Katalog

Jagoda Wenderska, 2019-07-04
Chojnice

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z PRZ świetlica

- n +

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu
na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegomgr
wychowawca świetlicy
odbywający staż w Szkole Podstawowej nr 1
im. Juliana Rydzkowskiego
w Chojnicach

I. PODJĘŁAM DZIAŁANIA, PRZYGOTOWUJĄCE DO ODBYCIA STAŻU

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 r. Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły, zaplanowałam ogólny kierunek własnego rozwoju zawodowego i osobistego. Brałam pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe jako wychowawcy świetlicy, własne możliwości oraz potrzeby.
Po przeanalizowaniu przepisów prawa, dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela dyplomowanego:
Karta Nauczyciela, rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r. (§8.1, §8.2)
złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Na podstawie zdobytej wiedzy zredagowałam i złożyłam do akceptacji plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. W jego konstrukcji kierowałam się wymaganiami (§ 8.2), niezbędnymi do uzyskania awansu, respektując powinności w okresie stażu (§ 8.1).
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać wiedzę metodyczną, pedagogiczną i psychologiczną, doskonalić warsztat i metody pracy, uzyskać dodatkowe kwalifikacje, stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanków, promować szkołę w środowisku lokalnym, podnosić jakość pracy własnej i szkoły.
Czas ten pomógł mi uporządkować i ukierunkować moje działania na tle działań całej szkoły, mojego miejsca w niej i potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
W okresie trwania stażu zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Szereg z nich ma charakter ciągły i zamierzam w przyszłości je kontynuować. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Efekty dla szkoły:
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań wychowawcy świetlicy,
- udoskonalenie pracy wychowawcy świetlicy poprzez stosowanie nowych programów,
metod i innych działań.

Efekty dla mnie:
- określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego i złożenie Dyrekcji do akceptacji.

II. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNIE Z WYMAGANIEM § 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

1.Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
W czasie trwania stażu miałam możliwość podnoszenia moich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych
i warsztatów. Brałam także udział w zewnętrznych szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli,
jak i kursach i webinarach online.
Rady Pedagogiczne o charakterze szkoleniowym:
•Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.
•Efektywna komunikacja i współpraca w zespole.
•Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.
•Tablice multimedialne – zastosowanie praktyczne.
•Praca z klasą szkolną z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej procesu grupowego z elementami superwizji.
•Obowiązki szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych
i nadzwyczajnych.
Szkolenia i warsztaty zewnętrzne:
•Bliżej Teatru.
•Zmysłolandia.
•Dr Myśli Główka. Zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi.
•Logorytmika.

Kursy online:
•Bajkoterapia z elementami wizualizacji.
•Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
•Metody rozwiązywania konfliktów w szkole.
•Techniki zwiększania kreatywności w pracy szkole.
•Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną – niezbędnik oligofrenopedagoga.
•W co grają uczniowie?
•Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia
•z niepełnosprawnością intelektualną.
•Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku.
•Szkolenia Anny Świć na youtube (Kodowanie na dywanie)
•Filmiki instruktażowe (metoda quilingu, haft krzyżykowy, origami itp.)

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy wychowawcy świetlicy. Wpłynęły także na podwyższenie poziomu pracy
z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć świetlicowych. Udział w szkoleniach zmotywował mnie do założenia grupy teatralnej dla rodziców i nauczycieli, przygotowywania przedstawień z wychowankami oraz napisanie programu „Świetlicowe Eksperymentowanie”. Wiedzę z zakresu „Kodowania na dywanie” wykorzystałam
w czasie prowadzenia zajęć świetlicowych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych.

Efekty dla szkoły:

- wyposażenie kadry w nowe kompetencje zawodowe, wspomagające pracę wychowawcy świetlicy,
- zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych nauczyciela,
- umożliwienie wprowadzania działań wzbogacających ofertę placówki,
- stosowanie wiedzy na temat rozwiązywania problemów wychowawczych
- podniesienie jakości pracy szkoły w drodze wzbogacenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Efekty dla mnie:
- wzbogacenie kompetencji zawodowych,
- zdobycie nowych umiejętności, wspierających pracę wychowawcy świetlicy,
- poznanie bajkoterapii, logorytmiki jako metody działań profilaktycznych,
- stosowanie elementów kodowania i programowania jako metody rozwijającej umiejętności uczniów,
- zorganizowanie zespołu teatralnego.

2. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela świetlicy oraz wzbogacanie i unowocześnianie bazy świetlicowej.

Warsztat pracy wychowawcy świetlicy szkolnej doskonaliłam poprzez tworzenie
i aktualizowanie dokumentów świetlicowych, tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami szkoły i świetlicy. Opracowywałam programy i plany pracy świetlicy szkolnej, harmonogram dnia, regulamin świetlicy szkolnej w formie pisemnej dla rodziców i obrazkowej dla dzieci, kartę zapisu ucznia do świetlicy szkolnej oraz ankiety służące ewaluacji pracy świetlicy dla dzieci i rodziców. Ponadto opracowywałam i gromadziłam scenariusze zajęć, karty pracy, szablony, plakaty, pomoce naukowe itp. Wszystkie dokumenty i pomoce układałam w odpowiednio opisanych segregatorach. Segregatory z pomocami podzieliłam na te, z dokumentami oraz pomocami do zajęć. Te ostatnie podzieliłam zgodnie z programem pracy świetlicy szkolnej na tematy tygodniowe. Każdy temat zawiera scenariusze, karty pracy, zabawy, szablony, wiersze, opowiadania, kolorowanki itp. Ponadto założyłam segregatory z kartami pracy do ćwiczenia
i doskonalenia konkretnych umiejętności, np. logicznego myślenia, spostrzegania, koncentracji uwagi itp. Dzięki temu udało mi się stworzyć pokaźną biblioteczkę pozycji i materiałów, które wykorzystuję w czasie prowadzenia zajęć z wychowankami.
Zadbałam także o szafkę multimedialną, w której zgromadziłam wiele płyt CD, DVD.
Znalazły się w niej nie tylko bajki i filmy dla dzieci, ale również filmy i bajki o treściach edukacyjnych. Zgromadziłam także sporą ilość prezentacji multimedialnych, filmików edukacyjnych, piosenek dla dzieci, słuchowisk i audiobooków.
Wspólnie z rodzicami i dyrekcją ustalałam potrzeby świetlicy. Organizowałam zbiórki niezbędnych pomocy i sprzętów. Udało mi się pozyskać dla świetlicy sprzęt multimedialny (telewizor, dvd, laptop, tablety, roboty, maty i plansze do kodowania). Dzięki organizacji kiermaszy bożonarodzeniowych i wielkanocnych z wytworami wychowanków udało mi się zakupić nowe gry planszowe, edukacyjne, książki, encyklopedie, klocki konstrukcyjne i atrakcyjne pomoce do wykorzystania w czasie zajęć (kreatywne druciki, cekiny, styropianowe jaja i kule, tasiemki, koraliki, igły do haftowania, mulinę, kanwę, igły do qulingu).

Efekty dla szkoły:
- tworzenie i aktualizacja dokumentów świetlicowych,
- pozytywna ocena dokumentacji w czasie wizytacji nadzoru pedagogicznego,
- jasno sformułowane zasady postępowania,
- dostosowanie dokumentacji do nowych wymogów,
- przedstawienie rodzicom i dzieciom przejrzystych form współpracy i funkcjonowania dziecka
w świetlicy szkolnej,
- wzbogacanie bazy dydaktycznej świetlicy,
- pomnażanie zasobów, wykorzystywanych przez uczniów, bezpośrednio dotyczących ich potrzeb
i wygody,
- rozwijanie zainteresowań i talentów,
- prezentacja różnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego i wychowawczego poprzez wykorzystanie nowoczesnych sprzętów, aplikacji, gier edukacyjnych, ciekawych pomocy itp.,
- podniesienie efektywności i skuteczności zajęć,
- efektywna współpraca szkoły z rodzicami,

Efekty dla mnie:
- podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnego prawa oświatowego,
- bogaty zbiór materiałów i pomocy do pracy,
- podniesienie efektywności mojej pracy,
- stosowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i wychowawczych,
- satysfakcja zawodowa.

3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela świetlicy.
Głównym zadaniem wychowawcy świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki oraz stwarzanie różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi. Przez cały okres stażu dbałam o kontakty z uczniami i ich rodzicami. Oparte one były na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności. Prowadziłam spotkania
i rozmowy indywidualne z rodzicami. Informowałam ich o postępach, sukcesach, osiągnięciach
i trudnościach ich dzieci.
Wspólnie z rodzicami, wychowawcami oraz pedagogiem starałam się zapobiegać trudnościom w nauce oraz eliminowałam niewłaściwe zachowania. W razie konieczności pisałam opinie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Starałam się rozpoznać potrzeby, sytuację rodziną oraz środowisko, w którym uczniowie wzrastali. Dopiero na tej podstawie organizowałam moje działania wychowawcze i edukacyjne. Doskonałym narzędziem pomagającym mi w rozeznaniu się w sytuacji i potrzebach uczniów
i rodziców była opracowana przeze mnie karta zapisu dziecka do świetlicy oraz ankiety dla rodziców i uczniów. Posługiwałam się także techniką projekcyjna – testem rysunku „Ja i moja rodzina”. W interpretacji rysunków pomagały mi następujące pozycje książkowe:
- Gazińska M.: „Poznać dziecko. Analiza testu rysunkowego „Ja i moja rodzina”,
- Fleck – Bangert R.: :O czym mówią rysunki dziecka”.
W czasie trwania stażu organizowałam zajęcia edukacyjne, wychowawcze oraz profilaktyczne, które ujęte były w Rocznym Planie Pracy Świetlicy Szkolnej oraz wynikające z aktualnych potrzeb. Oto tematy niektórych z nich:
- Bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
- Potrafię być asertywny.
- Tydzień dla zdrowia.
- Agresji mówię NIE.
- Nasze emocje.
- Dbamy o naszą planetę
- Tolerancja - każdy inny, wszyscy równi.
Proponowałam wychowankom zajęcia czytelnicze, przyrodnicze, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, zabawy w teatr itp.
Ponadto przez cały okres stażu rozwijałam w uczniach wrażliwość na potrzeby innych. Wspólnie z podopiecznymi braliśmy udział w różnych zbiórkach i akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt.
akcje charytatywne:
- „Szlachetna Paczka”
- „Podaj mydło” dla fundacji Redemptoris Missio
- „Kup Pan Szczoteczkę” dla fundacji Redemptoris Missio
- zbiórka pluszaków dla Domu Dziecka w Wierzchucinie, Samorząd Szkolny
zbiórka surowców wtórnych:
- „Zbieraj Baterie i Telefony” Ogólnopolski Program Edukacyjny organizowany przez Biosystem S.A.
- zbieranie plastikowych korków na rehabilitację chłopca z porażeniem mózgowym
zbiórki na rzecz zwierząt:
- zorganizowałam w ramach „Tygodnia dla Zwierząt” zbiórki karmy i koców dla zwierząt ze schroniska „Przytulisko” w Chojnicach.

Przygotowywałam uczniów do konkursów plastycznych:

- „Najpiękniejsza kartka lub ozdoba bożonarodzeniowa” - konkurs szkolny,
- „Najpiękniejsza kartka lub ozdoba wielkanocna” - konkurs szkolny,
- „Mikołaj” - konkurs organizowany przez LEGO,
- „Kartka świąteczna” - konkurs organizowany przez LEGO
oraz do:
- „Miejskiego Konkursu Wiedzy o Chojnicach i regionie”.

Ponadto współorganizowałam uroczystości i akcje świetlicowe:

- Święto Kropki,
- Święto Tolerancji,
- Dzień Życzliwości,
- Andrzejki,
- Święto Dyni
- Wigilia,
- Dzień Chłopaka,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Marchewki,
- Dzień Chleba,
- Dzień Czekolady,
- Zdrowy Tydzień
- Zabawa Karnawałowa.

Efekty dla szkoły:
- wzmacnianie korzystnego obrazu pracy szkoły poprzez pokazywanie różnych płaszczyzn jej działania,
- podwyższanie jakości pracy szkoły, która jest przyjazna każdemu dziecku,
- wzbogacanie szkolnej tradycji,
- urozmaicanie form pracy,
- rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- wzbogacanie oddziaływań wychowawczych na dziecko,
- objęcie wspomaganiem, dostosowanie metod pracy,
- realizacja tematyki profilaktycznej,
- włączanie w proces wychowawczo – edukacyjny rodziców,
- integracja nauczyciela z uczniami i rodzicami,
- kształtowanie umiejętności współpracy,
- rozwijanie cech osobowości i charakteru
- kształtowanie pozytywnych emocji.

Efekty dla mnie:
- zdobycie informacji o uczniach,
- zwiększanie motywacji rodziców do współpracy ze mną,
- podniesienie efektywności mojej pracy,
- doskonalenie umiejętności organizacyjnych,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości,
- satysfakcja zawodowa.
4. Badanie jakości pracy świetlicy.

Przez cały okres stażu wychodziłam naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci.
Do rozpoznania potrzeb i oczekiwań jednych i drugich względem świetlicy służyły mi nie tylko rozmowy z nimi, ale także specjalnie skonstruowane do tego celu ankiety. Przeprowadzałam je dwa razy w ciągu roku szkolnego. Po raz pierwszy we wrześniu, aby zdiagnozować oczekiwania rodziców i wychowanków wobec świetlicy i wychowawcy. Po raz kolejny po zakończeniu pierwszego semestru nauki, w celu weryfikacji dotychczas podjętych działań i zaplanowaniu dalszych, wprowadzeniu zmian naprawczych itp., co służyło podniesieniu jakości pracy świetlicy szkolnej.
Ponadto w trakcie trwania mojego stażu świetlica szkolna podlegała nadzorowi zewnętrznemu
i uzyskała pozytywną ocenę.

Efekty dla szkoły:
- umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły,
- usprawnianie pracy świetlicy szkolnej,
- tworzenie przyjemnej atmosfery w świetlicy,
- budowanie poczucia zaufania i wpływu na działania podejmowane w świetlicy u rodziców
i uczniów,
- wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą w sprawach dziecka jest ważne,
- zmiana zapisów regulaminu świetlicy,
- zmiana godzin pracy świetlicy,
- przeniesienie świetlicy do większego pomieszczenia,
- doposażenie świetlicy,
- pozytywna ocena w czasie wizytacji nadzoru pedagogicznego.

Efekty dla mnie:
- przyjazna atmosfera w świetlicy,
- podniesienie efektywności mojej pracy,
- spełnienie roli w poprawie funkcjonowania świetlicy.

5.Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań tj. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
Należałam do Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej oraz do Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych. Jako członek zespołów angażowałam się we wszystkie realizowane przez nie działania. Z początkiem każdego roku ustalaliśmy plan działań na cały rok szkolny. Obejmowały one zaplanowanie harmonogramu konkursów wewnątrzszkolnych, imprez szkolnych, akcji do których przystąpimy, wyboru podręczników, sposobu oceniania uczniów, omówienia procedur wewnątrzszkolnych, rozdzielenie zadań, omówienie bieżących problemów oraz ustalenie harmonogramu spotkań członków zespołu. Tworzyliśmy także listę kółek pozalekcyjnych oraz organizowałyśmy doskonalenie wewnątrzszkolne.

Efekty dla szkoły:
- efektywna organizacja zadań wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
- tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych,
- wzbogacanie oferty szkolnej,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej pracowników,
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania wśród nauczycieli.

Efekty dla mnie:
- wzajemna pomoc i koordynacja działań,
- możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie, współdziałanie w pracy,
- doskonalenie umiejętności planowania i organizacji.

6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Główny cel promocji szkoły to przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności
i przychylności środowiska, budowanie wizerunku szkoły zewnętrznego i dydaktyczno -wychowawczego oraz kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku.
W czasie trwania stażu organizowałam, a także współorganizowałam wiele imprez szkolnych, przedstawień oraz konkursów. Wszystkie te działania były ważnym elementem w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Uczestnictwo uczniów, nauczycieli, a także rodziców w takich przedsięwzięciach stwarzało szansę na układanie dobrych stosunków między trzema filarami procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz promowało szkołę w środowisku lokalnym. Zorganizowałam i współorganizowałam z innymi nauczycielami następujące imprezy szkolne:
- Drzwi Otwarte Szkoły,
- Targi Edukacyjne,
- Festyn Rodzinny,
- Credo,
- Dzień Przedszkolaka,
- Dzień Dziecka,
- Święto Kropki,
- Andrzejki,
- Koncert Kolęd,
- Święto Pluszowego Misia,
- Rozpoczęcie Roku Szkolnego,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Kiermasze świąteczne

Konkursy:

- Miejski Konkurs Wiedzy o Chojnicach i Regionie,
- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,
- Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową i wielkanocną

Przedstawienia teatralne:
- Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków,
- Zamieszanie w krainie bajek,
- Czerwony Kapturek i Shrek,
- Rzepka,
- Jasełka,
- Kaczka Dziwaczka,
- Kolorowy Świat Jana Brzechwy,
- Witajcie w naszej szkole!,
- Szewczyk Dratewka,
- Sierotka Marysia,
- Na straganie

Efekty dla szkoły:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno - wychowawczego,
- integracja rodziców, uczniów, nauczycieli,
- podniesienie rangi szkoły,
- reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- wdrażanie do szlachetnej rywalizacji, której efekty są zauważalne w środowisku,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, samodyscypliny i obowiązkowości
- dostarczanie nowych umiejętności i pozytywnych doświadczeń

Efekty dla mnie:
- doskonalenie umiejętności organizacyjnych,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości,
- satysfakcja zawodowa.

III. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNIE Z WYMAGANIEM § 8. ust.2.pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i komunikacyjnej w pracy własnej oraz organizacji pracy świetlicy.

W obecnych czasach posługiwanie się komputerem jest jedną z niezbędnych umiejętności, które powinien posiadać każdy nauczyciel. Jest on obecnie niezbędnym narzędziem mojej pracy. Wykorzystywałam komputer jako narzędzie codziennej pracy do prowadzenia dokumentacji dydaktyczno - wychowawczej. Służył mi do pisania planów pracy, programów, sprawozdań, opinii, ankiet, ogłoszeń, relacji z imprez, scenariuszy. Przy pomocy programu PowerPoint tworzyłam prezentacje multimedialne, które wykorzystywałam w czasie zajęć.
Ponadto utworzyłam folder, w którym kompletuję różnorodne pliki, potrzebne w pracy zawodowej.
Efekty dla szkoły:
- nowoczesny nauczyciel, to wyższa jakość pracy szkoły,
- czytelnie i estetycznie opracowane dokumenty.

Efekty dla mnie:
- ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy,
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie dostępnych lub samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych,
- wspomaganie stosowania skutecznych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych),
- wzbogacanie technicznego warsztatu pracy.

2.Wykorzystanie zasobów internetowych i technologii informacyjnej jako elementu własnej pracy.

W pracy nauczyciela niezbędne jest wykorzystywanie Internetu. W czasie trwania stażu systematycznie odwiedzałam strony www. przydatne w pracy nauczycielskiej:
* urzędów i instytucji oświatowych, np. gov.pl, /bip.kuratorium.gda.pl, kuratorium.gda.pl,
* przepisy prawa oświatowego, np. portaloswiatowy.pl, prawo.pl/oswiata,
* portale dla nauczycieli, np. 45minut.pl, literka.pl, profesor.pl, edunews.pl, nauczyciel.pl, edusek.pl, nauczycielskiezacisze.pl
* strony i platformy edukacyjne, np. Superkid.pl, PisuPisu.pl, zyraffa.pl, buliba.pl
* słowniki i encyklopedie, np. encyklopedia.pwn.pl, wikipedia.org.
Gromadziłam materiały, które wykorzystywałam w swojej pracy - scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień teatralnych, karty pracy itp.
Dzieliłam się m.in. scenariuszami przedstawień i opracowanymi przeze mnie dokumentami świetlicowymi na stronie internetowej profesor.pl, edux.pl.
Podnosiłam swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, webinarach online (szkolna24, kapeluszzkwiatem, kodowanienadywanie Anna Świć, Mistrzowie Kodowania, oglądając filmy instruktażowe na kanale youtube).
Należałam do grup dyskusyjnych, gdzie wymieniałam się doświadczeniami i zdobywałam wiedzę, np. nauczyciele świetlicy, nauczyciel w awansie, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, Uczymy Dzieci Programować, Kodowanie na dywanie.
Pocztę elektroniczną oraz e - dziennik wykorzystywałam m.in w celu wymiany informacji
z innymi nauczycielami i rodzicami.
Dokonywałam zakupów internetowych na rzecz szkoły i świetlicy.
Współpracowałam z administratorem strony internetowej naszej szkoły. Opisywałam
i publikowałam informacje, relacje z wydarzeń świetlicowych oraz imprez szkolnych.
Założyłam stronę świetlicy szkolnej na facebooku, gdzie publikowałam wspólnie z uczniami
w świetlicy. Na stronie umieszczałam także informacje dla rodziców dotyczące pracy i organizacji pracy w świetlicy szkolnej.

Efekty dla szkoły:
- ułatwianie kontaktu szkoły z rodzicami,
- unowocześnianie, a przez to uatrakcyjnianie pracy na zajęciach szkolnych,
- rozpowszechnianie działań szkoły na portalach internetowych,
- promowanie działań i sukcesów uczniów,
- przekazywanie wiedzy na temat różnych sposobów wykorzystania Internetu.

Efekty dla mnie:

- uzyskanie narzędzi do codziennej pracy,
- wzbogacanie warsztatu pracy,
- ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z nauczycielami, rodzicami,
- ułatwienie przygotowania się do zajęć,
- podnoszenie efektywności pracy,
- promowanie ciekawych działań, metod i technik pracy,
- korzystanie z „banku dobrych praktyk”.


3.Wykorzystanie środków multimedialnych w pracy pedagogicznej.

W czasie trwania stażu wykorzystywałam w swojej pracy różne środki multimedialne oraz prowadziłam zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie.
Organizowałam zajęcia świetlicowe w czasie, których wykorzystywałam komputery, laptopy, tablety oraz roboty DOC i JIMU.
Uczniowie uczyli się korzystania z encyklopedii internetowych (encyklopedia.pwn.pl, wikipedia.org.), stron internetowych (Superkid.pl, PisuPisu.pl, zyraffa.pl, buliba.pl) i aplikacji edukacyjnych (Quiver, Jimu, SłowoMania, Wykreślanka, Logic3-7, Memory Game, Kids Math Puzzle).
Wspólnie tworzyliśmy proste prezentacje multimedialne, np. na temat symboli narodowych Polski, zwiastunów wiosny.
Wprowadziłam elementy programowania z wykorzystaniem robotów DOC I JIMU.
W czasie pogadanek wychowawczych rozmawiałam z uczniami na temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem itp.
Zapoznałam wychowanków ze stronami sieciaki.pl i dzieckowsieci.pl.
Wykorzystywałam strony edukacyjne i aplikacje zainstalowane na tabletach do pokonywania trudności edukacyjnych. W tym celu zaznajomiłam dzieci z następującymi stronami i aplikacjami: pisipisu.pl, Ortolandia, Polska Ortografia, Matematyka - trening umysłu.

Efekty dla szkoły:
- podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
- zaspokajanie potrzeby kontaktu wychowanków z nowościami technologicznymi, dzięki czemu szkoła przestaje być nudna,
- atrakcyjność zajęć dla ucznia to większa skuteczność edukacji,
- wzbogacanie oferty szkoły,
- wprowadzanie nowych technologii,
- nauka rozsądnego korzystania z komputera i Internetu,
- zdobywanie nowych umiejętności,
- rozbudzanie zainteresowań.

Efekty dla mnie:
- modernizacja metod oddziaływania na ucznia,
- realizacja programu nie tylko za pomocą znaków werbalnych, ale również obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych,
- podnoszenie jakości pracy wychowawcy,
- samodoskonalenie się,
- satysfakcja z nabywania nowych umiejętności.

IV REALIZOWAŁAM ZADANIE ZGODNIE Z WYMAGANIEM § 8. ust.2.pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Udostępnianie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami jest jedną z podstawowych umiejętności cechującą współczesnego nauczyciela - wychowawcy. To jeden z ważniejszych warunków udanej pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz istotny element ciągłego rozwijania się, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności.
W ramach współpracy z innymi nauczycielami na bieżąco wymieniałam się spostrzeżeniami, ciekawostkami i nowościami edukacyjnymi oraz materiałami do zajęć, pomocami dydaktycznymi, scenariuszami, programami, prezentacjami multimedialnymi, pomysłami na ciekawe zajęcia itp. Udostępniałam im karty pracy, szablony, wzory, dekoracje, przebrania, rekwizyty.
Moja współpraca nie obejmowała tylko nauczycieli macierzystej placówki, ale również nauczycieli z innych szkół i przedszkoli.
Regularnie spotykałam się z wychowawcami świetlic innych szkół. W czasie spotkań wymieniałyśmy się doświadczeniami, nowatorskimi pomysłami, wzorami dokumentów szkolnych itp.
Efekty dla szkoły:
- wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów,
- wymiana doświadczeń między nauczycielami,
- wymiana doświadczeń, materiałów i pomocy,
- wskazywanie na ciekawe rozwiązania metodyczne,
- szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły,
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania wśród nauczycieli.

Efekty dla mnie:
- zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami,
- ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia,
- motywowanie do własnego rozwoju,
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i poprawnej komunikacji,
- nawiązanie bliższego kontaktu z nauczycielami z innych placówek.

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, to świetna okazja do dialogu na tematy związane z pracą w różnych grupach wiekowych. Podczas takich zajęć nauczyciel prowadzący ma świetną okazję zaprezentować swoje umiejętności, pochwalić się zdobytym doświadczeniem. Takie zajęcia to sposobność do merytorycznej dyskusji związanej z doborem metod i form pracy, realizacją zamierzonych celów. W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy oraz podwyższanie jakości pracy szkoły kontynuowałam pracę z wychowankami przy wykorzystaniu różnych metod
i środków.
W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia otwarte dla innych nauczycieli zwłaszcza stażystów i kontraktowych, w czasie których prezentowałam sposób prowadzenia zajęć, wykorzystywanie czasu, różnych form, metod, pomocy. Każdorazowo omawiałam z nimi zajęcia. Służyłam im radą zarówno w sprawach wychowawczych, jak i opiekuńczych.
Realizowałam następujące tematy zajęć otwartych dla nauczycieli:
* zajęcia z wykorzystaniem maty do kodowania
- Dary jesieni.
- Sposoby na niepogodę.
- Mikołaj.
- Utrwalanie nazw miesięcy.
- Szarlotka u babci.
- Sporty zimowe.

* zajęcia z wykorzystaniem kolorowych kubeczków
- Budujemy wieżę według kodu.
- Doskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania.
- Utrwalamy tabliczkę mnożenia.
- Utrwalamy zasady ortograficzne.
- Rzeczownik, czasownik czy przymiotnik?

*zajęcia z elementami programowania
- Karnawał - planowanie drogi do klauna do baloników.
- Szukamy wiosny.
- A planety szaleją.
- Planowanie trasy i zadania dla robota.

*inne
- Historia Pluszowego Misia. (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej)
- Każdy talent ma - mam i Ja. (z wykorzystaniem filmu edukacyjnego o Vashti)
- Eksperymentujemy i doświadczamy. (wykonywanie doświadczeń przez dzieci)
- Mydło wszystko myje. (wykonanie masy, lepienie mydełek)

Dodatkowo w trakcie trwania stażu byłam opiekunem praktykantki studiów pedagogicznych.
W trakcie sprawowania opieki instruowałam o sposobie sporządzania scenariuszy i dokonywałam ich korekty, organizowałam spotkania informacyjne, konsultacyjne i instruktażowe. Obserwowałam zajęcia praktykantki oraz omawiałam je wskazując dobre i gorsze strony, zapraszałam na własne zajęcia. Na zakończenie praktyk sporządziłam opinię.
Efekty dla szkoły:
- wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy,
- wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów,
- wskazywanie na ciekawe rozwiązania metodyczne,
- szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły,
- podnoszenie poziomu nauczania i wychowania,
- promocja szkoły poprzez stosowanie atrakcyjnych metod i pomocy,
- samodoskonalenie się nauczycieli.
- integracja grona.

Efekty dla mnie:

- zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu,
- motywowanie do własnego rozwoju,
- obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy,
- czerpanie satysfakcji z pracy zawodowej, dającej mi poczucie bycia ważnym członkiem społeczności szkolnej.

3.Współpraca z innymi nauczycielami.

W czasie trwania stażu aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami. Na bieżąco wymieniałam się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć, pomocami dydaktycznymi.
Omawiałam również tematy konferencji, szkoleń, w których brałam udział. Współpracowałam nie tylko z nauczycielami , pedagogiem, psychologiem z macierzystej szkoły, ale także
z wychowawcami świetlic szkolnych z innych szkół w mieście. Regularnie wymienialiśmy się spostrzeżeniami, opracowanymi dokumentami, pomocami dydaktycznymi oraz doświadczeniami. Służyliśmy sobie radą i byliśmy dla siebie wsparciem.
Aktywnie wykorzystywałam fora i grupy dyskusyjne dla wychowawców świetlic, aby doskonalić swój warsztat pracy i pogłębiać wiedzę.
W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli przeszkoliłam koleżanki z edukacji wczesnoszkolnej z możliwości wykorzystania mat edukacyjnych i robotów w procesie dydaktycznym. Przedstawiłam sposoby wykorzystania elementów kodowania i programowania
w nauce czytania, liczenia oraz zdobywania wiedzy o otaczającym świecie.
W ramach zespołów przedmiotowych wymieniałam się pomysłami na zabawy ruchowe, integracyjne, a także doskonalące różne umiejętności szkolne m.in logiczne myślenie, spostrzeganie, koncentracja uwagi, pamięć itp. Wspólnie opracowywałyśmy scenariusze imprez szkolnych.


4.Efekty dla szkoły:
- integracja nauczycieli,
- doskonalenie umiejętności współpracy, komunikacji, dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem,
- promocja szkoły poprzez wykorzystanie ciekawych inicjatyw zespołu,
- zespól doskonale rozumiejących się i wykorzystujących swój potencjał nauczycieli,
- propagowanie dobrych praktyk,
- wymiana doświadczeń,
- samokształcenie w ramach zespołów przedmiotowych,
- sporządzanie dokumentacji szkolnej.

Efekty dla mnie:
- zacieśnianie współpracy z innymi nauczycielami, także spoza szkoły macierzystej,
- motywowanie do własnego rozwoju,
- satysfakcja zawodowa i osobista,
- poczucie przydatności w zespole,
- mobilizacja do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

V. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNIE Z WYMAGANIEM § 8 ust.2. pkt 4.a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie programu „Świetlicowe Eksperymentowanie”.

Na początku roku szkolnego 2017/18 wspólnie z koleżanką napisałam i wdrożyłam program zajęć świetlicowych dla wychowanków świetlicy klas młodszych „Świetlicowe Eksperymentowanie”. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
Program zakładał rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych.
Realizacja programu umożliwiała poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie
z indywidualnymi możliwościami i przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

Jako główne cele pracy z wychowankami przyjęłam:

- uczeń aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych,
- uczeń przestrzega ustalonych zasad,
- uczeń formułuje spostrzeżenia i wnioski.

Wdrażając program pragnęłam osiągnąć następujące efekty dla uczniów:

- rozbudzanie aktywności i ciekawości dziecka,
- stawianie i rozwiązywanie problemów,
- dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem,
- poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych,
- wzbogacanie słownika uczniów o nowe pojęcia,
- przestrzeganie zasad współdziałania,
- rozwijanie zainteresowań.

W czasie prowadzenia zajęć wykorzystywałam następujące metody pracy:

- podające,
- praktyczne,
- aktywizujące,
oraz formy pracy:
- praca grupowa,
- zindywidualizowana praca w grupie.

Program zakładał, że uczniowie biorący udział w eksperymentach i doświadczeniach osiągną założone cele. Jego ewaluacja dokonywana była na bieżąco poprzez prowadzenie rozmów
i obserwacje podczas zajęć.

Efekty dla szkoły:
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
- podniesienie jakości szkoły,
- rozbudzanie ciekawości i aktywności,
- nabycie umiejętności stawiania i rozwiązywania problemu,
- poznanie prostych zjawisk przyrodniczo - fizycznych,
- nabycie umiejętności współpracy w grupie.

Efekty dla mnie:

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i uczniów,
- zapewnienie atrakcyjnej realizacji zajęć,
- realizacja własnych pasji,
- doskonalenie umiejętności budowania zespołu,
- wzbogacanie wiedzy i umiejętności,
- satysfakcja z osiąganych celów, a tym samym wzrost poczucia wartości.

VI. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI § 8 ust.2 pkt 4.c)
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie imprez i uroczystości w placówce.
W czasie trwania stażu byłam organizatorem i współorganizatorem wielu świetlicowych
i szkolnych imprez i uroczystości. Należały do nich:
- Wigilia,
- Święto Dyni,
- Święto Kropki,
- Święto Życzliwości,
- Dzień Tolerancji,
- Dzień Chłopaka,
- Dzień Marchewki,
- Dzień Chleba,
- Dzień Czekolady,
- Zdrowy Tydzień,
- Zabawa Karnawałowa,
- Rozpoczęcie Roku Szkolnego,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Drzwi Otwarte Szkoły,
- Targi Edukacyjne,
- Festyn Rodzinny,
- Credo,
- Dzień Przedszkolaka,
- Dzień Dziecka,
- Andrzejki,
- Koncert Kolęd,
- Kiermasze Świąteczne,
- Święto Pluszowego Misia,
- BRD,
- Miejski Konkurs Wiedzy o Chojnicach i Regionie.

Ponadto reprezentowałam swoją szkołę na corocznym Jarmarku zarówno bożonarodzeniowym, jak i wielkanocnym organizowanym przez Urząd Miasta Chojnice, na którym prezentowałam rękodzieła swoje i wychowanków świetlicy.
Z założoną przeze mnie grupą teatralną nauczycieli zorganizowałam przedstawienie, na które zostały zaproszone dzieci ze wszystkich chojnickich przedszkoli.
Wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego zorganizowałam wyjście na mecz Reprezentacji Chojnic, w czasie którego opiekowałam się grupą przedszkolaków.

Efekty dla szkoły:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- integracja nauczycieli z rodzicami i uczniami,
- uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego,
- pogłębienie relacji nauczyciel – uczeń,
- kształtowanie pozytywnych emocji u uczniów,
- możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów,
- możliwość reprezentowania szkoły w środowisku lokalnym,
- nabywanie umiejętności występów publicznych i opanowania stresu przed szerszą publicznością.

Dla mnie:
- satysfakcja z podejmowanych działań,
- prezentacja swoich talentów i osiągnięć szerszemu gronu,
- nabywanie nowych doświadczeń.

2.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, współpraca z rodzicami w zakresie pomocy uczniom.
W czasie trwania stażu współpracowałam z rodzicami wychowanków świetlicy. Prowadziłam spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami. Informowałam ich o postępach, sukcesach, osiągnięciach i trudnościach ich dzieci.
Starałam się rozpoznać potrzeby, sytuację rodzinną oraz środowisko, w którym uczniowie wzrastali. Na tej podstawie organizowałam moje działania wychowawcze i edukacyjne. Dostosowywałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie. W razie konieczności pisałam opinie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Dodatkowo starałam się pobudzać rodziców do włączania się w życie świetlicy szkolnej
i szkoły. Dzięki ich pomocy świetlica szkolna wzbogaciła się o różne gry edukacyjne, planszowe, książki dla dzieci itp. Rodzice chętnie brali udział w zajęciach świetlicowych, w czasie których opowiadali o wykonywanym przez siebie zawodzie. Służyli także pomocą podczas zbiórki fantów na nagrody dla wychowanków świetlicy. Zaangażowali się w pracę grupy teatralnej rodziców i co roku przygotowywali wspólnie z wychowawcami świetlicy przedstawienie na Festyn Rodzinny organizowany przez szkołę.
Efekty dla szkoły:
- zaangażowanie rodziców w życie szkoły i świetlicy szkolnej,
- wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą jest ważne dla sukcesu dziecka,
- wzbogacanie szkolnej tradycji,
- urozmaicenie form pracy integrujących rodziców i nauczycieli.

Efekty dla mnie:
- zwiększenie motywacji rodziców do współpracy z nauczycielami,
- podniesienie efektywności pracy wychowawczej,
- współpraca z rodzicami w celu wypracowania wspólnych oddziaływań na dziecko,
- troska o jakość pracy wychowawczej szkoły.

3.Udział w Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować.

W czasie trwania stażu brałam udział w Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować. Jest to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Celem tego programu jest świadome, merytoryczne
i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji. W ramach tego programu prowadziłam zajęcia zgodnie ze scenariuszami
zajęć udostępnianymi na stronie Uczymy Dzieci Programować. Wykorzystując zdobytą wiedzę
i umiejętności opracowywałam własne scenariusze i prowadziłam zajęcia otwarte dla innych nauczycieli.

Efekty dla szkoły:
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- promocja szkoły poprzez wykorzystanie nowatorskich metod pracy,
- nabycie umiejętności współpracy w grupie,
- nauka przez zabawę,
- uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego,
- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Efekty dla mnie:
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i uczniów,
- stosowanie elementów kodowania i programowania jako metody rozwijającej umiejętności uczniów,
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- satysfakcja z osiąganych celów i zdobywanych umiejętności.
4.Prowadzenie grupy teatralnej dla rodziców i nauczycieli.

W czasie trwania stażu w ramach zajęć teatralnych wspólnie z koleżanką założyłam dwie grupy teatralne: nauczycieli i rodziców. Każdego roku szkolnego przygotowywaliśmy przedstawienia
z okazji Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego oraz Dnia Przedszkolaka.
Efekty dla szkoły:
- integracja z nauczycielami i rodzicami,
- włączanie rodziców w proces wychowawczo - edukacyjny,
- uatrakcyjnianie procesu edukacyjno - wychowawczego,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Efekty dla mnie:
- integracja z nauczycielami i rodzicami,
- nabywanie umiejętności organizowania pracy sobie i innym,
- doskonalenie umiejętności kierowania zespołem,
- satysfakcja zawodowa.

V. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNIE Z WYMAGANIEM § 8 ust.2. pkt 4.e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz organizacjami wspierającymi pracę szkoły w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

W czasie trwania stażu systematycznie współpracowałam z:
- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, pomocy przy kierowaniu uczniów na badania specjalistyczne,
- Bankiem Żywności w Chojnicach - współorganizowałam z nauczycielami ze szkoły zbiórki żywności w ramach akcji „Podziel się Posiłkiem”,
- Policją - corocznie organizowałam spotkanie wychowanków świetlicy z przedstawicielem tego zawodu w celu omówienia zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w szkole i na drodze,
- Pielęgniarką - regularnie zapraszałam pielęgniarkę szkolną na zajęcia w świetlicy w celu przybliżenia wychowankom specyfiki zawodu oraz omówienia zagadnień związanych z higieną
i zdrowym stylem życia,
- Samorządem Uczniowskim - współorganizowałam takie akcje jak: Sprzątanie świata, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny,
- Schroniskiem dla zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach - corocznie z okazji Tygodnia Zwierząt organizowałam zbiórkę żywności i koców dla zwierząt przebywających w schronisku.
Ponadto współpracowałam z panią zajmującą się dogoterapią, która kilka razy do roku odwiedzała wychowanków świetlicy szkolnej. Celem zajęć było obcowanie dzieci ze zwierzętami oraz przybliżenia im zagadnień opieki oraz wychowania psów.
Dodatkowo w czasie trwania stażu pełniłam funkcję zastępcy przewodniczącej ogniska ZNP w swojej szkole.

Efekty dla szkoły:
- wspieranie działań profilaktycznych szkoły przez instytucje i osoby do tego powołane,
- troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów,
- zapewnienie warunków, aby każde dziecko, potrzebujące wsparcia mogło skorzystać
z pomocy odpowiednich specjalistów,
- zwiększenie skuteczności działań w pracy wychowawczo - opiekuńczej szkoły,
- pozytywny wizerunek szkoły w środowisku,
- włączenie wychowanków w akcje mające na celu pomoc potrzebującym,
- wyrobienie postawy wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi.

Efekty dla mnie:
- współpraca ze środowiskiem,
- skuteczne wypełnianie zadań wychowawcy świetlicy,
- możliwość konsultacji u specjalistów,
- wspieranie wniosku rodziców o badanie w Poradni,
- uzasadnianie potrzeby konsultacji i terapii,
- satysfakcja z działań wychowanków, ich postawy i zaangażowania w pracę dla innych.

2.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
W ramach działań opiekuńczo - wychowawczych systematycznie współpracowałam
z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów oraz z zaleceniami w nich zawartych. Współpraca ta obejmowała także diagnozowanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych. Kontakty te dotyczyły również rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowanie ich na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, rozwiązywanie konfliktów w stałym zespole klasowym oraz profilaktyki uzależnień i trudności wychowawczych.
Ponadto kilka razy w roku zapraszałam pedagoga na zajęcia świetlicowe, w celu przedstawienia jego miejsca i roli w szkole.

Efekty dla szkoły:
- zapewnienie warunków, aby każde dziecko potrzebujące wsparcia, mogło skorzystać
z pomocy odpowiednich specjalistów w szkole,
- podnoszenie efektywności i jakości pomocy psychologiczno - pedagogicznej placówki,
- zwiększenie skuteczności działań w pracy wychowawczo - opiekuńczej szkoły.


Efekty dla mnie:
- możliwość konsultacji u specjalistów szkolnych,
- wspieranie wniosków rodziców o badanie w poradni,
- uzasadnianie potrzeby konsultacji i terapii,
- zapoznawanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów oraz zaleceniami w nich zawartymi.


VI. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI § 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
W czasie trwania stażu miałam do czynienia z problemami, które rozpoznałam i rozwiązałam zgodnie ze swoją wiedzą pedagogiczną były to problemy różnego typu: edukacyjne, wychowawcze i organizacyjne.
Najpierw dokonywałam identyfikacji problemu, starałam się poznać jego genezę oraz dynamikę rozwoju. Określałam jego znaczenie dla funkcjonowania ucznia, zadań szkoły i własnych obowiązków zawodowych.
Prognozowałam opcję negatywną i pozytywną zjawiska. Opracowałam propozycję rozwiązań
z zastosowaniem swoich możliwości i różnych form współpracy z innymi ludźmi. Wdrożyłam zaplanowane działania w celu rozwiązania problemu, przez cały czas je monitorując na koniec wyciągałam wnioski dotyczące skuteczności działań.
W rozwiązywaniu problemów posiłkowałam się literaturą pedagogiczną oraz wiedzą zdobytą na różnych szkoleniach. W opisany powyżej sposób rozwiązałam następujące problemy:
- sytuacja dziecka u którego w domu rodzinnym występowała przemoc,
- sytuacja dziecka, które stwarzało problemy wychowawcze, a jego rodzice nie współpracowali
i odmawiali badań w poradni.

Efekty dla szkoły:

- skuteczna praca wychowawcza,
- wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach,
- właściwe wypełnianie obowiązków wobec uczniów,
- wdrożenie rodziców we współpracę ze szkołą,
- pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów szkolnych

Efekty dla mnie:

- wywiązywanie się z zadań wychowawcy,
- wspieranie ucznia,
- lepsza organizacja pracy,
- podniesienie efektów kształcenia.

VII. CZYNNOŚCI KOŃCOWE

1. Dokonałam analizy dorobku zawodowego w okresie stażu i wyciągnęłam wnioski.

Zadania z planu rozwoju zawodowego zrealizowałam, a także wykraczałam poza pierwotnie założone zamierzenia.
- Pracowałam zgodnie z powinnościami określonymi w Rozporządzeniu MEN z 2013r.
(§ 8 ust. 1 pkt 1-3) i spełniłam je, czyli:
* doskonaliłam warsztat i metody pracy, w tym stosowanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej,
* realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
* pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia,
* moje działania umożliwiły mi spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Efekty dla szkoły:

- zakończenie stażu,
- poddanie się ocenie pracy,
- bardziej doświadczony nauczyciel


Efekty dla mnie:

- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go dyrekcji do analizy, akceptacji i procesu oceny pracy.

2. Zanalizowałam przepisy dotyczące zmian w postępowaniu kwalifikacyjnym.

* Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, 27 października 2017r. (Dz.U.poz.2203)
* Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574)
* Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (Dz.U.poz.1133).

Efekty dla mnie:

Uzyskałam informacje, określające moją sytuację czyli sytuację nauczyciela, który rozpoczął staż według Rozporządzenia MEN dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli z 2013r.,
a kończy według Rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli z 2018r.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.