Katalog

Dorota Morawiec, 2019-06-18
Częstochowa

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Indywidualne konsultacje ucznia w klasie III

- n +

Indywidualne konsultacje ucznia w klasie III

Cele:
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;
• ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej;
• kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli;
• wyrabianie własnej motywacji do nauki;
• dostosowanie wymagań do możliwości dziecka;
• stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości;
• wprowadzanie atrakcyjnych form, metod i zasad pracy;
• zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych;
• planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce.
Semestr I
1. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
o swobodne i ukierunkowane rozmowy na podany temat
o ustne i pisemne układanie planu wydarzeń, opisu, opowiadania, sprawozdania
o ćwiczenia w kształtnym pisaniu, wyrabianie czujności ortograficznej
2. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów.
o wyrabianie zdolności prawidłowego kojarzenia dźwięku.
o doskonalenie prawidłowej analizy słuchowej wyrazu.
o doskonalenie tempa i techniki głośnego czytania.
o rozwijanie tempa czytania cichego z jednoczesnym rozumieniem treści.
o doskonalenie układania opowiadań twórczych związanych z treścią utworu, np. dalsze losy bohaterów.
3. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku
o stopniowanie przymiotników określających cechy charakterystyczne bohaterów historyjek obrazkowych
o ćwiczenia w rozpoznawaniu czasów: teraźniejszego, przeszłego i przyszłego
o doskonalenie odmiany czasownika przez osoby, liczby, czasy
o ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h, ch, rz, ż, u, ó
o ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z „ą” i „ę”
4. Ćwiczenia słownikowo frazeologiczne i syntaktyczne
o ćwiczenie umiejętności właściwego doboru związków frazeologicznych stosowanych w określonych formach wypowiedzi pisemnych np. w liście, opisie itp.
5. Utrwalanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100 różnymi sposobami
o rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
o próby rozwiązywania złożonych zadań tekstowych w jednym zapisie
o porównywanie różnicowe
6. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
o praktyczne stosowanie przemienności i rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania
o porównywanie ilorazowe
o doskonalenie techniki pamięciowego mnożenia (tabliczka mnożenia)
7. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
o rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000
o dodawanie i odejmowanie dziesiątkami i setkami
o ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu sposobem pisemnym
8. Pamięciowe mnożenie i dzielenie w zakresie 100
9. Wiadomości praktyczne: obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe
Semestr II
1. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
o swobodne i dłuższe ukierunkowane wypowiedzi na podany temat
o ustne i pisemne układanie opowiadania, listu, opisu i sprawozdania
o ćwiczenia w kształtnym pisaniu, kaligrafia
2. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów
o głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem
o wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach literackich, postaci głównych i drugoplanowych
o doskonalenie tempa czytania, z właściwą intonacją, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe
o czytanie czasopism dziecięcych
3. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne
o utrwalenie umiejętności rozpoznawania części mowy
o odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy
o pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi, „nie” z różnymi częściami mowy oraz nazw własnych wielką literą
4. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
o doskonalenie techniki pamięciowego mnożenia
o kolejność wykonywania działań
o rozwiązywanie równań na mnożenie i dzielenie do 100
5. Nazwy liczb w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu , dzieleniu
6. Liczenie w zakresie 1000 według podanego warunku
7. Geometria
o obliczanie obwodu figur geometrycznych
8. Zadania praktyczne dotyczące ważenia, mierzenia, pojemności, obliczeń zegarowych


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.