AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Długaszek, 2019-06-18
Żelechów

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +


PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciela Mianowanego Ubiegającego się o Awans
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Beata Długaszek
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
Miejsce pracy : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie
Nauczane przedmioty : zawodowe geodezyjne
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maj 2019r.


Wrzesień 2016


Cele :

• zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• dalszy rozwój swoich umiejętności zawodowych jako nauczyciela przedmiotów geodezyjnych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego
• podniesienie jakości pracy szkoły
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• wspieranie rozwoju szkoły


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust.2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programu nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu nauczycieli, kursach doskonalących, radach pedagogicznych - szkoleniowych, lekcjach otwartych, konferencjach, warsztatach metodycznych).
• Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki w celu poszukiwania nowych rozwiązań w tych sferach przy wykorzystywaniu fachowej literatury oraz w źródłach internetowych.


Okres stażu wg potrzeb

• zaświadczenia
• świadectwa
• dyplomy
• zapisy w e-dzienniku
• lista obecności na radach pedagogicznych


2.Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających z nich zadań.

• Udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotów geodezyjnych.• Praca w komisjach nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych i zawodowych.
• Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych.
• Promowanie szkoły na zewnątrz.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• Współpraca z wychowawcami innych klas.
Wrzesień każdego roku


Okres stażu wg potrzeb


• sprawozdania
• zaświadczenia
• powołanie do komisji• lista obecności na radach pedagogicznych
• zapisy w e-dzienniku
• delegacje potwierdzające wyjazdy służbowe, na rzecz promocji szkoły

3. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
• Spotkania i współpraca z rodzicami - zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
• Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych we współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym.
• Zapoznanie uczniów oraz rodziców ze statutem szkoły w tym m.in. z PSO.
• Organizacja wycieczek klasowych tematycznych oraz imprez ujętych w planie wychowawczym klasy

sprawując jednocześnie opiekę nad uczniami.
• Pomoc w przygotowaniach imprez klasowych, szkolnych z udziałem uczniów klas geodezyjnych.
• Tworzenie gazetek tematycznych w klasach geodezyjnych oraz na korytarzu szkolnym.
• Opieka nad klasami i zapleczami ze sprzętem geodezyjnym.

Na bieżąco
w trakcie stażu

Na bieżąco
w trakcie stażu

Wrzesień każdego roku

Okres stażu wg potrzeb

Okres stażu, wg potrzeb

Okres stażu


• wpisy w e-dzienniku lekcyjnym (dokumentacja szkolna)
• karty wycieczek
• kalendarz szkolny
• plan pracy wychowawcy
• zdjęcia

4. Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej.
• Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej.
• Praca z uczniem zdolnym oraz posiadającym trudności w nauce poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych).
Okres stażu, wg potrzeb

Okres stażu, wg potrzeb

• dokumentacja szkolna
• wpisy w e-dzienniku lekcyjnym
• notatki

5. Organizowanie i współorganizowanie olimpiad, konkursów przedmiotowych organizowanych w szkole i poza nią.
• Przeprowadzanie szkolnych etapów Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach przygotowania do OWGiK.
• Przeprowadzanie etapów szkolnych i nadzór nad Mazowieckim Konkursem Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej.

• Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach przygotowania do MKPWG.

Październik każdego roku

Okres stażu, wg potrzeb

Okres stażu, wg potrzeb
Okres stażu, wg potrzeb
• wpisy w e-dzienniku
• sprawozdania
• delegacje potwierdzające wyjazdy z uczniami w ramach reprezentacji szkoły w olimpiadach,
konkursach


6. Współorganizowanie próbnych egzaminów zawodowych z przedmiotów geodezyjnych.
• Udział w próbnych egzaminów zawodowych z przedmiotów geodezyjnych (kwalifikacja B.34, B.35, B.36) z części teoretycznej i praktycznej.
Okres stażu, wg potrzeb
• wpisy w e-dzienniku lekcyjnym
• sprawozdania
• analiza wyników


§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami - testy, sprawdziany, kartkówki
• Tworzenie prezentacji w programie Power Point.
• Korzystanie ze sprzętu multimedialnego na zajęciach w tym z projektora oraz tablicy interaktywnej.
• Prowadzenie dziennika elektronicznego.
• Wypisywanie świadectw.
• Korzystanie z programów geodezyjnych: WinKalk, Mikromapa.
• Opracowywanie zadań na egzaminy próbne potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
• Opracowanie dokumentacji związanej z awansem.
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów.

Na bieżąco okres stażu


Okres stażu wg potrzeb

Na bieżąco okres stażu

Czerwiec każdego roku

Okres stażu wg potrzeb

Okres stażu wg potrzeb

Okres stażu

Okres stażu wg potrzeb

• zapis tematów w
e-dzienniku lekcyjnym
• prace uczniów
• dokumentacja szkolna
• plan rozwoju zawodowego
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• przykładowe testy, zadania egzaminacyjne
• przykładowe konspekty z lekcji geodezji ogólnej, technologii inżynierskich, terenowych ćwiczeń geodezyjnych

2.Wykorzystanie Internetu jako źródło materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
• Udział w e-szkoleniach.
• Korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych (MEN, OKE, itp.).

Okres stażu wg
potrzeb

• zaświadczenia
• dyplomy
• adresy stron www.
• notatki własne

Posługiwanie się pocztą elektroniczną
• Korespondencja z nauczycielami.
• Korespondencja z uczniami.

Okres stażu
• notatki własne§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych.
• Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli w tym w ramach zespołu przedmiotowego.
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli w szczególności geodetek.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Konsultacje na temat uwag i wniosków po przeprowadzanych testach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz po próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
• Aktywny udział w posiedzeniach RP.
• Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie
internetowej.

Okres stażu

2016 rok


• potwierdzenia nauczycieli
• notatki własne
• lista obecności na RP
• sprawozdanie z działań
• adres strony§ 8 ust.2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programu nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

• Uzyskanie tytułu egzaminatora OKE.
• Wykonanie zadań egzaminatora.
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

• Złożenie dokumentów do OKE w Warszawie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów potwierdzających kwalifikacje zawodowe geodezyjne.
• Uczestniczenie w szkoleniu i wpis.
• Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.
• Przygotowanie młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Okres stażu

Okres stażu po powołaniu przez OKE


• potwierdzenie dyrektora
• zaświadczenia
• powołanie z OKE§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych.

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami uczniów.
• Organizowanie i sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych tematycznych i zawodowych, zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu geodety w terenie oraz uroczystości szkolnych.
• Promowanie wizerunku ZSP w Żelechowie, w szczególności technikum geodezyjne pośród szkół podstawowych, gimnazjów:
- udział w dniach otwartych szkoły,
- udział w targach edukacyjnych.
• Sprawowanie opieki nad powierzonymi gablotami, tablicami (zorganizowanie grupy uczniów/klas do współpracy w prowadzeniu gablot, tablic).
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego w tym wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w ewentualnych kursach kwalifikacyjnych.
• Projekcja filmów edukacyjnych na godzinach wychowawczych – profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć.
• Organizacja Dnia Geodety w szkole.
• Organizacja szkolnych konkursów o tematyce geodezyjnej.
• Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na godz. wychowawczej na temat sytuacji rodzinnej ucznia.

Okres stażu wg potrzeb
Okres stażu wg potrzeb

Wrzesień 2016

• wpis w e-dzienniku tematyki spotkań z rodzicami
• wpis tematów z zajęć terenowych w e-dzienniku wg planu lekcji
• karty wycieczek
• relacja z dni otwartych szkoły w formie zdjęć
• rozmowy z uczniami, rodzicami
• ankiety§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z innymi instytucjami.
• Spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym -
m.in. konsultacje w celu rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych.
• Włączanie się w akcje charytatywne przeprowadzane w szkole.
• Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
(m.in. pomoc w zorganizowaniu pomocy materialnej bądź rzeczowej dla uczniów).
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Współpraca z zakładami pracy, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.
• Współpraca z policją i strażą.

Okres stażu wg potrzeb

• zdjęcia
• potwierdzenia
• sprawozdanie
• wpisy w e-dzienniku

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

• Nagrody dyrektora ZSP i inne znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
• Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających trudności w nauce oraz dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i poza szkolnych
• Osiągnięcia uczniów w konkursach.
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie.

Okres stażu

2016 rok

• podziękowania
• dyplomy
• wpisy w e-dzienniku
• adres strony


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

ZADANIA FORMY PRACY TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

• Udział warsztatach lub szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy.
• Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych w klasie (np. niska frekwencja, agresja, używki itp.) z wykorzystaniem własnych kompetencji i materiałów oraz z wdrożenie odpowiedniego programu profilaktycznego.
• Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami.
• Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród określającej sytuację rodzinną ucznia.

Okres stażu

Wrzesień każdego roku

Okres stażu wg potrzeb
• zaświadczenia
• dokumentacja szkolna
• opis i analiza podjętych działań
• plan pracy wychowawczej klasy


Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły, a także potrzeb własnych.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.