AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Marta Nowaczyk, 2019-06-18
Gąsawa

Język angielski, Program nauczania

Autorski program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 4-6 lat.

- n +

Autorski Program
Nauczania Języka Angielskiego
dla dzieci w wieku 4-6 lat
w Oddziale Przedszkolnym w Szelejewie Szkoły Podstawowej
im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Opracowanie:
mgr Marta Nowaczyk

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP……………………………………………………………………………..….3
2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE…………………………....3
2.1. Adresaci………………………………………………………………………………....4
2.2. Czas realizacji………………………………………………………………………..…4
2.3. Liczebność grupy………………………………………………………………….……4
2.4. Warunki lokalowe………………………………………………………………………4
3. CHARAKTERYSTYKA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM…….………4
3.1. Dzieci czteroletnie………………………………………………………………..……4
3.2. Dzieci pięcioletnie…………………………………………………………….............5
3.3. Dzieci sześcioletnie………………………………………………...…………………..5
4. CELE KSZTAŁCENIA…………………………………………………………........6
4.1. Cele ogólne…….………………………………………………………………..……..6
4.2. Cele szczegółowe…………………………………………………………………..…..6
5. METODY I TECHNIKI NAUCZANIA…………………………………….………7
5.1. Metody nauczania………………………………………………………………………7
5.2. Techniki nauczania………………………………………………………...…………..8
6. PRACA NA LEKCJI………………………………………………………………....9
6.1. Formy pracy podczas zajęć…………………………………………………………..9
6.2. Pomoce naukowe i środki dydaktyczne………………………………………..........9
7. TREŚCI NAUCZANIA……………………………………………………………...10
7.1 Grupy leksykalne……………………………………………………………………..10
7.2. Funkcje komunikacyjne………………………………………………………….…..10
7.3. Funkcje gramatyczne………………………………………………………………..11
8. OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA……………………………………………………….11
9. OCENIANIE…………………………………………………………………………12
10. EWALUACJA……………………………………………………………………….13
1. Wstęp

Na przestrzeni kilku minionych lat można zaobserwować coraz większy nacisk na naukę języków obcych, głównie języka angielskiego. Można zauważyć, że ów trend jest silnie widoczny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Wiadomo, że im prędzej dzieci zaczną przyswajanie i przygodę z językiem obcym, tym szybciej osiągną lepszą wymowę i płynność w mówieniu oraz bardziej swobodne użycie języka jako narzędzia do komunikacji. Zabawa z językiem w wieku przedszkolnym stanowi również bardzo ważną rolę w przygotowaniu dziecka do nauki tegoż języka w I etapie edukacyjnym.

2. Założenia organizacyjno-programowe

Program jest oparty na założeniach podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego, zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku. Plan realizowany jest w ramach obszaru 16-tego, t.j. „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.
Celem programu jest uwrażliwienie dzieci na język obcy, na jego dźwięk i intonację jak i przede wszystkim umożliwienie im komunikowania się werbalnie w nauczanym języku poprzez zaznajomienie dzieci z elementarnym słownictwem i zwrotami. Nauczyciel winien uświadomić dzieciom, iż język obcy jest w dzisiejszych czasach elementem wszechobecnym i niezbędnym do funkcjonowania. Ważna jest również świadomość, że nauka języka musi odbywać się w warunkach zabawy i poczucia bezpieczeństwa dla dziecka. Rolą nauczyciela jest przede wszystkim stworzenie pozytywnej atmosfery akceptacji sprzyjającej nauce. Nie powinno się zmuszać żadnego dziecko do powtarzania, czy też uczestniczenia w śpiewaniu czy inscenizacji. Należy wykorzystać naturalną ciekawość dzieci, które z własnej woli wykażą zainteresowanie. Umysły małych dzieci są niezwykle chłonne i skore do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń; uczą się spontanicznie w oparciu o zasadę „tu i teraz”. Należy pamiętać, że dzieci równie szybko zapamiętują, co zapominają nowopoznany materiał. Jest więc konieczne ciągłe powtarzanie i utrwalanie poznanych elementów. Dzieci w tym wieku cechuje silna potrzeba aktywności fizycznej. Zajęcia więc muszą być dostosowane do ich potrzeb, winny zawierać odpowiednią ilość ćwiczeń ruchowych w formie naśladownictwa czy odgrywania scenek.
2.1 Adresaci

Niniejszy program przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę od podstaw. Może być on realizowany w przedszkolach publicznych jak i prywatnych. Adresatem są dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 4-ro, 5-cio i 6-ciolatki.

2.2 Czas realizacji

Treści programowe realizowane będą w cyklu jednorocznym. Z racji tego, że dzieci w tym wieku szkolnym nie potrafią jeszcze utrzymać swojej koncentracji na dłużej, zaleca się dwa spotkania w tygodniu po 20-25 minut.

2.3 Liczebność grupy

Zasadna jest w nauczaniu języka obcego mała liczebność grupy, tj. 10-15 osób. W przypadku większych ilość wskazany jest podział na grupy. Mniejsza ilość osób sprzyja efektywniejszej asymilacji języka, a co za tym idzie lepszym efektom dydaktycznym jak i wychowawczym.

2.4 Warunki lokalowe

Program jest realizowany w sali przedszkolnej, która jest wyposażona w miejsce do rekreacji, swobodnej zabawy i tańca. Niezbędne są również ławki i krzesła oraz miejsce na ekspozycję prac dzieci. Sali musi być wyposażona w sprzęt audio, tablicę interaktywną oraz artykuły papiernicze.

3. Charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym.

3.1 Dzieci czteroletnie

• Cechuje je egocentryzm i chęć skupienia na sobie uwagi
• Nie mają większych trudności z adaptacją do nowych osób, pomieszczeń lub rzeczy
• Są rozwinięte fizycznie, ruchliwe i energiczne
• Potrafią być odpowiedzialne za swoje zabawki, ubrania i rzeczy osobiste
• Potrafią zaplanować swoje działania
• Zaczynają więcej rysować i malować
• Rozwijają się chęć zabawy z rówieśnikami i bycia członkiem grupy
• Nadal reagują gwałtownie, są konfliktowe i wrażliwe na krytykę
• Chętnie zwracają na siebie uwagę, pragną być w centrum zainteresowania u innych
• Wzrasta ich potrzeba poznawania świata poprzez zadawanie pytań, konstruowanie, układanie i eksperymentowanie

3.2 Dzieci pięcioletnie

• Nadal charakteryzują się dużą potrzebą ruchu
• Motoryka mała jest na słabszym poziomie niż motoryka duża, lecz przejawiają one zainteresowanie ekspresją plastyczną
• Cechują się bardzo dużą potrzebą poznawczą. Nadal cechuje je jednak subiektywizm i egocentryzm oraz brak dostrzegania związków logicznych
• Wzrasta u nich czas skupienia i uwagi
• Wzrasta zasób słownictwa, nadal kształtują się u nich procesy analizy i syntezy słuchowej

3.3 Dzieci sześcioletnie

• Chętnie pracują w grupie i zespole
• Potrafią skupić uwagę na dłuższy czas
• Pragną być najlepsze w każdej dziedzinie, są ambitne
• Są samodzielne w czynnościach samoobsługowych
• Są nadal wrażliwe na krytykę
• Coraz lepiej potrafią przestrzegać reguł
• Są żywo zainteresowane otaczającym je światem
4. Cele kształcenia

4.1 Cele ogólne

Nadrzędnym celem jest według rozporządzenia „rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych”. Jednak zgodnie z założeniami podstawy programowej, nauczyciel języka obcego jest również zobligowany do realizowania innych celów wychowania przedszkolnego, które winny być skorelowane z realizowanym programem, takich tak:
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień,
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,
• budowanie systemu wartości dobra i zła,
• troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci,
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych,
• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

4.2 Cele szczegółowe

W zależności od wieku i możliwości, dziecko:
• Potrafi przedstawić się w języku angielskim
• Nazywa od 3 do 6 słówek z danego obszaru tematycznego
• Reaguje gestem lub werbalnie na polecenia nauczyciela
• Bierze udział w grach i zabawach
• Słucha i rozumie krótkie historyjki, które są wspierane rekwizytami i pomocami wizualnymi
• Potrafi rozpoznać brzmienie języka, odróżnia je od języka ojczystego
• Śpiewa i rozpoznaje wierszyki, rymowanki i piosenki
• Rozumie i powtarza proste zwroty używane na lekcji
• Odgrywa krótkie scenki, inscenizacje
• Wskazuje i nazywa przedmioty z najbliższego otoczenia
• Przestrzega zasad obowiązujących w grupie

5. Metody i techniki nauczania

5.1 Metody nauczania

Spośród wielu metod nauczania języka obcego należy wybrać te, które są odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wśród nich powinny znaleźć się:

The Total Physical Response (TPR) – Metoda Reagowania Całym Ciałem .
Metoda ta akcentuje wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu u dziecka w trakcie nauczania języka. Polecenia, słowa, zwroty są demonstrowane gestem przy użyciu całego ciała. Podczas lekcji nauczyciel wypowiada polecenia, np.: „Touch your tummy”-dotkinj brzucha, „Close your eyes”-zamknij oczy lub „Turn around” – obróć się. Dzieci muszą zareagować na te polecenia ruchem.
The Natural Approach – Metoda Naturalna
Metoda ta zakłada naukę języka obcego w sposób przypominający przyswajanie języka ojczystego. Nauczyciel komunikuje się z uczniami wykorzystując mimikę, gest, rekwizyty. Metoda ta akcentuje rozumienie ze słuchu jako wstępny klucz do komunikowania się. Z racji tego, że dzieci w tym wieku nie posiadają jeszcze myślenia abstrakcyjnego, nie objaśnia się im żadnych zasad gramatycznych.
The Audio-lingual Method – Metoda Audiolingwalna
Metoda ta akcentuje słuchanie i mówienie w języku obcym poprzez wyrobione nawyki językowe. Uczniowie w sposób mechaniczny powtarzają za nauczycielem słowa i zwroty. Pamięciowo uczą się wybranych wypowiedzi powtarzając je poprzez śpiewanie piosenek czy rymowanek.
Communicative Method – Metoda Komunikatywna
Nadrzędnym celem według tej metody jest osiągnięcie zdolności komunikowania się w danym języku obcym. Dzieci powinny być zachęcane do aktywnego udziału w produkcji językowej poprzez takie techniki jak dialogi, scenki, gry, zgadywanki.

5.2 Techniki nauczania

Techniki nauczania słuchania
• Słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela, np. wstań, pokoloruj
• Rozumienie ogólnego sensu opowiadanych historyjek
• Reagowanie całym ciałem na polecenia
• Wskazywanie usłyszanych przedmiotów z najbliższego otoczenia

Techniki nauczania mówienia
• Indywidualne i grupowe powtarzanie zaprezentowanego modelu
• Odgrywanie ról w scenkach
• Śpiewanie piosenek

Techniki nauczania słownictwa
• Prezentacja nowych słów z wykorzystaniem kart obrazkowych i rekwizytów
• Utrwalanie nowych elementów w piosenkach, wierszykach, opowiadaniach i rymowankach
• Zabawy z wykorzystaniem nowych elementów
• Gry z kartami obrazkowymi typu memory, kółko-krzyżyk, snap,
• Zabawy ruchowe: Simon says, First to touch your, Swap, Run to…, Freeze!
• Gry oparte na zapamiętywaniu: Chinese whispers, True-False, What’s missing?, bingo, zapamiętywanie kolejności wyrazów, co jest w worku?

Techniki rozwijające małą motorykę
• Ryzowanie po śladzie, labirynty
• Uzupełnianie niedokończonych rysunków
• Kolorowanie według kodu
• Wycinanki


6. Praca na lekcji

6.1 Formy pracy podczas zajęć

Zbiorowa – wykorzystywana przy chóralnym powtarzaniu słów, piosenek, wierszyków. Odpowiednia dla dzieci, które jeszcze nie są gotowe do indywidualnych wystąpień.
Indywidualna – zazwyczaj wykorzystywana przy pracy z kartami pracy, przy wypełnianiu zadań na kartkach. Sprawdza się w trakcie utrwalania elementów.
Grupowa – stosowana w trakcie gier planszowych, karcianych i konstrukcyjnych.
Drużynowa – stosowana podczas rywalizacji w grach typu kółko-krzyżyk, Touch and say,
Praca w parach – wykorzystywana do odgrywania scenek i dialogów.

6.2 Pomoce naukowe i środki dydaktyczne

Dziecko nie musi posiadać żadnego podręcznika. Nauczycie w miarę potrzeb grupy winien dysponować materiałami skorelowanymi z nauczanymi treściami programowymi. Program może być realizowany z wykorzystaniem różnych dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych i zasobów Internetu. Ponadto nauczyciel posiada:

• Karty obrazkowe i rekwizyty niezbędne do wprowadzania słownictwa
• Plakaty z historyjkami
• Płyty z nagraniami audio
• Bazę stron internetowych z pomocami audiowizualnymi,
• Przybory papiernicze
• Karta pracy dla dzieci
• Plakaty
• Pacynki


7. Treści nauczania

7.1 Grupy leksykalne

Słowa, które dzieci będą przyswajały są grupowane w bloki tematyczne, co znacznie ułatwia proces zapamiętywania. Grupy tematyczne są ściśle związane ze światem bliskim dziecku, muszą odpowiadać jego zainteresowaniom. Zakres słów zależy od wieku dzieci jak i liczebności grupy.

• Kolory
• Zabawki
• Rodzina
• Ubrania
• Liczby 1-10
• Przybory szkolne
• Wyposażenie sali
• Artykuły żywnościowe
• Zwierzęta
• Części ciała
• Uczucia
• Pogoda
• Święta – elementy kultury anglosaskiej

7.2 Funkcje komunikacyjne

• Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)
• Proszenie i dziękowanie (Give me ..., Thank you)
• Przedstawianie swoich umiejętności (I can jump, I can swim)
• Przepraszanie (I’m sorry)
• Składanie życzeń okolicznościowych (Merry Christmas, Happy Birthday)
• Wykonywanie i wydawanie poleceń (Put on…)
• Przedstawianie siebie (I’m ......., My name is ....)
• Wypełnianie i wydawanie krótkich poleceń (jump, fly, sit down, clap your hands, open).
• Identyfikowanie zwierząt, przedmiotów (It’s a tiger, This is a all)
• Opisywanie osób, zwierząt, przedmiotów (It’s big, It’s blue)
• Liczenie i stosowanie liczb od 1 do 10.
• Odpowiadanie na proste pytania dotyczące tożsamości i rzeczy posiadanych (What’s your name? What’s this? Who’s this?
• Informowanie o stanach emocjonalnych (I’m happy, I’m sad)
• Odpowiadanie na pytania dotyczące pogody, pory roku (It’s raining, It’s cold)

7.3 Konstrukcje gramatyczne

• Czasowniki: to be, have got, like can
• Rzeczowniki, przedmioty, imiona, liczba mnoga
• Przymiotniki: kolory, rozmiar
• Liczebniki: 1-10
• Tryb rozkazujący
• Zaimki wskazujące, pytające, osobowe

8. Opis osiągnięć ucznia

Umiejętności receptywne:
Dziecko: we właściwy sposób reaguje na polecenia, uważnie słucha historyjek opartych na wizualizacji, wyszukuje zwroty i wyrazy w wypowiedziach.
Umiejętności produktywne:
Dziecko potrafi nazywać przedmioty wokół siebie, wypowiadać wyuczone słowa, policzyć przedmioty, pokolorować przedmiot według usłyszanego kodu, udzielić prostych odpowiedzi na zadane pytanie, zastosować wyuczone zwroty, odegrać krótkie scenki z zajęć, recytować piosenki , rymowanki i wierszyki, klasyfikować słowa w bloki tematyczne.
Osiągnięcia wychowawcze
Dziecko potrafi pracować w parach i grupach
Chętnie bierze udział w zajęciach i podejmuje zadania z własnej inicjatywy
Z szacunkiem odnosi się do kolegów
Rozróżnia dobre i złe postępowanie u rówieśników
Reaguje na złe zachowanie

9. Ocenianie

Dziecko w przedszkolu nie podlega ocenie takiej jak w szkole. Należy zwrócić uwagę na ustne pochwały, które stymulują do dalszego trudu nauki języka obcego. Chwalenie dziecka ma za zadanie uświadomić mu ile już potrafi. Obok umiejętności i wiedzy, nauczyciel powinien oceniać dziecko za jego zaangażowanie i chęć wykonywania zadań. Dzieci powinny być nagradzanie po każdych zajęciach zarówno indywidualnie jak i grupowo. Proponuje się aby nagrody miały formę np. naklejek, znaczków, stempli.
W celu sprawdzenia osiągnięć postępów dziecka w nauce zaleca się stałe, cykliczne-semestralne monitorowanie postępów edukacyjnych w formie ustnej jak i pisemnej. Do wykorzystania może posłużyć karta osiągnięć semestralnych .
Umiejętność dziecka Ocena osiągnięć
Bardzo dobra Dostateczna Słaba
Rozumie polecenia nauczyciela
Umie się przedstawić
Umie określić pogodę
Potrafi określić uczucia
Potrafi nazywać kolory
Potrafi nazywać części ciała
Potrafi nazywać członków rodziny
Potrafi policzyć w zakresie 1-10
Nazywa zwierzęta
Nazywa zabawki
Mówi o swoich upodobaniach względem jedzenia
Słucha uważnie historyjek
Śpiewa piosenki i recytuje wierszyki
Zgodnie współdziała w grupie

9. Ewaluacja

• Osiągnięcia edukacyjne uczniów,
• Obserwacja postępów dzieci podczas zajęć,
• Analiza prac dziecięcych,
• Wywiad z rodzicami


Bibliografia

• Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego2017r.
• Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska, Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli, Macmillan Polska, Warszawa, 2012
• Ellis Brewster, The Primary English Teaching Guide, Essex, 2002
• Hanna Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2002
• Hanna Komorowska, O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa, 1999
•  Arkadiusz Mędela, Ilona Studzińska, Program nauczania języka angielskiego, Kurs dla klas 1-3 szkoły podstawowej, Macmillan Polska, Warszawa 2009
• Magdalena Szpotowicz, Second Language Learning Processes in Lower Primary Children, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.