Katalog

Anna Pawelak, 2019-07-04
Justynów

Zajęcia pozaszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi
Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się
o awans
na stopień nauczyciela mianowanego
Anna Pawelak
Imię i nazwisko: mgr Anna Pawelak
Data i miejsce urodzenia: 17 czerwca 1985r., Łódź
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi, ul. Przylesie 22
Stanowisko: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Staż pracy pedagogicznej: 10 lat
Wykształcenie: Magister, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Barcikowska
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Barbara Barcikowska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 roku
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 roku
Wstęp
Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego pracującym w zawodzie dziesięć lat. Moją przygodę pedagogiczną
rozpoczęłam w Przedszkolu Miejskim Nr 230 i w tym właśnie miejscu trwa ona do dnia dzisiejszego. W roku szkolnym
2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.
W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 – 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu na
utworzenie w placówce trzeciego oddziału stałam się wychowawcą dzieci 4 - 5 letnich. Ta reorganizacja spowodowała
zmianę charakteru mojej codziennej pracy, bowiem musiałam zwrócić uwagę na inne obszary z podstawy programowej
– dzieci starsze zdecydowanie lepiej adaptowały się do nowej sytuacji, jaką jest pojawienie się w nowym środowisku –
w przedszkolu lub w nowej grupie i lepiej radziły sobie z problemami emocjonalnymi, natomiast większy nacisk
kładłam na rozwój w obszarze poznawczym. Oczywiście nie zapominałam o harmonijnym rozwoju każdego dziecka
znajdującego się pod moją opieką (niezależnie od wieku) i w miarę zaobserwowanych potrzeb, zainteresowań i
problemów elastycznie dostosowywałam i planowałam swoją pracę.
1
Moją drogę awansu zawodowego rozpoczęłam od stworzenia solidnej organizacji stażu na stopień nauczyciela
mianowanego.
Pierwszym zadaniem do wykonania, które miało mi pomóc w wejściu na ścieżkę awansu zawodowego i doprowadzenie
go do końca było:
- Poznanie procedury awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu na nauczyciela
mianowanego, w ramach której:
• przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego, czyli:
a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kartę Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 1379 z późniejszymi zmianami);
b) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami;
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393);
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1574);
• regularnie śledziłam strony internetowe poświęcone procedurom awansu (tj. www.awans.net,
www.awans.oswiata.org.pl, www.Profesor.pl – serwis edukacyjny, www.e-serwisNauczyciela.pl);
• korzystałam także z materiałów zakupionych poprzez portal FORUM – Wiedza na usługach rynku – www.
Forum-media.pl, które w całości dotyczyły wszystkich zagadnień związanych z awansem zawodowym na
stopień nauczyciela mianowanego;
• korzystałam z czasopism o tematyce oświatowej („Głos Nauczycielski”, „Bliżej Przedszkola”), zwłaszcza
artykułów dotyczących awansu;
Dzięki zapoznaniu się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi przebieg awansu zawodowego oraz dzięki
studiowaniu literatury związanej z tym zagadnieniem uzyskałam następujące efekty:
- znam przepisy prawa oświatowego, które są związane z awansem zawodowym nauczyciela;
- wiem, jakie pojawiły się zmiany w prawie oświatowym w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli podczas odbywania przeze mnie stażu;
- wiem, jakie są niezbędne wymagania, aby rozpocząć i ukończyć staż na nauczyciela mianowanego;
- wiem, jak poprawnie sformułować wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, do kogo i w jakim
terminie go złożyć.
Kolejnym zadaniem rozwojowym porządkującym moją pracę była:
- współpraca z opiekunem stażu, którą realizowałam w następujący sposób:
• złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu;
• zawarłam kontrakt i omówiłam zasady współpracy;
• opracowałam plan rozwoju zawodowego;
• ustaliłam terminy spotkań z opiekunem;
• obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli:
a) „Kółeczkowa kraina – jak odkrywać kirigami” - październik 2016
b) „Walentynki – Dzień Czerwony” - luty 2017
2
c) „Dzień Francuski” – w ramach projektu edukacyjnego, pt. „Podróże małe i duże” - marzec 2017
d) „Dwóm tańczyć się zachciało… - taniec dla każdego” - kwiecień 2017
e) Dzień Włoski” – w ramach projektu edukacyjnego, pt. „Podróże małe i duże” - maj 2017
f) „Mój dzień – historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór roku” - luty 2018
g) Konkurs Recytatorski, pt. „Dziecięca poezja” - kwiecień 2018
h) „Wprowadzanie dzieci w cyferkowy świat” - październik 2018
i) „Zimowe Zabawy – Dzień Biały” - styczeń 2019
j) „Oznaki wiosny” - kwiecień 2019.
• prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i zajęcia otwarte dla innych nauczycieli:
a) cały cykl w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Świat odkrywam – wiedzę zdobywam” - rok szkolny 2018 -
2019
b) „Bal karnawałowy” i „Bal księżniczek” - styczeń/luty 2017/2018/2019
c) „Dzień Szalonych Skarpetek” - marzec 2017
d) „Piżama party – Dobre wróżki do poduszki” - kwiecień 2017/2018
e) spotkania w ramach realizacji projektu, pt. „Podróże małe i duże”: Tydzień Niemiecki, Tydzień Brytyjski, Tydzień
Włoski, Tydzień Francuski, Dzień Irlandzki, Tydzień Amerykański – rok szkolny 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
f) „Kolorowe Dni” – Dzień Pomarańczowy, Dzień Brązowy, Dzień Biały, Dzień Czerwony, Dzień Zielony, Dzień Żółty,
Dzień Niebieski - rok szkolny 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
Przypominam sobie początki mojej kariery nauczycielskiej, gdy każda uwaga odnośnie mojej pracy wywoływała u
mnie zawstydzenie lub ogromne poczucie porażki, przy niepochlebnej ocenie. Teraz na przestrzeni lat zauważyłam, że
podejmowane przeze mnie działania sprawiły, iż jestem bardziej świadoma, pewna siebie i otwarta na nowe wyzwania,
ale i krytykę, bowiem choć nigdy nie jest przyjemna, to właśnie ona jest często motorem do podejmowania zmian, a co
za tym idzie do własnego rozwoju. Zatem jestem bardzo wdzięczna mojemu opiekunowi stażu i innym nauczycielom za
możliwość pokazania swojej metodyki pracy, za możliwość obserwowania ich zajęć oraz za dużą ilość wskazówek i
cennych rad, które wykorzystałam w swojej pracy i będę z nich na pewno korzystała w przyszłości.
Uzyskane efekty:
- potrafię napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego;
- potrafię zaplanować swoją pracę dydaktyczną, w taki sposób aby być bardziej świadomym i wrażliwym w kwestii
osiągnięć i efektów podejmowanych działań dla siebie, dla moich uczniów i mojego przedszkola;
- podczas stażu, jak i podczas całej mojej pracy zawodowej bardzo sobie cenię rady innych nauczycieli, którzy dzięki
większemu doświadczeniu, innym zainteresowaniom i talentom są dla mnie ogromnym źródłem inspiracji do mojej
własnej pracy. Dlatego bardzo chętnie uczestniczę w zajęciach przygotowanych i prowadzonych przez moje koleżanki,
by podpatrzeć pomysły, które mogę wykorzystać w pracy z moją grupą;
- dzięki temu, że miałam możliwość przeprowadzenia szeregu zajęć, które były hospitowane przez mojego opiekuna
stażu oraz inne nauczycielki uzyskałam wiele pochwał, które wzmocniły moją samoocenę i zachęciły do podejmowania
kolejnych wyzwań i inicjatyw. Ale oprócz tego usłyszałam wiele cennych wskazówek – nad czym powinnam jeszcze
3
popracować, na jakie sprawy zwrócić większą uwagę, jakie inne cele sobie postawić przy opracowywaniu danego
zagadnienia lub jakich alternatywnych metod użyć, które mogą się sprawdzić lepiej lub pomogą osiągnąć inne cele,
przy realizowaniu z dziećmi danego tematu.
Trzecim zadaniem rozwojowym w zakresie organizacji stażu było:
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, które było wypełniane w następujący sposób:
• gromadziłam dokumentację związaną z realizacją planu rozwoju zawodowego (świadectwa, zaświadczenia,
programy, projekty, innowacje, scenariusze, fotografie, filmy i prezentacje multimedialne, itd.);
• wzięłam udział w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Zawodowego, pt. „Zakończenie Stażu – sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu
zawodowego nauczycieli” - 4 kwietnia 2019 roku;
• napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
• zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałam
dokumenty, które mają być złożone w celu wszczęcia postępowania egzaminacyjnego.
Uzyskane efekty:
- potrafię zgromadzić i uporządkować dokumentację, która związana jest z realizacją planu rozwoju zawodowego;
- jestem świadoma, czym jest rozwój zawodowy i jak nim prawidłowo pokierować w przyszłości;
- wiem, jakie elementy powinno zawierać dobrze skonstruowane sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
- potrafię napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
- wiem jakie dokumenty, do kogo i w jakim terminie muszę przygotować i dostarczyć, aby mogło być wszczęte
postępowanie egzaminacyjne.
Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu poznałam niezbędne wymagania do
awansu zawodowego, co pomogło mi w kompetentnym opracowaniu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbycia
stażu. Umożliwiło mi to stworzenie solidnych podstaw dla rozwijania mojej ścieżki zawodowej nie tylko w oparciu o
moje plany i zamierzenia, ale także zgodnie z prawnymi wytycznymi. Dało mi to pewność, że kroczę właściwą drogą, a
moje działania są poprawnie zaplanowane.
§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
- Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym
doskonaleniu:
➢ brałam udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających
kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności:
a) Szkolenia zorganizowane na terenie przedszkola:
4
• Szkolenie – w zakresie RODO
Uzyskane efekty:
- znam przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
- wiem, jak zorganizować swoją pracę, by była zgodna z nowymi przepisami;
- stosuję podane zalecenia odnośnie ochrony danych osobowych w kontaktach z wychowankami i ich rodzicami, w
kontaktach z pozostałymi pracownikami przedszkola oraz osobami postronnymi;
- wiem, gdzie i do kogo mogę się zgłosić po poradę i z pytaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
• Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (10 maja 2019 roku)
Uzyskane efekty:
- wiem, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r., które weszło w
życie 29 listopada 2018 roku wszyscy pracownicy zatrudnieni w placówce, niezależnie od tego, czy są nauczycielami,
mają obowiązek odbycia odpowiedniego przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy;
- poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie odpowiedniego zachowania w przypadku wypadku – zapewnienie opieki
poszkodowanemu, wezwanie profesjonalnej pomocy i samodzielne udzielenie pomocy przedmedycznej.
➢ brałam udział w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN),
podczas których sama opracowywałam w formie referatu zagadnienia zaproponowane przez Radę
Pedagogiczną;
a) „Zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem Metody Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss
- „BATIMUZYKOWANIE”
b) „Konstruktywne pochwały, czyli jak można kształtować pozytywne cechy u dzieci”
c) „Gry, zabawy i pomoce dydaktyczne rozwijające wszystkie zmysły”
d) „Zmiany w przepisach prawa oświatowego”.
➢ brałam udział w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN),
podczas których byłam słuchaczem i obserwatorem zagadnień opracowanych przez pozostałych członków
Rady Pedagogicznej:
a) „Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania”
b) „Biblioterapia”
c) „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”
d) „Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną”
e) „Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań u dzieci (w tym zachowań agresywnych)”
f) „Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w przedszkolu.”
b) Centrum Szkoleniowe KLANZA w Łodzi:
• Warsztaty Metodyczne, pt. „Babcine wycinanki - Warsztaty świąteczne” - 1 grudnia 2018 roku
Uzyskane efekty:
5
- potrafię uatrakcyjnić zajęcia przedświąteczne, zastosować nowe zabawy muzyczno – ruchowe, np. „Taniec
Mikołajów”, Masażyk Bałwanków” czy „Hura”, które w szczególności przypadły moim przedszkolakom do gustu;
- wiem, jak w ciekawy sposób pomóc dzieciom w przygotowaniach do świat i poradzeniu sobie z okresem oczekiwania
na to ważne wydarzenie – przygotowanie grupowego kalendarza adwentowego;
- potrafię w oparciu o pomysły z warsztatów przygotować scenariusz uroczystości przedszkolnej (Uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka) i stworzyć wspólnie z dziećmi, z wykorzystaniem kolorowych szarf z organzy wzruszającą
improwizację do piosenki, pt. „Laj la Lili Laj...”.
• Warsztaty metodyczne, pt. „Bajkowo – filmowo” - 9 lutego 2019 roku;
Uzyskane efekty:
- potrafię wykorzystywać podczas codziennych zajęć zabawy ruchowe i tańce z dziećmi do muzyki filmowo –
bajkowej;
- potrafię wprowadzić partyturę do zajęć umuzykalniających z dziećmi i z większą odwagą i świadomością wprowadzać
w świat muzyki i gry na instrumentach;
- potrafię na podstawie zdobytych pomysłów opracować scenariusz imprezy na zakończenie roku, pt. „Kapitan Ania i
mali piraci z Nibylandii”, stworzyć dekorację i stroje dla dzieci związaną z tematyką piracką.
• Warsztaty Metodyczne, pt. „PIK – Pięknie i Kolorowo. Zabawy, tańce, konkursy i dekoracje na różne imprezy.”
- 26 stycznia 2019 roku;
Uzyskane efekty:
- potrafię lepiej komunikować się z uczestnikami zabaw i uroczystości przedszkolnych – zarówno z dziećmi, jak ich
rodzicami i dziadkami;
- potrafię wykorzystać zaproponowane pomysły na zabawy „na dobry początek” w codziennej pracy z dziećmi do
zintegrowanie grupy przed rozpoczęciem zajęć;
- potrafię zmodyfikować pomysł na konkurs z „wybuchowym pudełkiem”, by móc wykorzystać go podczas zajęć
otwartych z rodzicami;
- wiem, jak wykorzystać pomysł z maskami na uatrakcyjnienie zajęć, np. o zwierzętach wiejskich, leśnych lub żyjących
na łące.
• Warsztaty Metodyczne, pt. „Mały z Dużym, czyli kolorowe i taneczne pomysły na dni otwarte dla dzieci i
rodziców” - 30 marca 2019 roku;
Uzyskane efekty:
- wiem, w jaki sposób sformułować informację dla rodziców na temat zajęć otwartych, aby ich zachęcić do udziału oraz
żeby zapewnić im poczucie komfortu podczas naszego spotkania i podczas wszystkich podejmowanych działań;
- potrafię dobrać pomysły zaproponowane podczas warsztatów do tematyki zajęć organizowanych w przedszkolu;
- potrafię w twórczy sposób wykorzystać propozycje warsztatowe do uatrakcyjnienia organizowanych przez mnie zajęć
otwartych dla rodziców.
• Warsztaty Metodyczne, pt. „Prezenty dla Bliskich” - 6 kwietnia 2019 roku
6
Uzyskane efekty:
- wiem, jak w kreatywny sposób można wykorzystać przedmioty codziennego użytku do przygotowania prezentów z
dziećmi dla ich najbliższych – na różne okazje;
- znam i potrafię wykorzystać nowe techniki plastyczne w pracy z dziećmi – robienie pomponów na widelcu (zajęcia
otwarte dla rodziców) i filcowanie na mokro (zajęcia na temat łąki – samodzielne filcowanie przez dzieci i samodzielne
wykonanie motylków z przygotowanego filcu);
- potrafię się zainspirować pomysłami z warsztatów i wykonać z dziećmi prezenty dla Mamy i Taty z okazji ich święta
– piękne lampiony ze słoiczków.
c) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi:
• Zajęcia Warsztatowe, pt. „Dzieci odkrywają świat liter – nauka czytania i pisania w przedszkolu” - 5 grudnia
2018 roku
Uzyskane efekty:
- poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie metodyki przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania;
- potrafię podczas planowania mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej, a w kontynuacji podczas prowadzenia zajęć
z dziećmi wpleść dużą ilość ćwiczeń słuchowych, ćwiczeń słuchu fonemowego i analizy słuchowej, ćwiczeń
doskonalących pamięć słuchową – zagadki, zabawy z dźwiękami głosami, zabawy językowe – zabawy fonetyczne;
ćwiczenia i zabawy: kształtujące i wspomagające prawidłowy rozwój mowy, prawidłową artykulację głosek,
doskonalące umiejętność wyrazistego mówienia, a także zabawy wyrabiające spostrzegawczość wzrokową,
koordynację wzrokowo – ruchową;
- potrafię lepiej diagnozować dzieci, które wymagają pomocy specjalistycznej – logopeda;
- potrafię dostarczyć rodzicom wskazówki i pomysły na zabawy i ćwiczenia, które mogą wykonywać ze swoimi
dziećmi w domu;
- potrafię wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do stworzenia własnego projektu edukacyjnego, pt. „Kolorowy
alfabet”.
• Zajęcia Warsztatowe, pt. „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci w edukacji elementarnej” - 25
marca 2019 roku
Uzyskane efekty:
- poszerzyłam swoją wiedzę na temat: oblicz jakie może przybierać agresja zarówno ze strony dzieci, jak i osób
dorosłych, przyczyn zachowań agresywnych w ogóle i przyczyn wzrastającej agresji u dzieci;
- potrafię szybciej dostrzegać, analizować i lepiej diagnozować przyczynę niepokoju, smutku, niezadowolenia, które są
najczęściej źródłem agresywnych zachowań dzieci;
- wiem, jak lepiej sformułować wobec rodzica informacje o niepokojącym zachowaniu dziecka;
- potrafię wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do poprawienia jakości mojej pracy, tworzenia lepszej atmosfery
w grupie, szybkiego rozwiązywania problemów w codzienności grupowej oraz uczenia się przez dzieci lepszego
rozumienia siebie i swoich emocji;
- potrafię zintegrować pomysły z warsztatów z opracowanym przeze mnie „Programem pracy z dziećmi sprawiającym
trudności wychowawcze i przejawiającymi zachowania agresywne”.
7
Z każdym kolejnym rokiem szkolnym zauważam powiększającą się grupę dzieci, które mają trudności w poradzeniu
sobie i w zrozumieniu swoich emocji, a gromadzone emocje – nieokiełznane, nieuporządkowane i niewyjaśnione
dziecku są dla niego prostą drogą do frustracji, która jest bazą dla zachowań agresywnych.
Program ten opracowałam w momencie, gdy w mojej grupie przedszkolnej pojawił się chłopiec, który był bardzo
agresywny, zarówno wobec siebie, wobec kolegów i koleżanek, wobec personelu przedszkola, ale także i wobec
rodziców i rodzeństwa. W oparciu o własne obserwacje, wywiady z rodzicami i konsultacje z psychologiem z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej stworzyłam ten program, aby spróbować pomóc zbuntowanemu i agresywnemu
przedszkolakowi, pomóc grupie przedszkolnej w odnalezieniu się w trudnej sytuacji, ale także w celu lepszego
zrozumienia i radzenia sobie z tym problemem dla mnie oraz dla wsparcia rodziców chłopca.
Pomimo tego, iż chłopiec ten nie jest już moim wychowankiem opracowany przeze mnie program służy i mi i moim
koleżankom z przedszkola jako program profilaktyczny, w celu zapobiegania pojawiającym się zachowaniom
agresywnym w przyszłości.
• Zajęcia Warsztatowe, pt. „Zabawy badawcze i eksperymenty w edukacji elementarnej”- 3 kwietnia 2019 roku
Uzyskane efekty:
- potrafię utożsamić się z moimi dziećmi i spojrzeć na kwestię doświadczania świata ich oczami;
- jestem odważniejsza i z większą świadomością podchodzę do przeprowadzania doświadczeń z dziećmi;
- potrafię zintegrować pozyskaną wiedzę i pomysły z moją innowacją pedagogiczną, pt. „Świat odkrywam – wiedzę
zdobywam”, która związana jest z eksperymentowaniem.
• Zajęcia Warsztatowe, pt. „Gimnastyka mózgu – zabawy rozwijające kreatywność i logiczne myślenie w zakresie
edukacji elementarnej” - 8 kwietnia 2019 roku
Uzyskane efekty:
- znam wiele ciekawych zabaw i ćwiczeń wspomagających twórcze myślenie dzieci;
- potrafię zmodyfikować pomysły na zabawy twórcze, aby w działaniach mogły wziąć udział zarówno dzieci młodsze,
jak i starsze;
- wiem, jak siebie i swoje przedszkolaki mobilizować do podejmowania „nieszablonowych” rozwiązań problemu.
d) PWN – konferencje:
• „Piosenka jest dobra na wszystko w wykonaniu Trampolinka, Hopsa i Piotrusia, czyli Jedyne Takie Trio” - 5
marca 2019 roku
• „Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej. Jak edukacja
muzyczna wpływa na wszechstronny rozwój dziecka?” - 8 maja 2018 roku
Uzyskane efekty:
- poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie umuzykalniania dzieci i jego roli w dalszym rowoju dziecka i wpływie na
dalszą naukę dziecka;
- bardziej świadomie podchodzę do wyboru piosenek, które proponuję moim przedszkolakom;
8
- wiem, że nie wszystkie piosenki, które znajdują się na rynku z przeznaczeniem „dla dzieci” są odpowiednie do nauki
śpiewu przez dzieci – ze względu na zbyt trudną, tzn. za wysoką lub za niską tonację – niektóre są tylko z
przeznaczeniem do wysłuchania i omówienia;
- wiem, że odpowiednio dobrana piosenka dla dzieci jest rytmiczna, ma prostą melodię i prosty tekst, najlepiej gdy w
oryginale wykonywana jest przez dziecko;
- potrafię wyjaśnić i zilustrować rodzicom przedszkolaków konieczność selekcji, aby w miarę możliwości zwracali
uwagę na to czego dzieci słuchają i jakie teledyski oglądają i dzięki temu także się uczą. Niektóre utwory muzyczne –
ogólnodostępne w mediach są bogate w uproszczenia lub zawierają błędy językowe bądź gramatyczne, co
zdecydowanie nie wpływa w pozytywny sposób na rozwój dziecka;
- potrafię także pomysły na zmysły, czyli różne eksperymenty zaproponowane podczas tej konferencji wykorzystać w
mojej pracy z dziećmi, np. lampa wulkaniczna czy ciecz newtonowska, zabawy z kaszą, ryżem, materiałami o różnej
fakturze oraz pomoce dydaktyczne z użyciem żelu.
e) PWN – webinaria:
• „Po co dziecku autonomia? Pedagogika pozytywna w pakiecie Trampolina, hop do góry” - 18 października
2018 roku
• „Edukacja przez zmysły, czyli jak mądrze angażować doświadczenia zmysłowe dziecka w edukację” - 20
września 2018 roku
• „My i nasz przedszkolny świat, czyli emocje i kompetencje społeczne dzieci” - 2 kwietnia 2019 roku
Uzyskane efekty:
- rozumiem czym jest autonomia dziecka i wiem jak ważne jest stworzenie dziecku odpowiednich warunków do
rozwijania tej autonomii;
- potrafię uwzględniać w planowaniu swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz stwarzać w codzienności
przedszkolnej sytuacje edukacyjne, w których dzieci mogą rozwijać swoją samodzielność i niezależność przy
zapewnieniu im maksimum bezpieczeństwa;
- potrafię wykorzystać zdobytą wiedzę do wzbogacenia swojego warsztatu pracy i uzupełnienie mojej innowacji
pedagogicznej, pt. „Świat odkrywam – wiedzę zdobywam”;
- poszerzyłam swoją wiedzę na temat kompetencji emocjonalnych i społecznych dziecka i dzięki temu mogłam
przybliżyć tą tematykę rodzicom podczas zebrania;
- potrafię uwzględnić w planie pracy dydaktyczno – wychowawczej jak najwięcej działań mających na celu
kształtowanie dobrych nawyków emocjonalnych i społecznych dzieci;
- wiem, że dobrze rozwinięte kompetencje społeczno - emocjonalne pozwalają dziecku na pełne wykorzystanie
dojrzałości intelektualnej, ułatwiają odnalezienie się w grupie rówieśniczej, zjednywanie sobie przyjaciół, łagodzenie
konfliktów i napięć. Kompetencje te stanowią także impuls do zmian w zachowaniu, jakie bywają niezbędne do
osiągnięcia zamierzonego celu, powodują działania twórcze, budzą sferę poznawczą, wzbogacają dziecko.
Podsumowując, wszystkie formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział podczas odbywania stażu
wypływały z chęci pogłębiania wiedzy, którą już posiadam oraz zdobywania nowej w zakresie nowości
9
pedagogicznych, pragnęłam także udoskonalić umiejętności, które posiadam, ale także chciałam zdobyć nowe
doświadczenia i myślę, że to udało mi się zrealizować, zgodnie z założeniami na początku mojego stażu. Ponieważ
wychodzę z założenia, że praca w zawodzie nauczyciela nie polega jedynie na wspomaganiu rozwoju dzieci, z którymi
się pracuje, lecz także na własnym samorozwoju – ciągłym podnoszeniu swoich kompetencji i szukaniu nowych metod
i sposobów pracy z dziećmi, dlatego będę się starała dalej doskonalić i dokształcać, aby stawać się lepszym pedagogiem
i lepszym człowiekiem, co będzie dawało także wymierne efekty dla przedszkola, w którym pracuję.
Uzyskane efekty:
- pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności z zagadnień dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;
- potrafię lepiej planować swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą i włączać nowe rozwiązania i pomysły, którymi się
zainspirowałam podczas warsztatów;
- jestem na bieżąco z nowościami w zakresie prawa oświatowego;
- potrafię dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z radą pedagogiczną, a także zainteresować i zainspirować
innych nauczycieli do podejmowania działań w zaproponowanych przeze mnie obszarach, m.in. odkrywanie świata
muzyki zgodnie z założeniami „batimuzykowania”, wykorzystanie zmysłowego poznawania świata poprzez stosowanie
odpowiednich gier, zabaw i pomocy dydaktycznych oraz radzenia sobie z coraz częściej pojawiającymi się
zachowaniami agresywnymi wśród dzieci;
- udział w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym umożliwił mi nawiązanie nowych znajomości i rozwinięcie
wymiany doświadczeń z nauczycielami innych przedszkoli, dzięki czemu jestem w stanie szerzej spojrzeć na
wykonywany przeze mnie zawód;
- potrafię lepiej diagnozować problemy dotyczące moich wychowanków i objaśniać ich istotę rodzicom i doradzać
formy pomocy i wsparcia;
- potrafię poprawić organizację swojej pracy, która jest coraz bardziej efektywna, dzięki inspiracjom zaczerpniętym ze
szkoleń i warsztatów jestem pełna pomysłów, dzięki czemu cały czas wcielam w życie nowe projekty, a organizowane
przeze mnie zajęcia dydaktyczne, uroczystości, zajęcia otwarte są coraz bardziej atrakcyjne i zaskakujące, co wpływa
na podniesienie jakości pracy przedszkola.
- Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Oprócz warsztatów i szkoleń podnoszących moją wiedzę i kompetencję samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i
pracowałam nad rozwojem swoich umiejętności, które mogłyby mi pomóc podczas pracy z dziećmi lub wspierałyby
moją współpracę z rodzicami. W tym celu:
- gromadziłam i studiowałam literaturę fachową:
✗ Janiszewska B., Jak kochać dziecko? (w przedszkolu i w domu), Wyd. CEBP, Kraków 2018;
✗ Kowalewska B., Mam czas dla dziecka – pedagogika waldorfska dla najmłodszych – propozycja alternatywnej
kultury wychowania w domu, przedszkolu i w żłobku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011;
✗ Snel E., Uważność i spokój żabki, Wyd. CoJaNaTo, Warszawa 2015;
✗ Nelsen J., Pozytywna dyscyplina, Wyd. CoJaNaTo, Warszawa 2015;
✗ Biel L., Peske N., Jak wychować sensorycznego bystrzaka, Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2017;
10
✗ Barańska M., Sensoryczny, piękny świat – zabawy z wierszykami rowijające integrację sensoryczną, Grupa
Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2018;
✗ Barańska M., Sensorycznie wszystko gra – piosenki z zabawami rozwijającymi integrację sensoryczną, Grupa
Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2018
- studiowałam czasopisma pedagogiczne:
✗ „Wychowanie w przedszkolu”
✗ „Nauczycielka przedszkola”
✗ „Bliżej przedszkola”
✗ „Mały Artysta”
✗ „Window color”
✗ „Hobby”
- śledziłam nowości na stronach internetowych:
✗ http://www.nauczycieleprzedszkola.pl
✗ http://www.wychowanieprzedszkolne.pl
✗ http://przedszkolanka.com
✗ https://pl.pinterest.com
✗ http://krokotak.com/
✗ https://www.printoteka.pl/
Uzyskane efekty:
- potrafię wyszukiwać ciekawe źródła wiedzy w zasobach biblioteki przedszkolnej w zakresie księgozbioru
pedagogicznego oraz czasopism zawodowych, w celu podwyższania swojej świadomości pedagogicznej oraz do
rozwijania umiejętności zawodowych;
- potrafię wyszukać i wzbogacić także swoją prywatną biblioteczkę pedagogiczną o interesujące mnie pozycje z kanonu
literatury fachowej;
- wiem, jak wykorzystać zdobyte informacje do: opracowania scenariuszy zajęć, przygotowywania imprez
przedszkolnych, wzbogacania realizowanych projektów edukacyjnych, przygotowania referatów na spotkania rady
pedagogicznej, lepszego przygotowania się na zebrania z rodzicami lub do rozmów indywidualnych z rodzicami;
- potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z
morałem związane z zachowaniami społecznymi;
- potrafię lepiej zrozumieć dzieci, ich potrzeby, pomóc im w rozwijaniu ich zainteresowań i w rozwiązywaniu ich
problemów;
- potrafię uatrakcyjnić prowadzone zajęcia plastyczne w nowe techniki i przy wykorzystaniu zaskakujących materiałów
wtórnych;
- potrafię systematycznie zadbać o doskonalenie wynikające z moich własnych potrzeb i zgromadzić materiały służące
własnemu rozwojowi.
11
- Tworzenie własnego warsztatu pracy:
Mając na uwadze własny rozwój, a także rozwój dzieci sumiennie i systematycznie tworzyłam swój warsztat pracy.
Powstał on na bazie wyżej wymienionych źródeł pogłębiających moją wiedzę i poszerzających zakres moich
umiejętności zawodowych, a także dzięki udziałowi w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
Uzyskane efekty:
- wykorzystuję zdobytą wiedzę do doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych;
- potrafię wykorzystać w swojej pracy pomoce, które zaobserwowałam na zajęciach pokazowych, a także na
zajęciach u opiekuna stażu;
- potrafię samodzielnie wykonać pomoce dydaktyczne, które pomagają w rozwijaniu umiejętności dziecka;
- poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych oprócz wzbogacenia swojego warsztatu pracy, wzbogaciłam również
bazę materialną placówki;
- potrafię wzbogacić także swoją biblioteczkę o ciekawe bajki, książki tematyczne, albumy oraz płyty CD z
piosenkami, filmami tematycznymi;
- potrafię wykonać piękne i kolorowe dekoracje w sali dydaktycznej dostosowane do pory roku lub do tematyki zajęć,
samodzielnie wykonuję dekoracje do szatni przedszkolnej, dostosowane do uroczystości i imprez przedszkolnych, zajęć
związanych z realizacją projektu edukacyjnego, pt. „Podróże Małe i Duże”, zajęć otwartych dla rodziców, itd.
- poprzez ciekawe elementy wystroju sali, szatni i innych pomieszczeń przedszkolnych uwrażliwiam dzieci na
piękno otaczającego nas świata oraz kształtuję w nich poczucie estetyki i piękna;
- potrafię we współpracy z rodzicami przygotować stroje dla dzieci na uroczystości przedszkolne;
- samodzielnie przygotowuję rekwizyty na uroczystości przedszkolne, rekwizyty na zajęcia otwarte, na zajęcia z
projektu, pt. „Podróże Małe i Duże”, gadżety niezbędne do realizacji innowacji pedagogicznej, pt. „Świat odkrywam –
wiedzę zdobywam”;
- prowadzę także „Kącik dla rodziców”, który na bieżąco uzupełniam lub uaktualniam;
- potrafię zadbać o systematyczną prezentację prac dzieci, zarówno w sali przedszkolnej, na drzwiach sali, jak i tablicy
„Wystawa Średniaków – Krasnoludków” znajdującej się w szatni przedszkolnej – do tej części mojej pracy
przywiązywałam szczególną uwagę, bowiem wiem jaką satysfakcję i radość wywołuje w dzieciach możliwość
zaprezentowania najbliższym samodzielnie wykonanych prac, ale także dla Rodziców jest to możliwość regularnego
śledzenia postępów dziecka, ale przede wszystkim powód do dumy;
- potrafię opracować i gromadzić scenariusze:
✗ imprez przedszkolnych dla dzieci, których często jestem pomysłodawcą;
✗ uroczystości przedszkolnych dla rodziców i dziadków;
✗ zajęć otwartych dla Rodziców.
- potrafię dokonać ewaluacji własnych działań (wywiad z dziećmi i obserwacja ich postępów, wywiad z innymi
nauczycielami obserwującymi prowadzone przeze mnie zajęcia, ankiety dla rodziców) i na tej podstawie potrafię
poprawiać na bieżąco ewentualne błędy i uzupełniać pojawiające się braki oraz lepiej dostosowywać metody pracy do
indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
12
- Prowadzenie dokumentacji:
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego, co
dało mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy.
Uzyskane efekty:
- we współpracy z całą Radą Pedagogiczną potrafię opracować Roczny Plan Pracy Przedszkola i stworzyć Roczny
Harmonogram Imprez w Przedszkolu;
- potrafię stworzyć Plan Współpracy z Rodzicami i zaplanować współpracę ze środowiskiem lokalnym;
- potrafię systematycznie i na bieżąco prowadzić dziennik zajęć, w którym zapisuję tematy pracy z dziećmi, prowadzę
wykaz uczęszczania dzieci na zajęciach w poszczególnych miesiącach, prowadzę zestawienie obecności dzieci w
przedszkolu, prowadzę roczny plan współpracy z rodzicami, wpisuję wycieczki i ważne wydarzenia w życiu grupy
przedszkolnej, ale także prowadzę wykaz programów realizowanych w grupie i rozpisuję ramowy rozkład dnia;
- potrafię ułożyć plan miesięczny pracy dydaktyczno - wychowawczej w oparciu o realizowany Program Wychowania
Przedszkolnego oraz w oparciu o Podstawę Programową;
- potrafię w razie potrzeby modyfikować i wprowadzać zmiany w planach miesięcznych;
- dzięki planom miesięcznym potrafię także z dużym wyprzedzeniem zgromadzić potrzebne środki dydaktyczne, które
są urozmaiceniem zajęć i przyczyniają się do lepszego zrozumienia przez dzieci przedstawionych problemów;
- potrafię systematycznie prowadzić ewaluację rozpisanych w planie miesięcznym celów do zrealizowania z dziećmi w
poszczególnych miesiącach, co chroni mnie przed przypadkowością i chaotycznością podejmowanych przeze mnie
działań;
- potrafię na podstawie ułożonego planu miesiącznego przygotować scenariusze zajęć;
- potrafię opracować plan pracy indywidualnej z dziećmi z trudnościami i z dziećmi przejawiającymi szczególne
umiejętności;
- potrafię zintegrować plan pracy indywidualnej z planem miesięcznym;
- potrafię przygotować karty obserwacji rozwoju dziecka odpowiadające grupie wiekowej, której jestem wychowawcą
w danym roku szkolnym (osobno karty obserwacji dzieci 3letnich, 4letnich i 5letnich);
- potrafię opracować arkusz obserwacji dziecka służący do diagnozy gotowości szkolnej dzieci dzieci 5letnich
znajdujących się w mojej grupie przedszkolnej (tylko na rok szkolny 2017-2018, bowiem zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz. U. Z 2018r., poz. 939), diagnoza gotowości szkolnej ma od czasu wejścia w życie tego
rozporządzenie dotyczyć tylko dzieci 6letnich);
- potrafię na bieżąco monitorować realizację Podstawy Programowej;
- potrafię przygotować analizę pracy dydaktyczno – wychowawczej – semestralną i roczną;
- wiem, jak ważne jest gromadzenie codziennych prac plastycznych oraz wypełnianych kart pracy, które są ogromnym
źródłem wiedzy na temat możliwości i postępów dzieci;
- potrafię dokumentować zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawdowego, poprzez gromadzenie dyplomów, zaświadczeń,
certyfikatów i podziękowań potwierdzających zrealizowane działania;
- przygotowuję listy obecności na zebraniach i zajęciach otwartych dla rodziców;
13
- potrafię przygotować dokumentację niezbędną do realizacji innowacji pedagogicznej „Świat odkrywam – wiedzę
zdobywam” oraz projektów edukacyjnych, tj. „Podróże Małe i Duże”, „Festiwal Smaków”, „Dbamy o Ziemię”, „Piękna
nasza Polska cała” oraz „Kolorowy Alfabet”.
- Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej:
W okresie, w którym odbywałam staż na nauczyciela mianowanego miałam okazję sprawdzić się także w roli opiekuna
dla studentów i walontariuszki, którzy gościli i odbywali praktyki w naszym przedszkolu:
- rok szkolny 2017-2018: Patryk Gabara – student Uczelni Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika, który odbywał
w naszym przedszkolu praktyki w wymiarze 100 godzin;
- rok szkoly 2017-2018: Andżelika Guzek – słuchaczka szkoły COSINUS na kierunku „Opiekunka dziecięca”;
- rok szkolny 2018-2019: Klaudia Łuczak – gimnazjalistka, która zgłosiła się do naszego przedszkola jako
wolontariuszka.
Podczas odbywania praktyk dzieliłam się ze studentami i wolontariuszką posiadaną przez siebie wiedzą,
umiejętnościami i posiadanymi materiałami dotyczącymi pracy w przedszkolu.
Studenci oraz wolontariuszka obserwowali i brali udział w zajęciach o różnorodnej tematyce - podczas których byli
obserwatorami, ale starałam się stwarzać im sytuacje, w których mogli współuczestniczyć w tworzeniu i prowadzeniu
zajęć, a także by mogli samodzielnie spróbować swoich sił w działaniach z dziećmi.
Przygotowując i omawiając przeprowadzone zajęcia zwracałam uwagę na specyfikę naszego przedszkola, dzieliłam się
swoim doświadczeniem i wiedzą w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Udostępniłam własne opracowania oraz
scenariusze zajęć oraz inną dokumentację, która jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela.
Cieszy mnie również fakt, iż wcześniej – jako młody nauczyciel jedynie korzystałam ze wskazówek bardziej
doświadczonych pedagogów, a obecnie sama mam możliwość dzielenia się wiedzą i własnymi doświadczeniami z
innymi w podejmowaniu różnorodnych działań.
Uzyskane efekty:
- potrafię skonstruować razem ze studentami plan odbywanych praktyk zgodny z programem studiów;
- organizuję różnorodne zajęcia dla studentów i wolontariuszki, w celu pokazania całego wachlarza możliwości jaką
daje praca z dziećmi, ale także jak ważne jest ujęcie wszystkich obszarów rozwoju dziecka, podczas planowania i
prowadzenia zajęć;
- potrafię zmobilizować i zachęcić praktykantów do aktywnego poznawania specyfiki pracy nauczyciela;
- potrafię stworzyć sytuację do współtworzenia lub samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia zajęć przez
praktykanta;
- wiem, że oprócz solidnej podstawy praktycznej, ważna jest pomoc studentom w opanowaniu umiejętności
poprawnego przygotowywania dokumentacji wymaganej w przedszkolu.
§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
14
- Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców:
Punktem wyjścia w mojej pracy jako nauczyciela jest jak najlepsze poznanie swojej grupy, dlatego zanim się
rozpocznie każdy rok szkolny analizuję karty zgłoszeniowe dzieci, dokumentację medyczną dziecka, zapoznaje się z
orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczącymi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Oczywiście po rozpoczęciu roku szkolnego obraz swojej grupy tworzę także na bazie swoich obserwacji,
indywidualnych rozmów z rodzicami na temat sytuacji rodzinnej dziecka oraz na temat relacji panujących w
najbliższym otoczeniu dziecka. Przez cały czas mojej pracy starałam się dbać o dobrą współpracę z rodzicami moich
przedszkolaków, bowiem jestem świadoma, iż dobre relacje na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic oraz przedszkole –
rodzic, wpływają w dużym stopniu na prawidłowy rozwój dziecka. Oprócz organizowania zebrań dla rodziców, podczas
których były omawiane sprawy organizacyjne przedszkola oraz najważniejsze sprawy dotyczące całej grupy, zawsze
chętnie służyłam radą i pomocą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci – rozmowy indywidualne oraz
konsultacje.
Aby zintegrować środowisko rodzinne dziecka razem ze środowiskiem przedszkolnym:
- organizowałam wraz z koleżankami Zajęcia Otwarte dla Rodziców:
a) Święto Pieczonego Ziemniaka;
b) Andrzejkowe Czarowanie;
c) Warsztaty Wielkanocne dla Rodziców;
d) Polska nasza ojczyzna.
- organizowałam uroczystości przedszkolne, do udziału w których zapraszałam rodziców i dziadków naszych
przedszkolaków, tj. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty oraz Zakończenie Roku Szkolnego;
- organizowałam imprezy przedszkolne, w przygotowanie których angażowałam rodziców, tj. przygotowanie
odpowiedniego stroju dla dziecka, np. na zabawy w ramach Kolorowych Dni, Bal Karnawałowy, Piżama Party, Dzień
Szalonych Skarpetek, itd.; przygotowanie dekoracji, tj. na Halloweenowe Święto Dyni lub Bal Karnawałowy,
przygotowanie rekwizytów, np. przyniesienie owoców i warzyw, przetworów owocowych, desek do krojenia,tj. do
przedszkolnego kuchcikowania; pamiątek z podróży do realizacji projektu, pt. „Podróże Małe i Duże”, przygotowanie
kapeluszy dla bałwanków do uroczystości dla Babć i Dziadków, itd.; przygotowywanie oprawy gastronomicznej
imprezy, np. pieczenie ciast, ciastek i babeczek;
- organizowałam konkursy wewnątrzprzedszkolne, w których udział brały dzieci wraz ze swoimi rodzicami:
a) „Moja wymarzona książka” (rok szkolny 2016-2017);
b) „Zaczarowany Świat Figur” (rok szkolny 2017-2018);
c) „Dyniolandia” (rok szkolny 2018-2019).
- podejmowałam inicjatywy charytatywne, w które angażowałam Rodziców:
a) „Przedszkolny Karmnik”;
b) „Świąteczna Paka dla Psiaka i Kociaka”:
✗ Pierwszy raz zbiórkę przedświąteczną zorganizowaliśmy w roku szkolnym 2017 – 2018 i wtedy zebrane dary
trafiły do podopiecznych Fundacji AZYL z siedzibą w Łodzi;
15
✗ Druga zbiórka odbyła się w roku szkolnym 2018 - 2019 i tym razem pomogliśmy psom i kotom ze Schroniska
Psiakowo, znajdującego się pod opieką Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi.
Oczywiście wszystkie dzieci i ich Rodzice, którzy wzięli udział w tej inicjatywie zostali odznaczeni orderami
„Przyjaciół Zwierząt” i otrzymali podziękowania.
Same zbiórki nie zakończył naszej współpracy ze schroniskami, bowiem zarówno pracownicy Fundacji Azyl, jak i
Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zgodzili się przeprowadzić prelekcję dla naszych przedszkolaków.
Przybyli oni do naszego przedszkola wraz ze swoimi podopiecznymi i dzięki temu nasze dzieci mogły lepiej zrozumieć
cel zbiórki, zobaczyć choć niektóre zwierzęta, które dzięki darom dzieci będą miały pełną miskę i cieplejszą budę.
Państwo ze schronisk opowiadali o tym z czym wiąże się opieka nad zwierzętami, jak wiele obowiązków spoczywa na
osobie, która zdecyduje się na posiadanie czworonożnego przyjaciela i przestrzegali przed przygarnianiem zwierząt pod
wpływem emocji – zawsze musi to być przemyślana decyzja! Te spotkania wywarły ogromny wpływ na wyobraźnię,
poziom wiedzy oraz na emocje naszych dzieci, ale także nas jako grona pedagogicznego.
Uzyskane efekty:
- potrafię analizować dokumentację dotyczącą dziecka dostarczoną przez rodziców do przedszkola - tworzę zawsze na
bazie tej analizy notatki, które są mi pomocne w budowaniu codziennych relacji z dziećmi i ich rodzicami;
- potrafię przygotować arkusze obserwacji dziecka z podziałem na obszary rozwoju: fizyczny, intelektualny i
emocjonalno - społeczny, z których czerpię wiedzę na temat wiadomości i umiejętności dzieci znajdujących się w mojej
grupie przedszkolnej;
- potrafię analizować prace wykonane przez dzieci i zaobserwować ich ewentualne postępy lub sfery, które musimy
usprawniać i doskonalić;
- potrafię być otwarta i ze szczerością, ale i z wyczuciem informować rodziców o postępach oraz problemach dziecka;
- poprzez ustawiczne doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki staram się być dla rodziców
źródłem wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie prawidłowego rozwoju ich dzieci;
- staram się być zawsze do dyspozycji rodziców – potrafię to zapewnić rodzicom poprzez rozmowy indywidualne,
konsultacje, kontakt telefoniczny;
- potrafię samodzielnie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić zebranie dla rodziców, podczas którego informuję o
sprawach bieżących dotyczących spraw organizacyjnych przedszkola oraz o sprawach grupowych i podczas którego
zawsze pilnuję, aby wszyscy rodzice wpisali się na listę obecności;
- potrafię przygotować ankiety dla rodziców, w celu ewaluacji efektów swoje pracy i ewaluacji aktywności
podejmowanych z dziećmi na terenie przedszkola;
- wiem, że formy współpracy z rodzicami, tj. zebrania, rozmowy indywidualne (zajęcia otwarte, konkursy, akcje
charytatywne odbywające się z udziałem rodziców, itd.) muszą być zapisane w rocznym planie pracy przedszkola oraz
szczegółowo rozpisane w planie współpracy z rodzicami, ale także powinny być na bieżąco dokumentowane w
dzienniku zajęć oraz w specjalnym zeszycie rozmów z rodzicami,
- potrafię zintegrować rodziców wraz ze środowiskiem przedszkolnym poprzez organizowanie zajęć otwartych dla
rodziców;
16
- potrafię zaangażować rodziców w przygotowanie imprez przedszkolnych – przygotowanie odpowiednich strojów dla
dzieci, poczęstunków, rekwizytów;
- potrafię wraz z innymi nauczycielkami, ale również samodzielnie zaplanować i przeprowadzić konkursy
wewnątrzprzedszkolne, w który zaangażowane są zarówno dzieci, jak i ich rodzice;
- potrafię opracować regulamin konkursu, przeprowadzić rzetelne głosowanie w celu ustalenia najlepszych prac i
wyłonienia zwycięzców;
- potrafię we współpracy z Radą Rodziców i przy wsparciu Dyrektora przygotować nagrody dla laureatów oraz
przygotować podziękowania i dyplomy dla wszystkich biorących udział w konkursach i akcjach charytatywnych;
- potrafię zachęcić i zaangażować rodziców w akcje charytatywne na rzecz zwierząt organizowane na terenie
przedszkola;
- wiem, jak ważne jest składanie podziękowania rodzicom za każdą formę współpracy z przedszkolem, gdyż to zachęca
ich do brania udziału w każdej kolejnej inicjatywie proponowanej przez przedszkole;
- potrafię budować pozytywny obraz przedszkola w oczach rodziców, jako placówki zaangażowanej w wszechstronny
rozwój dziecka i miejsca otwartego na współpracę z rodzicami – dla dobra dziecka.
- Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Podczas swojej pracy zawsze bacznie obserwuję dzieci znajdujące się pod moją opieką. To właśnie ich pomysły i
zainteresowania są najczęściej inspiracją do podejmowania przeze mnie nowych wyzwań, przeprowadzania zajęć i
realizowania programu w nietypowy sposób. Dodatkową podpowiedzią są dla mnie rozmowy prowadzone z dziećmi i
ich rodzicami.
W swojej pracy wykorzystywałam szereg ciekawych metod w pracy z dziećmi, m.in.
✗ metody aktywizujące z zakresu pedagogiki zabawy KLANZA: metody ułatwiające poznanie się; metody
rozluźniające, relaksujące; metody twórczego opracowania tematu, w tym metody poznawania doświadczeń,
stereotypów oraz dyskusji wokół problemów; zabawy dramowe; metody animacji dużych grup mających na celu
uaktywnianie wszystkich, bez podziału na prezentujących się i biernych widzów; metody uzyskiwania informacji
zwrotnych od uczestników, w tym metody ułatwiające podsumowanie, zakończenie zajęć;
✗ metody aktywizujące, tj. gry dydaktyczne i gry planszowe – gotowe i przygotowane samodzielnie przez dzieci,
burzę mózgów, mapę pojęciową, stacje zadaniowe, metodę linii czasu, tj. historyjka obrazkowa, metodę planowania
przyszłości, zabawy w symulacje i zabawy dramowe, zabawy z kłębkiem wełny i inne integracyjne, zabawy typu
„fabuła z kubka”, metoda projektu oraz wiele innych które w jak największym stopniu angażują dzieci.
Wprowadzałam dzieci w „świat sztuki”. Uważam bowiem, że twórczość plastyczna oraz muzyczna jest jedną z
ważniejszych form działalności dziecka, która tworzy bazę dla prawidłowego rozwoju we wszystkich pozostałych
obszarach – poprzez podejmowane przez dzieci:
- działania plastyczne (wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych, tj. rysowanie – kredkami ołówkowymi,
świecowymi, pastelowymi; malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi, malowanie kostkami lodu, świecami,
węglem, cukrem i barwioną solą, kolorową pianą; stemplowanie – dłońmi, paluszkami, stopami, patyczkami
higienicznymi, gąbkami, korkami; wydzieranki, wyklejanki; lepienie z plasteliny, modeliny i masy solnej, itd.),
17
- muzyczne – wykorzystywanie muzyki współczesnej, klasycznej, przebojów dziecięcych i przebojów z dawnych lat,
m.in. „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Stoi różyczka”, itd., muzyki ludowej oraz muzyki tradycyjnej w innych krajach
oraz wykorzystanie instrumentów w zabawach muzycznych i muzyczno – ruchowych, a także instrumentalizacja
utworów),
- taneczne
mogłam obserwować i poznawać emocje, rozwój intelektualny i zainteresowania każdego z przedszkolaków.
Wzbogacałam prowadzone przez siebie zajęcia o elementy nieszablonowe, sprawiające, że omawiane treści były
ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci:
✗ przygotowanie zajęć z wykorzystaniem rekwizytów, tj. zajęcia teatralne: stroje – kapelusze, apaszki, śmieszne
przebrania, samodzielnie wykonana z pudła miniatura teatru oraz samodzielnie wykonane przez dzieci pacynki, ale
także gotowe pacynki, kukiełki i marionetki; zajęcia o zdrowiu i higienie: ręczniki, mydełka, szampony, gąbki, itd.;
zajęcia przedświąteczne – choinka i ozdoby choinkowe, bazie kotki, pisanki, kartki świąteczne; zajęcia z zakresu
„Kolorowych Dni” - warzywa i owoce w danym kolorze, itp.
✗ wspólne wyciskanie soku marchwiowego za pomocą sokowirówki oraz degustacja;
✗ pieczenie chleba dyniowego – z poznaniem wszystkich składników oraz całym procesem wzrostu zbóż i
wypieku różnego rodzaju pieczywa;
✗ pieczenie muffinek z okazji Tygodnia Dnia Brytyjskiego;
✗ przygotowanie sałatki owocowej;
✗ przygotowywanie owocowych obrazków;
✗ „Przedszkolny Ogródek Średniaków” - wspólne sianie owsa na ziemi i rzeżuchy na wacie oraz obserwacja
procesu ich wzrostu, rozmowa na temat tego co jest potrzebne do życia roślinom, a także sianie fasolek w foliowych
woreczkach, nadawanie im imion oraz opieka nad nimi;
✗ stworzenie w sali „Kącika Małego Odkrywcy”, związane z realizowaną innowacją pedagogiczną „Świat
odkrywam – Wiedzę zdobywam”.
Wdrożyłam innowację pedagogiczną, pt. „ŚWIAT ODKRYWAM – WIEDZĘ ZDOBYWAM” - stworzona przeze mnie
innowacja pedagogiczna jest tak skonstruowana, aby w ciekawy, atrakcyjny i zabawny sposób pomóc dzieciom poznać
i zrozumieć lepiej otaczający je świat i uczulić na dostrzeganie, że w przedmiotach codziennego użytku kryje się
prawdziwa tajemnica i można je wykorzystać w naprawdę niezwykły sposób. Dodatkowo każde działanie jest tak
przygotowane, aby w bezpiecznych warunkach, pod okiem Szalonej Profesorki dzieci mogły samodzielnie
przeprowadzić każdy eksperyment i spróbować przewidzieć i przeanalizować przebieg doświadczenia.
Na zakończenie realizacji innowacji przeprowadziłam ewaluację wśród dzieci, rodziców, innych nauczycieli i dyrektora
odnośnie podejmowanych działań. Skonstruowałam odpowiednie narzędzia ewaluacji, na podstawie których
stworzyłam sprawozdanie z przebiegu innowacji. Jako ostateczne zakończenie eksperymentowania na ten rok szkolny
wspólnie z dziećmi stworzyliśmy „Nasze Małe Przedszkolne Labolatorium, czyli kronika z realizacji innowacji
pedagogicznej „Świat odkrywam – wiedzę zdobywam” - rok szkolny 2018-2019”
18
Byłam także pomysłodawczynią wielu projektów edukacyjnych, które realizowałam z wielkim zaangażowaniem:
- „Festiwal Smaków” - rok szkolny 2017/2018
- „Dbamy o Ziemię” - rok szkolny 2017/2018
- „Kolorowy alfabet” - rok szkolny 2018/2019
- „Piękna nasza Polska cała” - rok szkolny 2018/2019.
- „Podróże Małe i Duże” - rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - w ramach tego projektu odbyły się:
• Tydzień Kultury Niemieckiej
• Tydzień Kultury Wielkiej Brytanii
• Dzień Irlandzki – Święto Świętego Patryka
• Tydzień Francuski
• Tydzień Włoski
• Tydzień Amerykański – w ramach realizacji tego projektu udało mi się nawiązać współpracę z amerykańskimi
przedszkolami, w ramach której nastąpiła wymiana korespondencji – kartki na święta oraz otrzymaliśmy
paczkę z USA z symbolami Ameryki – tj. flagi amerykańskie, figurki Wuja Sama, naklejki, girlandy oraz
amerykańskie słodkości, wraz z naszym przedszkolnym administratorem strony internetowej panią Patrycją
Szewczyk opracowałyśmy filmu o naszym przedszkolu – PM nr 230 w Łodzi dla przedszkoli amerykańskich, a
na podstawie zgromadzonych przez siebie materiałów, m.in. zdjęcia i filmiki - przygotowałam prezentację
multimedialną o zaprzyjaźnionych amerykańskich przedszkolach ze stanu New Jersey: Lightbridge Academy
oraz The Learning Experience.
W celu stworzenia jeszcze szerszego wachlarza możliwości do rozwijania zainteresowań dzieci zorganizowałam oraz
byłam współorganizatorem różnorodnych spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów, tj.:
• Policjanci i Strażnicy Miejscy,
• Strażacy,
• Muzycy z Filharmonii Łódzkiej - Rodzice naszych przedszkolaków Państwo Wójciccy - oraz uczeń Szkoły
Muzycznej – absolwent naszego przedszkola Antoni Wójcicki,
• Czarodziej Maciej (spotkania: „Czarodziejskie Igraszki”, „Zaczarowany Święty Mikołaj”),
• Warsztaty filmowe ze studentką ASP,
• Sowie lekcje – edukacja przyrodnicza za żywo,
• prelekcje z pracownikami schronisk oraz ich podopiecznymi, dla których nasze przedszkole organizowało
przedświąteczne zbiórki karmy i koców – Fundacja Azyl oraz Schronisko Psiakowo znajdujące się pod opieką
Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Byłam także współorganizatorem oraz opiekunem wycieczek dla przedszkolaków. Podczas odbywania przeze mnie
stażu odbyły się następujące wycieczki:
- Wola Czarnyska - „Michałówka”,
- Wycieczka do Krainy Świętego Mikołaja do Kołacinka,
- Magiczne Ogrody w Trzciankach/ k. Janowca,
19
- Wycieczki do biblioteki (o tematyce: Spotkanie z Pluszowym Misiem, Spotkanie „Płynie Wisła, płynie...”, Spotkanie
„Nie ma to jak los pirata”, Spotkanie ze Smokiem Librusiem, Spotkanie „W afrykańskiej wiosce”, Spotkanie z
Policjantką, Spotkanie Wielkanocne - „Ale jaja w bibliotece”, Spotkanie z Wężem Bibliotecznym Andrzejkiem);
- wycieczki po najbliższej okolicy – spacery do lasu oraz na polanę i łąkę.
Uzyskane efekty:
- potrafię stworzyć dogodne warunki dla dzieci do zdobywania przez nie wiedzy w różnych obszarach edukacji;
- potrafię pomóc i doradzić dzieciom w wyborze odpowiednich środków potrzebnych do pracy, jednocześnie
proponując im niekonwencjonalne rozwiązania;
- zapewniam dzieciom warunki do rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań;
- rozpoznaję i uwzględniam potrzeby rozwojowe dziecka;
- potrafię opracować i realizować odpowiednie formy i metody pracy z dziećmi zdolniejszymi i mającymi trudności w
nauce;
- potrafię zorganizować i przeprowadzić zajęcia w taki sposób, aby w miarę możliwości wszystkie dzieci były
zaciekawione tematem i z chęcią podejmowały działania, jednocześnie pamiętam o przygotowaniu alternatywny dla
dzieci, które w danym dniu nie są chętne do współpracy;
- obserwując zainteresowania i pasje swoich przedszkolaków oraz śledząc nowości na rynku oświatowym potrafię
opracować, wprowadzić w życie oraz zachęcić koleżanki z pracy do współudziału w realizacji nowatorskich projektów
edukacyjnych;
- poprzez tworzenie szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, nowatorskich projektów edukacyjnych, spotkań z
przedstawicielami różnych zawodów, wyszukiwanie ciekawych miejsc na wycieczki przedszkolne potrafię stworzyć
pozytywny i atrakcyjny obraz naszego przedszkola w środowisku lokalnym.
- Udział w realizacji programów profilaktycznych:
Przez okres stażu realizowałam w swojej grupie dodatkowe programy edukacyjne i profilaktyczne:
• Program edukacyjny, pt. „Kubusiowi przyjaciele natury”;
• Program edukacyjny, pt. „Bezpieczne Dziecko”;
• Kampania społeczna, pt. „Cała Polska czyta Dzieciom”;
• Projekt, pt. „Książka dla Przedszkolaka” .
- Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole:
• Nawiązanie współpracy z biblioteką w Andrzejowie w celu zapoznania dzieci z pracą naszego gościa, ale
również z polską literaturą dziecięcą oraz rozwijaniem wyobraźni i aktywności twórczej u dzieci oraz
organizowania wystawy prac przedszkolaków;
• Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją oraz ze Strażą Miejską, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna Nr 4 w Łodzi, Rada Osiedla Andrzejów - celem spotkań było nauczenie dzieci zasad
postępowania warunkujących bezpieczeństwo, uwrażliwienie je na różne niebezpieczeństwa ze strony obcych
ludzi i zwierząt oraz zapoznanie ze specyfiką pracy policjanta, strażaka i strażnika miejskiego.
20
Każda forma współpracy z podanymi wyżej instytucjami znalazła odzwierciedlenie w dzienniku oraz w planie
współpracy ze środowiskiem lokalnym. Natomiast bogata dokumentacja fotograficzna i filmowa z tych spotkań została
umieszczona w Kronice Przedszkolnej oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.
Uzyskane efekty:
- wiem, jak ważna jest profilaktyka, dlatego podejmuję szereg działań, które pomagają uświadomić to również
dzieciom, które znajdują się pod moją opieką;
- potrafię stworzyć warunki, w których dzieci uczą się być odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zdrowie swoje i osób
znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu;
- potrafię zorganizować spotkanie z przedstawicielami instytucji, tj. straż pożarna czy policja, w celu wzmacnianiem
pozytywnych postaw wśród dzieci oraz aby nasze przedszkolaki zrozumiały jak ważne jest zaufanie do służb
mundurowych i aby potrafiły to wykorzystać w sytuacjach zagrożenia;
- dbam o dokumentowanie wszystkich form współpracy z instytucjami zewnętrzynymi wspierającymi nasze
przedszkole;
- dzięki podejmowanym działaniom tworzę wizerunek bezpiecznego przedszkola, dbającego o dobro, zdrowie i życie
dzieci znajdujących się pod naszą opieką;
- potrafię zadbać o integrację przedszkola ze środowiskiem lokalnym, przez co promuję nasze przedszkole w
najbliższym otoczeniu.
- Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych:
W trakcie roku szkolnego organizujemy wiele atrakcji i imprez dla dzieci, które są związane z treściami programowymi
i z porami roku. Wszystkie są zaplanowane i zapisane w harmonogramie imprez, który tworzymy zawsze na początku
roku szkolnego.
Wśród imprez dla dzieci, do których tworzę scenariusze, przygotowuję zawsze materiały i dekoracje są:
- Dzień Przedszkolaka
- Święto Kropki
- Urodziny Marchewki – Dzień Pomarańczowy
- Święto Śliwki – Dzień Fioletowy
- Święto Jesieni
- Święto Dyni – Halloween
- Dzień Pluszowego Misia – Dzień Brązowy
- Mikołajki
- Walentynki – Dzień Czerwony
- Zimowe Zabawy – Dzień Biały
- Bal Karnawałowy – Bal Księżniczek
- Bal Pasiastych
- Święto Kobiet i Mężczyzn
- Święto Wiosny – Dzień Zielony
- Wielkanoc – Dzień Żółty
- Dzień Szalonych Skarpetek, czyli „W głąb Ubraniolandii aż do Skarpetkowa”
21
- Piżama Party w oparciu bajki, pt. „Dobre wróżki do poduszki”
- Święto Niezapominajki – Dzień Niebieski
Jednym z ważniejszych momentów w życiu dziecka jest publiczne wystąpienie dla rodziców lub dziadków i
zaprezentowanie swoich umiejętności – recytowanie wierszy, wspólne lub indywidualne śpiewanie piosenek oraz
taniec. Aby stworzyć jak najlepsze warunki do występów w pierwszej kolejności zawsze skupiam się na opracowaniu
scenariusza, który będzie atrakcyjny w pierwszej kolejności dla dzieci – aby wiersze i piosenki były na miarę
możliwości moich przedszkolaków – często inspiracją są wypowiedzi dzieci, np. o świętach, rodzicach lub dziadkach i
na tej bazie sama układam wiersze. Zwracam również uwagę na poziom trudności piosenek dla dzieci, które często
mimo, że miłe dla ucha i zabawne w treści, to jednak w aranżacji nie do wykonania przez 4- czy 5latki. Od kilku lat
oprócz recytacji i śpiewu i ewentualnie śpiewu z pokazywaniem, włączyłam taniec, w którym moje średniaki zawsze
świetnie się odnajdują i wspaniale się bawią muzyką i przygotowanymi rekwizytami. Oprócz scenariusza, tworzę
zawsze całą oprawę, czyli rekwizyty, dekoracje niezbędne do występu oraz elementy stroju, tj. opaski, muchy czy
krawaty. Często do przygotowania tego tła występu proszę o pomoc rodziców przedszkolaków, którzy chętnie się
angażują.
Wśród uroczystości przedszkolnych dla rodziców i dziadków przygotowuję:
- Jasełka,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Mamy i Taty,
- Zakończenie Roku Szkolnego – Pożegnanie Starszaków.
Oprócz imprez dla dzieci oraz uroczystości rodzinnych staram się przygotowywać szereg zajęć otwartych dla
Rodziców:
- Święto Pieczonego Ziemniaka,
- Andrzejkowe Czarowanie,
- Warsztaty Wielkanocne dla Rodziców,
- Polska nasza ojczyzna.
Uzyskane efekty:
- potrafię rozwijać wśród swoich przedszkolaków postawę twórczej aktywności, ciekawości i otwartości;
- potrafię stworzyć dzieciom warunki do pokonywania swoich słabości, do uczenia się współpracy, kulturalnego
zachowania oraz budowania świadomości i odpowiedzialności za wspólny występ;
- poprzez organizację imprez otwartych dla rodziców potrafię poszerzyć formułę nawiązywania kontaktów z rodzicami
i potrafię przy tej okazji zachęcić ich do współpracy i pomocy we wspólnym przygotowaniu strojów lub dekoracji na
imprezy;
- tworzę własne scenariusze imprez, często sama formułuję wiersze i co roku wybieram inny repertuar muzyczny, co
dodatkowo wpływa na uatrakcyjnienie imprezy;
22
- doskonalę swój warsztat pracy oraz odczuwam ogromną satysfakcję, po każdej imprezie, która kończy się sukcesem
(zadowolenie dzieci, pochwały ze strony dumnych rodziców oraz dyrektora i kadry pedagogicznej);
- potrafię zintegrować nauczycieli z naszej placówki w celu zorganizowania imprez przedszkolnych;
- buduję pozytywny wizerunek przedszkola.
- Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
Aby nie popaść w stagnację i czuć własny rozwój, a dzięki temu zapewnić swoim przedszkolakom pełny rozwój w
atrakcyjnej formie starałam się wykorzystywać w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowoczesne metody pracy z
dziećmi. Źródłem na temat nowatorskich metod była dla mnie bogata literatura oraz czasopisma pedagogiczne, w
których bardzo szeroko są opisane nowinki metodologiczne. Aby uzyskać mocniejszą bazę odnośnie twórczych form
pracy z dziećmi brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WODN i KLANZĘ, ale
także brałam udział w webinariach i WDN. Starałam się także samodzielnie wyszukiwać nowatorskich form pracy z
dziećmi na stronach internetowych opracowanych z myślą o nauczycielach.
Wśród nowatorskich metod, które wykorzystuję w swojej pracy, w celu umożliwienia dzieciom wszechstronnego i
naturalnego rozwoju znalazły się:
✗ Pedagogika Zabawy – jest to moja ulubiona nowatorska forma pracy z dziećmi, którą stosuję najczęściej w
codziennej pracy z moimi wychowankami;
✗ Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana;
✗ Metoda Carla Orffa;
✗ Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
✗ Elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
✗ Metoda aktywności M. Ch. Knillów;
✗ Elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
✗ Metoda pytań – stosując tę metodę starałam się tak organizować zajęcia, aby każdego dnia pojawiły się zadania
z 4 podstawowych przestrzeni (zmysły, wiedza i rozumienie świata, przestrzeń języka i porozumiewania się oraz
przestrzeń działania). Najlepsze w tej metodzie jest to, że dzieci dowiadują się tego co uważają za najważniejsze i
najciekawsze poprzez działanie i doświadczenie, dzięki czemu zdobyta wiedza jest bardziej trwała.
✗ Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss;
✗ Techniki relaksacyjne:
- Masaż relaksacyjny;
- Muzyka relaksacyjna;
- Uważność i spokój żabki.
Uzyskane efekty:
- potrafię tak organizować swój warsztat pracy, abyśmy: i ja i przedszkole, w którym pracuje odczuwali podniesienie
jakości pracy;
- potrafię zadbać o wszechstronny rozwój swoich przedszkolaków.
23
- Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje:
Jeśli chodzi o udział dzieci w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych, zawsze starałam się brać czynny
udział w przygotowaniach mając na uwadze rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. Dzieci pod moim kierunkiem brały
udział w licznych konkursach plastycznych i technicznych. We wszystkie imprezy i konkursy zawsze angażuję
wszystkie dzieci dostosowując poziom zadania do wykonania adekwatne do ich potrzeb i możliwości.
Konkursy organizowane przez inne placówki, na które dzieci pod moim okiem przygotowywały prace:
• Konkurs plastyczny, pt. „Zimowy krajobraz” zorganizowany przez PM nr 2 w Łodzi,
• Konkurs plastyczny, pt. „Jesienne mandale” zorganizowany przez PM nr 192 w Łodzi,
• Konkurs plastyczny, pt. „Wiosenny koncert na łące” zorganizowany przez PM nr 94 w Łodzi,
• Konkurs plastyczny, pt. „Afryka dzika” zorganizowany przez Biblioteką Miejską Nr 54 w Łodzi.
Wszystkie dzieci, które zaangażowały się w przygotowania do udziału w tych konkursach, przygotowywały swoje
pracy z pełnym zaangażowaniem i z wielką dumą odbierały dyplomy i nagrody, a następnie chwaliły się swoim
rodzicom.
Wszystkie otrzymane podziękowania i dyplomy znajdują się na specjalnej ściance wyróżnień w naszym przedszkolu,
co dodatkowo wzmacnia poczucie własnej wartości maluchów, a we mnie wzbudza radość, że mogłam się do tego
przyczynić. Informacja o laureatach konkursów wraz ze zdjęciami pojawiały się oczywiście także na specjalnej tablicy
dla rodziców, w kronice przedszkolnej oraz na stronie internetowej przedszkola.
Uzyskane efekty:
- potrafię stwarzać warunki do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych;
- poznaję nowe techniki plastyczne, dzięki czemu potrafię zadbać o rozwój u dzieci, ale również u siebie umiejętności
wypowiadania się w różnorodnych technikach, często z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów;
- dbam o rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności swój i dzieci;
- promuję twórcze dokonania dzieci w środowisku lokalnym.
- Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania i prowadzenia akcji w przedszkolu.
W trakcie odbywania przeze mnie stażu cały czas oprócz chęci uatrakcyjnienia oferty naszego przedszkola dla dzieci
oraz stworzenia efektu zaintersowania w środowisku lokalnym, cały czas walczyłam ze swoimi słabościami – dzięki
nawiązywaniu kontaktów z rodzicami oraz firmami i instytucjami zewnętrznymi - pokonywałam je i stałam się bardziej
otwarta i pewna swoich możliwości.
Oprócz wspomnianych powyżej inicjatyw byłam także koordynatorem i organizatorem wielu innych akcji na terenie
naszego przedszkola:
➢ Dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola:
- „Domowi ulubieńcy” - chętni rodzice razem ze swoimi dziećmi przynosili do przedszkola swoje domowe zwierzaki,
opowiadali o nich, o opiece nad nimi, o tym co jedzą i w co się najchętniej bawią
- „Przedszkolny karmnik” - akcja podczas której chętne dzieci wraz ze swoimi rodzicami przygotowywały miejsce
schronienia dla ptaków na okres zimy i gromadziły zapasy ziarenek i słoninki;
24
- „Świąteczna Paka dla Psiaka i Kociaka” - jest to akcja, która zakończyła się ogromnym sukcesem w naszym
przedszkolu. Polegała na zbiórce karmy i materiałów na ocieplenie bud dla zwierzaków – w roku szkolnym 2017-2018
dla podopiecznych Fundacji AZYL, w roku szkolnym 2018-2019 dla zwierzaków ze schroniska Psiakowo znajdującego
się pod opieką Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Po nawiązaniu kontaktu z obiema instytucjami udało
się również we współpracy z nimi zorganizować prelekcje dla przedszkolaków na temat proawidłowej opieki nad
zwierzętami.
- „Zielone Lekcje – edukacja przyrodnicza na żywo – Sowie lekcje” - akcję tę udało się zorganizować w naszym
przedszkolu we współpracy z Rodzicami. Była to wspaniała przygoda podczas której nasze przedszkolaki miały okazję
poobcować z dziką naturą, bowiem miały szansę z bliska obejrzeć, a nawet dotknąć różne gatunki sów.
➢ Dla innych przedszkoli:
- organizacja konkursu plastyczno - technicznego dla łódzkich przedszkoli, pt. „O Ziemię dbamy, bo ja kochamy”.
➢ Dla środowiska lokalnego:
- Współpraca z firmą Astra – organizacja warsztatów plastycznych w roku szkolnym 2018-2019 na terenie naszego
przedszkola dla nauczycieli i pracowników oświatowych zarówno z naszego przedszkola, jak i dla zaproszonych przeze
mnie pracowników innych zaprzyjaźnionych placówek, m.in.:
• nauczyciele Przedszkola Miejskiego Nr 229 w Andrzejowie;
• nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 204 w Andrzejowie;
• nauczyciele Samorządowego Przedszkola w Andrespolu;
• nauczyciele Przedszkola Miejskiego Nr 183 w Łodzi;
• pracownicy Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia nr 54 w Andrzejowie.
Uzyskane efekty:
- potrafię zachęcić dzieci oraz ich rodziców do angażowania się w akcje uwrażliwiające i uczące zwracania uwagi na
istnienie i potrzeby zwierząt;
- potrafię zaangażować przedszkolaki i ich rodziców do wspierania akcji charytatywnych;
- wiem, jak zorganizować spotkania z fundacjami, schroniskami i instytucjami opiekującymi się zwierzętami oraz jak
przygotować przedszkolaki, a także salę przedszkolną do spotkania z udziałem zwierząt;
- jestem świadoma, jak ważne jest podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej dzieci, bowiem to będzie wpływało na
życie nas wszystkich w przyszłości;
- potrafię zorganizować konkurs plastyczny dla innych łódzkich przedszkoli poprzez opracowanie regulaminu i
oświadczenia dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka biorącego udział w konkursie, zaprojektowanie dyplomów,
wybranie nagród dla zwycięzców, przeprowadzenie głosowania i wybór najlepszych prac, wręczenie nagród i
dyplomów;
- potrafię nawiązać kontakt z firmą zewnętrzną i we współpracy z nią zorganizować na terenie naszego przedszkola
warsztaty plastyczne dla pracowników naszego przedszkola oraz pracowników oświatowych z zaprzyjaźnionych
przedszkoli, szkół i biblioteki, co wpływa na integrację naszego przedszkola ze środowiskiem lokalnym oraz
promowanie naszej placówki w środowisku.
25
§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela:
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię
komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno –
wychowawczych. Przez cały okres stażu starałam się nabywać i doskonalić swoje umiejętności związane z obsługą
komputera, dzięki czemu potrafiłam opracować następujące dokumenty i pomoce:
- arkusze obserwacji dziecka,
- miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- plany współpracy z rodzicami,
- listy obecności z wykazem godzin dydaktycznych i niedydaktycznych,
- scenariusze zajęć i uroczystości,
- karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem,
- analizy semestralne i roczne pracy dydaktyczno - wychowawczej,
- informacje opisowe o dziecku na prośbę rodzica - do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub do sądu,
- pomoce dydaktyczne, np. obrazki, rebusy, labirynty, historyjki obrazkowe, gry dydaktyczne, ankiety, itd.
- przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców (referaty, artykuły, oraz informacje na temat wydarzeń
przedszkolnych),
- zaproszenia, dyplomy, podziękowania,
- opisy wydarzeń przedszkolnych do kroniki przedszkolnej lub na stronę internetową przedszkola,
- tworzenie biblioteczki z dokumentacją fotograficzną i filmową z różnych wydarzeń przedszkolnych;
- przygotowanie wszystkich materiałów będących elementami filmiku o naszym przedszkolu, który stworzyłam
wspólnie z administratorem naszej strony internetowej Patrycją Szewczyk;
- stworzyłam prezentację multimedialną w programie PowerPoint na temat przedszkoli amerykańskich, na podstawie
zgromadzonych przeze mnie materiałów,
- projektowałam i tworzyłam ordery urodzinowe, ordery i dyplomy dla uczestników różnych imprez przedszkolnych
oraz konkursów organizowanych przez nasze przedszkola, podziękowań dla rodziców i dla instytucji współpracujących
z naszym przedszkolem, tj. biblioteka, strażacy, policjanci, itd.,
- obrabiałam zdjęcia, które miały trafić do kroniki przedszkolnej lub na stronę naszego przedszkola w programie
PhotoShop i Paint;
- opracowałam projekty edukacyjne i przygotowywałam wszystkie materiały, które były potrzebne do ich realizacji.
W swojej pracy stosowałam także technologię komputerową do opracowywania różnorodnych kart pracy o
zróżnicowanym stopniu trudności, które wykorzystywałam zarówno podczas obowiązkowych zajęć z grupą, jak i
podczas zajęć indywidualnych z dziećmi. Na prośbę rodziców na początku każdego tygodnia konstruowałam także
karty pracy będące pracą domową dla chętnych dzieci – były to zawsze karty, dostosowane do potrzeb i możliwości
mojej grupy wiekowej i związane były z aktualną tygodniową tematyką zajęć. Za wykonanie dodatkowych zadań dzieci
26
otrzymywały specjalne znaczki „pracowitych pszczółek”, które również opracowałam z wykorzystaniem programu
komputerowego – Paint.
W ramach urozmaicenia prowadzonych zajęć wykorzystywałam programy multimedialne w postaci gier, encyklopedii i
atlasów przyrodniczych oraz korzystając z dostępu do internetu oglądaliśmy ciekawostki w postaci zdjęć i filmów
dotyczące różnych krajów oraz dotyczące przeprowadzania dziecięcych eksperymentów.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej, dlatego korzystając z jej
dobrobytu cały czas wzbogacam swoją wiedzę, by uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukam także
ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i dodatkowych inicjatywach, które byłyby atrakcyjne dla moich
przedszkolaków.
Do technologii informacyjnej zalicza się również kontakt telefoniczny, a tą drogą często kontaktuję się z rodzicami
moich przedszkolaków w celu uzyskania informacji o dziecku lub przekazania informacji na temat złego stanu zdrowia
ich dziecka. Droga telefoniczną kontaktuję się także z przedstawicielami różnych instytucji, z którymi nasze
przedszkole nawiązuje współpracę, tj. biblioteka w Andrzejowie, schroniska i fundacje zajmujące się bezdomnymi
zwierzętami czy firma Astra, dzięki której w naszym przedszkolu udało się zorganizować warsztaty plastyczne dla
nauczycieli z naszej placówki oraz z innych zaproszonych przez panią dyrektor lub przeze mnie.
Interesującymi materiałami znalezionymi w internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami z mojej placówki oraz z
koleżankami ze studiów, które pracują w zawodzie. Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić
korespondencję z innymi nauczycielami, a także z placówkami naukowo – dydaktycznymi. Na swój e-mail otrzymuję
informację na temat dostępnych szkoleń i warsztatów KLANZA oraz PWN. To również dzięki technologii
komputerowej miałam możliwość zapisania i uczestniczenia w kilku webinariach, które są bardzo ciekawą i wygodną
formą doskonalenia zawodowego.
Uzyskane efekty:
- nabyłam i udoskonaliłam umiejętności obsługi komputera;
- potrafię wykorzystać technologię informacyjną do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej oraz wszystkich
materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć oraz imprez przedszkolnych;
- potrafię gromadzić i opracowywać materiały niezbędne do stworzenia Kroniki Przedszkolnej, za którą jestem
odpowiedzialna oraz tworzę, edytuję i obrabiam zdjęcia, filmiki i opisy na stronę internetową przedszkola;
- potrafię stworzyć we współpracy z koleżanką film o naszym przedszkolu oraz prezentacje multimedialne w programie
PowerPoint;
- poprzez efektywne i racjonalne wykorzystywanie komputera w pracy z dziećmi potrafię uzyskiwać wiadomości w
łatwiejszy i przystępniejszy sposób, wzbogacam i podnoszę atrakcyjność zajęć, pogłębiam zainteresowania dzieci
światem techniki, potrafię dostarczać radość z nauki i zabawy na komputerze, pobudzać aktywność dzieci i motywować
do działania.
- Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela
mianowanego:
Przy użyciu komputera prowadziłam także dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości
korzystania z internetu, który był jednym z moich źródeł wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i
prawa oświatowego na temat awansu zawodowego, mogłam również w szybkim tempie zdobywać potrzebne mi
27
materiały. Efektem mojej pracy jest plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
zawodowego.
Korzystałam z portali internetowych poprzez: wyszukiwanie nowości wydawniczych, śledziłam zmiany w Prawie
Oświatowym, korzystałam z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym, korzystałam również ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów
dla nauczycieli zawierających ciekawe pomysły na karty pracy i niezwykłe prace plastyczne, tj:
www.menis.gov.pl, www.pedagogika.com, www.interklasa,pl, www.edux.pl., www.literka.pl, www.awans.net,
www.awans.oswiata.org.pl, portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl, www.Profesor.pl – serwis edukacyjny, www.eserwisNauczyciela.
pl, www.printoteka.pl, www.pinterest.com, www.krokotak.com i wiele innych.
Uzyskane efekty:
- potrafię korzystać z komputera i dostępu do internetu w celu: ułatwienia sobie codziennej pracy, bogacenia swojego
warsztatu i podnoszenia jakości poziomu pracy;
- poprzez technologię komputerową potrafię dotrzeć do wielu ważnych informacji, ciekawych rozwiązań,
interesujących pomysłów innych nauczycieli;
- wiem jak wykorzystywać internet jako źródło wiedzy w poznawaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa
oświatowego na temat awansu zawodowego;
- potrafię dotrzeć i korzystać ze stron o tematyce oświatowej oraz ze stron z publikacjami nauczycieli odbywających
staż;
- dzięki technologii komuterowej byłam cały czas na bieżąco ze zmianami w przepisach prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
- potrafię komunikować się za pomocą poczty elektornicznej z opiekunem stażu i z innymi nauczycielami;
- potrafiłam udokumentować przebieg stażu.
- Publikacje w Internecie:
Od momentu powstania strony internetowej naszego przedszkola, regularnie opublikowuję tam opisy ważnych
wydarzeń z życia placówki, harmonogramy imprez przedszkolnych, porady dla rodziców. Przygotowuje również
materiał fotograficzny i filmowy dokumentujący przebieg zajęć mojej grupy, uroczystości i imprezy przedszkolne,
konkursy, dzięki czemu rodzice mogą śledzić na bieżąco ważne momenty z życia swoich dzieci pod adresem:
pm230lodz.cba.pl.
Na portalach edukacyjnych: www.edux.pl oraz www.profesor.pl udało mi się również opublikować własny projekt
planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz autorskie scenariusze imprez
przedszkolnych, tj. scenariusz Piżama Party w przedszkolu, w oparciu o bajkę, pt. „Dobre wróżki do poduszki” oraz
„Dzień Szalonych Skarpetek, czyli W głąb Ubraniolandii aż do Skarpetkowa”.
Uzyskane efekty:
- potrafię opublikować opracowane przez siebie materiały z życia naszej placówki na stronie internetowej przedszkola;
- potrafię opublikować autorskie materiały, tj. scenariusze, plan rozwoju zawodowego czy sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej przedszkola oraz w portalach edukacyjnych, dzieląc się tym samym
swoimi pomysłami i wiedzą z innymi nauczycielami.
28
§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
- Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie:
Z roku na rok pojawia się coraz więcej dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, z problemami
emocjonalnymi, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z zaburzeniami koordynacji psycho – ruchowej, coraz więcej
dzieci ma problemy z pamięcią i koncentracją, czynnościami manualnymi i samoobsługą oraz z zaburzeniami mowy.
Dlatego też podczas odbywania przeze mnie stażu uczestniczyłam w bardzo wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu
psychologii i pedagogiki (udział w każdej zewnątrzprzedszkolnej formie doskonalenia zawodowego są poświadczony
zaświadczeniem), m.in.
- wewnątrzprzedszkolne rady szkoleniowe: „Biblioterapia” „Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania”,
„Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, „Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z
edukacją matematyczną”, „Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań u dzieci (w tym zachowań agresywnych)”,
„Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w przedszkolu.”, „Zabawy muzyczno – ruchowe z
wykorzystaniem Metody Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss - „BATIMUZYKOWANIE”,
„Konstruktywne pochwały, czyli jak można kształtować ozytywne cechy u dzieci”, „Gry, zabawy i pomoce dydaktyczne
rozwijające szystkie zmysły”;
- kursy i warsztaty zewnętrzne (WODN, KLANZA, PWN): „Babcine wycinanki - Warsztaty świąteczne”, „Bajkowo –
filmowo”, „PIK – Pięknie i Kolorowo. Zabawy, tańce, konkursy i dekoracje na różne imprezy.”, „Mały z Dużym, czyli
kolorowe i taneczne pomysły na dni otwarte dla dzieci i rodziców”, „Prezenty dla Bliskich”, „Dzieci odkrywają świat
liter – nauka czytania i pisania w przedszkolu”, „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci w edukacji
elementarnej” „Zabawy badawcze i eksperymenty w edukacji elementarnej”, „Gimnastyka mózgu – zabawy
rozwijające kreatywność i logiczne myślenie w zakresie edukacji elementarnej” , „Piosenka jest dobra na wszystko...”,
„Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej. Jak edukacja muzyczna
wpływa na wszechstronny rozwój dziecka?”, „Po co dziecku autonomia? Pedagogika pozytywna”, „Edukacja przez
zmysły, czyli jak mądrze angażować doświadczenia zmysłowe dziecka w edukację , „My i nasz przedszkolny świat, czyli
emocje i kompetencje społeczne dzieci”.
Przez cały okres stażu studiowałam także literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z
nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Korzystałam ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, ale także samodzielnie
tworzyłam prywatną biblioteczkę, którą wzbogacałam o nowości związane z powyższą tematyką.
Czytałam na bieżąco literaturę zawodową, której rejestr prowadziłam na bieżąco.
Bardzo pomocne okazały się także czasopisma: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Doradca
nauczyciela przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”, w których odnalazłam wiele przydatnych artykułów,
dotyczących sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Chętnie korzystałam również
29
ze scenariuszy zajęć zamieszczonych w tych czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych
pomysłów.
Korzystałam także ze stron internetowych: www.pedagogika.com, www.interklasa,pl, www.edux.pl., www.literka.pl,
www.e-serwisNauczyciela.pl, www.printoteka.pl, www.pinterest.com i wiele innych.
Wszystkie wymienione pozycje bardzo ułatwiały mi codzienną pracę z dziećmi, zwłaszcza z tymi, u których
zauważałam jakieś problemy. Szczególnie pomocne i chętnie wykorzystywane przeze mnie były propozycje zabaw,
piosenek i wierszyków wpływających na wielozmysłowy rozwój dziecka, ale także propozycje na wyciszenie, pomoc w
stworzeniu atmosfery sprzyjającej koncentracji były i dla mnie i dla moich dzieci bardzo potrzebne, wręcz niezbędne.
- Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystałam do stworzenia programów, które miały służyć do rozwiązywania
problemów, pojawiających się w codziennej pracy:
- „Indywidualny program rozwoju dziecka z zaburzonym rozwojem percepcji słuchowej, wzrokowej, sprawności
grafomotorycznej oraz mowy jako wspomaganie rozwoju dziecka 3- i 4letniego”. Jego celem było: stymulowanie
rozwoju dziecka; rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno– motorycznego: percepcji wzrokowej, percepcji
słuchowej, motoryki; kształtowanie integracji percepcyjno– motorycznej; wyrównywanie szans edukacyjnych.
- „Program indywidualnego wspierania i usprawniania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych - w grupie
dzieci 4 i 5letnich w roku szkolnym 2017-2018” (Jest to program, który opracowałam w momencie zmiany grupy
wiekowej, kontynowałam jego realizację w roku szkolnym 2018-2019. Podobnie jak program stworzony dla młodszej
grupy wiekowej, tak i ten program zawierał propozycję działań i ćwiczeń zapewniających wielostronny rozwój
dzieci z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych).
W trakcie stażu pojawiła się również potrzeba stworzenia w mojej grupie „Programu do pracy z dziećmi sprawiającym
trudności wychowawcze i przejawiającymi zachowania agresywne”, który bardzo skrupulatnie opracowałam i
realizowałam w trakcie mojej codziennej pracy. Zasadniczym celem opracowanego programu była konieczność takiej
pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, aby umożliwić im w przyjaznej atmosferze akceptacji,
przełamanie niechęci do rówieśników i osób dorosłych oraz aby wspomóc ich w nabraniu zaufania do samego siebie i
osób z otoczenia przedszkolnego, by ich rozwój stawał się bardziej harmonijny i wszechstronny.
- Współpraca ze specjalistycznymi poradniami:
Jako nauczyciel kontraktowy podejmowałam także współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą
przedszkola.
Byłam w stałym kontakcie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, do której kierowałam opinie pedagogiczną o
dzieciach z trudnościami w sferze poznawczej, emocjonalnej lub z zaburzeniami mowy. Na stałe współpracowałam z
psychologiem, która zawsze służyła radą i w miarę zgłaszanych przez nas potrzeb organizowała dla rodziców
konsultacje psychologiczne. Udało się także przeprowadzić prelekcję dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju
dzieci oraz pojawiających się trudności.
30
W czasie odbywania stażu nawiązałam także współpracę z logopedą, która przebadała całą grupę dzieci 5letnich za
zgodą rodziców. Rodzice dzieci, które potrzebowały pomocy ze strony logopedy zostali poinformowani o podjęciu
dalszej pracy z takim dzieckiem.
W trakcie mojego stażu udało się także zorganizować warsztaty dla dzieci „Gry i zabawy przeciwko agresji w
przedszkolu”, prowadzone przez firmę szkoleniową MEDIVIA z Łodzi (rok szkolny 2016 – 2017).
Uzyskane efekty:
- poszerzyłam zakres swojej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki, dzięki czemu bardziej świadomie
podchodzę do problemów moich przedszkolaków i jestem w stanie bardziej pomóc i doradzić ich rodzicom.
- potrafię we współpracy z koleżanką oraz samodzielnie opracować indywidualny program wspierania i usprawniania
dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych oraz program do pracy z dziećmi sprawiającymi trudności - wiem, jak
wykorzystać zdobytą wiedzę do zintegrowania grupy, rozwiązywania zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji,
m.in. przez stosowanie odpowiednich metod relaksacyjnych oraz aktywizujących;
- potrafię nawiązać kontakt i współpracować ze specjalistycznymi poradniami w celu pozytywnego wzmacniania dzieci
z trudnościami.
§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
- Analiza przepisów prawa oświatowego:
Jednym z punktów, które realizowałam podczas odbywania stażu na nauczyciela mianowanego było dokładne
zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego,
zarówno w obrębie zapisów dotyczących awansu zawodowego, jak i wszystkich innych zagadnień oświatowych.
Najbardziej wnikliwie przeanalizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty, tj.: Kartę Nauczyciela oraz
Ustawę o systemie oświaty, ale dużo czasu poświęciłam także wszystkim nowelizacjom w prawie oświatowym,
których na przestrzeni ostatnich lat było naprawdę bardzo dużo.
- Analizowałam Kartę Nauczyciela,
• Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku oraz na bieżąco śledziłam zmiany aktualizujące
Kartę Nauczyciela (m.in. z dnia 13 kwietnia 2018 r. ustawa – Karta Nauczyciela - Dz. U. Z 2018 r. poz. 967,
2245, z 2019 r. poz. 730)
W wyniku zmian nowelizacyjnych umieszczono również przepisy przejściowe i końcowe, traktujące o
nieuwzględnionych w zasadniczym tekście kwestiach.
Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela na przestrzeni ostatnich lat dotyczą:
- ścieżki awansu zawodowego nauczycieli (zmiany dotyczą: art. 9d ust. 4, 4a, art. 9g ust. 1, 3, 5 i 8 Karty Nauczyciela);
- oceny pracy, która zastąpiła ocenę dorobku zawodowego (zmiany dotyczą: art. 6a ust. 1, 1d, 4, 5, 10a, 10b, 10c, 14 i
16 Karty Nauczyciela).
31
Te zmiany dotyczą bezpośrednio mnie, jako nauczyciela, który kroczy ścieżką awansu zawodowego, dlatego z wielką
uwagą śledziłam nowelizacje pojawiające się w zakresie tych zagadnień.
- Zapoznałam się z ustawami i z pojawiającymi się w nich zmianami:
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (m.in. obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lipca 2018 r. - Dz. U. z 2018, poz. 1457);
• Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016r. poz. 1927, ze zm. w 2017r.
Poz. 60 i 949);
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. Z dnia 11 stycznia
2017r. Poz. 60) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (D. U. Z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz.
59) – tu znajdują się także wszelkie regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły –
samodzielność szkoły w tym zakresie wprowadzona od 1 września 2017r.;
• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000).
- Zapoznałam się i analizowałam pojawiające się rozporządzenia:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1574);
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady
przetwarzania danych osobowych;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego (Dz. U. Poz. 356 z dnia 24 lutego 2017 r.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Poz. 1575);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Poz. 1578) oraz rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca
2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. Z 2018, poz. 1485);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. 1591) (w przedszkolu nauczyciele grupy obejmują dzieci bieżącą pomocą
psychologiczno-pedagogiczną);
32
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 1646) w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Z 2018, poz. 638);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018, poz. 691);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych;
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu
wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży,
realizowanych w 2018r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. Z 2018, poz. 910);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Z 2018,
poz. 1055) (określono, kto może być opiekunem i kierownikiem, nowe wzory dokumentów są określone przez
MEN) – rozporządzenie zmieniające z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. Z 2018, poz. 1533);
• Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szcegółowych kryteriów i
trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i
sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018, poz.
1133);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz.
2140). w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego
(Dz. U z 2019 r. Poz. 325).
Nieustannie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez
regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem
nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Często
odwiedzałam stronę MEN (www.men.gov.pl), www.kuratorium.lodz.pl, www.prawo.vulcan.edu.pl ,
monitorprzedszkola.pl oraz portaloswiatowy.pl.
Dodatkową mobilizacją do przeanalizowania pojawiających się zmian w aktach prawa oświatowego było dla mnie
opracowanie referatu dla Rady Pedagogicznej, pt. „Aktualne zmiany w przepisach prawa oświatowego” w oparciu o
materiały przekazane przez dyrektora i mojego opiekuna stażu oraz materiały wyśledzone na stronach internetowych
zajmujących się zagadnieniami oświatowymi.
33
- Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
Od początku mojej pracy jako nauczyciela dbałam o to, aby dokładnie analizować i śledzić wszystkie dokumenty
regulujące pracę przedszkola. W momencie rozpoczęcia stażu w dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji,
zadania i zasady funkcjonowania przedszkola poprzez analizę dokumentacji organizującej pracę przedszkola.
Zapoznałam się i przeanalizowałam:
- Statut Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi;
- Koncepcja pracy przedszkola;
- Plany: Roczny Plany Pracy Przedszkola, Plan Współpracy z Rodzicami, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Plan
Doskonalenia Nauczycieli;
- Regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Rekrutacji do Przedszkola,
Regulamin Organizowania Spacerów i Wycieczek w Przedszkolu, Regulamin Bezpieczeństwa w Przedszkolu,
Procedura Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Regulamin Dofinansowania Doskonalenia
Zawodowego, Regulamin Przyznawania Nagród Dyrektora Nauczycielom, Procedura Przyprowadzania i Odbierania
Dzieci z Przedszkola, Procedura Postępowania w razie Wypadku Dziecka w Przedszkolu, Regulamin Korzystania z
Placu Zabaw, Regulamin Pracy, Regulamin Przyznawania Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego dla Pracowników
Przedszkola, Regulamin Przyznawania Dodatku Motywacyjnego Nauczycielom;
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
- Programy: programy wychowania przedszkolnego: „Nasze Przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej”
wydawnictwa MAC Edukacja autorek Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej (rok szkolny 2016 –
2017 i 2017 – 2018) oraz „Wokół przedszkola” MAC – autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby –
Żabińskiej (rok szkolny 2018 – 2019), program nauczania „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i
Ewy Zielińskiej, a także program edukacyjny „Bezpieczne dziecko”;
- rejestr wyjść grupowych w przedszkolu (na podstawie § 2a rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r.).
Wszelkie moje działania oparte były na przestrzeganiu wymienionych przepisów.
Uzyskane efekty:
- znam przepisy prawa oświatowego, których znajomość jest niezbędna w codziennym funkcjonowaniu przedszkola
oraz w mojej pracy;
- potrafię interpretować treści tych przepisów w celu podniesienia jakość swojej pracy i podniesienia swojej
świadomości w prawach i obowiązkach, jakie obowiązują nauczyciela;
- potrafię śledzić zmiany w przepisach prawa oświatowego, dzięki czemu potrafię we wsparciu dyrektora placówki
opracować referat dla moich koleżanek z placówki, w celu podzielenia się moimi spostrzeżeniami i przemyśleniami w
kwestii, która obejmuje wszystkich pracowników oświaty, a co za tym idzie potrafię zmobilizować do wspólnej analizy
pojawiających się zmian i zaplanowaniu naszej codziennej pracy i pracy naszego przedszkola;
34
- wiem, po jakie dokumenty sięgnąć w celu zdobycia wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad
funkcjonowania placówki jaką jest przedszkole.
WNIOSKI Z REALIZACJI ZADAŃ
Po dwóch latach i dziewięciu miesiącach stażu na nauczyciela mianowanego nadszedł czas na podsumowanie.
Okres stażu okazał się dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy i bardzo wielu wyzwań. Jestem jednak bardzo
zadowolona i dumna z siebie, bowiem udało mi się zrealizować zadania, które postawiłam sobie w planie rozwoju
zawodowego. Zaskoczył mnie również fakt, iż podjęłam bardzo wiele działań dodatkowych, które udało mi się
opracować i w pełni zrealizować.
Każde z podejmowanych działań skrupulatnie planowałam i realizowałam krok po kroku.
Zaczynając od dokładnego zaplanowania stażu, poprzez poznanie procedur awansu zawodowego, współpracę z moim
opiekunem stażu i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały czas dbałam o poszerzanie zakresu swojej wiedzy, zdobywałam i udoskonalałam umiejętności pedagogiczne,
wszystko zgodnie z moimi zainteresowaniami, wymaganiami stawianymi przez codzienność w pracy z dziećmi,
potrzebami placówki oraz zgodnie z wytycznymi płynącymi z nowelizacji prawnych.
Chcąc nadążyć za pędzącymi zmianami w moimi otoczeniu, podejmowałam szereg działań, które miały na celu
wzbogacenie oraz unowocześnienie mojego warsztatu i metod pracy. W tym celu na bieżąco dokonywałam ewaluacji
swoich działań i w razie potrzeby wprowadzałam niezbędne modyfikacje.
Na każdym kroku dbałam o to, aby zdobywana przeze mnie wiedza z zakresu psychologi, pedagogiki i dydaktyki
wpływała na jakość mojej pracy, na poziom komunikacji z dziećmi i ich rodzicami i na tworzenie coraz bardziej
atrakcyjnego obrazu naszej placówki w środowisku lokalnym. Starałam się, aby mój warsztat pracy rozbudowywał się
na wielu płaszczyznach, a było to możliwe dzięki aktywnemu udziałowi w różnych formach doskonalenia
zawodowego, takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje i webinaria, z których czerpałam pełnymi garściami i
bezpośrednio po odbytej formie doskonalenia wprowadzałam świeżo zdobytą wiedzę i umiejętności do mojej
codziennej pracy. Swoje kompetencje zawodowe podwyższałam również poprzez regularne studiowanie literatury
fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki. Na bieżąco śledziałm także nowości pojawiające się w artykułach
znajdujących się czasopismach pedagogicznych lub na portalach oświatowych.
Zdobytą wiedzą i nowymi pomysłami starałam się dzielić ze swoimi koleżankami z pracy, ale również korzystałam z
wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
Punktem wyjścia w planowaniu mojej codziennej pracy było uwzględnienie potrzeb rozwojowych dzieci, ich
zainteresowań i pasji – podążałam za nimi i wspierałam ich każdego dnia.
Problematyka środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społecznych i cywilizacyjne były także moim
drogowskazem.
Bardzo pomocna, a przy realizacji niektórych działań wręcz niezbędna była dla mnie umiejętność posługiwania się
technologią informacyjną i komunikacyjną.
Dopiero podczas odbywania tego stażu zdałam sobie sprawę, jak bardzo ważne jest bycie na bieżąco ze zmianami w
35
przepisach dotyczącymi oświaty, których na przestrzeni ostatnich lat było bardzo dużo. Poza tym nauczyłam się
świadomego korzystania z tych przepisów w codziennej pracy, co w znaczącym stopniu wpłynęło na podwyższenie jej
jakości.
Całość działań opierałam oczywiście na zadaniach wynikających ze statutu naszego przedszkola, nie zapominając o
tym, jak ważne jest włączanie w ich realizację rodziców naszych przedszkolaków.
Myślę, że wszystkie podejmowane przeze mnie działania wpłynęły na podniesienie jakości pracy mojego przedszkola i
na uatrakcyjnienie jego oferty w oczach środowiska lokalnego.
Realizacja wyżej wymienionych założeń nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu
i teraz nabrałam już pewności, że można zrealizować każdy pomysł, trzeba tylko użyć odpowiednich środków, dołożyć
porcję sumiennej pracy i chęci – i wszystko się po prostu uda. Każdy dzień w tym zawodzie daje mi dużo radości i
satysfakcji, a radość i zauważalne postępy dzieci, wdzięczność rodziców i zadowolenie Pani Dyrektor dają mi
motywację do dalszej pracy i utwierdzają w słuszności podejmowanych przeze mnie działań.
Fakt, iż mój staż na nauczyciela mianowanego jest zakończony, nie oznacza że zakończył się etap mojego rozwoju
zawodowego. W dalszym ciągu zamierzam doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje, aby jak najlepiej
wykonywać swoje obowiązki. Chciałabym bowiem, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się
coraz bardziej atrakcyjne.
Praca z dziećmi jest motorem moich działań, to one są dla mnie inspiracją i moją pasją i wiem, że nawet w chwilach
słabości, to właśnie one pomogą mi z powrotem stanąć na nogi i będę mogła podejmować kolejne wyzwania. Bycie
nauczycielem to jest wielka odpowiedzialność, ale i spełnienie moich marzeń – decyzja podjęta przeze mnie w sprawie
wyboru kierunków studiów kilkanaście lat temu była najlepszą z możliwych. Uważam, że w żadnym innym zawodzie
nie miałabym szans na własny rozwój na tak wielu płaszczyznach.
36
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.