Katalog

Dorota Piskorska, 2019-06-18
Lublin

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopien n-la mianowanego

Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Analizowanie i dokumentowanie własnych działań. Ocenianie skuteczności i dokonywanie korekt w tym działaniu.
1. Dokonanie samooceny dotychczasowych osiągnięć zawodowych i określenie drogi dalszego rozwoju.
- autorefleksja, określenie własnych atutów i ograniczeń w realizacji zamierzonych celów
2. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza zapisów ustaw i rozporządzeń MEN dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
Karty Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego, ustawy o systemie oświaty.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- spotkania konsultacyjne
- spisanie kontraktu normującego zasady współpracy
- wzajemna obserwacja zajęć
4.Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły i opiekuna stażu.
- obserwacje lekcji przez dyrektora szkoły.
- obserwacja lekcji przez opiekuna stażu.
- konspekty lekcji
5. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami przedmiotu.
- rozmowy
- przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli nauczania zintegrowanego.
6. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
- uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- udział w innych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
- uczestniczenie w kursach doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczanego przedmiotu:
7.Gromadzenie i opracowanie środków dydaktycznych.
- wykonanie pomocy dydaktycznych
- współpraca z wydawnictwem językowym- gromadzenie plansz, kalendarzy, kart obrazkowych, itp.
8. Opracowanie narzędzi badawczych, dokonywanie analiz i ewaluacji.
- opracowanie testu osiągnieć uczniów na koniec kl. III
- analiza testu osiągnięć uczniów na koniec klasy III
9. Wprowadzanie rozwiązań wspierających pracę wychowawczo – dydaktyczną
- wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniami
- studiowanie lektury z zakresu pedagogiki, dydaktyki i metodyki
Uwzględnianie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Zapoznanie się z sytuacją środowiskową i rodzinną, uczniów.
- rozmowa z wychowawcami i rodzicami
- udział w spotkaniach klasowych zespołów nauczycieli
2. Dostrzeganie specyficznych potrzeb wychowanków i pomoc w ich zaspakajaniu.
- rozmowa z wychowawcami, rodzicami o sytuacji rodzinnej uczniów
- organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce
3. Promocja zdrowego stylu życia.
- realizacja treści o tematyce prozdrowotnej na lekcjach j. angielskiego
- konkurs na najciekawszą pracę propagującą zdrowy styl życia
- wystawa plakatów o tematyce zdrowotnej na tablicy ściennej na korytarzu szkolnym
- umieszczenie na łamach gazetki szkolnej zdjęć najciekawszych prac uczniowskich propagujących zdrowy styl życia
Uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statusu oraz specyfiki szkoły.
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły i innych przedsięwzięciach mających na celu realizację podstawowych funkcji i zadań szkoły.
- udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
- praca w zespole nauczania zintegrowanego- przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli zespołu
- praca w zespole humanistycznym: udział w pracy komisji konkursowych
English is Easy, I can read in English.
- uczestniczenie w pracach komisji na sprawdzianie w klasie VI
- opracowanie kryteriów oceniania sprawdzianu końcowo-rocznego z j. angielskiego w klasie III
- sprawdzanie i ocena prac, analiza wyników sprawdzianu w klasie III
2.Współpraca z klasowymi zespołami nauczycieli.
- rozmowy, konsultacje, obserwacja lekcji prowadzonych w kl. IV - VI przez nauczycieli
j. angielskiego, obserwacja lekcji prowadzonych w kl. I – III przez nauczycieli nauczania zintegrowanego
3.Współpraca z rodzicami.
- indywidualne konsultacje
- udział w uroczystościach klasowych i szkolnych
- zebrania z rodzicami
4.Analiza sytuacji i przypadków uczniów trudnych wychowawczo.
- rozmowa z uczniem, rozmowa z uczniem i rodzicem, rozmowa z wychowawcą, rozmowa z pedagogiem
5.Sprawowanie opieki nad uczniami na terenie szkoły i poza szkołą.
- pełnienie dyżurów nauczycielskich na korytarzach i w stołówce szkolnej
- opieka nad uczniami podczas wyjazdów na wycieczki szkolne
Wykorzystanie w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej
1.Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- udział w szkoleniach doskonalących umiejętność obsługi komputera i wykorzystanie zdobytej wiedzy na lekcjach j. angielskiego
2. Opracowanie komputerowe dokumentacji nauczyciela kontraktowego.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego- opracowanie sprawozdania
- opracowanie dokumentacji potwierdzającej realizację założonych zadań
- wykorzystanie technologii komputerowej do opracowania narzędzi badawczych.
- opracowanie testu osiągnięć edukacyjnych
3. Pozyskiwanie materiałów informacyjnych i dydaktycznych z Internetu.
- wykorzystanie materiałów zawartych na stronach wydawnictw językowych i British Counsil na zajęciach lekcyjnych
- wydruki stron www.
- przykładowe materiały (wykreślanki, krzyżówki, kolorowanki, itp.)
4. Opracowanie środków dydaktycznych do wykorzystania w codziennej pracy.
- pisanie konspektów lekcji, sprawdzianów, zestawów ćwiczeń dla uczniów
- opracowanie pomocy dydaktycznych (plansze, karty wyrazowe, wykreślanki, itp.)
- pomoce opracowane za pomocą technologii komputrowej
Pogłębianie wiedzy i umiejętności z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela
1. Udział w formach doskonalenia zawodowego pogłębiających wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
- uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- uczestniczenie w kursach doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii.
2. Samodzielne zdobywanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki, ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
- poznawanie literatury przedmiotu
- dziennik lektur
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
1. Poznanie podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty.
- analiza zapisów ustaw, oraz rozporządzeń MEN
- poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
- analiza dokumentów szkolnych: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, regulaminów szkolnych
- poznanie pracy biblioteki szkolnej, świetlicy, pedagoga szkolnego
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.