AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Teresa Bilińska, 2019-06-18
Rzeszów

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Kontynuacja stażu w nowej placówce

mgr Teresa Bilińska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie
Dyrektor Szkoły: mgr Kazimierz Leniart
Opiekun stażu: mgr Adam Flis
Data rozpoczęcia stażu: 4 września 2017
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019
Cele podstawowe podejmowanego stażu:
• poszerzenie zakresu wiedzy, doskonalenie własnych umiejętności,
• doskonalenie warsztatu i metod pracy,
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynika z wymagań Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r., w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.§ 7 ust.1 pkt . 1 Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE REALIZACJI
Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego itp. IX/X 2017r. Notatki
Udział w różnych formach pracy szkoły • Działalność m. in. w zespole przedmiotowym
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem Według planu pracy szkoły
Według harmonogramu Potwierdzenia, notatki
Protokoły posiedzeń RP

Pełnienie funkcji opiekuna podczas wycieczek, imprez szkolnych, wychowawcy • wyjazdy z uczniami do kina i teatru, muzeum,
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez szkolnych i wycieczek W ciągu całego stażu Karty wycieczek

Potwierdzenia, karty wycieczek
Dziennik
Teczka wychowawcy
Współpraca z rodzicami uczestnictwo w zebraniach ogólnoszkolnych i klasowych W ciągu całego stażu Według kalendarza szkolnego

§ 7 ust.1 pkt . 2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE REALIZACJI
Współpraca z opiekunem stażu • Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. W okresie stażu

W okresie stażu
Notatki

Wnioski z hospitacji
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe. • Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego

• Poszerzenie wiedzy
i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego
• Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli W okresie stażu

W okresie stażuW okresie stażu

W okresie stażu Zaświadczenia, protokoły szkoleń RP Zaświadczenia
Notatki
Notatki


Notatki

§ 7 ust. 1 pkt . 3 Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE REALIZACJI
Analiza prawa oświatowego Analiza dokumentów m. in. Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego Przez okres stażu Potwierdzenia, notatki


§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE REALIZACJI
1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego • Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu (Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.)
• Napisanie aneksu planu rozwoju zawodowego(Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu IX 2017r.

IX 2017r. Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu
Wniosek wraz z dokumentacja formalną
2. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy • Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
• Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy).
• Organizowanie konkursów
• Ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego
• Lekcje otwarte Przez okres stażu Wnioski z obserwacji, konspekty
notatkiprezentacje multimedialne
Sprawdziany

Pomoce dydaktyczne


Sprawozdania
Dyplomy , zaświadczenia i certyfikaty

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć dodatkowych, arkusze ocen,
plan wychowawczy, plan profilaktyczno-wychowawczy Przez okres stażu Sprawozdania, dzienniki, teczka wychowawcy
4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły • Współuczestniczenie w pracy zespołu przedmiotowego
(opracowanie m.in. Przedmiotowego systemu oceniania)
• Organizowanie
i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych Przez okres stażu
Przez okres stażu
Sprawozdania,

Scenariusze uroczystości


§ 7 ust.2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE REALIZACJI
1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej. Nawiązanie współpracy z rodzicami.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (świetlica szkolna, wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina).
• Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.
• Opracowanie kontraktu grupowego.
Opracowanie i realizacja działań integrujących grupę poprzez
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki. Karty obserwacji dzieci, ankiety, kontrakt, zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne.Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku
Protokoły spotkań z rodzicami. Cały okres stażu
Początek roku szkolnego

Cały okres stażu
Cały okres stażu


2.Obserwacja i analiza możliwości uczniów • Zbieranie informacji na temat uczniów.
• Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
• Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów IX 2017r.,

Przez okres stażu Notatki
Dzienniki zajęć, protokoły
3.Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów • Współpraca z pedagogiem szkolnym- Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów
• Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.

• Rozmowy indywidualne
z rodzicami i uczniami.

• Aktywna współpraca
z wychowawcami klas. Przez okres stażu
Według harmonogramu pracy szkoły
Według harmonogramu pracy szkoły
Przez okres stażu Notatki

Wpisy w dziennikach,
Plany spotkań z rodzicami
Wpisy w dziennikach
Notatki
4. Praca na rzecz środowiska lokalnego i przekazywanie dziedzictwa kulturowego • Organizowanie i udział
w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
• Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
• Współorganizacja
i organizacja wycieczek , dyskotek szkolnych
• Współpraca z IPN i Muzeum Okręgowym

• Współpraca z rodzicami
(m. in. rozmowy indywidualne zebrania klasowe ) Przez okres stażu

Według harmonogramu
Przez okres stażu
Przez okres stażu
Przez okres stażu Notatki, sprawozdania

Notatki, scenariusze
Karty wycieczek

Notatki

Notatki


§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE REALIZACJI
1.Publikacje własnych prac w Internecie. • Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości Przez okres stażu Linki do publikacji
2..Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji oraz przygotowania zajęć lekcyjnych • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Korzystanie ze stron n. in.: www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.scholaris.pl; www.profesor.pl;
• Uzyskanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW
• Przygotowanie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz prezentacji multimedialnej
• Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy Przez okres stażu


Przez okres stażu

Przez okres stażu Wydruki, notatki


Notatki, scenariusze lekcji
Prezentacje multimedialne
3.Wykorzystanie Internetu przez uczniów w pracy własnej • Realizowanie przez uczniów zadań wymagających poszukiwania informacji w Internecie Przez okres stażu Notatki

§7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE REALIZACJI
1.Rozwijanie własnych umiejętności pedagogicznych. • Udział w kursach i szkoleniach (np. praca z uczniem zdolnym, działania wspierające uczniów).
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Współpraca z biblioteką szkolną
• Aktywny udział w pracach zespołu humanistycznego W okresie stażu


W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu Zaświadczenia.Notatki,


Potwierdzenia pedagoga
Notatki


Protokoły
2. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi. • Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
• Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali, a także podczas wycieczek
• Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
• Współpraca z rodzicami w celu ukazania kierunku i sposobu pomocy dziecku.
• Współpraca z PPP Przez okres stażu NotatkiNotatki
Karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Dziennik elektroniczny-kontakty z rodzicami

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE REALIZACJI
1.Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych • Dostosowanie przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne. Pierwszy tydzień roku szkolnego

Według harmonogramu PSOProtokoły
2.Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności. • Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza przepisów prawa oświatowego W okresie stażu NotatkiPlan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

Rzeszów 14.09.2017r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.