AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Ślesińska, 2019-06-18
Milanówek

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

- n +


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


1. Imię i nazwisko:
2. Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego
3. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
5. Nazwa i adres szkoły:

6. Imię i nazwisko dyrektora:
7. Imię i nazwisko opiekuna stażu:
8. Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
9. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
10. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
 analiza przepisów prawa oświatowego
 śledzenie stron internetowych MEN i KO wrzesień/październik
cały okres stażu ksera aktów prawnych, wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu  jasne określenie zasad współpracy oraz zawarcie kontraktu
 ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem
 korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
 obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
 prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie celem ewaluacji

 opracowanie projektu sprawozdania wrzesień 2016

początek stażu
wrzesień 2016

cały okres stażu

cały okres stażu

koniec stażu kontrakt

harmonogram spotkań
wniosek, plan rozwoju zawodowego
wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

wykaz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu
sprawozdanie
3. Prowadzenie i tworzenie dokumentacji przedszkolnej  wpisy w dzienniku, zeszyt obserwacji, miesięczne plany pracy, plan współpracy z rodzicami, zeszyt konsultacji z rodzicami cały okres stażu dziennik, plany pracy, zeszyt obserwacji, plan współpracy z rodzicami, zeszyt konsultacji z rodzicami
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej  gromadzenie i wzbogacenie własnej biblioteki o tematyce pedagogicznej
 opracowanie pomocy dydaktycznych: prezentacji multimedialnych, plakatów, itp.
 zastosowanie metod aktywizujących dzieci na zajęciach: Pedagogika Zabawy, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, Metody Dobrego Startu, itp. cały okres stażu
książki, czasopisma, artykuły, kserokopie, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, notatki

5. Wykorzystanie umiejętności plastycznych w pracy z dziećmi oraz estetycznym wystroju przedszkola  tworzenie dekoracji przedszkola cały okres stażu zdjęcia
6. Publikowanie własnych prac  publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, ciekawych ćwiczeń na stronach www cały okres stażu wydruki
7. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego  udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach i warsztatach
 udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady, szkoleń
cały okres stażu zaświadczenia, notatki
materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze

8. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań samodzielnie lub przy współpracy z innymi nauczycielami  zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu
 organizowanie konkursów, akademii
 opieka nad salą cały okres stażu scenariusze, test, zdjęcia
9. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych  opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez przedszkolnych
 pomoc w przygotowaniu dekoracji bożonarodzeniowej i organizacji wigilii grupowej cały okres stażu scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

10. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, opracowanie sprawozdania z awansu zawodowego  ewaluacja oraz podsumowanie własnej pracy:
a) monitorowanie własnych osiągnięć i rozwoju zawodowego
b) skompletowanie i analiza wszystkich dokumentów oceniających dotychczasową pracę
c) autorefleksja - określenie mocnych i słabych stron
d) podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu

w czasie trwania stażu oraz po jego zakończeniu teczka dorobku zawodowego
pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§7 ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków  obserwacje i rozmowy z dziećmi i ich rodzicami,
 zebrania, dni otwarte oraz spotkania indywidualne z rodzicami,
 przeprowadzenie ankiet wśród rodziców w zależności od potrzeb cały okres stażu listy obecności, adnotacje w dzienniku, zeszycie kontaktów z rodzicami, ankiety, notatki
2. Współpraca z rodzicami

Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami:
a) wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych
b) prowadzenie zajęć otwartych
c) organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach charakterze rodzinnym
d) zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, włączenie w organizację uroczystości, wycieczek, itp.) cały okres stażu listy obecności, protokoły z zebrań, artykuły, scenariusze, kserokopie informacji

3. Praca z dziećmi z trudnościami oraz opieka nad dziećmi zdolnymi  prowadzenie zajęć (zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do konkursów) cały okres stażu wpisy w dzienniku zajęć, karcie indywidualnej pracy
4. Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych
 przygotowanie konkursów, dyplomów na bieżąco regulamin konkursu, dyplomy

5. Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie gminy i całego kraju  przygotowanie dzieci do konkursów i wystąpień publicznych, przygotowanie wraz z dziećmi prac plastycznych cały okres stażu notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania
6. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego i regionalnego  organizowanie uroczystości przedszkolnych (opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji, praca z dziećmi)
 wycieczki do miejsc historii i pamięci narodowej
 spotkania z ciekawymi ludźmi cały okres stażu według harmonogramu imprez scenariusze, zdjęcia dokumentacje wycieczek, adnotacje w dzienniku
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym  nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi (np. Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Pielęgniarką, Urzędem Miasta), organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego (np. biblioteka, targowisko) cały okres stażu zapisy w dzienniku, zdjęcia, scenariusze, kserokopie podziękowań
8. Współpraca ze specjalistami  korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy na bieżąco rozmowy indywidualne, notatki

§ 7 ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej  opracowywanie dokumentacji awansu, dokumentacji przedszkolnej (scenariuszy zajęć, planów pracy, itp.), dyplomów podziękowań, pomocy dydaktycznych,
 utworzenie i prowadzenie strony internetowej przedszkola

 zamieszczanie informacji na stronie przedszkola: plany, ogłoszenia, zdjęcia itp.
cały okres stażu
wrzesień 2016
na bieżąco dokumentacja dotycząca awansu, scenariusze, plany, dyplomy, podziękowanie, pomoce
dydaktyczne

strona internetowa przedszkola
2. Wykorzystanie komputera podczas zajęć  korzystanie z Internetu podczas zajęć, prezentacje multimedialne cały okres stażu wpisy w dzienniku zajęć
3.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu

 czytanie tekstów internetowych na temat awansu zawodowego - portale poświęcone awansowi
 korzystanie z forów internetowych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy na temat awansu na stopień nauczyciela mianowanego
 śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
 opracowanie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego (prezentacja PowerPoint) cały okres stażu
IV-V 2019 wykaz stron internetowych, akty prawne, kserokopie, notatki


dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych  Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych cały okres stażu wykaz stron internetowych, wydruki

§ 7 ust.2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych  samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczącej pracy z dziećmi oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas pracy
 udział w warsztatach, szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy cały okres stażu wykaz literatury


potwierdzenia udziału
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych  identyfikacja problemów wychowawczo-dydaktycznych, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania
 praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 prowadzenie zajęć otwartych
 konsultacje z innymi nauczycielami
 integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów
 działania na rzecz podnoszenia kultury słowa i kultury osobistej
 przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniem w postaci edukacji dzieci na temat szkodliwości dymu tytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”
 czynny udział w akcjach charytatywnych cały okres stażu
wpisy w zeszycie kontaktów z rodzicami , zeszt obserwacji dzieci, wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć, notatki, kserokopie materiałów,


§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz analiza aktów prawnych dotyczących awansu

 dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących ścieżek awansu zawodowego

 stałe konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami

 założenie teczki „Awans zawodowy”

 złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania

 samodzielne studiowanie czasopism, literatury, portali internetowych z zakresu awansu zawodowego początek stażu

cały okres stażu
początek stażu
początek stażu

cały okres stażu zbiór dokumentacji


teczka „Awans zawodowy”
wniosek, plan rozwoju, sprawozdania
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego  dokładna analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzeń MENiS dotyczących funkcjonowania oświaty i jego zmian, Statutu Przedszkola, Koncepcji Pracy obowiązujących w placówce regulaminów i innych dokumentów cały okres stażu zbiór aktów prawnych, notatki
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
 udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne
cały okres stażu zapisy w protokołach, potwierdzenia

*Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393).
według §4 ust.3 W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju za zgodą dyrektora szkoły.

Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………….. …………………………………
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.