AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Zbrzyzna-Pietuszko, 2019-06-18
Działdowo

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Turza Wielka, ……………………


Do Pana
Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego
w Turzy Wielkiej


Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013r. (Dz. U z 26.03.2013r., poz. 393), zwracam się z prośbą o możliwość naniesienia zmian w Planie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, rozpoczętym w dniu 01.09.2016r.
Aneks do planu przygotowano ze względu na nowy przydział godzin dydaktyczno-wychowawczych z historii oraz wychowawstwa w klasie VI.

Z poważaniem

Załączniki:
1) Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Niniejszy Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zawiera niezrealizowane oraz nowe zadania wynikające z rozszerzenia obowiązków służbowych.

1. Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko: Agnieszka Zbrzyzna-Pietuszko
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego, historii, wychowawca
Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie na kierunku historia (specjalność archiwistyka komputerowa) – ukończone w 2003r.
Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska (specjalność nauczanie języka angielskiego) – ukończone w 2009r.
Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Fizyczne – ukończone w 2016r.

2. Informacje o stażu:

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2019r.
Opiekun stażu: ……………

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U Nr 0, poz. 393).

SZCZEGÓŁOWY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

§ 7 ust.2 pkt.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPOSOBY REALIZACJI
1. Współpraca z opiekunem stażu
a)Obserwowanie zajęć prowadzonych
przez opiekuna stażu

b)Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – przygotowywanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analizy, ewaluacja


2 razy w semestrze
Dokumentacja z przebiegu stażu
2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej a)Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania języków obcych

b)Opracowywanie pomocy dydaktycznych - gazetki, testy

c)Studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych

d)Analiza wyników nauczania (testy diagnostyczne)

e)Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych

f)Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami – udział w szkoleniach

g)Ukończenie studiów magisterskich z zakresu filologii angielskiej – zdobycie pełnych kwalifikacji
W ciągu każdego roku szkolnego

do 09.2018r. Własna baza materiałów i pomocy dydaktycznych, notatki


Certyfikaty


Dyplom

§ 7 ust.2 pkt.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPOSOBY REALIZACJI
1. Promowanie uczniów poprzez a)Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego na szczeblach: kuratoryjnym, powiatowym, gminnym

b)Organizacja szkolnych konkursów z języka angielskiego

c)Przygotowywanie wraz z uczniami szkolnych imprez, uroczystości i obchodów

d)Dostrzeganie pozytywnych zachowań uczniów, współpraca z wychowawcami, z samorządem uczniowskim


W ciągu całego roku szkolnego


Sprawozdania
2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą pedagogiczno-psychologiczną a)Prowadzenie zajęć dla uczniów mających problemy w nauce

b)Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych
c)Przygotowywanie IPET dla uczniów z orzeczeniami oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów posiadających opinie PPP

W ciągu roku szkolnego; według potrzeb Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dokumentacja szkolna dotycząca udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów a)Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami oraz wychowawcami i innymi nauczycielami

b) Diagnoza wychowawcy klasy
Według harmonogramu szkolnego oraz według potrzeb
Notatki w dziennikach lekcyjnych

Teczka wychowawcy klasy
§ 7 ust.2 pkt.3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPOSOBY REALIZACJI
1. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej a)Opracowanie różnych technik pomiaru dydaktycznego – przygotowywanie scenariuszy lekcji, opracowywanie ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych

b)Praca z platformą internetową „Macmillan Diagnostic Tools”

c)Udział w szkoleniach typu e-learning lub wideo szkoleniach prowadzonych na platformach wydawnictw metodycznych

d)Umieszczanie publikacji na stronach internetowych

e)Prezentacje multimedialne – wykorzystanie prezentacji, programów interaktywnych, filmów edukacyjnych na zajęciach języka angielskiego, lekcjach otwartych oraz na uroczystościach szkolnych

f)Przystąpienie do programu e-twinning
Realizacja projektu

g)Używanie na zajęciach narzędzi do interakcji np. Tricider, Kahoot, kody QR
Cały okres stażu Baza pomocy
Certyfikaty
Sprawozdania§ 7 ust.2 pkt.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPOSOBY REALIZACJI
1. Samokształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu a)Studiowanie literatury, czasopism fachowych

b)Śledzenie zawartości stron internetowych poświęconych w/w tematyce

c)Wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie nowych rozwiązań

d)Uczestnictwo w szkoleniach


Cały okres stażu


Notatki


Certyfikaty
2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych a)Kształtowanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości

b)Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne oraz zbiorowe – prowadzenie zebrań z rodzicami

c)Zapoznanie się z opiniami, orzeczeniami i zaleceniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną uwzględnianie w procesie dydaktyczno-wychowawczym

d)Wspieranie rodziców w rozwoju indywidualnym ich dziecka – prezentacja nt. „Jak pomóc dziecku uczyć się języka angielskiego?”
Cały okres stażu
Według potrzeb


Według potrzeb
Opinia opiekuna stażu

Dzienniki lekcyjne
Sprawozdanie


§ 7 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPOSOBY REALIZACJI
1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły a)Znajomość dokumentów szkolnych:
-Statut,
-Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy,
-Przedmiotowe Systemy Oceniania
-Roczne Plany Realizacji Programów Szkolnych

b)znajomość przepisów BHP

Cały okres stażu
Opinia opiekuna stażu
2. Aktualizacja wiedzy na temat prawa oświatowego a) Znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego:

-Karta Nauczyciela,

-Ustawa o systemie oświaty,

-Rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,

-Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach,

-Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Cały okres stażu

Notatki
Zastrzegam możliwość dalszych zmian w planie rozwoju zawodowego dotyczących kolejności opracowania zadań, ich formułowania i wprowadzania nowych, które to mogą wyniknąć z bieżących potrzeb, zainteresowań i możliwości.
…………………….. …………………..
Podpis opiekuna podpis stażysty
Zatwierdzono do realizacji …………………………………………………………………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.