Katalog

MAGDA KUNZ-RAPCZUK, 2019-06-18
Chocianów

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającej się o stopień awansu zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego
mgr Magda Kunz - Rapczuk
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 01.09.2016r. 31. 05.2019 r
Miejsce pracy: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy oraz Społeczne Gimnazjum Językowe im. Rady Europy w Lubinie
Kwalifikacje zawodowe
Studia magisterskie: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i kształtowania środowiska. kierunek Geografia regionalna i Turystyka,
Studia podyplomowe: Uniwersytet Wrocławski, kierunek Przyroda,
Studia licencjackie kierunek: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, kierunek Organizacja Turystyki i rekreacji,
Cele odbywania stażu:
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych.
Akty prawne:
1. Ustawa z 26 stycznia Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 2 późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 nr 260, poz. 2593).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 f. zmieniajace rozporządzenie w sprawie uzyskivania stopmi awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007 nr 214, poz 1580),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopmi awansu zawodowego przez nauczycieli n2 LL 2013 poz 393
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

WYMAGANIA 1
ZADANIA:
1. Czynności organizacyjne
- Procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju, w tym zadania:
- Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju:
- Gromadzenie dokumentacji
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
WYMAGANIA 2. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie, jakości pracy szkoły.
Zadania:
- harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych oraz wycieczek.
- Organizacja i opieka nad uczniami podczas wycieczek i rajdów klasowych, w tym w ramach działań profilaktyczno – wychowawczych.
- Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Opieka wychowawcza nad klasą.
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych z Przyrody z uczniami w klasie VI i z Geografii w klasie III gimnazjum.
- Praca z uczniem zdolnym oraz posiadającym trudności w nauce.
- Organizacja i współorganizowanie konkursów szkolnych.
Wymagania 3. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie, jakości pracy szkoły.
Zadania:
- Opracowanie harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych oraz wycieczek.
- Organizacja i opieka nad uczniami podczas wycieczek i rajdów klasowych, w tym w ramach działań profilaktyczno – wychowawczych.
- Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Opieka wychowawcza nad klasą.
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych z Przyrody z uczniami w klasie VI i z Geografii w klasie III gimnazjum
- Organizacja i współorganizowanie konkursów szkolnych.
- Praca z uczniem zdolnym oraz posiadającym trudności w nauce.
WYMAGANIE 3. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA:
- Przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
- Utworzenie prezentacji multimedialnej dotyczących realizacji podstawy programowej.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej.
- Wykorzystanie sieci internetowej w pracy zawodowej.
WYMAGANIE 4. Umiejętności dzielenia się wiedzę i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA:
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Dzielenie się wiedzą w zespole klasowym i wychowawczym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami geografii i przyrody.
- Praca w szkolnym zespole przedmiotowym matematyczno – przyrodniczym.
- Publikacja planu rozwojowego na stronie internetowej.
- Dzielenie się materiałami autorskimi z innymi nauczycielami.
WYMAGANIE 5. Opracowanie i wdrażanie programu działąń edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA: Opracowanie programu profilaktycznego i wychowawczego dla klasy IV.

WYMAGANIE 6. Poszerzenie zakresu działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIE:
- Współorganizowanie akcji i imprez ekologicznych.
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami uczniów.
- Organizowanie wycieczek szkolnych i zajęć w terenie oraz aktywnych form spędzania wolnego.
WYMAGANIE 6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy w społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIE:
- Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz oświaty: urzędami gminy i powiatu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym.
- Współpraca z sąsiednimi szkołami podstawowymi.
- Udział w inicjatywach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej.
WYMAGANIE 7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIE:
- Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.