AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Żebrowska, 2019-06-18
Otwock

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela : Agnieszka Żebrowska
Miejsce pracy : L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie
Nauczany przedmiot : biologia, przyroda, higiena
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa : nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2016
Planowana data zakończenia stażu : 31.05. 2019
Cel podstawowy podjętego stażu : uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

AKT PRAWNY :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; ( Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 26 marca 2013r, Poz. 393 ).

§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności :
1 ) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy , w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2 ) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3 ) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
- z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

§ 8. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1) Wstępna analiza własnych umiejętności - autorefleksja.
2) Poznanie procedury awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego.
3) Złożenie wniosku wraz z planem rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
4) Założenie teczki „ Awans zawodowy ‘.
5) Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów formie konsultacji indywidualnych lub grupowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, maturzystów oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia.
6) Udział wraz z uczniami w zajęciach i wykładach w ramach Festiwalu Nauki , BIOCEN i innych.
7) Opracowanie i przeprowadzenie testu diagnozującego dla uczniów klas pierwszych z rozszerzoną biologią, analiza wyników, opracowanie wniosków do dalszej pracy.
8) Opracowywanie różnych materiałów dydaktycznych : scenariusze zajęć, sprawdziany, testy, karty pracy, prezentacje w Power-Point.
9) Ankietowanie uczniów i rodziców w celu uzyskania informacji na temat ich zachowań prozdrowotnych.
10) W ramach przedmiotu HIGIENA organizowanie zadań prozdrowotnych : happeningi, wykłady z fachowcami, wykonywanie plakatów, zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadzie i konkursach
11) Wzbogacanie pracowni biologicznej w pomoce dydaktyczne, również te wykonane samodzielnie przez uczniów.
12) Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego, opracowywanie niezbędnych dokumentów szkolnych.
13) Konsultacje i współpraca z innymi nauczycielami
14) Organizacja międzyprzedmiotowego konkursu szkolnego/ imprezy szkolnej we współpracy z nauczycielami innych przedmiotów.
15) Udział w szkoleniach proponowanych przez WCIES, MSCDN i innych.
16) Udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach Rady Pedagogicznej
17) Studiowanie fachowej literatury, analiza czasopism metodycznych, naukowych w zakresie pedagogiki, biologii, przyrody i medycyny.
18) Uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych ( w zależności od oferty uczelni ).

§ 8. 2 pkt 2
Wykorzystanie technologii informacyjnej.
1. Wykorzystywanie pakietu Office w opracowywaniu dokumentów własnych, materiałów do lekcji i materiałów związanych z pracą szkoły ( prezentacje, sprawozdania, opinie na temat uczniów, testy, klasówki, karty pracy ).
2. Wykorzystywanie zasobów internetowych: korzystanie z portali edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania biologii, przyrody i higieny.
3. Polecanie uczniom ciekawych linków internetowych przydatnych do poszerzania wiedzy, zawierających informacje na temat konkursów, olimpiad, wydarzeń naukowych, stron z zadaniami maturalnymi.
4. Wykorzystywanie komputera i tablicy multimedialnej do przeprowadzania lekcji.
5. Wykorzystywanie komputera i dziennika librus do prowadzenia dokumentacji szkolnej, wypisywania świadectw.
6. Stworzenie adresu mailowego dla uczniów w celu przesyłania przez nich prac domowych.
7. Wykorzystywanie dziennika librus do : korespondencji z rodzicami i uczniami
8. Współpraca z administratorem szkolnej strony na fb.
9. Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej.
10. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariusza lekcji i programu autorskiego z Higieny na stronie internetowej dla nauczycieli.

§ 8. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu biologów oraz innych zespołów działających w danym roku szkolnym.
2. Dzielenie się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołów, opracowywanie ankiet i obserwacji, przygotowanie prezentacji wyników prac danych zespołów.
3. Przekazanie nauczycielom materiałów szkoleniowych lub przeprowadzenie szkolenia/warsztatu dla nauczycieli podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.
4. Przekazanie własnych materiałów dydaktycznych do biblioteki szkolnej i na stronach internetowych celem udostępnienia ich innym nauczycielom.
5. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami i wymiana doświadczeń i pomysłów na ciekawe lekcje.
6. Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli.

§ 8. 2 pkt 4 a
Opracowywanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania higieny dla klas z rozszerzoną biologią na IV etapie kształcenia.
2. Objęcie opieką i koordynowanie Indywidualnego Toku Nauczania uczennicy z klasy wychowawczej.
3. Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć przygotowujących uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach ; pomoc w wyborze tematu , zaplanowaniu eksperymentów biologicznych oraz opracowaniu wyników w olimpiadzie biologicznej.
4. Opracowanie planu konsultacji dla uczniów przygotowujących się do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
5. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z biologii.
6. Udział wraz z młodzieżą w programie Matura z Operonem lub innych wydawnictw.
7. Przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących z biologii po gimnazjum , na początku roku szkolnego dla klas pierwszych z rozszerzoną biologią i przeprowadzenie ewaluacji.


§ 8. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Opracowanie testu na I etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, od strony merytorycznej i organizacyjno-technicznej.
2. Współpraca z absolwentem szkoły, studentem medycyny ; organizowanie prowadzonych przez Niego spotkań i wykładów na temat chorób cywilizacyjnych, profilaktyki zdrowotnej i popularyzacji wiedzy biologicznej i medycznej.
3. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy biologicznej , przyrodniczej i medycznej poprzez współpracę z BIOCEN, CNK, Ogrodem Zoologicznym, Ogrodem Botanicznym, WAT, IBIB, SWPS, Lasami Powiatowymi w Celestynowie, KPN, UW Wydziałem Biologii.
4. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
5. Zbiórka karmy i koców dla schronisk dla zwierząt.
6. Wolontariat - zbiórka ubrań i innych przedmiotów dla Domu Samotnej Matki.
7. Zbiórka surowców wtórnych ( puszek aluminiowych, zużytych baterii ).
8. Udział w świątecznej akcji Szlachetna Paczka.
9. Uczestnictwo wraz z młodzieżą w różnych formach kultury; wyjścia do : kina, teatru, muzeum, wystawy.
10. Organizacja wycieczek klasowych.
11. Wypracowanie sposobów współpracy z rodzicami.
12. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

§ 8. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Objęcie pomocą opiekuńczo – wychowawczą uczennicy z klasy wychowawczej i ścisła współpraca z Jej aktualnym opiekunem prawnym.
2. Współpraca ( pisanie opinii na temat uczniów ) z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Współpraca ( pisanie opinii na temat uczniów ) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii Dialog.
4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych wśród uczniów.

§ 8. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Poznanie środowiska domowego uczniów klasy wychowawczej.
2. Szczegółowa analiza opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia w celu zaplanowania efektywnej pracy.


UWAGA : plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.