Katalog

Jagoda Wenderska, 2019-07-04
Chojnice

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program Zajęcia KK

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ
KOMPENSACYJNO – WYRÓWNAWCZYCH
DLA UCZNIÓW KLAS I-III
Opracowała:
1.CELE ZAJĘĆ KOMPENSACYJNO-WYRÓWNAWCZYCH

CELE OGÓLNE:
- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego,
- usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,
- ćwiczenie sprawności czytania i pisania,
- oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
- zapamiętywanie bodźców słuchowo-wzrokowych i ich różnicowanie,
- usprawnianie percepcji wzrokowo – słuchowej,
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-kinestetycznej,
- usprawnianie grafomotoryki,
- doskonalenie orientacji w przestrzeni i na płaszczyźnie,
- wzbogacanie słownika czynnego,
- doskonalenie umiejętności prawidłowego wypowiadania się,
- usprawnianie techniki pisania i czytania,
- przywracanie prawidłowych postaw wobec nauki,
- pozytywne wzmacnianie uczniów.

2.ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ
W czasie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych obowiązywać będą następujące zasady:
- zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego,
- zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania uwzględniająca złożoność tej trudności i możliwości percepcyjne dziecka,
- zasada korekcji zaburzeń, czyli ćwiczenia funkcji najgłębiej zaburzonej oraz ćwiczenia najsłabiej opanowanej umiejętności,
- zasada kompensacji zaburzeń, czyli łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych,
- zasada systematyczności, dotyczy cykliczności ćwiczeń oraz systematyczności ćwiczeń,
- zasada ciągłości oddziaływań psychoterapeutycznych,
- zasada przyjaznej atmosfery zajęć, bezpieczeństwa, empatii i szczerości.
3.UCZESTNICY PROGRAMU
Program zajęć kompensacyjno–wyrównawczych obejmuje uczniów:
- z zaburzeniami manualno-graficznymi,
- z zaburzeniami funkcji wzrokowych,
- z zaburzeniami funkcji słuchowych,
- z zaburzeniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji)
- ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,
- mające trudności w nauce wynikające z zaniedbania środowiskowego
4.ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia odbywać się będą 1-2 razy w tygodniu. Grupa liczy do 5 uczniów. Zajęcia trwają 45-60 minut.
5.TREŚCI PROGRAMU
Treść programu oraz ćwiczenia zostały dobrane w oparciu o zalecenia PPP, rozmowę z nauczycielem prowadzącym, rodzicami oraz wstępną diagnozę pedagogiczną.
Dział programu Treści programowe i przykłady ćwiczeń
Doskonalenie umiejętności manualnych - rozwój ogólnej sprawności manualnej
- rozluźnianie napięcia mięśniowego rąk
- ćwiczenia dużych i małych mięśni
- rysowanie po wzorze
- kopiowanie
- kalkowanie
- zamalowywanie
- rysowanie od szablonów
- wycinanie
- wydzieranie
- lepienie
Usprawnianie spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej - pisanie po śladzie
- rozpoznawanie treści obrazków
- dobieranie par jednakowych obrazków
- układanie obrazków po prawej lub lewej stronie
- układanie przedmiotów w szeregu, według kolejności
- układanie kompozycji z figur geometrycznych
- rysowanie kompozycji według wzoru
- układanie, rysowanie według instrukcji
- uzupełnianie lub dobieranie brakujących części
- układanie obrazków z części
- dorysowywanie brakujących elementów
- wyszukiwanie różnic
- wyszukiwanie podobieństw
- segregowanie, porządkowanie
- ćwiczenia w orientacji przestrzennej: z prawej, z lewej, pod, nad…
- określanie położenia przedmiotów względem własnego ciała,
- odtwarzanie z pamięci sekwencji
- kreślenie kształtów, liter w powietrzu
- rozwiązywanie rebusów
- kolorowanie rysunków


Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej - wycinanki
- wydzieranki
- rysowanie po śladzie
- zamalowywanie dużych i małych powierzchni z zachowaniem kierunku
- wypełnianie wnętrza figur
- odwzorowywanie
- rysowanie szlaczków, ciągów, wzorków
- modelowanie
- łączenie kropek
- kreskowanie w określonym kierunku

Usprawnianie percepcji słuchowej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej - odtwarzanie rytmu
- podział zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby
- rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach
- różnicowanie układów dźwiękowych
- zamiana głosek, dodawanie liter – tworzenie nowych wyrazów
- rozpoznawanie przedmiotów po dźwiękach
- analiza i synteza głoskowa
- wysłuchiwanie dźwięków z otoczenia
- łączenie sylab w wyrazy
- szukanie, podkreślanie liter, wyrazów w tekście
- uzupełnianie wyrazów literami, zdań wyrazami
- wyszukiwanie jak największej liczby wyrazów rozpoczynających się od danej głoski
- zabawa w węża wyrazowego
- budowanie zdań z podanym wyrazem
- liczenie wyrazów w zdaniu
- tworzenie rymów
- podział wyrazów na sylaby
- segregowanie obrazków według liczby sylab
- tworzenie wyrazów z pierwszych głosek
- pisanie ze słuchu
Czytanie i pisanie sylab
i wyrazów - utrwalanie znajomości liter i różnicowanie samogłosek i spółgłosek
- czytanie i pisanie sylab i wyrazów
- układanie wyrazów z sylab
Ćwiczenia poprawiające grafikę pisma - rysowanie szlaczków literopodobnych
- pisanie liter na dużej kartce
- kreślenie liter przy użyciu szablonu
- pisanie liter w zeszycie w trzy linie, łączenie liter
- pisanie wyrazów i zdań w zeszycie w trzy linie
Czytanie i pisanie zdań i dłuższych tekstów - czytanie i pisanie pojedynczych zdań
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
- rozwijanie zdań
- czytanie dłuższych tekstów
- ćwiczenia gramatyczne i stylistyczne
- ćwiczenia ortograficzne
- ćwiczenia w poprawnym budowaniu wypowiedzi ustnej i pisemnej
Ćwiczenia koncentracji uwagi, relaksacyjne i uspokajające - układanki, rozsypanki wyrazowe
- kopiowanie obrazków
- ćwiczenia relaksacyjne i uspokajające przy muzyce
Kształtowanie procesów myślenia, tworzenia pojęć - kojarzenie, odtwarzanie faktów
- uogólnianie
- myślenie przyczynowo-skutkowe
- wyciąganie wniosków
- rozwijanie wiedzy (o sobie, rodzinie, otoczeniu…)
- zajęcia liczbowe
- opowiadanie historyjek
- układanie zdań do ilustracji
- rysowanie na zadany temat
- zagadki obrazkowe
- rozmowa kierowana
- segregowanie według cech
- porównywanie
- porządkowanie
- kształtowanie pojęć przestrzennych, czasowych, jakościowych
Doskonalenie umiejętności matematycznych - ćwiczenia orientacyjne dotyczące stosunków przestrzennych
- wyodrębnianie cech wielkościowych i ich porównywanie
- zaznajamianie z figurami geometrycznymi
- dobieranie jednakowych figur
- ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu
- tabliczka mnożenia
- ćwiczenia z linijką i wagą
- ćwiczenia w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych
Zamierzenia leczniczo-wychowawcze - metody, środki, ćwiczenia motywujące dziecko pozytywnie do przezwyciężania trudnościWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.