceń, sprawdzanie stopnia ich zrozumienia,
Ÿ pomoc w zapamiętywaniu treści programowych za pomocą kolorowych oznaczeń, piktogramów, rysunków, literowych czy cyfrowych symboli,
Ÿ dostosowanie wymagań edukacyjnych do tempa pracy i indywidualnych możliwości uczennicy,
Ÿ powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostszych do bardziej złożonych,
Ÿ dostrzeganie najdrobniejszych postępów w pracy uczennicy,
Ÿ nagradzanie za podjęty wysiłek,
Ÿ usprawnianie funkcji emocjonalnych i społecznych,
Ÿ zapobieganie wystąpieniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych.

Zadania:
Ÿ zapoznanie się z dokumentacją Blanki,
Ÿ dokładne poznanie dziewczynki i jej środowiska rodzinnego,
Ÿ budowanie efektywnego systemu motywacyjno - edukacyjnego w pracy terapeutycznej,
Ÿ intensywna stymulacja w zakresie aktywności i ciekawości poznawczej,
Ÿ stymulowanie funkcji percepcyjno - motorycznych, mobilizowanie do wytrwałej pracy,
Ÿ stymulowanie rozwoju społecznego,
Ÿ rozwijanie samoświadomości mocnych stron i zasobów,
Ÿ kształtowanie w Blance poczucia, że jest pełnowartościowym członkiem swojej klasy,
Ÿ zapewnienie życzliwej atmosfery i wsparcia,
Ÿ stała kontrola i uwaga nauczyciela podczas wykonywania zadań przez uczennicę.

Plan oddziaływań:
Ÿ stały kontakt z rodzicami w celu ujednolicenia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania szkolnego i pozaszkolnego Blanki,
Ÿ wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i pracy z dzieckiem w domu,
Ÿ bieżące informowanie rodziców o postępach dziecka lub ich braku,
Ÿ dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczennicy,
Ÿ rozwijanie zdolności komunikacyjnych,
Ÿ usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych,
Ÿ usprawnianie funkcjonowania poznawczego,
Ÿ budowanie pozytywnego obrazu dziewczynki poprzez umożliwienie odnoszenia sukcesów,
Ÿ chwalenie uczennicy na forum klasy,
Ÿ dbanie o jak największą integrację z zespołem klasowym,
Ÿ rozwijanie zainteresowań.

6. WDROŻENIE ODDZIAŁYWAŃ
Pierwszym krokiem mającym na celu pomóc uczennicy było nawiązanie kontaktu z rodziną. Umówiłam się z nią, że systematycznie będę stosowała ćwiczenia usprawniające:
Ÿ percepcję słuchową,
Ÿ spostrzeganie wzrokowe,
Ÿ sprawność ruchową w obrębie motoryki dużej i małej,
Ÿ orientację przestrzenną,
Ÿ grafomotorykę,
Ÿ koncentrację uwagi.

Moja praca koncentrowała się nie tylko na usprawnianiu funkcji percepcyjno - motorycznych, ale i stymulowaniu mowy i komunikacji, a także na ćwiczeniu słuchu muzycznego.

7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

Efekty dla mnie jako nauczyciela:
Ÿ potrafię skutecznie rozpoznawać i rozwiązywać problemy moich uczniów, a poprzez to podniesić wartość procesu dydaktyczno – wychowawczego,
Ÿ umiem wspierać uczniów w rozwoju,
Ÿ Umiem przekazywać rodzicom
Ÿ kreuję pozytywny obraz nauczyciela w środowisku lokalnym.

Efekty dla uczniów:
Ÿ radzą sobie z problemami,
Ÿ przy mojej pomocy uczniowie rozwijają podstawowe umiejętności szkolne i robią postępy w nauce,
Ÿ potrafią panować nad swoimi emocjami
Ÿ w szkole czują się bezpiecznie.

Efekty dla rodziców:
Ÿ w szkole czują się bezpiecznie, gdyż otrzymują wsparcie,
Ÿ są przygotowani na to, że edukacja ich córki za jakiś czas będzie odbywała się w szkole specjalnej,
Ÿ mogą obserwować zajęcia rewalidacyjne z udziałem ich dziecka,
Ÿ mogą uzyskać instruktaż do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu,

Efekty dla szkoły:
Ÿ promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez ukazanie jej jako instytucji, która wspomaga rozwój niepełnosprawnego dziecka i integruje go ze społecznością szkolną,,
Ÿ promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez ukazanie jej jako instytucji, która nie jest obojętna wobec trudności dydaktycznych i wychowawczych swoich wychowanków,
Ÿ szkoła miejscem, gdzie rodzice mogą otrzymać wsparcie w procesie dydaktycznym i wychowawczym swoich dzieci
Ÿ podniesienie jakości pracy szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.