Katalog

Sylwia Roszak, 2019-06-18
Zagórów

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie

- n +

Zagórów, dnia 22 czerwca 2016 roku
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Sylwia Roszak
Zawód wykonywany: nauczyciel języka niemieckiego i nauczyciel bibliotekarz
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów
Okres stażu: 01. 09. 2013 r. – 31. 05. 2016 r.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres 2 lat i 9 miesięcy. Przedstawiłam w nim działania, jakie podjęłam, aby realizować własne ambicje i ścieżkę rozwoju zawodowego w oparciu o wymogi formalne określone dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (stan prawny 01.12.2007 r.) oraz z dnia 26 marca 2013 roku.
W czasie trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego. Jak to w życiu bywa, nie wszystkie zamierzenia udało się podjąć, ale pojawiły się także inne, wcześniej niezaplanowane projekty i czynności, które korespondują z pracą dydaktyczno-wychowawczą i ją wzbogacają. Więcej o tym napiszę w podsumowaniu.
Realizując opracowany niespełna 3 lata temu plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie od 01. 09. 2013 r. do 31. 05. 2016 r. dążyłam do wykonania zaplanowanych zadań, czyli:

- podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
- pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Decyzja o podjęciu stażu na nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem. Awansowanie jest związane z realizowaniem własnych ambicji zawodowych i podnoszeniem kwalifikacji, ale przede wszystkim ma przynieść wymierne korzyści szkole i lokalnemu środowisku.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, usystematyzowane według wymagań wobec nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego, niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

I Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu.

Na początku stażu w sierpniu i wrześniu 2013 roku zapoznałam się z różnymi publikacjami na temat uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, m.in. Awans zawodowy nauczycieli-poradnik wydawnictwa WSiP, publikacje w różnych czasopismach, publikacje na łamach „Głosu Nauczycielskiego”, publikacje zawarte w serwisach internetowych: www.men.waw.pl., www.edukator.w.pl, www.eduseek.pl, www.codn.edu.pl . Decydując się na rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami tego zamierzenia oraz przeanalizowałam następujące przepisy prawne: -Ustawa z dn. 26.01.1982r. Karta nauczyciela, - 15.07.2004 –o Zmianie ustawy Karty Nauczyciela, - Ustawa z dn. 18. 02.2000r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela, - Rozporządzenie MEN z dn. 03.08.2000r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, -Roporządzenie MENiS z dn. 29.05.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , -Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, - Rozporządzenie MENiS z dn.14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .Przez cały okres stażu śledziłam i analizowałam na bieżąco pojawiające się dokumenty, zmiany w przepisach i gromadziłam je na dysku.
Stworzenie bazy danych rozporządzeń, ustaw i innych ważnych dokumentów związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia nauczyciela dyplomowanego pozwoliło mi na poprawne sformułowanie wniosku o podjęcie stażu, stworzenia planu rozwoju zawodowego. Ciągłe śledzenie przepisów prawa oświatowego i innych dokumentów związanych ze stażem pozwoliło mi tworzyć dokumentację określoną w wymaganiach do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w sposób właściwy i profesjonalny.

II Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły. Pracowałam w zespole języków obcych, ponadto piszę teksty z życia szkoły, publikuję je na stronie internetowej ZSP.
Od wielu lat jestem członkiem zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy maturalne i zawodowe. Współpracowałam z członkami Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

III Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Uczestniczyłem w następujących szkoleniach i formach doskonalenia :
a) 15.01.2014 - „Jak pomóc dziecku w nauce w domu”.
b) 29.01.2014 - "Zasady dobrego komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi" - uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. - Biblioteka Pedagogiczna Słupca
c) 09.04.2014 - "TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza - jak pokazać efekty naszej pracy" - Biblioteka Pedagogiczna Słupca
d) 29.04.2014 - „Najnowsze trendy i tendencje w nauczaniu języków obcych”. – ODN Konin
e) 10.02.2014 – Szkolenie w zakresie wykorzystywania ICT w procesie dydaktycznym”
f) 14.04.2015 - „Jak polubić zmiany?”.
g) 09.2015 – Szkolenie dla egzaminatorów organizowane przez OKE w Koninie
h) 21.10.2015 – „Psychoedukacja z wykorzystaniem tekstów biblioterapeutycznych do zastosowania w praktyce szkolnej” - Biblioteka Pedagogiczna Słupca
i) 05.11.2015 - Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ (poddziałanie 6.3.1, 6.4.1 oraz 8.3.1) - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
j) 18.12.2015 - „Ocenianie kształtujące”. – ODN Konin
k) 24.02.2016 - „E-learning i platforma Moodle”. – Biblioteka Pedagogiczna Słupca
l) 04.03.2016 – „Efektywna i skuteczna lekcja w praktyce” – ODN Konin
m) 18.03.2016 - Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Akademii Erasmusa+ - Poznań
n) 07.04.2016 – „Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego” – Warszawa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus+
o) 23/30.05.2016 – Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – MODN Konin

IV Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.

a) Lektura tekstów o szkole znajdujących się na portalach internetowych poświęconych edukacji i wychowaniu.
b) Przez okres mojej pracy systematycznie pogłębiałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki, samodzielnie studiując literaturę oraz wymieniając swoje uwagi z innymi nauczycielami na forum portalu. Opracowałam przydatne notatki z przeczytanych lektur w celu dzielenia się przydatnymi wiadomościami z innymi nauczycielami. Zdobyte wiadomości wykorzystuję w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Czytam również czasopismo „Języki obce w szkole”, „Deutsch” i „Der Weg” . Lektury okazały się bardzo pomocne w sytuacjach konfliktowych, pokazały jak radzić sobie z agresją uczniów oraz jak rozwiązywać ich problemy emocjonalne.
c) Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi j. niemieckiego
( Katarzyna Jankowska, Marcin Górski - ZSP Strzałkowo) oraz nauczycielami bibliotekarzami.

V Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.

a) Ukończyłam studia podyplomowe – Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
b) Oprócz nauczania j. niemieckiego i angielskiego pracuję 7. rok w bibliotece szkolnej, będąc jej nieformalnym kierownikiem.
c) Jestem kronikarzem szkoły i w pewnym sensie jej rzecznikiem prasowym.
d) Jestem koordynatorem ds. związanych z współpracą z zagranicą i pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej na praktyki zawodowe i wymiany uczniów ze szkołami za granicą.
e) Od 2007 r. jestem egzaminatorem OKE w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z języka niemieckiego pod numerem ewidencyjnym 633203448
f) Będąc opiekunem pracowni języka niemieckiego i angielskiego doposażyłam pracownię w pomoce dydaktyczne. Na bieżąco pozyskiwałam książki, materiały metodyczne, podręczniki do nauki języka niemieckiego, płyty CD, które są do pełnej dyspozycji uczniów i innych nauczycieli. Wraz z uczniami stworzyłam wiele plansz leksykalno-gramatycznych niezbędnych do nauki języka niemieckiego i angielskiego.

VI Usprawnianie pracy biblioteki szkolnej.

a) Zakup interesujących książek.
b) Organizowanie co roku Kiermaszu Książek.
c) Organizowanie wystaw tematycznych i konkursów
d) Pełnienie roli kronikarza szkoły (pisanie tekstów o wydarzeniach i ich fotografowanie).
e) Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów.
.

VII Organizowanie apeli i uroczystości szkolnych.

a) Inauguracji roku szkolnego – 2013/2014 i 2015/2016
b) Dnia Języków Obcych - corocznie
c) Apelu Bożonarodzeniowego - 2014

VIII Samokształcenie

a) Udział w szkoleniach, kursach oraz czytanie książek z zakresu j. niemieckiego i angielskiego, wiedzy o kulturze i szeroko pojętej humanistyki (filozofia, religia, malarstwo). Współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami i instytucjami.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Komputer jest nieodłącznym narzędziem mojej pracy. Wykorzystuję go do następujących celów:
a) projektowanie scenariuszy zajęć,
b) tworzenie prezentacji multimedialnych, referatów, konspektów lekcji, testów, ankiet, sprawozdań, scenariuszy uroczystości szkolnych, notatek, plansz itp.,
c) kontakt z uczniami i rodzicami za pośrednictwem Internetu,
d) przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego,
e) oglądanie filmów, słuchanie muzyki,
f) pozyskiwanie informacji o egzaminie maturalnym i jego procedurach,

II Opracowanie publikacji z wykorzystaniem technik komputerowych.

a) Pisanie tekstów z życia szkoły i zamieszczanie ich na stronie internetowej ZSP.

III Wykorzystanie zaplecza informacyjno-komunikacyjnego w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

a) Prowadziłam zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, laptopa i rzutnika multimedialnego,
b) Korzystając z witryny www.tatsachen-ueber-deutschland.de, zadaję uczniom oglądanie w domu filmów online.

IV Korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych Internetu.

a) Korzystam z literatury pedagogicznej w wersji elektronicznej.
b) Koresponduję z osobami prywatnymi (także nauczycielami) i instytucjami za pośrednictwem Internetu.
c) Korzystam z encyklopedii multimedialnych i słowników elektronicznych.


V Pogłębianie wiedzy.

a) Czytałam teksty zamieszczone na portalach edukacyjnych oraz poszerzałem własną wiedzę ogólną i specjalistyczną.

VI Prowadzenie dziennika elektronicznego i internetowego katalogu bibliotecznego MOL Net+
a) Prowadziłam dziennik elektroniczny oraz dziennik biblioteki w programie MOL Net+.
b) Opracowałam statystykę czytelnictwa w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 z użyciem MOL Net+

VII Korzystanie z programów komputerowych do nauki języków obcych

a) Zachęcałam uczniów do samodzielnej pracy z programami komputerowymi
b) Pracowałam z programami do nauki języka niemieckiego i angielskiego (Welttour, Real life)

§ 8. ust.2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

I Dzielenie się wiedzą i sposobami rozwiązywania problemów dydaktycznych z nauczycielami. Udostępnianie opracowanych materiałów.

a) Dzieliłam się z początkującymi nauczycielami i tymi odbywającymi staż na nauczyciela kontraktowego wiedzą, fachową literaturą i potrzebnymi wzorami dokumentów.
II Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych na stronach portali edukacyjnych.

a) Nie udało mi się zamieścić materiałów dydaktycznych na stronach portali edukacyjnych, ale teksty związane z życiem szkoły zostały opublikowane w „Gazecie Słupeckiej” i Internecie.

III Przedstawianie sprawozdań na forum Rady Pedagogicznej.

a) Od tego roku szkolnego składam sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej pod koniec semestru zimowego oraz na analitycznej Radzie Pedagogicznej.


IV Praca w zespole języków obcych

Przez cały okres stażu aktywnie angażowałam się w prace zespołu języków obcych. Corocznie brałam udział w opracowywaniu planu pracy zespołu. Główne zadania zespołu to: opracowywanie planów wynikowych lub modyfikowanie już istniejących, prowadzenie kółek i zajęć konsultacyjnych, organizacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych, olimpiad, próbnych egzaminów ustnych i pisemnych. Skład naszego zespołu stanowią nauczyciele języków obcych. Bardzo ważna jest zgodna współpraca, koleżeńska atmosfera i wzajemna odpowiedzialność. Starałam się, aby w zespole nie zabrakło tych elementów, jak również dbałam o skuteczny przepływ informacji, mobilizowałam nauczycieli do udziału w różnych szkoleniach. Wspólnie wymienialiśmy doświadczenia z innymi zespołami przedmiotowymi. W każdym roku szkolnym we współpracy z innymi nauczycielami opracowywałam plany wynikowe, rozkłady materiałów, kryteria oceniania z języków obcych w poszczególnych klasach, co umożliwiało wzajemne dzielenie się doświadczeniami i propozycjami realizacji materiału programowego. Z tych dokumentów korzystają inni nauczyciele.


§ 8. ust.2. pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Nie udało mi się przygotować programu języka niemieckiego i realizować go na zajęciach koła języka niemieckiego. Zrobię to w najbliższym czasie.

§ 8. ust.2. pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Przez okres stażu uczestniczyłam w pracach zespołu egzaminatorów. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę, standardy egzaminacyjne w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

§ 8. ust.2. pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

I Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe, promowanie nauki języków obcych
a) Przygotowywałam i przeprowadzałam Międzyszkolnego Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
b) Organizowałam corocznie Dzień Języków Obcych
c) Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych (Konkurs Tłumaczeniowy Języka Niemieckiego, Konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych)
d) W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożyłam wniosek do MEN o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.
e) W lutym 2014 roku złożyłam wniosek dla Liceum Ogólnokształcącego o dofinansowanie do programu Erasmus+
f) W lutym 2016 roku pomagałam w złożeniu wniosku dla Technikum Obsługi Turystycznej i Geodezyjnego o dofinansowanie do programu Erasmus+
g) W kwietniu 2016 roku złożyłam wniosek dla Liceum Ogólnokształcącego o dofinansowanie do programu Erasmus+
h) W maju 2016 roku złożyłam wniosek o Kartę Jakości w dziedzinie kształcenia zawodowego
i) W okresie stażu prowadziłam zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego wspierające zarówno ucznia zdolnego jak i mającego trudności w nauce. Zajęcia pozalekcyjne z uczniem słabym miały na celu wskazanie mu jego słabych stron i podjęcie pracy nad doskonaleniem tych umiejętności. Podczas pracy z uczniem słabym zawsze starałam się najpierw wskazać jego mocne strony a dopiero później koncentrować się na brakach, żeby w ten sposób podnieść samoocenę ucznia i zmotywować go do poprawy istniejących słabych stron. W ramach tych zajęć szlifowałam z uczniami słabymi te umiejętności, które nie zostały w właściwy sposób opanowane przez ucznia. Stosowane przeze mnie metody pracy to: praca z tekstem czytanym i słuchanym, tworzenie krótkich i dłuższych tekstów użytkowych oraz umiejętność mówienia. Praca z uczniem zdolnym językowo polegała na poszerzaniu wiedzy ucznia z różnych dziedzin wykraczające poza program klasy, w której uczeń odbywa naukę. Doskonalona umiejętność wśród uczniów to głównie mówienie. Utworzenie tego typu zajęć językowych dla uczniów znacznie ułatwiło mi pracę na zajęciach obowiązkowych z języka niemieckiego. Również mi przyniosło wiele korzyści. Miałam okazję realizować i pogłębiać własne zainteresowania. Rozwijałam także swoje kompetencje dydaktyczne, które potem wykorzystałam na lekcjach. Pozalekcyjna praca z uczniami w dużym stopniu wpłynęła na lepsze relacje nauczyciel – uczeń. Funkcjonowanie takich zajęć uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz wzmocniło realizację celów programowych naszej szkoły.


§ 8. ust.2. pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Podczas trwania stażu współpracowałam z Alicją Pietrzak w/s zasad tworzenia projektu do programu Erasmus+, organizowanego przez FRSE w Warszawie. Dzięki kontaktom telefonicznym zdobyłam wiedzę, którą wykorzystałam następnie podczas tworzenia wniosków o dofinansowanie do projektów przygotowywanych przeze mnie. Poprawnie skompletowałam również dokumentację do wniosku Erasmus+, organizowanego przez FRSE w Warszawie. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i został umieszczony na liście rezerwowej do realizacji.
Współpracując z PWSZ w Koninie, uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach języka niemieckiego, poszerzając tym samym swoja wiedzę.
W ramach sieci współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Słupcy odbyłam wiele szkoleń, które były dla mnie cennym źródłem informacji.

I Współpraca z instytucjami.

a) Współpraca z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Niemieckiej
b) Współpraca z bibliotekami publicznymi i Biblioteką Pedagogiczną w Słupcy w ramach sieci współpracy

II Współpraca z wydawnictwem WSiP i Nowa Era

a) Jestem w stałej współpracy z wydawnictwem Nowa Era. Dowodem na to jest m.in. wybranie z tego wydawnictwa podręczników do nauczania języka niemieckiego w oparciu o nową podstawę programową.
b) Współpracuję również z wydawnictwem WSiP, LektorKlett, uczestnicząc m.in. w szkoleniach (patrz: § 8 ust. 2 pkt 1, Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, punkt IV Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej).


§ 8. ust.2. pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

a) W październiku 2014 roku otrzymałam nagrodę dyrektora szkoły w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej.


§ 8. ust.2. pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

1. Opracowałam opis i analizę dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów.
2. Wprowadziłam propozycję rozwiązań i wdrożyłam oddziaływania i zastosowałam środki zaradcze.
Powyższe opisane działania realizowałam w czasie trwania stażu i mogę poświadczyć stosownymi dokumentami w formie papierowej i elektronicznej, fotografiami, kserokopiami świadectw, zaświadczeń i dyplomów, jak również deklaracjami słownymi lub pisemnymi osób, z którymi współpracowałam.
PODSUMOWANIE


Jak już wspomniałam na początku sprawozdania, nie udało mi się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań: zamieszczenia tekstów na stronach portali edukacyjnych, realizacji programów edukacyjnych. Nie traktuję tego jako porażki, gdyż dodatkowo zaangażowałam się w inne projekty i czynności: jestem członkiem zespołu do spraw współpracy międzynarodowej i pozyskiwania funduszy na praktyki i wymiany uczniowskie w ramach programu Erasmus+. Corocznie biorę udział w składaniu wniosków (1 wniosek w 2014 – wymiana z Niemcami, 2 wnioski w 2015 – wymiana z Turcją, Bułgarią, 3 wnioski w 2016 – wymiana z Włochami, praktyki w Hiszpanii, Karta Jakości mobilności w ramach kształcenia zawodowego), poszukiwaniu i współpracy z zagranicznymi partnerami w Europie, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Turcji. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, pozwalające lepiej poznać i zrozumieć funkcjonowanie, działanie biblioteki. Zdaję sobie jednak sprawę, że praca nauczyciela wymaga siły, zapału, inwencji i dostosowania do ducha czasu i specyfiki kolejnych pokoleń. Pracuję 12. rok, więc dużo muszę się jeszcze nauczyć.
W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia wprowadzona reforma edukacji. W większości udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. W swojej działalności dydaktyczno - wychowawczej wykorzystywałam formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę jego intelektualnych możliwości. Zawsze postrzegam wychowanka w kontekście sytuacji osobistej umożliwiającej lub utrudniającej mu realizowanie obowiązków szkolnych. Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej. Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Podnosiłam kwalifikacje i doskonaliłam warsztat pracy. Podejmowałam i realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
Wprowadzając w życie założenia planu rozwoju zawodowego, miałam na uwadze specyfikę szkoły i potrzeby jej wychowanków. Jestem przekonana, że wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej i przyczynią się do podnoszenia jakości mego warsztatu pracy i pracy szkoły.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.