AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Sylwia Wakuła, 2019-06-18
wrocław

Taniec, Program nauczania

program kółka tanecznego

- n +

Wstęp i założenia programu

Program powstał z myślą o uczniach zainteresowanych różnymi formami tańca oraz ćwiczeniami rytmiczno- tanecznymi. Jest to bardzo atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego. Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, koordynację, swobodę, elastyczność oraz harmonię ruchów, znosi napięcia mięśniowe i emocjonalne. Zaspokaja potrzebę ruchu i tworzenia. Taniec w grupie rozwija umiejętność współpracy, stwarza możliwość wzajemnej pomocy, daje poczucie radości z osiągniętego wspólnie rezultatu. Pomaga w pokonywaniu nieśmiałości i kompleksów, a u wielu wyzwala postawę kreatywności, otwiera na twórcze poszukiwania.

Program przeznaczony jest do realizacji podczas zajęć szkolnego koła tanecznego w klasach IV- VIII szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut przez cały rok szkolny.
Modyfikację programu będę uzależniała od umiejętności, okresu realizacji oraz oczekiwań grupy. Zespół zaawansowany o dużych umiejętnościach szybciej zrealizuje pierwszy etap programu, który polega na nauce kroków a dłużej będzie realizował okres przeznaczony na tworzenie układów choreograficznych oraz pracę nad wizerunkiem zespołu.

CELE OGÓLNE
1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
3. Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
4. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
5. Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
6. Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.
7. Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
8. Nauczanie współdziałania w grupie, odpowiedzialności.
9. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności.
10. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
11. Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
12. Kształtowanie ekspresji twórczej.
13. Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością na pokazach i konkursach szkolnych i poza szkolnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE
I. Umiejętności
Uczeń:
1. Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki.
2. Opanował podstawowe kroki aerobiku i jego odmian.
3. Opanował podstawowe kroki tańca towarzyskiego standardowego (walc angielski, wiedeński), latynoamerykańskiego (jive, cha-cha, mambo, samba, salsa).
4. Dobiera odpowiednią muzykę do pokazywanych ćwiczeń.
5. Poznaje i doskonali indywidualnie i w grupach choreografie w stylu nowoczesnym (hip- hop, disco- dance, show- dance).
6. Podnosi sprawność fizyczną:
• rytmiczną: koordynacja słuchowo – ruchowa, precyzyjne odtwarzanie rytmu, poczucie tempa i metrum, estetyka ruchu.
• morfofunkcjonalną: formy aktywności stymulujące funkcjonowanie układu krążenia i oddychania (wysiłek o charakterze aerobowym),
• kondycyjną: wytrzymałość (ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe).

II. Wiadomości
Uczeń:
1. Zna historię i charakterystykę tańców towarzyskich.
2. Zna zasady doboru ćwiczeń, zastosowania przyborów do kształtowania wybranej
techniki tańca.
3. Zna zalety ćwiczeń przy muzyce.
4. Pogłębia wiedzę potrzebną do rozwijania zainteresowań dotyczących muzyki, tańca i fitnessu.
5. Dba o prawidłową postawę ciała i przeciwdziała wadom postawy.
6. Zna zasady zachowania się podczas zabaw i imprez tanecznych.
7. Jest świadomy korzyści płynących z aktywności ruchowej przy muzyce.
8. Omawia sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem.
9. Zna podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć tanecznych.

III. Kształtowanie postaw i nawyków
Uczeń:
1. Rozwija własną osobowość, ma poczucie własnej wartości.
2. Buduje więź z rówieśnikami i współdziała w grupie.
3. Wzmacnia więzi ze społecznością szkolną i lokalną.
4. Bierze aktywny udział w życiu szkoły.
5. Odczuwa radość poprzez wspólne zabawy muzyczno - ruchowe.
6. Uczestniczy w życiu kulturalnym i staje się wrażliwy na piękno.
7. Kształtuje takie cechy jak : obowiązkowość, odpowiedzialność, systematyczność .

IV. Promocja zdrowego stylu życia
Uczeń:
1. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych.
2. Traktuje ćwiczenia przy muzyce oraz taniec jako formę aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Uczy się troszczyć o swoje zdrowie, higienę i estetykę wyglądu.


TREŚCI ZAJĘĆ
1. Gry i zabawy ruchowe przy muzyce.
2. Opanowanie rytmicznego poruszania się (marsze, biegi, podskoki w takt muzyki, reagowanie na zmianę tempa i dynamiki).
3. Rozgrzewka taneczna z wykorzystaniem aerobicu i dance aerobicu.
4. Akcentowanie ruchem rytmu muzycznego.
5. Ćwiczenia techniki tanecznej, elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w przód, w tył, w prawo, w lewo.
6. Ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach: w szeregach, rzędach,
w kole, w szachownicy, po przekątnej.
7. Aerobik – nauka i doskonalenie kroków podstawowych i zaawansowanych.
8. Step aerobik- nauka kroków i tworzenie układów ćwiczeń z wykorzystaniem przyrządu.
9. Dance Aerobik – nauka układu choreograficznego.
10. Ćwiczenia relaksacyjno- rozluźniajace, wykorzystanie muzyki relaksacyjnej.
11. Ćwiczenia rozciągające- zwiększające gibkość i zakres ruchów, nauka technik opanowania emocji- Stretching, Pilates.
12. Nauka i doskonalenie kroków podstawowych tańca towarzyskiego standardowego – walc angielski, walc wiedeński.
13. Nauka i doskonalenie w grupach choreografii w stylu nowoczesnym (hip- hop, disco- dance, show- dance).
14. Nowoczesne formy fitness - zajęcia taneczno- ruchowe inspirowane muzyką latynoską- podstawowe kroki mambo, salsy, samby, cha – cha, jive .
15. Łączenie elementów tańca z gimnastyką: nauka elementów gimnastycznych wykorzystywanych w tańcu (piramidy).
16. Kształtowanie zdolności motorycznych: koordynacji, siły, zwinności, gibkości, wytrzymałości i szybkości poprzez ćwiczenia taneczno- ruchowe.
17. Ćwiczenia gimnastyczne z elementami tanecznymi z wykorzystaniem przyborów: skakanki, laski gimnastyczne, obręcze hula-hop, ciężarki.


METODY PRACY
1. Metoda syntetyczna- nauczanie całościowe zestawów mniejszych elementów, motywów i wreszcie większych układów tanecznych.
2. Metoda analityczna- nauczanie pewnych określonych całości muzyczno-ruchowych fragmentarycznie, częściami. Po opanowaniu łączenie w większe zestawy ruchowe.
3. Metoda kompleksowa (mieszana)- w nauczaniu większych zestawów muzyczno-ruchowych, dążenie do ich opanowania ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych elementów.

1. Metody odtwórcze:
Naśladowcza ścisła- uczeń sterowany zewnętrznie, ściśle odwzorowuje nauczane ćwiczenia.
Zadaniowa ścisła - uczeń w miarę swoich możliwości stara się wiernie odtwarzać ćwiczenia.

2. Metody aktywizujące:
Metoda zabawowa – uczeń bawi się, pełni różne role, jak w życiu dorosłym, przeżywa.
Metoda opowieści ruchowej – uczniowie ilustrują ruchem muzykę.
Metoda bezpośredniej celowości ruchu – uczeń indywidualnie wykonuje postawione przed nim zadanie ruchowe.

3. Metody twórcze:
Metoda problemowa – uczniowie rozwiązują problem (zadanie – myślenie – opracowanie projektu działania – działanie – wynik).
Metoda ruchowej ekspresji twórczej – uczeń uruchamia swoją wyobraźnię,inwencję twórczą, pomysłowość, fantazję i doświadczenia przedstawia ruchem.

Podczas nauczania ruchów z muzyką nauczyciel przez wzorowy pokaz w odpowiednim tempie, powiązanym z wyliczeniem rytmu, w jakim ruch przebiega i dokładnym objaśnieniem słownym, przekazuje uczniom wyobrażenie koncepcji ruchu.


FORMY PRACY
praca indywidualna,
w parach,
zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
nagrania muzyczne,
odtwarzacz CD, MP3,
przybory i przyrządy gimnastyczne (stepy, materace gimnastyczne, skakanki, laski gimnastyczne, piłki gimnastyczne, obręcze, ciężarki, karimaty).

BAZA DYDAKTYCZNA:
Zajęcia taneczne odbywają się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej …....................................

OPIS OCZEKIWANYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Uczeń potrafi:
rozpoznać rodzaj słuchanej muzyki,
określić tempo i dynamikę słuchanego utworu,
prawidłowo reagować na zmiany rytmu w muzyce,
odtworzyć elementy ruchowe z pokazu nauczyciela,
koordynować ruchy własnego ciała z resztą zespołu,
zapamiętać kolejność elementów tanecznych,
zaprezentować kilka wybranych przez siebie kroków tanecznych,
przestrzegać zasad dyscypliny obowiązujących zarówno w czasie pracy w kole tanecznym jak i podczas występów,
aktywnie uczestniczyć w działaniach grupy,
apisać znaczenie rozgrzewki oraz zaprezentować kilka przykładowych ćwiczeń,
zaprezentować się przed szerszą publicznością,
wymienić sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego.

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW – OCENIANIE
Proponowany program mieści się w ofercie zajęć pozalekcyjnych szkoły. Udział uczniów w zajęciach kółka tanecznego to jedna z kilku możliwości rozszerzenia aktywności, umiejętności i zainteresowań. Dlatego też w trakcie realizacji programu uczestników nie obowiązuje żaden system oceniania. Formą docenienia regularnego udziału w zajęciach programu jest nagradzanie jego uczestników pozytywnymi ocenami cząstkowymi w obszarze dodatkowej aktywności z wychowania fizycznego. Prowadząca na bieżąco prowadzi korektę popełnianych przez uczestników błędów. Istotną rolą w ocenianiu osiągnięć uczniów na tego typu zajęciach ma bieżące motywowanie oraz dostrzeganie przez prowadzącego wszystkich postępów ucznia. Najlepsze efekty takiego działania osiąga się poprzez indywidualizację w podejściu do uczestników programu. Swoistą metodą sprawdzenia osiągnięć uczniów jest bieżąca analiza poziomu przyswojenia przez uczestników układów ćwiczeń, sekwencji kroków czy w końcu całych układów tanecznych proponowanych przez prowadzącego a także ich wykonanie podczas występów szkolnych i pozaszkolnych.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
zachęcanie i umożliwianie uczniom nabywanie i doskonalenie umiejętności tanecznych
na miarę ich możliwości,
wyzwalanie pozytywnych emocji i stymulowanie do samodzielnego i świadomego
udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
stopniowanie trudności, utrwalanie umiejętności, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
kontrolowanie postępów ucznia w nabywaniu umiejętności tanecznych,
umożliwianie uczniom dokonywania samokorekty, samokontroli i samooceny,
wzbogacanie zajęć nowoczesnymi metodami pracy,
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
stosowanie bodźców motywacyjnych,
stała współpraca z rodzicami (rozmowy na temat postępów w rozwoju ich dzieci),
próby tworzenia prostych, krótkich układów według inwencji twórczej uczeniów.


EWALUACJA PROGRAMU

Co podlega ewaluacji:
użyteczność- czy wiadomości i umiejętności są przydatne w życiu,
ciekawość- czy realizowany program wyzwala spontaniczną aktywność uczniów i zainteresowania,
strategia- czy stosowane metody są skuteczne,
umiejętności uczniów.

Narzędziami badawczymi będą:
ankieta skierowana do uczestników,
rozmowa, dyskusja z uczniami,
obserwacja pracy oraz aktywności ucznia na zajęciach.

Wyniki będą wykorzystywane w celu modyfikacji proponowanego programu. Będzie to rodzaj wskazówki dla nauczyciela, co uczniom podobało się najbardziej w czasie tych zajęć, co ich nie interesowało, a co najbardziej angażowało. Uczniowie wyrażą także swoją opinię na temat potrzeby tego rodzaju zajęć pozalekcyjnych.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.