Katalog

Monika Pilas, 2019-06-18
Tczew

Technologia, Sprawdziany i testy

Test diagnostyczny po klasie I Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

- n +


1. W przypadku zaistnienia pożaru należy:
a) Ugasić pożar
b) Zachować spokój, zaalarmować pracowników, odłączyć urządzenia będące pod napięciem, natychmiast opuścić miejsce niebezpieczne, nie używać wind, powiadomić straż pożarną
c) Opuścić miejsce niebezpieczne
2. Literowe oznaczenie na gaśnicach (A,B,C,E) wskazują na:
a) Informację o cechach środka gaśniczego
b) Skrót nazwy środka gaśniczego wewnątrz gaśnicy
c) Oznaczenie do gaszenia jakich pożarów służy gaśnica
3. Za stan bhp odpowiada:
a) Inspektor do spraw bhp
b) Związki zawodowe
c) Pracodawca
4. Pracownik podejmujący pracę jest zobowiązany:
a) Legitymować się zaświadczeniami o odbytym szkoleniu z poprzedniego zakładu pracy
b) Odbyć instruktaż stanowiskowy u nowego pracodawcy
c) Uczestniczyć w szkoleniu wstępnym – instruktaż ogólny i stanowiskowy, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy u nowego pracodawcy
5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza:
a) Społeczny Inspektor Pracy
b) Pracodawca
c) Osoba wyznaczona prze pracodawcę z grupy kierującej pracownikami, mająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu
6. Szkolenia okresowe odbywają się:
a) W godzinach pracy, na koszt pracownika
b) W dniu wolnym od pracy, na koszt pracodawcy
c) W godzinach pracy, na koszt pracodawcy
7. Obowiązek zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronną oraz sprzęt ochrony indywidualnej spoczywa na:
a) Pracowniku
b) Pracodawcy
c) Nie ma takiego obowiązku
8. Pracownik, który uległ wypadkowi, a jego stan na to pozwala powinien powiadomić niezwłocznie:
a) Bezpośredniego przełożonego
b) Dział kadr
c) Służę bhp w zakładzie
9. Pracownik, który jest świadkiem wypadku powinien:
a) Powiadomić o wypadku pracodawcę, służbę bhp
b) Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedlekarskiej
c) Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz powiadomić przełożonego o zaistniałym zdarzeniu, zabezpieczyć miejsce wypadku


10.Drobne naprawy instalacji elektrycznej w uszkodzonym urządzeniu mogą być wykonane przez:
a) Pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia do naprawy sprzętu
b) Każdego pracownika zakładu
c) Tylko przez pracodawcę
11.Za wypadek śmiertelny uważa się wypadek :
a) w którym nastąpiła śmierć pracownika na miejscu lub w okresie nieprzekraczającym 6 m-cy
b) w którym nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała lub inne uszkodzenie ciała albo roztrój zdrowia
c) to wypadek, w który w wyniku tego zdarzenia zostały poszkodowane co najmniej dwie osoby
12. Za wypadek zbiorowy uważa się wypadek :
a) w którym nastąpiła śmierć pracownika na miejscu
b) w którym nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała lub inne uszkodzenie ciała albo roztrój zdrowia
c) to wypadek, w który w wyniku tego zdarzenia zostały poszkodowane co najmniej dwie osoby
13. W jakich przypadkach zagrożenia pracownik może odstąpić od wykonywania pracy:
a) gdy występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracownika
b) gdy brakuje instrukcji bhp
na stanowisku pracy
c) gdy pracuje na kilku stanowiskach pracy
14. Badaniom okresowym podlegają:
a) Wszyscy zatrudnieni pracownicy
b) Pracownicy narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia
c) Pracownicy ze złym stanem zdrowia
15. Przy zatrudnianiu pracownika pracodawca powinien skierować go na:
a) badania kontrolne
b) badania okresowe
c) badania wstępne
16. Na badania kontrolne pracodawca kieruje pracownika, który:
a) chce zrobić dodatkowe badania
b) przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni
c) mu podpadł podczas wykonywania pracy
17. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów bhp i prawa pracy sprawuje:
a) Najwyższa Izba Kontroli
b) Państwowa Inspekcja Pracy
c) Państwa Straż Pożarna
18. Wypadek przy pracy charakteryzuje się następującymi cechami:
a) nagłość, przyczyna zewnętrzna
b) uraz lub śmierć, związek z pracą
c) wszystkie powyższe
19. Rozwiń skrót PIP:
a) Polska Inspekcja Pracowników
b) Państwowa Inspekcja Pacy
c) Państwowa Inspekcja Pomocy
20. Pożar typu F, to pożar:
a) tłuszczów i olejów
b) metali
c) gazów
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.