Katalog

Łukasz Nazarczuk, 2019-06-18
Wiry

Muzyka, Sprawozdania

Awans zawodowy w szkole muzycznej szkoła muzyczna

- n +
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Łukasz Nazarczuk
Nazwa szkoły: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego
Adres szkoły: Bydgoska 4, 60-653 Poznań
Przedmiot: Skrzypce
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018
Data zakończenia stażu: 31.05.2019

Wstęp
Jestem nauczycielem gry na skrzypcach z jedenastoletnim stażem pracy. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłem dyrektorowi szkoły, w której jestem zatrudniony. Starałem się, aby uwzględniał możliwości i potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców wobec szkoły uwzględniając specyfikę pracy w szkole muzycznej.
Plan mojego stażu został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad tym aby sprostać wymaganiom, jakie założyłem sobie i zawarłem w planie rozwoju zawodowego.
Przez okres całego stażu pogłębiłem wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz
opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły
oraz aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Przez cały okres stażu dbałem o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie
z założonymi celami i potrzebami. Rozpocząłem doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że poprawi i ugruntuje to moje umiejętności pedagogiczne. Celem moich działań było podniesie efektywności zadań edukacyjnych. W konsekwencji miało posłużyć podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to także działaniu szkoły. Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku mojej pracy zawodowej, a także w czasie odbywania stażu był i jest wszechstronny rozwój moich uczniów zarówno pod względem wykonywania muzyki ale także jej postrzegania i rozumienia. Jestem przekonany, że świadomość artystyczna wzbudzana w tak młodym wieku przygotuje do chęci dalszego poznawania świata muzyki i chęci kontynuacji edukacji w kierunku muzyczno-artystycznym.
W sprawozdaniu wykazuje, że osiągnąłem zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań był owocny i będzie pozytywnie oddziaływał w przyszłości.
W okresie stażu podejmowałem działania dotyczące realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego,
Przygotowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
- Z chwilą zakończenia stażu przygotowałem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego:
Zgromadziłem dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu;
Dokonałem analizy i oceny własnych działań.
Podsumowałem istotne elementy zaiązane z odbytym stażem

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie
własnej pracy i podniesienie, jakości pracy szkoły


1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

W czasie trwania stażu zapoznałem się z dokumentami i procedurami awansu
zawodowego, przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne
rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in.:
Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze.zm.)
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych - 27 pażdziernika 2017r
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Poz. 393)
- Na bieżąco wyszukuję informacje na temat awansu na stronach Centrum Edukacji Artystycznej.
- Przypomniałem zasady organizacji szkoły takie jak: Statut, wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin Rady Pedagogicznej.
- Odbywałem liczne konsultacje z innymi pedagogami w tym z kierownikiem Sekcji Smyczkowej.


Efekty:

Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli opracowałem projekt planu rozwoju
zawodowego.Zaplanowałem w nim działania mające na celu doskonalenie własnego
warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki,
służące podnoszeniu, jakości pracy placówki. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem
pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności
koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu
według obowiązujących procedur.2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
W obrębie tego zadania zapoznałem się ze statutem szkoły, zapoznałem się
z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Byłem w zespole, który wprowadził nowy program nauczania dla klas I-VIII aktualizacja po reformie szkolnictwa w 2016 roku.

Efekty:
Rezultatem podjętych przeze mnie działań jest znajomość zapisów zawartych w Statucie Szkoły, na bazie, którego powstały wszystkie dokumenty regulujące jej funkcjonowanie i organizację.
Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych wpłynął na podnoszenie, jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i metodycznych
nauczycieli. Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami lepiej rozumiem przepisy związane
z funkcjonowaniem szkoły.

3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej
wiedzy w podnoszeniu, jakości pracy szkoły.


W ciągu całego okresu odbywania stażu dbałem o podnoszenie swoich kwalifikacji oraz
doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Poza samokształceniem, uczestniczę
w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach oraz wymianie doświadczeń między
nauczycielami. Dzięki uczestnictwu w warsztatach i kursach zdobywam nowe umiejętności, które później wykorzystuję na lekcjach. Udoskonalam swój warsztat pracy poprzez zakup różnorodnych
pomocy dydaktycznych, zarówno nutowych jak i dotyczących gry na skrzypcach. Uczestniczyłem czynnie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Ukończyłem następujące kursy i formy doskonalenia:

Rady Pedagogiczne szkoleniowe dotyczące: Komunikacji z rodzicami, obsługi dziennika elektronicznego Librus oraz szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych.


- Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych specjalność skrzypce i altówka w ramach pozaszkolnych form edukacji. Prawidłowa postawa przy instrumencie jako element rozwoju gry na skrzypcach i altówce.
- Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych specjalność skrzypce i altówka w ramach pozaszkolnych form edukacji. Profilaktyka wczesna w codziennej pracy skrzypka i altowiolisty. Po co ćwiczyć? Co ćwiczyć? Jak ćwiczyć? Ile Ćwiczyć?
Aspekty zdrowotne, które warto uwzględnić przy planowaniu treningu instrumentalnego.
- Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych: Nowe trendy w stylistyce barokowej za i przeciw
- Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych: Profilaktyka zdrowotna dla muzyka skrzypka, altowiolisty
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych: „Jak dobrze zaplanować i wykorzystać 45 minut”
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych: „Jakie metody pracy z ciałem mogą wzbogacić warsztat nauczyciela instrumentu”
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych: „Jakiego nauczyciela chce mieć uczeń”
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych: „O znaczeniu ułożenia głowy przy instrumencie”
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych: „Budowanie świadomości muzycznej i artystycznej ucznia i rodzica”
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych: „Po co muzykowi praca nad zwiększeniem świadomości ciała”
Efekty:
Poprzez udział w wyżej wymienionych formach mogłem udoskonalić swoje metody
pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie
i zawodowo. Poszerzyłem swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności. Dzięki pozyskanej wiedzy uzyskałem lepsze efekty swojej pracy orac zo za tym idzie podniesienie jakości pracy szkoły.4. Organizowanie konkursów i audycji szkolnych.
W czasie trwania stażu Byłem współorganizatorem szkolnych konkursów takich jak „Turniej Gam” Audycji „Słuchamy siebie” oraz Festiwalu w Barokowym Stylu.
imprezy szkolne są ważnym elementem w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Efekty:
Angażowanie się w imprezy o charakterze wewnątrzszkolnym znakomicie integrują środowisko zarówno uczniów jak i nauczycieli.

5. Przygotowanie uczniów i udział w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach.

Podczas odbywania stażu przygotowywałem swoich uczniów do udziału w konkursach szkolnych:
„Mistrz Wiolinista” „Turniej Gam” (corocznie)
jak i konkursów zewnętrznych
„Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna” (Poznań 2015r.)
przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej (Konin 27.01.2017r.),
Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej Konin (10. grudnia 2018),
III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Jadwigi Kaliszewskiej (11-13 stycznia 2019)
Festiwal w Barokowym Stylu (2 marca 2019)

Efekty:
Przygotowanie ucznia do przesłuchań konkursowych, jest istotnym elementem własnego rozwoju jak i działa bardzo stymulująco na rozwój dziecka. Znaczącym elementem decyzji o uczestnictwie w konkursach jest chęć ucznia do tego rodzaju współzawodnictwa. Możliwości jakie daje przygotowanie do przesłuchań są bardzo ważne dla ucznia. Efektem przygotowań jest również , znaczna poprawa techniki, większa swoboda gry czy o wiele lepsze opanowanie sceniczne. Zachęcam swoich uczniów zwłaszcza najmłodszych do brania udziału u konkursach, przesłuchaniach czy festiwalach. Reprezentują wtedy szkołę co jest istotnym elementem promocji wizerunkowej jak również zapoznają się z atmosferą przesłuchań, która jest bardzo przyjazna. Uczniowie często zawierają dzięki temu nowe znajomości, a pedagodzy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami.


6. Pogłębianie wiedzy.
Samodzielnie pogłębiam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez studiowanie
czasopism i literatury fachowej Ruch Muzyczny (archiwalne Twoja Muza, Canor) oraz literatury pedagogicznej i psychologicznej “Pamięć na zawołanie” Tonny Buzan, “Notatnik metodyczny” Antoni Cofalik “Zdolni i niezdolni” „Zagadnienia gry skrzypcowej”Tadeusz Wroński, Leopold Mozart „Gruntowna szkoła skrzypcowa”
Boyden David -” Dzieje gry skrzypcowej od początków do roku 1761”
Praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu i metod pracy. W związku z tym starałem się na bieżąco zapoznawać z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową. Uzyskaną wiedzę
wykorzystywałem w praktyce.

Efekty:
Dzięki systematycznemu studiowaniu fachowej literatury, specjalistycznych czasopism oraz korzystaniu ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli pogłębiłem moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania.

1. Udział w zespole przeprowadzający ewaluację wewnętrzną
W roku szkolnym 2016-2017 przeprowadziłem razem z Panią mgr Kariną Jakubowską ewaluacje wewnętrzną na temat „Aktywność ucznia” ramach, której zostały opracowane następujące narzędzia: ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wywiad z Dyrektorem Szkoły. Przeprowadziłem analizę ankiet oraz wyciągnąłem wnioski z powyższej dokumentacji. Po zakończeniu ewaluacji został napisany raport.

Efekty:
Dzięki pracy w zespole ewaluacyjnym udoskonaliłem swoje umiejętności pedagogiczne, wzbogaciłem swój warsztat pracy oraz efektywność
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Opracowanie przy pomocy komputera: dyplomów, programów koncertów szkolnych, podziękowań oraz plakatów koncertowych.
- Podczas stażu, korzystałem z pomocy komputera podczas codziennej pracy, jak również do projektowania plakatów, programów koncertów, z pomocą Artea Studio. Starałem się przy tym zachować atrakcyjną i przejrzystą formę, która zaciekawi odbiorców i będzie ciekawa pod względem kolorystycznym i merytorycznym
- Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych dla uczniów
- Pomoce dydaktyczne do samodzielnej pracy ucznia w domu.
- Podczas pracy z uczniami bardzo często korzystam z własnych materiałów nutowych, które tworze dzięki edytorowi nut MuseScore (darmowy edytor nut). Są to między innymi ćwiczenia wzmacniające dla palców lewej ręki, wprawki i ćwiczenia biegłościowe, kadencje do koncertów, zestawy ćwiczeń przygotowawczych.
- Wprowadziłem również system tak zwanych „kart pracy”, dzięki uczeń ma zoptymalizowany system codziennego ćwiczenia. System polega na wypełnianiu poszczególnych zadań z konkretną ilością powtórzeń, która zmienia się w zależności od postępów ucznia.
- Opracowałem również z myślą o rodzicach plan „Jak ćwiczyć” który w prosty sposób tłumaczy elementy porządkujące codzienne ćwiczenie. Był to efekt wielu rozmów z rodzicami, którzy bardzo chcieli pomóc swojemu dziecku w codziennym ćwiczeniu. Tego rodzaju plan sprawdza się w bardzo wielu kwestiach a pierwsze efekty są widoczne po kilku tygodniach.

Efekty:
Podczas odbywania stażu nieodzownym narzędziem jest praca z komputerem. Jestem przekonany, że wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej znacznie przyspieszyło osiągnięcie celów zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych. Wykorzystanie techniki komputerowej, zasobów Internetu, na zajęciach z uczniami poprawiło jakość zajęć oraz wyzwoliło w nich aktywność oraz ciekawość poznawczą.

2. Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych dla uczniów
Pomoce dydaktyczne do samodzielnej pracy ucznia w domu.
- Podczas pracy z uczniami bardzo często korzystam z własnych materiałów nutowych, które tworze dzięki edytorowi nut MuseScore (darmowy edytor nut). Są to między innymi ćwiczenia wzmacniające dla palców lewej ręki, wprawki i ćwiczenia biegłościowe, kadencje do koncertów, zestawy ćwiczeń przygotowawczych.
Wprowadziłem również system tak zwanych „kart pracy”, dzięki uczeń ma zoptymalizowany system codziennego ćwiczenia. System polega na wypełnianiu poszczególnych zadań z konkretną ilością powtórzeń, która zmienia się w zależności od postępów ucznia.
Opracowałem również z myślą o rodzicach plan „Jak ćwiczyć” który w prosty sposób tłumaczy elementy porządkujące codzienne ćwiczenie. Był to efekt wielu rozmów z rodzicami, którzy bardzo chcieli pomóc swojemu dziecku w codziennym ćwiczeniu. Tego rodzaju plan sprawdza się w bardzo wielu kwestiach a pierwsze efekty są widoczne po kilku tygodniach.
Załącznik!!!!!!

Efekty:
Poprzez posługiwanie się wyżej wymienionymi elementami dydaktycznymi za pośrednictwem technologii komputerowej miałem okazję doskonalić swój warsztat informatyczny, rozwijać umiejętności oraz kreatywność w dziedzinie zarówno informatycznej jak i muzyczno-dydaktycznej.


3. Wykorzystanie komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu oraz korzystanie z sieci internetowej do komunikacji.
- Używam komputera do przygotowania dokumentacji związanej z dorobkiem zawodowym oraz opracowania niniejszego sprawozdania z odbytego stażu.
- Podczas pracy wykorzystuję programy komputerowe pakiet Office przygotowując materiały związane z realizowanymi zadaniami.
- Pocztą elektroniczną przesyłam uczniom materiały nutowe.
- Korzystając z Internetu wyszukuje informacje o kursach, konkursach, festiwalach. Wyszukuję również informacji na temat wydarzeń kulturalnych
- Kupuje nagrania CD, oraz książki i wydawnictwa nutowe.
- Prowadzę dziennik elektroniczny Librus.

Efekty:
Podczas odbywania stażu nieodzownym elementem jest korzystanie ze informacji za pośrednictwem internetu. Moje działania były ugruntowaniem mojej wiedzy a także poprawiły sprawność pozyskiwania informacji do celów dydaktycznych.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- Podczas stażu wielokrotnie uczestniczyłem w lekcjach koleżeńskich, zarówno jako słuchacz jak i prowadzący. Doświadczenie jakie w ten sposób zdobywałem wpływało na moją dalszą pracę. Często w sytuacji, kiedy inny nauczyciel pracuje podczas lekcji koleżeńskiej z moim uczniem mam możliwość zwrócenia uwagi na elementy dydaktyczne, na które wcześniej nie stawiałem nacisku. Był to proces bardzo ważny i odświeżający spojrzenie na pracę z uczniem. (załącznik nr 10)
W sytuacjach, kiedy byłem proszony o przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej (mgr Urszula Nagrodzka, mgr Dawid Fabisiak) starałem się zwracać uwagę na mocne strony ucznia i jego wykonywanego przez niego programu. Istotnym elementem było również, ugruntowanie wiedzy na temat wykonywanego programu, a także podkreślenie autorytetu nauczyciela prowadzącego.


2. Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami stażystami.
- Podczas odbywania stażu wielokrotnie konsultowałem zagadnienia dotyczące awansu zawodowego z innymi nauczycielami odbywającymi staż. Dotyczyły one zarówno elementów samodoskonalenia jak i udziału w pozaszkolnych warsztatach doskonalących. Służyłem radą dotyczącą fachowej literatury, z której sam korzystam. Omawiałem elementy istotne dla stażysty takie jak dokumentacja materiałów i podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły i polepszenia jej funkcjonowania.
- udostępniałem opracowane przez siebie materiały nutowe
-udostępniałem publikacje o zagadnieniach wykonawczych i dydaktycznych
-analizowałem dokumentacje

3. Opracowanie i udostępnianie materiałów dla innych nauczycieli.
Dzielenie się zebranymi materiałami.
-Podczas odbywania stażu korzystałem z wielu nowych publikacji nutowych, (wydawnictwo muzyczne Contra) jak również z sprawdzonych wcześniej wydawnictw PWM:
Antoni Cofalik:
„Małe abc na skrzypce” „Skrzypcowe ABC Szkoła gry na skrzypcach”, „Ulubione Etiudy” „Wybór etiud wirtuozowskich” „Gamy”
Ewa Iwan: „Ładnie Gram”
Dorota Obijalska, Marcin Wawruk: „Skrzypiące nutki na skrzypce i fortepian”
Paweł Wójtowicz: „Miniatury na skrzypce”
Starałem się również korzystać ze szkół skrzypcowych, które są ponadczasowe i nad wyraz aktualne. Jedną z takich pozycji jest „Gruntowna Szkoła Skrzypcowa” Leopold Mozart,
wydane przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki, (Poznań 2007 r), którego jestem członkiem od roku 2016.
Opieram się również na literaturze szkół skrzypcowych powstałych w XIX i XX wieku.
Bang, Beriot, Campagnoli, Dunis, Castori, Flesch, Joachim&Moser, Laoreux
Jestem przekonany, że wykorzystywanie w mojej pracy tak szerokiego spektrum literatury dydaktycznej pozwala mi na ciągły rozwój. Również samodzielnie piszę ćwiczenia i wprawki dla swoich uczniów a także dzielić się tym doświadczeniem z innymi nauczycielami.


4. Prowadzenie prelekcji o wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach historycznych.

Podczas odbywającego się w naszej szkole festiwalu „W Barokowym Stylu” który był organizowany przez dr Jana Romanowskiego zostałem poproszony o wykonanie koncertu oraz prelekcji na temat skrzypiec barokowych. Poprzednie tego typu wykłady miały miejsce w szkole muzycznej I i II st. im Witolda Lutosławskiego w Stargardzie oraz we Lwowie i Tarnopolu (wrzesień 2017). Wszystkie prelekcje były poprzedzane koncertem na skrzypcach barokowych. Podczas wykładów poruszałem tematy takie: praktyki wykonawcze XVII i XVIII wieku, różnice w budowie smyczka, analiza urtekstu, sposoby trzymania skrzypiec oraz smyczka, wysokość stroju barokowego, właściwości strun jelitowych, znaczenie traktatów dotyczących gry skrzypcowej. Wszystkie wyżej wymienione aspekty wykonawstwa muzyki dawnej spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony słuchających. Jestem
przekonany, że uczniowie szkoły mieli dzięki temu możliwość poszerzenia horyzontów oraz wiedzy na temat wykonywania muzyki różnych epok zgodnie z praktykami obowiązującymi w XVIII i XIX wieku. (załącznik nr 15)

5. Organizacja wystawy instrumentów dawnych, prelekcja dotycząca na temat budowy i konserwacji skrzypiec.
Dzięki współpracy z kierownikiem sekcji smyczkowej udało się zaprosić dr Henryka Kasperczaka, absolwenta Królewskiego Konserwatorium w Hadze, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyły się lekcje otwarte z uczniami szkoły oraz wykład o instrumentach historycznych w raz z demonstracją ponad dwudziestu instrumentów historycznych. Była to pierwsza tego typu forma edukacyjna z możliwością obejrzenia unikalnych instrumentów historycznych w naszej szkole. Następnie miałem przyjemność poprowadzenia prelekcji na temat budowy skrzypiec ich historii a także o metodach konserwacji i pielęgnacji instrumentów współczesnych jak i historycznych.


4. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli przeprowadziłem szkolenie w formie wykładu “Wpływ skrzypiec barokowych na współczesne interpretacje muzyki XVIII -wiecznej.
Było to szkolenie dla nauczycieli uczących w szkole jak również zainteresowanych uczniów oraz pedagogów z innych szkół.

Efekty:
Dzięki przeprowadzonym lekcją koleżeńskim, miałem okazję do współpracy zarówno z uczniami jak i z nauczycielami. Zyskałem nowe doświadczenia wykorzystując swoją wiedzę. Pozytywnym efektem jest również zacieśnienie relacji między innymi nauczycielami oraz ich uczniami. Przeprowadzenie wykładów jest bodźcem do poszerzania swojej wiedzy a także do uporządkowania oraz nabycia przystępności tak aby przekazywana wiedza była zrozumiała i mogła być wykorzystywana przez zarówno pedagogów jak i uczniów. Jestem przekonany o pozytywnych efektach mojej działalności w przestrzeni dzielenia się wiedzą.§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Prowadzenie letnich warsztatów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych organizowane przez Towarzystwo im Tadeusza Szeligowskiego

- Dzięki nawiązaniu współpracy z Towarzystwem im. Tadeusza Szeligowskiego uczestniczyłem w warsztatach muzycznych w roku 2016 Gołuchów, 2017 Młodzikowo, 2018Żurawiniec.
- Jako pedagog byłem odpowiedzialny za prowadzenie zajęć z zespołem smyczkowym.
- Podczas dziesięciodniowych warsztatów pracowałem z uczniami szkoły nad materiałem z kręgu muzyki klasycznej jak i muzyki rozrywkowej.
-Koncerty wieńczące warsztaty są dostępne na stronach www.towarzystwo-szeligowskiego.pl
- Współpraca z Towarzystwem im. Tadeusza Szeligowskiego zaowocowała zaproszeniem na kolejne edycje warsztatów muzycznych.

Efekty:
Warsztaty muzyczne są znakomitą możliwością do integracji środowiska muzycznego. Poprzez aktywizacje młodzieży współpraca na linii uczeń – nauczyciel, zyskuje dużo większe znaczenie wychowawcze i pedagogiczne2. Organizacja wyjść integracyjnych z uczniami i absolwentami swojej klasy skrzypiec

Od roku 2009 jestem inicjatorem wyjść integracyjnych przed zakończeniem roku szkolnego do cukierni. Jest to spotkanie integracyjne mające na celu scalanie uczniów w różnym wieku i budowanie koleżeńskich relacji między nimi. Z pozoru banalny pomysł okazał się bardzo udany i bardzo potrzebny. Starsi uczniowie opiekują się młodszymi kolegami podczas spaceru, co ma charakter integracyjny. Absolwenci kontynuujący naukę w innych miejscach mają możliwość spotkania z dawnymi przyjaciółmi. Często towarzyszą również rodzice, dzięki temu spotkania mają rodzinny charakter. Jest to moment bardzo wyczekiwany przez uczniów stanowiący pewien rodzaj nagrody. Podczas spotkania uczniowie pytani są o plany wakacyjne, oraz o rzeczy które najmilej wspominają z roku szkolnego. Jestem przekonany, że tego rodzaju spotkania są bardzo ważne dla dzieci i zamierzam kontynuować je w kolejnych latach

Efekty:
Zorganizowane przeze mnie wycieczki przyniosły wiele korzyści – uczniowie mieli możliwość poznania się w relacjach pozaszkolnych. Integracja uczniów ma ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa i budowaniu pozytywnych relacji.

2. Zorganizowanie koncertów dla przyszłych kandydatów na uczniów szkoły muzycznej w śród zorganizowanych grup przedszkolnych, zwiedzanie budynku szkoły
Jednym z najistotniejszych zadań pedagogicznych jest działanie na rzecz poszerzenia zakresu działań szkoły. Podczas odbywania stażu organizowałem spotkania dla najmłodszych (dzieci w wieku od trzech do sześciu lat). Nawiązałem współpracę z Niepublicznym Przedszkolem Tajemnicza Wyspa. Współpraca ta zaowocowała powstaniem programu dla grup przedszkolnych, który opierał się na wizytach muzyków w przedszkolu jak i zorganizowanie koncertów na terenie szkoły wraz z zwiedzaniem szkoły. Projekt zakładał również prelekcje dotyczącą wiedzy o instrumentach i akcesoriach, który realizowałem wraz z salonem muzycznym Henglewscy.

Efekty:
Wydarzenia te miały realny wpływ na ilość zgłoszeń kandydatów chcących rozpocząć naukę w naszej szkole.


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Czynny udział w organizowaniu wydarzeń kulturalnych

Współpraca z organizacją pożytku publicznego Fundacją Akademia Muzyki Dawnej jaką nawiązałem w celu popularyzacji muzyki kameralnej wśród najmłodszych przyniosła wiele kożyści. Udział uczniów w Warsztatach Muzyki Kameralnej był doświadczeniem dzięki któermu wzbogacili swoją wiedzę a także zyskali nową energię do pracy. Dzięki podjętej współpracy z Fundacją Akademia Muzyki Dawnej, uczniowie szkoły byli wielokrotnie zapraszani na koncerty dedykowane najmłodszym uczestniką życia muzycznego. Mój udział w tych koncertach jako członka zarządu Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, polegał na kwestiach organizacyjnych, merytorycznych, a także wykonawczych jako muzyk instrumentalista. (załącznik 5)

Efekty:
Szkoła dzięki moim staraniom podjęła również współpracę z wybitnym dyrygentem Pawłem Osuchowskim dyrektorem artystycznym Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, skutkowało to działaniom organizacji pozarządowej, które aktywnie uczestniczyły również w promocji szkoły.

2. Opracowanie i wykorzystanie w pracy materiału nutowego dla uczniów przygotowanie ćwiczeń i wprawek.
Technologia XXI wieku pozwala na nieograniczony dostęp do ogromnej ilości materiałów dydaktycznych. Młody skrzypek chcący rozwijać swoje umiejętności techniczne ma niewyczerpane możliwości obserwowania wybitnych skrzypków za pośrednictwem Internetu. Niemniej jednak, indywidualne podejście do każdego ucznia jest koniecznością i najszybszą drogą do jego równomiernego rozwoju. Zwracając uwagę na problemy uczniów związane z brakiem zaplecza technicznego, postanowiłem stworzyć kilka rodzajów ćwiczeń wzmacniających jak również biegłościowych często opartych o konkretne indywidualne problemy. Powstały dzięki temu ćwiczenia, które proponuje uczniom. Zazwyczaj ćwiczenia dotyczą polepszenia biegłości palców lewej ręki, wzmocnienia autonomiczności, jak i płynnych zmian pozycji. (załącznik nr 14

Efekty:
Zwiększenie sprawności technicznej i wykonawczej a co za tym idzie zdobycie większej swobody i biegłości w grze na instrumencie.


3. Przeprowadzanie prób sekcyjnych szkolnej orkiestry smyczkowej

Podzczas odbywania stażu, przeprowadzałem dodatkowe zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia miały charakter prób sekcyjnych dla uczniów orkiestry smyczkowej. W spółpracy z nauczycielem prowadzącym zespół otrzymywałem partytury, wyciągi głosów instrumentalnych. Przygotowywałem opracowania materiału pod względem smyczkowań i aplikatury. Próby odbywały się w sekcjach VnI, VnII. Zajęcia organizowane były z myślą o uczniach klas V-VIII.
Podejmowanie były bardzo istotne elementy dotyczące należytego strojenia instrumentów, właściwej pozycji siedzącej, odpowiedniej realizacji uwag przekazywanych przez dyrygenta.

Efekty:
Dzięki przeprowadzanym zajęciom poprawiła się intonacja oraz elementy wykonawcze takie jak artykulacja, dynamika a także swoboda gry i możliwość interpretacji. Uczniowie, pierwszy raz grający w orkiestrze smyczkowej otrzymali gruntowną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w kolejnych etapach muzycznego rozwoju.

§ 8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Coroczne recitale w celu aktywizacji środowiska szkolnego
- Począwszy od roku 2015 coroczne występuję na recitalach, na których wraz z pianistami Panią Katarzyną Sikorską Wrembel (rok 2015,2016,2017,2019) i Panem Jackiem Fokt, (rok 2018) wykonywałem utwory kameralne między innymi: J.S. Bacha, W. A. Mozarta, L. von Beethovena, J. Brahmsa, E. Griega, W. Lutosławskiego, A. Piazzola, czy T. Szeligowskiego.
- Koncerty te w dużej mierze mobilizowały mnie do pracy nad poszerzeniem własnego repertuaru jak również były możliwością zaprezentowania publiczności znakomitej literatury skrzypcowo – fortepianowej.
Plakaty z wymienionych koncertów znajdują się na stronach www. Towarzystwa im. Tadeusza Szeligowskiego.


2. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Moi uczniowie reprezentujący szkołę na przesłuchaniach CEA i konkursach pozaszkolnych oraz przesłuchaniach wewnątrzszkolnych otrzymywali wysokie punktacje. Jest to mobilizujące zarówno dla ucznia jak i pedagoga.
Podczas odbywania stażu bardzo istotną dla mnie kwestią jest działalność artystyczna. Prowadziłem aktywną działalność koncertową a doświadczeniami zawodowymi dzieliłem się ze swoimi uczniami. Wykonałem kilkadziesiąt koncertów jako muzyk kameralista jak i solista. Jestem związany na stałe z zespołami: Orkiestra Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, Capella Sacromontana, Consortium Sedinum, Poznańska Orkiestra Barokowa (w tych zespołach na stanowisku koncertmistrza),
Accademia dell Arcadia oraz Orchester für Alte Musik Vorpommern. W trakcie odbywania stażu wykonywałem koncerty w takich ośrodkach: Florencja, Padwa, Bolonia, Asyż, San Marino, Rzym, Wenecja wraz z zespołem Capella Sacromontana odbywając tournée po Włoszech. W niemieckich miastach z zespołem Orchester für Alte Musik Vorpommern: Pasewalk, Anklam, Poczdam, Gustrow, Neubrandenburg,Wismar, Berlin. Z zespołem Consortium Sedinum, Białoruś: Grodno, Ukraina: Tarnopol, Drohobycz, Lwów. A także na terenie Polski: Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Giżycko, Gostyń, Puszczykowo, Luboń, Mosina, Swarzędz, Suchy Las, Nowy Tomyśl, Dolsk, Głogów, Trzebiatów, Gryfino, Kołbacz, Świnoujście, Police, Stargard, Pelplin, Skierniewice, Bydgoszcz, Kutno, Kazimierz Dolny, Zielona Góra, Czempiń.
Brałem udział również w nagraniu płyty z utworami Antonio Vivaldiego i Ewy Fabiańskiej Jelińskiej, z Poznańską Orkiestrą Barokową.
W roku 2016 oraz 2018 roku otrzymałem nagrodę Dyrektora za działalność na rzecz szkoły.

Efekty:
Proces nauczania w szkole I stopnia jest bardzo ważnym elementem. Uczniowie nie tylko uczą się podczas zajęć, ale również obserwują swoich pedagogów. Doświadczenie zawodowe jakie zbieram przekłada się na moją pracę z uczniami. Moi uczniowie często pojawiają się na koncertach na których występuje. Jest to sytuacja wymagająca dla pedagoga, ponieważ w zależności od jakości wykonania staje się on bardziej lub mniej wiarygodny. Efektem dobrych relacji z uczniem jest udział w życiu koncertowym i pokazywanie, że umiejętności zdobyte podczas zajęć są wykorzystywane podczas występu na estradzie. Jestem pewien, że rezultatem mojej działalności koncertowej jest wiarygodność informacji przekazywanych podczas zajęć. Moi uczniowie bardzo często przed zajęciami przychodzą do sali w której się przygotowuje do koncertu i zwracają uwagę czy ćwiczę w taki sam sposób jak sam im zalecam (metronom, technika przygotowawcza, wprawki, ćwiczenia wzmacniające) jest to oczywiście bardzo miłe, ale również uzmysłowiło mi że wiarygodność w procesie nauczania jest bardzo istotnym elementem a efekty działań koncertowych mają pozytywny na uczniów jak i rodziców z którymi uczniowie przychodzą na koncerty.§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony


1. Opracowanie studium przypadku problemu edukacyjnego

Identyfikacja problemu
Opisywany przeze mnie uczeń jest obecnie w V klasie POSM nr 2. Pracuje z nim od pierwszej klasy. Po kilku tygodniach pracy zauważyłem pewne niepokojące zachowania wskazujące na braki związane z bardzo małą aktywnością i częstym brakiem koncentracji podczas zajęć dydaktycznych. Chłopiec wydawał się wycofany i nieobecny podczas lekcji. Bardzo dużo czasu i uwagi natomiast poświęcał na pedantyczne przygotowanie się do zajęć (przygotowanie nut, zeszytu, instrumentu) Z moich obserwacji ucznia podczas przerw z rówieśnikami wynikało, że jest bardzo aktywny. Uzasadnieniem moich obserwacji była rozmowa z Wychowawcą klasy, jak również z Rodzicami ucznia. Rozmowy te potwierdziły braki koncentracji podczas wykonywania innych zadań oraz pogłębiający się brak umiejętności społecznych.


Geneza i dynamika zjawiska
Według rodziców pewne odstępstwa pojawiały się bardzo powoli. Z rozmów odbytych z rodzicami wynikało, że chłopca nie spotkało coś co mogło by powodować tego rodzaju zachowanie. Zjawisko odseparowania i braku kontaktu z uczniem niestety narastało. Brak kontaktu wzrokowego, okazywania emocji czy bardzo ograniczona mimika twarzy, były kolejnym niepokojącym zjawiskiem jakie zauważyłem. Chłopiec bardzo rzadko odpowiadał na zadawane mu pytania. Przeważnie milczał zapytany o bardzo proste elementy gry na instrumencie czy inne rzeczy związane ze szkołą. Nie potrafił podtrzymać rozmowy na temat związany z prowadzonymi zajęciami. Bardzo chętnie natomiast opowiadał o swoich zainteresowaniach klockami lego czy postaciami z ulubionych filmów. Zauważyłem również bardzo pozytywne ponad przeciętne możliwości pamięciowe. Uczeń bardzo szybko (dużo szybciej od rówieśników) uczył się na pamięć. Rodzice chłopca bardzo angażowali się w pomoc, uczęszczali z nim na lekcje skrzypiec oraz starali się dopilnowywać domowych obowiązków ucznia wynikających z gry na instrumencie.

Znaczenie problemu
Jako pedagog obserwowałem wielokrotnie, że uczeń posiada możliwości manualne i pamięciowe, które są ponadprzeciętne. Często, kiedy uczeń był żywo zainteresowany wykonywanym utworem realizował bardzo szybko uwagi i zapoznawał się z materiałem. Fakt ten potwierdzało jego duże możliwości. Niestety w przypadku innych utworów, gam, ćwiczeń wprawek, były to elementy powtarzane wielokrotnie często bez poprawy przez kilka zajęć. Nierównomierny rozwój w grze na instrumencie jest zazwyczaj trudny dla ucznia jak i nauczyciela. Brak reakcji na uwagi nauczyciela jak również deficyt koncentracji ma duże znaczenie, dla rozwoju ucznia, który nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości.Propozycje rozwiązania
Dzięki dziennikowi elektronicznemu jestem w stałym kontakcie z rodzicami chłopca. Komunikujemy się również w sprawach bieżących telefonicznie. Podczas zajęć uczeń ma ze sobą zeszyt, w którym zapisywane są cele lekcji oraz zadania domowe. Służy on również to punktacji, ocen oraz innych notatek. Są to elementy wzmacniające przepływ informacji i usprawniają one pracę ucznia w domu. Odbyło się kilka spotkań w sprawie chłopca na których uczestniczyłem, w obecności wychowawcy, psychologa, pedagoga i rodziców (listopad 2016, październik 2017) A ostatnie spotkanie 2 lutego 2018 po orzeczeniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej, odbyło się w obecności: Rodziców, Dyrektora, Wicedyrektora, Psychologa, Pedagoga, Wychowawcy i moim. Zespół ten zatwierdził:

Wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem:

W zakresie trudności z koncentracją.

-Kierowanie poleceń bezpośrednio do dziecka.
-Minimalizowanie ilości elementów rozpraszających uwagę.
-Stosować krótkie, jasne komunikaty.

W zakresie nadruchliwości.

-Pozytywnie ukierunkować aktywność dziecka, zastąpić niepożądaną czynność inną.
-Ignorować irytujące czynności.
-Zauważać najmniejsze przejawy dobrego zachowania.

W zakresie impulsywności

-Wskazywanie prostych metod samokontroli.
-Nie reagować w sposób nerwowy na wybuch złości.
-Zachęcanie do werbalizowania prze chłopca jakie mogą być skutki nieprzemyślanych zachowań.

Efekty:
Stosowane przez grupę nauczycieli pracujących z uczniem powyższych wskazań, daje obraz poprawy w zachowaniu i relacjach społecznych z rówieśnikami. Jest to proces bardzo powolny, ale odczuwalny. Chłopiec jest wspierany mocno przez rodziców i środowisko w szkole co rokuje na poprawę. Podczas zajęć dbam o przyjazną atmosferę, zracam szczególną uwagę na stosowanie jasnych komunikatów. W trakcie lekcji jest kilka momętów zaplanowanych na odpoczynek i omówienie celów lekcji. Dzięki wprowadzeniu powyższych zaleceń z poradni oraz z konsekwencji moich działań rozwój chłopca jest dużo lepszy niż przed diagnozą problemu.
2. Rozwiązanie problemów wad postawy u uczniów klas I-III
Praca z uczniami, którzy są na różnym etapie umiejętności instrumentalnych, pozwalała mi dostrzec zależność pomiędzy różnymi problemami techniczno -wykonawczymi. Biorąc pod uwagę, że gra na skrzypcach wymaga podzielności uwagi i ponadprzeciętnej koncentracji należy zapewnić sobie takie warunki, aby praca ta była jak najmniej obciążająca fizycznie. Wady postawy pojawiają się najczęściej na początku nauki i jeśli nie są odpowiednio korygowane to narastają do często nieodwracalnych zmian. Postaram wymienić kilka elementów na które zwracałem szczególną uwagę pracując z uczniami posiadającymi wadę postawy przy instrumencie.
Niezależnie od tego zawszę zadawałem pytanie rodzicom o stan zdrowia dziecka, ewentualne przebyte zabiegi czy operację mogące mieć wpływ na jego postawę.
Jednym z najistotniejszych elementów jest rozmiar instrumentu, na którym uczeń rozpoczyna naukę. Jeśli instrument jest zbyt duży pojawiają się napięcia w części przedramienia i nadgarstka a co gorsza usztywnianie kciuka (mięsień- zginacz kciuka krótki) jest to sytuacja bardzo niewygodna dla grającego i niestety bolesna. Oprócz oczywistych problemów z uzyskaniem czystej intonacji uczeń zmaga się również z problemem w prawej ręce, gdzie prowadzenie smyczka jest pozbawione swobody a operowanie całą jego długością jest niemożliwe. Zbyt mały instrument daje nieco lepszą swobodę gry zwłaszcza dla prawej ręki, natomiast w lewej ręce mogą pojawić się przykurcze i usztywnienia szczególnie mięsień dwugłowy ramienia. Rolą nauczyciela jest dobranie odpowiedniej wielkości instrumentu oraz sygnalizowanie rodzicom zbliżającego się momentu zmiany na większy.
Kolejnym istotnym elementem wpływającym na wady postawy jest odpowiedni dobór podpórki skrzypcowej i dobrze dobranego podbródka. W bardzo prosty sposób mierząc długość szyi ucznia i odejmując grubość instrumentu mierzoną u jego podstawy, należy dostosować grubość podbródka i wysokość podpórki tak aby oparcie głowy o instrument nie powodowało naciągnięcia mięśnia mostkowo-obojczykowego. Wady postawy wynikające z nieprawidłowego trzymania instrumentu są wadami, których wyeliminowanie przysparza najwięcej problemów. Odpowiedzialność za prawidłowe nawyki spoczywa również na rodzicach ucznia, którzy w pierwszych miesiącach nauki gry na instrumencie powinni zwracać szczególną uwagę na postawę dziecka.
W kolejnych latach nauki należy zwracać uwagę na wysokość nut umieszczonych na pulpicie tak aby tekst znajdował się w linii prostej wzroku. Zazwyczaj uczniowie mają ustawiony pulpit nieco poniżej linii swojego wzroku. Można sobie pozwolić na takie ustawienie pulpitu dopiero wtedy, kiedy utwór jest opanowany w sposób pozwalający wykonywać dłuższe fragmenty z pamięci. Najczęstszą przyczyną bólu mięśnia czworobocznego jest niewłaściwa postawa ucznia czytającego nuty.
Intensywność ćwiczeń dziecka powinna być zoptymalizowana do jego wieku oraz planu tygodniowego. Dużo gorsze skutki daje kilkugodzinne obciążanie mięśni podczas jednorazowego długiego ćwiczenia niż systematyczna krótsza praca z instrumentem rozłożona na kilka dni. Podczas ćwiczenia należy robić krótkie ćwiczenia rozluźniające i oddechowe. Pomagają one w regeneracji i dotlenieniu organizmu. Niezbędne podczas ćwiczenia jest również odpowiednie nawodnienie. Organizm podczas ćwiczenia pracuje bardzo intensywnie a jego odpowiednie nawodnienie wspomaga jego pracę.
Uprawianie sportu takiego jak pływanie, bieganie lub inna aktywność fizyczna ma bardzo duży wpływ na wyeliminowanie ewentualnych wad postawy grającego. Ćwiczenia rozciągające, wzmacniające poszczególne partie mięśniowe, w szczególności mięśnie grzbietu pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie.
Podczas pracy z uczniem, często nauczyciel niejako przyzwyczaja się do wadliwej postawy ucznia. Prostym sposobem na zwrócenie uwagi na wadliwość aparatu gry dziecka są koleżeńskie konsultacje z innymi nauczycielami, wyjazdy uczniów na kursy oraz warsztaty. Pomaga to w zauważeniu elementów, które wcześniej były niezauważone u grającego. Istotnym elementem w dalszych etapach nauki jest samokontrola ucznia. Uczeń powinien korzystać z rozwiązań wspomagających takich jak: ćwiczenie przed lustrem, nagrania audio-video.
Uczeń w szkole pierwszego stopnia w klasach I-III, podlega istotnym zmianom fizycznym, które mają ogromny wpływ na jego dalsze życie. Korekta aparatu gry, odpowiedni dobór instrumentu i akcesoriów ma duże znaczenie dla jego dalszego rozwoju i postępów w nauce. Biegłość gry, swoboda interpretacji i przyjemność z muzykowania w dużej mierze zależy od warunków w jakich młody muzyk się rozwija. Moja praca w zakresie korekty aparatu gry jest jednym z ważniejszych celów jakie sobie wyznaczyłem podczas pracy z uczniamiOmówienie konkretnego przypadku korekty aparatu gry:

Uczennica jest obecnie w klasie trzeciej. Omówienie jej przypadku wady postawy przy instrumecie jest istotne z wielu wsględów. Jako dziecko sześcio letnie dostała od rodziców skrzypce ( w rozmiarze 1/2 ) był to stanowczo zbyt duży instrument, który nie był dostosowany do wzrostu dziewczynki. Jako siedmiolatek zdała do szkoły muzycznej. Posiadała nawyki nieprawidłowego trzymania skrzypiec wynikające z zabawy z instrumentem i chęci samodzielnej gry. Pierwszym krokiem jaki podjąłem była rozmowa z rodzicami w celu dobrania odpowiedniej wielkości instrumentu. Kolejnym istotnym elementem korekty wady postawy jest pozycja głowy a co za tym idzie indywidualne dobranie podbródka. W śród wielu producentów podbródków skrzypcowych jest niezliczona ilość modeli. Najczęściej polecam model Wittner oraz Guarneri. U dziewczynki sprawdził się model Wittner classic. Jest to model podbródka, który jest dostępny w różnych rozmiarach ( 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ) dzięki czemu można kontynuować dobieranie kolejnego rozmiaru wraz z wzrostem dziecka. Tak też było w tym przypadku.
Kolejnym bardzo ważnym elementem jest dostosowanie podpórki. Zazwyczaj polecam modele Wolf ponieważ posiadają giętką konstrukcje (możliwości lepszego dopasowania do ciała), jak również dlatego że występuje w różnych rozmiarach.
Będąc w kontakcie z rodzicami dziewczynki zapraszałem do obserwacji lekcji tak aby uczennica podczas domowego ćwiczenia nie powielała błędów. Przyniosło to bardzo pozytywny efekt w postaci wyprostowania postawy i prawidłowego trzymania instrumentu.
Uczennica w drugiej klasie zmieniła instrument na większy (1/2), przy zachowaniu podbródka i podpórki skrzypcowej tego samego producenta nie ucierpiał na tym aparat gry.
Zalecenia domowego ćwiczenia przed lustrem przyniosły pozytywne rezultaty. Dziecko nie zawsze jest świadome ruchów swojego ciała, a praca przed lustrem stanowi codzienny element ćwiczenia.

Działania jakie podejmowałem podczas trwania stażu miały znaczący wpływ na mój rozwój zawodowy. Jestem przekonany, że zadania, które zrealizowałem miały pozytywny wpływ na uczniów, rodziców jak i całe środowisko szkolne. Wiedza i doświadczenie jakie zdobyłem podczas stażu będą miały istotny wpływ na moją pracę w kolejnych latach pracy zawodowej.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.